Verklaring van www.samenzeeland.nl

Status toegankelijkheid https://samenzeeland.nl

Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.samenzeeland.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is beschikbaar via de link https://samenzeeland.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.samenzeeland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is gevorderd met de toegankelijkheid van www.samenzeeland.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) .
Functie: Coördinator Regiobureau Zeeland.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@regiobureauzld.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • We bevestigen de ontvangst van uw email binnen 5 werkdagen.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-09-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.samenzeeland.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.samenzeeland.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://samenzeeland.nl/wp-content/uploads/2023/08/hertest-samenzeeland.nl-Digitaal-Toegankelijk-WCAG-EM-1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-06-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er zijn voor het Overleg Zeeuwse Overheden twee infographics opgemaakt om de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden uit te leggen. Deze twee bestanden voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen, deze zijn namelijk opgemaakt voordat de toegankelijkheidseisen bekend werden.

  • Gevolg:

   De website moet voor elke individuele gebruiker toegankelijk zijn. De infographics voldoen niet aan de normen en blijken moeilijk leesbaar. Gevolg is dat informatie over het Overleg Zeeuwse Overheden niet voor iedereen toegankelijk is.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Samen met de maker van de infographics gaan we kijken of voldaan kan worden aan de toegankelijkheidsvoorwaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Het gaat om een animatie waarbij het beeld feitelijk geen nieuwe informatie toevoegt ten opzichte van het geluid. Afwijking is minder relevant. Overige afwijking 1.2.2. ontbreken van ondertiteling hangt hiermee samen en is ondertussen opgelost.

  • Gevolg:

   Het ontbreken van ondertiteling zorgt ervoor dat je de video niet zonder geluid kan kijken.

  • Alternatief:

   Ondertiteling is toegevoegd aan de video waardoor de afwijking niet meer bestaat.

  • Maatregel:

   Door ondertiteling toe te voegen aan de animatie voldoet de video. Het gaat om een animatie waarbij het beeld feitelijk geen nieuwe informatie toevoegt ten opzichte van het geluid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-08-2023
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Video waarin uitleg wordt gegeven over de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden heeft geen ondertiteling

  • Gevolg:

   Je kan de video niet bekijken zonder geluid. Voor slechthorenden heeft de video geen toegevoegde waarde.

  • Alternatief:

   Geen. Ondertiteling is ondertussen toegevoegd aan de video.

  • Maatregel:

   Ondertiteling is toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-08-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Codering van de PDF-documenten ontbreekt, tabellen zijn onjuist opgemaakt evenals de lijst. De informatie moet beschikbaar zijn in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn voor het Overleg Zeeuwse Overheden twee infographics opgemaakt om de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden uit te leggen. Deze twee bestanden voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen, deze zijn namelijk opgemaakt voordat de toegankelijkheidseisen bekend werden.

  • Gevolg:

   De website moet voor elke individuele gebruiker toegankelijk zijn. De infographics voldoen niet aan de normen en blijken moeilijk leesbaar. Gevolg is dat informatie over het Overleg Zeeuwse Overheden niet voor iedereen toegankelijk is

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Navraag wordt gedaan bij de opsteller van het document of voldaan kan worden aan de richtlijnen zonder al te veel ingrijpende veranderingen. Zijn hiervoor geen mogelijkheden dan is een optie om de PDF-documenten te verwijderen van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er zijn voor het Overleg Zeeuwse Overheden twee infographics opgemaakt om de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden uit te leggen. Deze twee bestanden voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen, deze zijn namelijk opgemaakt voordat de toegankelijkheidseisen bekend werden.

  • Gevolg:

   De website moet voor elke individuele gebruiker toegankelijk zijn. De infographics voldoen niet aan de normen en blijken moeilijk leesbaar. Gevolg is dat informatie over het Overleg Zeeuwse Overheden niet voor iedereen toegankelijk is

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Opsteller van het document wordt gevraagd om mogelijkheden te bekijken tot aanpassing van het document zonder al te veel gevolgen. Als er geen alternatief mogelijk is dan is er de optie om de pfd-documenten te verwijderen van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In het rapport wordt gemeld dat het invulformulier voor de nieuwsbrief niet voldoet aan toetsenbord besturing.

  • Gevolg:

   De website is niet goed toegankelijk als je bijv. zonder muis werkt.

  • Alternatief:

   De website bouwer heeft dit probleem ondertussen opgelost.

  • Maatregel:

   Websitebouwer heeft dit probleem ondertussen opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-08-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Er zijn voor het Overleg Zeeuwse Overheden twee infographics opgemaakt om de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden uit te leggen. Deze twee bestanden voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen, deze zijn namelijk opgemaakt voordat de toegankelijkheidseisen bekend werden.

  • Gevolg:

   De website moet voor elke individuele gebruiker toegankelijk zijn. De infographics voldoen niet aan de normen en blijken moeilijk leesbaar. Gevolg is dat informatie over het Overleg Zeeuwse Overheden niet voor iedereen toegankelijk is.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Samen met de maker van de infographics wordt naar een oplossing gekeken. Alternatief is om de pdf bestanden te verwijderen van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er zijn voor het Overleg Zeeuwse Overheden twee infographics opgemaakt om de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden uit te leggen. Deze twee bestanden voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen, deze zijn namelijk opgemaakt voordat de toegankelijkheidseisen bekend werden.

  • Gevolg:

   De website moet voor elke individuele gebruiker toegankelijk zijn. De infographics voldoen niet aan de normen en blijken moeilijk leesbaar. Gevolg is dat informatie over het Overleg Zeeuwse Overheden niet voor iedereen toegankelijk is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Contact wordt opgenomen met de opsteller van de PDF documenten of ze omgezet worden zodat ze voldoen aan de toetsing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bij het invulformulier krijgt de gebruiker op dit moment geen melding.

  • Gevolg:

   Gebruiker is niet op de hoogte van een fout bij het invullen van het formulier.

  • Alternatief:

   Websitebouwer heeft probleem ondertussen opgelost. In het invulscherm zie je voorbeeld van hoe je je email adres opgeeft.

  • Maatregel:

   Maker van de website heeft dit ondertussen aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-08-2023
 10. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Gaat over een foutsuggestie bij het invulformulier.

  • Gevolg:

   Gebruiker niet op de hoogte van een fout en suggestie om deze te herstellen bij het aanmelden voor de nieuwsbrief.

  • Alternatief:

   Websitebouwer heeft dit probleem opgelost ondertussen.

  • Maatregel:

   Websitebouwer heeft het probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-08-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   PDF bestanden: verbeelden infographics. Uitgezocht wordt door leverancier of deze aanpasbaar zijn. Overige tekortkomingen: leverancier website kan deze technisch oplossen. Vraag is uitgezet.

  • Oorzaak:

   PDF-bestanden: verbeelden infographics. Deze zijn opgemaakt voordat toegankelijkheidstoetsing/regels bekend waren.

  • Gevolg:

   Twee PDF-bestanden die kunnen worden aangeklikt op de website zijn moeilijk leesbaar - niet begrijpelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Maker van de pfd-bestanden wordt benaderd met de vraag of ze aanpasbaar zijn zodat ze voldoen aan de toegankelijkheidstoets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209