Verklaring van Donorgegevens

Status toegankelijkheid
https://www.donorgegevens.nl

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 08-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Donorgegevens.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Donorgegevens gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Donorgegevens en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het CIBG.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn voor actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Donorgegevens : voldoet gedeeltelijk

De website Donorgegevens is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.donorgegevens.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://klinieken.donorgegevens.nl Op pagina Taak/Dashboard staan verschillende pictogrammen in de kolom ‘Uitstaand’. Deze achtergrondafbeeldingen hebben geen tekstalternatief.
  • Oorzaak: Tekstalternatief ontbreekt bij verschillende pictogrammen
  • Gevolg: Gebruiker weet niet wat pictogrammen voorstellen als die de plaatjes niet kan zien of met hulpsoftware werkt.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Tekstalternatieven toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://klinieken.donorgegevens.nl Op pagina /Taak/Dashboard staat een tabel en daarin zijn verschillende onderdelen visueel anders opgemaakt en die informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware en niet beschikbaar in tekst. https://klinieken.donorgegevens.nl Onder het logo staat de grote vetgedrukte tekst ‘Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting’. Deze tekst ziet er uit alsof deze bedoeld is om de omgeving een naam te geven. Het gebruik van een koptekst aan het begin van de code, maar deze betekenis ook beschikbaar voor hulpsoftware. Deze tekst ziet er uit als een kop en moet daarom opgemaakt worden als kop, maar koppen moeten (in de code) boven de content staan waar zij iets over zeggen.
  • Oorzaak: Visuele opmaak zonder tekst alternatief
  • Gevolg: De betekenis van het scherm is lastiger te bepalen als je de visuele opmaak niet kan zien.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Informatie ook beschikbaar maken voor hulpsoftware.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: www.donorgegevens.nl - Legend verborgen in zoekformulier De legend van de fieldset van het zoekformulier is verborgen voor hultechnologieën.
  • Oorzaak: "display: none" in de CSS
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien de legend niet.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Legend verbergen met de CSS Clipmethode.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://klinieken.donorgegevens.nl Op pagina Taak/Dashboard zijn een aantal van de openstaande aanvragen vetgedrukt. De enige manier waarop deze aanvragen te onderscheiden zijn is door het gebruik van vorm van de tekst. In de code is deze aanpassing herleid tot de class ‘Nieuw’ op het tr element in de tabel.
  • Oorzaak: Openstaande aanvragen in tabel zijn vetgedrukt zonder tekst alternatief
  • Gevolg: Het is lastiger te bepalen wat vetgedrukte tekst betekend.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Tekst alternatief aanbrengen met uitleg waarom tekst vetgedrukt is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: https://aanvraag.donorgegevens.nl/ Hier kunnen drie verschillende processen worden gestart. In alle drie deze formulieren wordt de gebruiker gevaagd om eventueel een telefoonnummer in te vullen. Bij de keuze voor communicatie ‘per e-mail’ is het invullen van een e-mailadres verplicht. Beide invoervelden kunnen in één keer door hulpsoftware correct worden ingevuld als deze software weet welke gegevens waar ingevuld moeten worden. Het gebruik van het attribuut autocomplete is verplicht. Dit attribuut moet de juiste (geldige) waarde krijgen. Op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes staan alle geldige waarden van dit attribuut. In de formulieren gaat het om de waarden ‘tel’ (of ‘tel-national’) en ‘email’. Let op: alleen invoervelden die vragen om gegevens van de gebruiker mogen dit attribuut hebben. De invoervelden die vragen om persoonsgegevens van anderen zoals de moeder mogen geen geldige autocomplete waarden hebben.
  • Oorzaak: Autocomplete attribuut niet ingevuld.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan bepaalde gegevens niet automatisch invullen.
  • Alternatief: Zelf gegevens invoeren.
  • Maatregel: Autocomplete attributen toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://aanvraag.donorgegevens.nl/ In alle drie de processen die gestart kunnen is het verschil tussen voltooide stappen en niet actieve stappen enkel zichtbaar door een verschil in kleur. Dit verschil in kleur is minder dan 1,1:1. Om dit verschil in status ook duidelijk te maken van gebruikers die deze kleuren niet (goed) kunnen zien is het een optie om een contrastverschil van 3,0:1 tussen deze kleuren te gebruiken. Andere oplossingen zijn mogelijk, maar daarbij moet wel rekening gehouden worden met succescriteria 1.3.1: Info en relaties en 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content.dev.donorgegevens.mst.mhsrijk.nl:8075/ZwangerschapRegistratie/Behandeling. https://klinieken.donorgegevens.nl/Taak/Dashboard Hier is in de informatie in de linkerkolom gebruik gemaakt van kleur om aan te geven welke van de links actief is. Het gaat alleen om de achtergrondkleur van de links. Dit verschil is kleur heeft een contrast van 1,8:1. Een kleurverschil met een contrast dat groter is dan 3,0:1 voldoet aan dit succescriterium doordat het verschil in contrast dan als andere visuele middel geldt naast het verschil in kleur. Door het hebben van voldoende contrast voldoen de rode openstaande taken op dit moment aan de eisen van dit succescriterium.
