Verklaring van www.limburg.nl

Samenvatting

Naam van de website www.limburg.nl
Van overheidsinstantie Provincie Limburg
Toegankelijkheidsstatus eerste maatregelen genomen (C) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Ja ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 10-09-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=provincie+limburg&naam=

Inhoud

Verklaring

Provincie Limburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.limburg.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Provincie Limburg is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=provincie+limburg&naam=

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Provincie Limburg verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.limburg.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Limburg is gevorderd met de toegankelijkheid van www.limburg.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Limburg .
Functie: Interim hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het formulier 'Vraag, melding of klacht' op https://www.limburg.nl/contact/

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Wij informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben wij niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via het formulier 'Vraag, melding of klacht' op https://www.limburg.nl/contact/.

Aanvullende informatie van Provincie Limburg

De Provincie Limburg neemt de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • De redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid. Daarnaast wordt vóór publicatie ook een automatische toetsing uitgevoerd op de toegankelijkheid van de content. Indien de content niet toegankelijk is, kan deze niet worden gepubliceerd;
 • De redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de toegankelijkheid van de website;
 • Er wordt jaarlijks een toegankelijkheidstoets uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij;
 • De redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd;
 • Onze video-producenten krijgen duidelijke richtlijnen mee om zodoende toegankelijke video's te kunnen opleveren.

