Verklaring van mijn.lingewaard

Status toegankelijkheid https://mijn.lingewaard.nl

Gemeente Lingewaard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Lingewaard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website mijn.lingewaard.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Lingewaard is beschikbaar via de link https://www.lingewaard.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Lingewaard gepubliceerde informatie blijkt dat de website mijn.lingewaard gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Lingewaard is gevorderd met de toegankelijkheid van mijn.lingewaard en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Lingewaard .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van Gemeente Lingewaard

Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat de website voor een groot deel al goed toegankelijk is. De meeste mensen met een functiebeperking kunnen het overgrote deel van de content dus al goed lezen en gebruiken. Zo is er geen informatie door middel van kleur gebruikt. Dit is belangrijk voor mensen die slechtziend zijn, of kleurenblind. Die zullen bepaalde kleuren niet goed kunnen zien en dan de informatie kunnen missen. Dat is nu dus niet het geval. Zo is het mogelijk voor slechtzienden om in te zoomen op de content zodat deze groter wordt en zonder dat er dan informatie verloren gaat of iets niet meer werkt. Ook is de hele website met het toetsenbord te bedienen. Mensen die blind zijn of om een andere reden geen muis kunnen gebruiken moeten de website kunnen bedienen met het toetsenbord. Dat is op deze website dus mogelijk. Op deze manier wordt dus al goed rekening gehouden met de toegankelijkheid.

Ondanks dat de website dus al voor een groot deel toegankelijk is, zijn er toch nog een aantal toegankelijkheidsproblemen gevonden. Deze lossen we op of laten we oplossen door de leverancier.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website mijn.lingewaard : voldoet gedeeltelijk

De website mijn.lingewaard is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Lingewaard dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lingewaard.nl/resultaten-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Lingewaard dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat linksboven het logo van gemeente Lingewaard. Dit logo heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Bijvoorbeeld ‘Logo Gemeente Lingewaard’.

  • Oorzaak:

   Tekstalternatief is niet ingevoerd.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan blinde bezoekers niet van informatie over het logo voorzien.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier wordt verzocht de alt-tekst te vullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown&zaaktype_id=138&afronden=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-47822 staat een formulier. In dit formulier staat een label ‘Voeg hier eventuele bijlage(n) toe’. Dit label is niet gekoppeld aan het inputveld ernaast of de inputknop. Dit kan door een for attribuut in het label element te plaatsen en een id in de input elementen.Het label ‘Ik heb kennis genomen van het Privacyreglement gemeente Lingewaard’ is niet gekoppeld aan de checkbox. Dit kan met een fieldset en legend element worden opgelost.Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor.

   Op deze paginahttps://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier?aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-47822&afronden=1&sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown&zaaktype_id=170staan alle formuliervelden in een fieldset element. Deze fieldset mist een label.

  • Oorzaak:

   Niet op de juiste manier gecodeerd.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen niet tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) wordt overgedragen dan kan de informatie niet aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier wordt verzocht dit op de juiste manier te coderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op diverse pagina’s staat een invoerformulier waar onder andere de naam en het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval.

  • Oorzaak:

   Niet juist gecodeerd.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan het doel van de informatie niet bepalen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd om dit juist te coderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown&zaaktype_id=138&afronden=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-47822 hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,9:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Zo hebben ook de blauwe rondjes met de witte vraagtekens erin een contrast van net onder 3,0:1. Dit is eigenlijk net te laag. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Het contrast is te laag.

  • Gevolg:

   Door te laag contrast zijn onderdelen niet goed zichtbaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Contrast wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown&zaaktype_id=138&afronden=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-47822 staan meerdere iconen van een vraagteken welke extra informatie tonen als de focus er op komt. Deze extra content die dan verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen, het voldoet nu aan twee voorwaarden. De extra content die verschijnt is niet ‘verbergbaar’. De tekst van de extra content valt over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om deze extra content te sluiten zonder dat de focus of muis verplaatst wordt. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape toets. De extra content is wel ‘aanwijsbaar’. De muis moet over de extra content verplaatst kunnen worden zonder dat de extra content sluit. Dit is het geval. Aan de derde voorwaarde van dit succescriterium ‘aanhoudend’ wordt ook voldaan. De extra content blijft staan, totdat de muis of focus wordt verplaatst.

  • Oorzaak:

   Onjuist geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   De extra content die verschijnt is niet ‘verbergbaar’.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown&zaaktype_id=138&afronden=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-47822 staat onder het formulier een blauwe knop met witte tekst. Hier is het contrast van net onder 3,0:1 te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast te laag is met de achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor.In stap 2 op deze pagina staat een knop 'Aanvraag annuleren'. De contrastwaarde is 3,0:1. https://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier/webform/?submit_to_next=1

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast is toegepast.

  • Gevolg:

   De tekst goed kan niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Contrast moet worden aangepast door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier/webform/?submit_to_next=1 is het linkdoel van het logo niet duidelijk omdat het geen tekstalternatief heeft. Best practice is: alt-tekst van afbeelding ‘Logo Gemeente Lingewaard’ en title-tekst van de link ‘Naar homepage’. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Geen alt-tekst

  • Gevolg:

   Plaatje niet herkenbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt tekst toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown&zaaktype_id=138&afronden=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-47822 is de focus niet zichtbaar als deze op de feedback knop staat. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De feedback knop komt uit een ander systeem (Siteimprove). Dit punt hoort hier dus eigenlijk niet thuis.

  • Oorzaak:

   Onjuist geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Focus niet zichtbaar als deze op feedbackknop staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier (Siteimprove) moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier/webform/?submit_to_next=1 heeft het logo geen toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst van het element. Dit is hier ‘Gemeente Lingewaard’. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Onjuist geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   De spraaksoftware kan dit element niet herkennen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Laten oplossen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op iedere pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de html code worden opgegeven door middel van een lang attribuut bij het html element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier dus lang=”nl”.https://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown&zaaktype_id=138&afronden=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-47822

  • Oorzaak:

   Niet in codering programmatuur opgenomen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan taal niet bepalen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Laten oplossen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina https://mijn.lingewaard.nl/zaak/create/webformulier?aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-47822&afronden=1&sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown&zaaktype_id=170als formulier met een verkeerd emailadres verstuurd wordt, krijgt men geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul een geldig e-mailadres in (bijv. email@example.com)". Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het '@' of een punt ontbreekt", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.

  • Oorzaak:

   Teksten voor foutmelding zijn niet afdoende

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele handicap is het onduidelijk wat er fout is gegaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De fouttekst meer specifiek maken. Leverancier moet dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo heeft geen door software te bepalen naam. Dit kan opgelost worden door het logo een goed tekstalternatief te geven. (zie ook sc 1.1.1, 2.4.4 en 2.5.3). Zie ook bevindingen bij 1.1.1. over het feedbackformulier. Alle interactieve elementen met afbeeldingen hebben geen toegankelijke namen.

  • Oorzaak:

   Logo heeft geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Het logo heeft geen door software te bepalen naam.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt tekst aan logo geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Lingewaard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209