  • Oorzaak: Alleen kleur gebruikt voor statusweergave en onvoldoende kleurcontrast
  • Gevolg: Statusweergave niet beschikbaar voor hulpsoftware en te laag kleurcontrast maakt dat het voor sommige gebruikers lastiger leesbaar is.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Kleurcontrast aanpassen aan de minimaal vereisten. Voor statusweergave die alleen met kleur staat aangegeven een tekst alternatief bieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: https://aanvraag.donorgegevens..nl In alle drie de processen die gestart kunnen worden op pagina staan invoervelden. In alle drie deze formulieren staat op de eerste pagina het invoerveld ‘Telefoonnummer’. De vormgeving van dit invoerveld is gelijk aan alle andere invoervelden in al deze formulieren. Het probleem is dat om voldoende zichtbaar te zijn het invoerveld een contrast moet hebben van 3,0:1 met de achtergrond. Op dit moment is het contrast tussen de rand en binnenkant van het invoerveld 2,3:1. Doordat op de andere pagina's dezelfde styling is gebruikt voor invoervelden komt dit probleem ook voor op pagina's
  • Oorzaak: Onvoldoende contrast.
  • Gevolg: Invoerveld voor sommige gebruikers minder goed identificeerbaar
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Voldoende contrast aanbrengen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: https://aanvraag.donorgegevens.nl https://klinieken.donorgegevens.nl Het is niet gelukt om de tekstafstanden aan te passen op geen van de onderzochte pagina’s. De bedoeling van dit succescriterium is om het voor gebruikers mogelijk te maken om deze afstanden aan te passen zonder dat zij hierdoor informatie missen. De regelhoogte en afstand tussen alinea's voldoet op dit moment. Het gaat om het aanpassen van de attributen ‘word-spacing’ en ‘letter-spacing’ met behulp van hulpsoftware (zoals de extensie ‘Stylish’). Het is niet verplicht om een mechanisme op de website te plaatsen om dit mogelijk te maken, die eis is in dit geval geen voorwaarde om te voldoen.
  • Oorzaak: Opbouw Stylesheet/CSS.
  • Gevolg: word-spacing’ en ‘letter-spacing’ zijn niet aan te passen met hulpsoftware
  • Alternatief:
  • Maatregel: Opbouw Stylesheet/CSS aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: www.donorgegevens.nl - Bij inzoomen en op mobiel valt de tekst naast het logo weg Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.
  • Oorzaak: In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.
  • Gevolg: Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.
  • Alternatief: Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.
  • Maatregel: De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: www.donorgegevens.nl - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen Bij inzoomen vallen er vele cijfers van de paginering weg.
  • Oorzaak: Bij inzoomen wordt alleen het huidige pagineringscijfer getoond.
  • Gevolg: De functionaliteit om snel door pagina's met zoekresultaten te navigeren verdwijnt bij inzoomen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Bij inzoomen mogelijkheid behouden pagina's over te slaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: https://aanvraag.donorgegevens.nl/ https://klinieken.donorgegevens.nl/Taak/Dashboard Voldoen na het inloggen niet aan de eisen van dit succescriterium. De versies van deze pagina’s die voor het inloggen zichtbaar zijn voldoen wel aan de eisen van dit succescriterium. Het horizontaal scrollen moet voorkomen worden voor de meeste content, een deel van de inhoud van deze pagina's is uitgezonderd van dit succescriterium. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verschillende tabellen.
  • Oorzaak: Pagina is niet responsive opgebouwd.
  • Gevolg: Gebruiker moet horizontaal scrollen als informatie niet op het scherm past.
  • Alternatief: Horizontaal scrollen.
  • Maatregel: Informatie onder elkaar zetten als er te weinig ruimte is op het scherm (CSS/Stylesheet)
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In verband met DigiD is er een tijdslimiet aanwezig op de pagina's binnen het domein https://aanvraag.donorgegevens.nl en in verband met eHerkenning is er een tijdslimiet aanwezig op https://klinieken.donorgegevens.nl. Beide tijdslimieten voldoen niet aan de eisen van dit succescriterium. Het probleem is dat er geen mechanisme is om de tijdslimiet uit te zetten, aan te passen of te verlengen en er wordt niet voldaan aan de eisen van een van de twee uitzonderingen.
