Verklaring van Duurzaam door Waalre

Status toegankelijkheid https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/

Gemeente Waalre is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-04-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Waalre streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Duurzaam door Waalre.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Waalre is beschikbaar via de link https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Waalre gepubliceerde informatie blijkt dat de website Duurzaam door Waalre gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Waalre is gevorderd met de toegankelijkheid van Duurzaam door Waalre en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Waalre .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-04-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@waalre.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Waalre

Duurzaam door Waalre doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

 • Onderzoek: wij hebben een externe partij opdracht gegeven om de techniek van de website te toetsen op toegankelijkheid
 • Automatische toetsen: wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische tool
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
 • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud
 • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken
 • Pdf's: we hebben er hard aan gewerkt om voor pdf's toegankelijke alternatieven beschikbaar te stellen. Dit zullen we bij nieuwe pdf's blijven doen. Het kan voorkomen dat er pdf's zijn die nog niet aan de webrichtlijnen voldoen door tijd en werkdruk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 22-02-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Duurzaam door Waalre : voldoet gedeeltelijk

De website Duurzaam door Waalre is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Waalre dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waalre.nl/data/downloadables/2/2/2/4/wcag-21-inspectie-wwwduurzaamdoorwaalrenl-niveau-aa-11.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Waalre dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat bovenaan het menu. Op een aantal pagina’s is één van de menu-onderdelen actief, zie bijvoorbeeld het menu-onderdeel “Nieuws” op pagina https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/nieuws/2021/09/28/laatste-fase-traverse-zuid. Deze visuele informatie is momenteel niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door het toevoegen van het aria-current=“true” attribuut bij de actieve link. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Dit gaat momenteel wel goed op de homepagina, maar nog niet overal. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/eindhovenseweg. Het gaat om links met de class "active". Indien er (net als op de homepage) gebruik gemaakt wordt van aria-current is het advies om de waarde "true" te gebruiken.

   Het PDF-document op pagina https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/data/downloadables/2/0/3/8/raadsinformatiebrief-voortgang-realisatie-visie-vitaal-dorpshart-aalst-14-juli-2021.pdf heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om het PDF-document te interpreteren. Zo leest bijvoorbeeld voorleessoftware alleen tekst als platte tekst voor, worden koppen niet herkend en afbeeldingen genegeerd. Omdat tags ontbreken, kan het PDF-document niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   Visuele informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het menu-onderdeel heeft een aria-current attribuut gekregen. De genoemde PDF is beschikbaar als HTML alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-02-2022
 2. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bij het PDF-document op pagina https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/data/downloadables/1/9/8/2/fasering-realisatie-openbare-ruimte-dorpshart-aalst.pdf is geen titel ingesteld. Om te voldoen aan dit succescriterium, is het nodig dat dit document beschikt over een duidelijk omschrijvende titel. Tevens is nodig dat deze titel wordt getoond in de titelbalk en niet de bestandsnaam. De titel en de weergave in de titelbalk kan worden ingesteld in het bronbestand of in de documenteigenschappen.

   Het PDF-document op pagina https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/data/downloadables/2/0/3/8/raadsinformatiebrief-voortgang-realisatie-visie-vitaal-dorpshart-aalst-14-juli-2021.pdf heeft de titel "Microsoft Word - 202107 RIB Voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst.docx". Dit is geen goede omschrijving van het document, het is immers geen Microsoft Word document. Tevens wordt de bestandsnaam getoond in de titelbalk en niet de titel van het document.

  • Gevolg:

   Er is een toegankelijk alternatief voor het PDF-document: https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/documenten/fasering-deelprojecten-centrum-aalst.html

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er is een toegankelijk alternatief voor het PDF-document: https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/documenten/fasering-deelprojecten-centrum-aalst.html

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2022
 3. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bij het PDF-document op pagina https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/data/downloadables/2/0/3/8/raadsinformatiebrief-voortgang-realisatie-visie-vitaal-dorpshart-aalst-14-juli-2021.pdf is geen taal ingesteld, dit is wel nodig. Dit is van belang voor gebruikers van schermleessoftware. Wanneer de juiste taal is ingesteld, kan een spraakmodule de informatie uit het document correct voorlezen. Het instellen van de taal is mogelijk in het bronbestand en documenteigenschappen.

   Bij het PDF-document op pagina https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/data/downloadables/1/9/8/2/fasering-realisatie-openbare-ruimte-dorpshart-aalst.pdf is de taal ingesteld op Engelstalig, dit komt niet overeen met de taal van de inhoud van het document.

  • Gevolg:

   Er zijn toegankelijke alternatieven voor de genoemde PDF-documenten waarbij dit fout gaat:

   • https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/documenten/raadsinformatiebrief-voortgang-realisatie-visie-vitaal-dorpshart-aalst.html
   • https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/documenten/fasering-deelprojecten-centrum-aalst.html
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zijn toegankelijke alternatieven voor de genoemde PDF-documenten waarbij dit fout gaat:

   • https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/documenten/raadsinformatiebrief-voortgang-realisatie-visie-vitaal-dorpshart-aalst.html
   • https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/documenten/fasering-deelprojecten-centrum-aalst.html
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Waalre heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209