Verklaring van Winst uit je woning

Status toegankelijkheid https://www.winstuitjewoning.nl

Winst uit je woning is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-09-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Winst uit je woning streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Winst uit je woning.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Winst uit je woning is beschikbaar via de link https://winstuitjewoning.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Winst uit je woning gepubliceerde informatie blijkt dat de website Winst uit je woning gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Winst uit je woning is gevorderd met de toegankelijkheid van Winst uit je woning en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-09-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Winst uit je woning .
Functie: Hoofd Marketing & Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Ben je tegen een toegankelijkheidsprobleem aangelopen? Of heb je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid? Vul dan het formulier in op https://winstuitjewoning.nl/toegankelijkheidsverklaring. We helpen graag. 

Wat kun je van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld. 


Handhavingsprocedure
Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kun je contact opnemen met https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht

 

Aanvullende informatie van Winst uit je woning

Bij Winst uit je woning willen we onze website voor iedereen toegankelijk maken. Dat we wilden gaan werken aan onze digitale toegankelijkheid was net zoveel een wens vanuit het bedrijf als dat het gewenst was vanuit onze opdrachtgevers. Want in een gemeente wonen alle doelgroepen en wij willen alle doelgroepen de mogelijkheid geven om ons te kunnen vinden en daarom makkelijker mee te kunnen doen aan de energietransitie. Om de toegankelijkheid te kunnen blijven waarborgen zullen we vanaf nu de digitale toegankelijkheidseisen, de basis vormen van ons content- en designbeleid. We zullen onszelf daarin regelmatig (laten) toetsen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Winst uit je woning : voldoet gedeeltelijk

De website Winst uit je woning is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Winst uit je woning dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/winstuitjewoning-hercontrole/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-09-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Winst uit je woning dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 0.0.0 - Algemeen
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   Wij maken gebruik van Trustpilot, een beoordelingswebsite waarop beoordelingen van bedrijven over de hele wereld worden weergegeven. Winst uit je woning staat hierop geregistreerd. Wanneer een bezoeker van onze website gebruik heeft gemaakt van onze diensten en deze op een positieve of negatieve manier heeft ervaren, kan hij of zij hierover een melding maken op Trustpilot. Op www.winstuitjewoning.nl gebruiken wij op verschillende pagina’s een tool van Trustpilot waarmee wij beoordelingen kunnen laten zien om bezoekers van onze website meer informatie te geven over bepaalde ervaringen.

  • Oorzaak:

   Trustpilot heeft een huisstijl van verschillende groene en grijze kleuren. Deze scoren negatief op contrastwaarde. Aangezien dit de huisstijl is van Trustpilot, hebben wij hier geen invloed op. De kleuren worden gebruikt bij de tool die wij gebruiken op de website.

  • Gevolg:

   Door de lage contrastwaarde van de Trustpilot kleuren, kunnen bezoekers die onze website bezoeken en kleurenblind zijn last ondervinden, doordat het contrast te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij gaan in gesprek met Trustpilot, om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden om zo de contrastwaarde te verhogen. Zo kunnen we zorgen dat bezoekers met kleurenblindheid hier geen last van ondervinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Winst uit je woning heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209