Recent opgeloste issues

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.limburg.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.limburg.nl is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsbeleid/ staat een icoon onder het kopje 'Achtergrond' om aan te geven dat de link een download is. Dit icoon heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Dit komt op meerdere pagina's voor. Het ‘pijltje-naar-beneden’ icon voor de link dient een tekstalernatief te hebben.
  • Oorzaak: Technische oorzaak binnen de broncode.
  • Gevolg: Bezoekers kunnen geen tekstalternatieven zien.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als technisch issue doorgegeven aan de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.limburg.nl/ staan onder de kop 'Agenda' links die in de code zijn opgemaakt als html koppen. Als er geen tekst onder staat is het geen kop en moet het niet als kop worden opgemaakt.
  • Oorzaak: Technische oorzaak binnen de broncode.
  • Gevolg: Onjuist kopgebruik
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als technisch issue doorgegeven aan de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.limburg.nl/paginabestaatniet staat net boven de social media icoontjes een zin die is opgemaakt met het em-element. En het time-out bericht is ook met het em-element opgemaakt. Het em-element is om een woord nadruk te geven, zodat voorleessoftware het met nadruk voorleest, en niet om een hele zin te stijlen. Dit kan beter bijvoorbeeld met <i> (italic) gestijld worden.
  • Oorzaak: Verkeerd HTML gebruik in de bron
  • Gevolg: Kan probleem opleveren voor voorleessoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als technisch issue doorgegeven aan de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De volgende PDF's hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.limburg.nl/publish/pages/1275/1711_016_folder_duurzaam_thuis_b.pdf https://www.limburg.nl/publish/pages/3831/brief_tussenverslag_formateurs_koopmans_en_straus_van_7-6-2019_inclusief_3_bijlagen
  • Oorzaak: Geen tag gebruik in PDF
  • Gevolg: Er is voor voorleessoftware geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Onderzocht gaat worden waar dit probleem is ontstaan, in de PDF converter, of in het brondocument (word?)
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.limburg.nl/ staat een carrousel met foto’s die automatisch wisselen. Dit automatisch wisselen is alleen te pauzeren als een van de bolletjes op de foto wordt geklikt en de focus daarop blijft staan. Zodra de focus verplaatst begint de carrousel weer automatisch te wisselen. Er staat wel een pauze knop maar deze werkt niet.
  • Oorzaak: Technisch issue in de broncode
  • Gevolg: Fotocarrousel is niet te pauzeren
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als technisch issue doorgegeven aan de leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn skiplinks aanwezig. De skiplink naar de unieke content moet alleen als eerste link worden geplaatst op een pagina die toetsenbord focus ontvangt. Hier is op de homepage https://www.limburg.nl/ de eerste link de 'lees voor' functie en dan 'select language'. Op alle andere pagina's is de eerste link 'select language'.
  • Oorzaak: Technisch issue in de broncode
  • Gevolg: De skiplink naar de unieke content wordt niet als eerste link geplaatst op een pagina die toetsenbord focus ontvangt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als technisch issue doorgegeven aan de leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/ staat het formulier in een iframe. De pagina in het iframe heeft geen goede titel. De titel beschrijft het doel of inhoud van de pagina niet.
  • Oorzaak: Verkeerde Title tag in iframe gebruikt
  • Gevolg: Titel van de pagina beschrijft de inhoud van de pagina niet
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als issue doorgegeven aan de leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 8. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.limburg.nl/over/limburg/wapen-vlag-volkslied/ staat een stray end tag </p>. Binnen de p tags staan andere tags. Deze mogen hier niet tussen staan. Nu word <p> virtueel al afgesloten voordat de <blockquote> wordt geopend. Dit veroorzaakt parser errors wat problemen kan opleveren met hulpsoftware.
  • Oorzaak: Verkeerd HTML gebruik inde broncode
  • Gevolg: Parser errors welke problemen kunnen opleveren met hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als technisch issue doorgegeven aan de leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.limburg.nl/dezepaginabestaatniet staat onderaan de pagina een link met de tekst 'Wilt u niet automatisch doorgestuurd worden over ... seconden?'. Het aantal seconden verandert steeds. Visueel is het duidelijk dat deze nieuwe content op de pagina verschijnt. Dit moet worden opgemaakt als statusbericht, zodat hulpsoftware deze informatie kan overbrengen aan blinden. Dit kan door 'role=status' te gebruiken.
  • Oorzaak: Technisch in de broncode
  • Gevolg: Duur van de automatische doorverwijzing is niet consequent
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als issue doorgegeven aan de leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De toegankelijkheid van PDF-documenten. Alle eisen die voor webpagina’s gelden zijn ook op PDF-documenten van toepassing. De Provincie Limburg streeft ernaar om alle PDF- documenten op onze website toegankelijk beschikbaar te stellen. De Provincie Limburg kan echter niet garanderen dat alle PDF- documenten op de website volledig toegankelijk zijn.
  • Oorzaak: • Organisatorisch is het lastig te regelen om de aanlevering en kwaliteit van PDF-documenten te standaardiseren. PDF-documenten worden zowel in de organisatie als buiten de organisatie gemaakt. Ze worden in alle soorten en maten ter publicatie aangeleverd. Van gescande documenten die als een ‘plaatje’ naar PDF geconverteerd worden tot opgemaakte brochures vol tabellen door externe bureaus; • Onvoldoende kennis over toegankelijkheid bij de stellers en leveranciers; • Geautomatiseerd systeem dat geen toegankelijke PDF-documenten creëert.
  • Gevolg: • PDF-documenten kunnen niet worden voorgelezen omdat er geen tekst laag aanwezig is; • De tekst in het PDF-documenten kan voorgelezen worden, maar de leesvolgorde klopt niet, is incompleet of bevat bijvoorbeeld onjuist geplaatste paginanummers of tabellen; • Het PDF-documenten bevat wel tekst en afbeeldingen, maar heeft geen structuur met koppen, tekstuele alternatieven voor afbeeldingen, toegankelijke tabellen of formulieren.
  • Alternatief: Mocht de bezoeker op de website een PDF-document aantreffen welke niet toegankelijk is, en daardoor niet leesbaar is, dan kan een verzoek voor toegankelijke inhoud worden ingediend via https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/contactformulier.
  • Maatregel: • Het zoveel mogelijk beperken van PDF-documenten op de website; • De informatie als HTML content aanbieden i.p.v. als PDF-document; • Instrueren van medewerkers om toegankelijke documenten op te stellen; • De aanlevering van PDF-documenten standaardiseren; • Gebruik van software die toegankelijke PDF-documenten kan genereren.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie de toelichting bij 'Oorzaak'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De toegankelijkheid van video’s Net als tekstuele content dienen ook video’s te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Videoproducenten weten al langer voor ons video’s te produceren met ondertiteling. Per 23 september gelden echter aanvullende eisen als audio-descriptie en een transcript (volledig uitgeschreven video). Nog niet alle videoproducenten kunnen hier direct op inspelen. We zullen hiervoor een ‘aanloopperiode’ moeten incalculeren. In de lopende aanbesteding voor een vaste pool aan videoproducenten dienen de toegankelijkheidseisen als eis te worden meegenomen.
  • Oorzaak: • Huidige videoproducenten kunnen nu nog lastig adequaat inspelen op alle eisen waardoor de prijs per video aanzienlijk hoger zal zijn. Het is mogelijk dat projecten hierdoor video’s laten ontwikkelen die niet volledig aan alle eisen voldoen. Communicatie kan die eisen strikt blijven volgen, maar het kan gebeuren dat een bestuurder erop staat dat een video dan toch gepubliceerd dient te worden.
  • Gevolg: • Niet volledig toegankelijke video’s, bv zonder audiodescriptie en transcriptie.
  • Alternatief: Mocht de bezoeker op de website een video aantreffen welke niet toegankelijk is, en daardoor niet begrijpelijk is, dan kan een verzoek voor toegankelijke inhoud worden ingediend via https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/contactformulier.
  • Maatregel: • In de lopende aanbesteding voor een vaste pool aan videoproducenten dienen de toegankelijkheidseisen als eis te worden meegenomen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Onevenredige last

Provincie Limburg geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Provincie Limburg nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707