Verklaring van Brandweer Nederland

Status toegankelijkheid https://www.brandweernederland.nl

Brandweer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Brandweer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Brandweer Nederland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Brandweer is beschikbaar via de link https://www.brandweernederland.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Brandweer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Brandweer Nederland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Brandweer is gevorderd met de toegankelijkheid van Brandweer Nederland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Brandweer.
Functie: Website/Platform coördinator.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@brandweernederland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Brandweer

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-11-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Brandweer Nederland : voldoet gedeeltelijk

De website Brandweer Nederland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Brandweer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.brandweernederland.nl/wp-content/uploads/sites/2/2023/08/Hercontrole-www.brandweernederland.nl-WCAG-2.1-AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-08-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Brandweer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 0.0.0 - Algemeen
  • Beschrijving van de afwijking:

   Algemeen Aandacht voor: Audiodescriptie, Contrast, Lijstopmaak niet duidelijk welke actief is, betekenisvolle volgorde in broncode, niet volledig toegankelijk met toetsenbord, afwijkende teksten in labels, bij resolutie 320px valt bijvoorbeeld deel icoon weg, focusindicator, focus zichtbaar, focus tabvolgorde, sneltoets tekentoets bij YouTube video's code disable toevoegen, plaats van Cookiebot in de code, consistente naamgeving voor een en dezelfde functionaliteit zoals Contact.

  • Oorzaak:

   Technische instellingen en invulling geven aan de gestelde eisen aan opmaak content.

  • Gevolg:

   De ondertiteling en audiodescriptie bij video’s kent nog enkele aandachtspunten. Dit zorgt ervoor dat mensen met een auditieve en visuele beperking nu informatie uit de video missen. Het contrast is op sommige plaatsen onvoldoende, dit is vooral lastig voor mensen met een visuele beperking (zoals kleurenblindheid of slechtziendheid). De site is hierdoor ook moeilijk leesbaar voor alle gebruikers met bijvoorbeeld invallend zonlicht. De site is niet volledig toegankelijk met het toetsenbord. Toetsenbordtoegankelijkheid is een vereiste bij het gebruik kunnen maken van hulpsoftware of voor mensen die geen gebruik kunnen maken van een muis. Zij kunnen hierdoor niet navigeren naar de gewenste informatie en daardoor missen zij essentiële informatie.

  • Alternatief:

   Voor de technische geen direct alternatief, we zijn afhankelijk van de webbouwer (punt YouTube disablekb=1 is meteen doorgevoerd). Content: een bepaalde video komt een aantal keren in het rapport naar voren. Het gaat hier om een video van een derde partij. Tot op het moment dat of de video is aangepast of van de website wordt verwijderd, is er geen alternatief behalve voor het punt hiervoor mbt de Sneltoetsen Tekentoets.

  • Maatregel:

   Technische aandachtspunten zullen door de webbouwer worden verholpen, als onderdeel van het contract. De template van Brandweernederland.nl is een kopie van Brandweer.nl, dus aanpassingen zijn in ieder opzicht een win-win situatie. Content aandachtspunten: opnieuw onder de aandacht brengen bij onder meer de collega's binnen de Veiligheidsregio's die content aanleveren voor Brandweernederland.nl. Met hen overleggen welke stappen hen intern helpen om de Toegankelijkheid te verbeteren. Een optie is, dat de Redactie content die niet voldoet aan de Toegankelijkheid, niet op het platform plaatst. Eerder is daarover door hogerhand een andere beslissing genomen; de optie zal wederom worden voorgelegd plus advies noodzakelijkheid tot naleven van de DiTo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Brandweernederland.nl is de website van de brandweer in Nederland, voor collega's en stakeholders. Beheer valt onder de zgn. Redactie. Concreet leveren de 25 veiligheidsregio's als ook Communicatie Brandweer Nederland content aan. Hieronder vallen ook alle Netwerkgroepen in het land. De verantwoordelijkheid voor de kennis over Digitale Toegankelijkheid bij de collega's die content genereren en aanleveren, ligt primair bij de eigen werkgever = de Veiligheidsregio. De Platform coördinator ondersteunt zoveel mogelijk met informatie, documentatie, het delen van tips en tricks, best practices etc. Via het landelijke netwerk van alle Communicatieadviseurs wordt steeds gewezen op de noodzaak van het digitaal toegankelijke creëren en leveren van content.

  • Oorzaak:

   Per Veiligheidsregio en weer verder in die hiërarchie en samenwerking richting en tussen bijv. de landelijke Netwerken, wordt Digitale Toegankelijkheid anders 'beleefd' en doorgevoerd. Een groot aantal opties van mogelijke niet-technische redenen kan aan de orde zijn. Het is voor het Platform Brandweer.nl erg lastig om grip te krijgen op het onderwerp binnen de 25(autonome) regio's.

  • Gevolg:

   Zolang de kennis, betrokkenheid etc. , alles rondom Digitale Toegankelijkheid, niet volledig is doorgevoerd binnen de Veiligheidsregio's, plus tussen de samenwerking onderling in de diverse Netwerkgroepen, zullen ten aanzien van content er aandachtspunten blijven bestaan.

  • Alternatief:

   Geen alternatief denkbaar.

  • Maatregel:

   Wederom de noodzaak van Digitale Toegankelijkheid onder de aandacht brengen bij de 25 Veiligheidsregio's. De Platform coördinator zal daartoe de RCDV (hoogste orgaan) via de juiste lijnen, op de hoogte brengen van de meest recente uitkomsten van de hercontrole.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-08-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Brandweer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424