Verklaring van www.limburg.nl

Status toegankelijkheid
https://www.limburg.nl

Provincie Limburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 21-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Limburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.limburg.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Provincie Limburg is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=provincie+limburg&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Limburg gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.limburg.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Limburg is gevorderd met de toegankelijkheid van www.limburg.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Limburg .
Functie: Interim hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het formulier 'Vraag, melding of klacht' op https://www.limburg.nl/contact/

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Wij informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben wij niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via het formulier 'Vraag, melding of klacht' op https://www.limburg.nl/contact/.

Aanvullende informatie van Provincie Limburg

De Provincie Limburg neemt de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • De redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid. Daarnaast wordt vóór publicatie ook een automatische toetsing uitgevoerd op de toegankelijkheid van de content. Indien de content niet toegankelijk is, kan deze niet worden gepubliceerd;
 • De redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de toegankelijkheid van de website;
 • Er wordt jaarlijks een toegankelijkheidstoets uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij;
 • De redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd (Certificaat Provincie Limburg, Webredactie, toptaken en de webrichtlijnen);
 • Onze video-producenten krijgen duidelijke richtlijnen mee om zodoende toegankelijke video's te kunnen opleveren.

Onderzoeksrapporten

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.limburg.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.limburg.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Limburg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.limburg.nl/publish/pages/5224/accessibility_wcag_2_aa_onderzoek_dec_2019.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-12-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Limburg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsbeleid/ staat een icoon onder het kopje 'Achtergrond' om aan te geven dat de link een download is. Dit icoon heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Dit komt op meerdere pagina's voor. Het ‘pijltje-naar-beneden’ icon voor de link dient een tekstalernatief te hebben.
  • Oorzaak: Technische oorzaak binnen de broncode.
  • Gevolg: Bezoekers kunnen geen tekstalternatieven zien.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als technisch issue doorgegeven aan de leverancier. Leverancier meent, mede op basis van andere rapporten, dat dit toch wel in orde is. Er staat namelijk wel al (pdf, xx kb) bij. Het betreft daarom een decoratieve afbeelding, waarvan ook de linktekst al duidelijk is voor de gebruiker.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De volgende PDF's hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.limburg.nl/publish/pages/1275/1711_016_folder_duurzaam_thuis_b.pdf https://www.limburg.nl/publish/pages/3831/brief_tussenverslag_formateurs_koopmans_en_straus_van_7-6-2019_inclusief_3_bijlagen
  • Oorzaak: Geen tag gebruik in PDF
  • Gevolg: Er is voor voorleessoftware geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Onderzocht gaat worden waar dit probleem is ontstaan, in de PDF converter, of in het brondocument (word?)
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/ staat het formulier in een iframe. De pagina in het iframe heeft geen goede titel. De titel beschrijft het doel of inhoud van de pagina niet.
  • Oorzaak: Verkeerde Title tag in iframe gebruikt
  • Gevolg: Titel van de pagina beschrijft de inhoud van de pagina niet
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als issue doorgegeven aan de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De toegankelijkheid van PDF-documenten. Alle eisen die voor webpagina’s gelden zijn ook op PDF-documenten van toepassing. De Provincie Limburg streeft ernaar om alle PDF- documenten op onze website toegankelijk beschikbaar te stellen. De Provincie Limburg kan echter niet garanderen dat alle PDF- documenten op de website volledig toegankelijk zijn.
  • Oorzaak: • Organisatorisch is het lastig te regelen om de aanlevering en kwaliteit van PDF-documenten te standaardiseren. PDF-documenten worden zowel in de organisatie als buiten de organisatie gemaakt. Ze worden in alle soorten en maten ter publicatie aangeleverd. Van gescande documenten die als een ‘plaatje’ naar PDF geconverteerd worden tot opgemaakte brochures vol tabellen door externe bureaus; • Onvoldoende kennis over toegankelijkheid bij de stellers en leveranciers; • Geautomatiseerd systeem dat geen toegankelijke PDF-documenten creëert. • Onvoldoende betrouwbare tools om zelf PDF documenten te toetsen op toegankelijkheid.
  • Gevolg: • PDF-documenten kunnen niet worden voorgelezen omdat er geen tekst laag aanwezig is; • De tekst in het PDF-documenten kan voorgelezen worden, maar de leesvolgorde klopt niet, is incompleet of bevat bijvoorbeeld onjuist geplaatste paginanummers of tabellen; • Het PDF-documenten bevat wel tekst en afbeeldingen, maar heeft geen structuur met koppen, tekstuele alternatieven voor afbeeldingen, toegankelijke tabellen of formulieren.
  • Alternatief: Mocht de bezoeker op de website een PDF-document aantreffen welke niet toegankelijk is, en daardoor niet leesbaar is, dan kan een verzoek voor toegankelijke inhoud worden ingediend via https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/contactformulier.
  • Maatregel: • Het zoveel mogelijk beperken van PDF-documenten op de website; • De informatie als HTML content aanbieden i.p.v. als PDF-document; • Instrueren van medewerkers om toegankelijke documenten op te stellen; • De aanlevering van PDF-documenten standaardiseren; • Gebruik van software die toegankelijke PDF-documenten kan genereren.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie de toelichting bij 'Oorzaak'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De toegankelijkheid van video’s Net als tekstuele content dienen ook video’s te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Videoproducenten weten al langer voor ons video’s te produceren met ondertiteling. Per 23 september gelden echter aanvullende eisen als audio-descriptie en een transcript (volledig uitgeschreven video). Nog niet alle videoproducenten kunnen hier direct op inspelen. We zullen hiervoor een ‘aanloopperiode’ moeten incalculeren. In de lopende aanbesteding voor een vaste pool aan videoproducenten dienen de toegankelijkheidseisen als eis te worden meegenomen.
  • Oorzaak: • Huidige videoproducenten kunnen nu nog lastig adequaat inspelen op alle eisen waardoor de prijs per video aanzienlijk hoger zal zijn. Het is mogelijk dat projecten hierdoor video’s laten ontwikkelen die niet volledig aan alle eisen voldoen. Communicatie kan die eisen strikt blijven volgen, maar het kan gebeuren dat een bestuurder erop staat dat een video dan toch gepubliceerd dient te worden.
  • Gevolg: • Niet volledig toegankelijke video’s, bv zonder audiodescriptie en transcriptie.
  • Alternatief: Mocht de bezoeker op de website een video aantreffen welke niet toegankelijk is, en daardoor niet begrijpelijk is, dan kan een verzoek voor toegankelijke inhoud worden ingediend via https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/contactformulier.
  • Maatregel: • In de lopende aanbesteding voor een vaste pool aan videoproducenten dienen de toegankelijkheidseisen als eis te worden meegenomen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Onevenredige last

Provincie Limburg geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Provincie Limburg nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707