Verklaring van www.limburg.nl

Status toegankelijkheid https://www.limburg.nl

Provincie Limburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Limburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.limburg.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Limburg is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=provincie+limburg&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Limburg gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.limburg.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Limburg is gevorderd met de toegankelijkheid van www.limburg.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Limburg .
Functie: Interim hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.limburg.nl/contact/.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.limburg.nl/contact/.

Aanvullende informatie van Provincie Limburg

De Provincie Limburg neemt de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • De redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid. Daarnaast wordt vóór publicatie ook een automatische toetsing uitgevoerd op de toegankelijkheid van de content. Indien de content niet toegankelijk is, kan deze niet worden gepubliceerd;
 • De redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de toegankelijkheid van de website;
 • Er wordt jaarlijks een toegankelijkheidstoets uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij;
 • De redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd (Certificaat Provincie Limburg, Webredactie, toptaken en de webrichtlijnen);
 • Onze video-producenten krijgen duidelijke richtlijnen mee om zodoende toegankelijke video's te kunnen opleveren.

Onderzoeksrapporten

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.limburg.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.limburg.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Limburg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.limburg.nl/publish/pages/5224/accessibility_wcag_2_aa_onderzoek_dec_2019.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-12-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Limburg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsbeleid/ staat een icoon onder het kopje 'Achtergrond' om aan te geven dat de link een download is. Dit icoon heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Dit komt op meerdere pagina's voor. Het ‘pijltje-naar-beneden’ icon voor de link dient een tekstalternatief te hebben.

  • Oorzaak:

   Technische oorzaak binnen de broncode.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen geen tekstalternatieven zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Als technisch issue doorgegeven aan de leverancier. Leverancier meent, mede op basis van andere rapporten, dat dit toch wel in orde is. Er staat namelijk wel al (pdf, xx kb) bij. Het betreft daarom een decoratieve afbeelding, waarvan ook de linktekst al duidelijk is voor de gebruiker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volgende PDF's hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.limburg.nl/publish/pages/1275/1711_016_folder_duurzaam_thuis_b.pdf https://www.limburg.nl/publish/pages/3831/brief_tussenverslag_formateurs_koopmans_en_straus_van_7-6-2019_inclusief_3_bijlagen

  • Oorzaak:

   Geen tag gebruik in PDF

  • Gevolg:

   Er is voor voorleessoftware geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Onderzocht gaat worden waar dit probleem is ontstaan, in de PDF converter, of in het brondocument (word?)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De toegankelijkheid van PDF-documenten. Alle eisen die voor webpagina’s gelden zijn ook op PDF-documenten van toepassing. De Provincie Limburg streeft ernaar om alle PDF- documenten op onze website toegankelijk beschikbaar te stellen. De Provincie Limburg kan echter niet garanderen dat alle PDF- documenten op de website volledig toegankelijk zijn.

  • Oorzaak:

   • Organisatorisch is het lastig te regelen om de aanlevering en kwaliteit van PDF-documenten te standaardiseren. PDF-documenten worden zowel in de organisatie als buiten de organisatie gemaakt. Ze worden in alle soorten en maten ter publicatie aangeleverd. Van gescande documenten die als een ‘plaatje’ naar PDF geconverteerd worden tot opgemaakte brochures vol tabellen door externe bureaus; • Onvoldoende kennis over toegankelijkheid bij de stellers en leveranciers; • Geautomatiseerd systeem dat geen toegankelijke PDF-documenten creëert. • Onvoldoende betrouwbare tools om zelf PDF documenten te toetsen op toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   • PDF-documenten kunnen niet worden voorgelezen omdat er geen tekst laag aanwezig is; • De tekst in het PDF-documenten kan voorgelezen worden, maar de leesvolgorde klopt niet, is incompleet of bevat bijvoorbeeld onjuist geplaatste paginanummers of tabellen; • Het PDF-documenten bevat wel tekst en afbeeldingen, maar heeft geen structuur met koppen, tekstuele alternatieven voor afbeeldingen, toegankelijke tabellen of formulieren.

  • Alternatief:

   Mocht de bezoeker op de website een PDF-document aantreffen welke niet toegankelijk is, en daardoor niet leesbaar is, dan kan een verzoek voor toegankelijke inhoud worden ingediend via https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/contactformulier.

  • Maatregel:

   • Het zoveel mogelijk beperken van PDF-documenten op de website; • De informatie als HTML content aanbieden i.p.v. als PDF-document; • Instrueren van medewerkers om toegankelijke documenten op te stellen; • De aanlevering van PDF-documenten standaardiseren; • Gebruik van software die toegankelijke PDF-documenten kan genereren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie de toelichting bij 'Oorzaak'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De toegankelijkheid van video’s Net als tekstuele content dienen ook video’s te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Videoproducenten weten al langer voor ons video’s te produceren met ondertiteling. Per 23 september gelden echter aanvullende eisen als audio-descriptie en een transcript (volledig uitgeschreven video).
   Nog niet alle videoproducenten kunnen hier direct op inspelen. We zullen hiervoor een ‘aanloopperiode’ moeten incalculeren. In de lopende aanbesteding voor een vaste pool aan videoproducenten dienen de toegankelijkheidseisen als eis te worden meegenomen.

  • Oorzaak:

   • Huidige videoproducenten kunnen nu nog lastig adequaat inspelen op alle eisen waardoor de prijs per video aanzienlijk hoger zal zijn. Het is mogelijk dat projecten hierdoor video’s laten ontwikkelen die niet volledig aan alle eisen voldoen. Communicatie kan die eisen strikt blijven volgen, maar het kan gebeuren dat een bestuurder erop staat dat een video dan toch gepubliceerd dient te worden.

  • Gevolg:

   • Niet volledig toegankelijke video’s, bv zonder audiodescriptie en transcriptie.

  • Alternatief:

   Mocht de bezoeker op de website een video aantreffen welke niet toegankelijk is, en daardoor niet begrijpelijk is, dan kan een verzoek voor toegankelijke inhoud worden ingediend via https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/contactformulier.

  • Maatregel:

   • In de lopende aanbesteding voor een vaste pool aan videoproducenten dienen de toegankelijkheidseisen als eis te worden meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Onevenredige last

Provincie Limburg geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Provincie Limburg nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209