  • Oorzaak: Geen sessietimeout feedback mechanisme aanwezig.
  • Gevolg: Sessietimeout wordt niet aangekondigd.
  • Alternatief: Opnieuw inloggen.
  • Maatregel: Sessietimeout feedback mechanisme implementeren (popup).
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://aanvraag.donorgegevens.nl Hier staat aan het begin van de pagina de verborgen link ‘content’. Deze link wordt niet zichtbaar als deze focus krijgt en voldoet daarom niet. Dit type probleem komt voor bij alle pagina's binnen deze domeinen.
  • Oorzaak: Link 'content' wordt niet zichtbaar gemaakt bij focus.
  • Gevolg: Gebruiker ziet link niet bij focus
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Link 'content' zichtbaar maken bij focus.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://aanvraag.donorgegevens.nl Op de laatste pagina van de processen staan meerdere ‘Wijzigen’ links. Het linkdoel van deze links is visueel meteen duidelijk, maar is niet op te maken uit de linktekst (in context). De reden hiervoor is dat deze links geen context hebben met de kop waar zij naast (in de code onder) staan. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen met andere content, alle aangetroffen ‘Wijzigen’ links moeten aangepast worden.
  • Oorzaak: Wijzig links hebben allemaal dezelfde naam en geen context met andere content.
  • Gevolg: Met hulpsoftware is het lastiger te bepalen waar de Wijzig link precies naar refereert.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Screenreader only tekst toevoegen als aanvulling op de Wijzig-link met daarin de extra informatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://aanvraag.donorgegevens.nl/ Op pagina komen geen duidelijke foutmeldingen in beeld bij stap ‘Donorkind’. Het probleem is dat de foutmeldingen geen onderscheid maken bij invoerfouten bij de verschillende kinderen. Het niet (goed) invullen van een van de velden bij een van de kinderen geeft een algemene foutmelding die niet aangeeft bij welk kind de fout is gemaakt. Voorwaarde is natuurlijk wel dat bij het invoerveld ‘Aantal geboren kinderen’ 2 of meer gekozen wordt. Let op: Het volgende is niet fout, maar viel op de links in de foutmeldingen werken niet. Doordat dit een probleem is voor alle gebruikers is dat niet apart een probleem voor toegankelijkheid, maar het viel op tijdens de inspectie. https://klinieken.donorgegevens.nl Op de pagina /DonorRegistratie/Identificatie bij de stap ‘Motivatie’ klopt de foutmelding niet. Het toevoegen van een bestand is niet voldoende. Het is verplicht om een ‘Motivatie’ of ‘Zelfbeschrijving’ toe te voegen.
  • Oorzaak: Bij gebruikmaking van repeterende veldgroepen is de validatie algemeen en niet per veldgroep ingericht. Op de pagina /DonorRegistratie/Identificatie staat een onvolledige foutmelding.
  • Gevolg: Het is lastiger te bepalen waar de fout zit.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Voor repeterende veldgroepen specifieke validatie meldingen implementeren per groep. De onvolleidge foutmelding aanvullen met juiste informatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://aanvraag.donorgegevens.nl/AanvraagMeemoederRegistratie/Index Bij de stap ‘Donorkind’ mogen alleen maar kinderen van één zwangerschap worden ingevuld de geboortedatums moeten binnen de vier maanden liggen om geldig te zijn. Deze invoereis is niet aangegeven in de instructies op deze pagina.
  • Oorzaak: Instructie ontbreekt.
  • Gevolg: Gebruiker merkt bij de validatie pas als dit niet klopt.
  • Alternatief: Validatiemelding bevat de instructie wel.
  • Maatregel: Instructie bij invoer toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://aanvraag.donorgegevens.nl Op de pagina /AanvraagMeemoederRegistratie/Index staat een niet uniek id. Het id ‘RadioButtonList_fieldName’ is op deze pagina twee keer gebruikt. Dit type probleem komt ook voor bij stap ‘Donorkind’ op pagina AanvraagMeemoederRegistratie/Index.
  • Oorzaak: Dubbel ID veld.
  • Gevolg: Parsefout.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Zorgen dat elke pagina unieke ID's gebruikt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: www.donorgegevens.nl - Niet mogelijk voor hulpsoftware om naam te bepalen Op pagina’s https://www.donorgegevens.nl/zoeken?trefwoord=donor&search-submit = en https://www.donorgegevens.nl/documenten wordt role=”group” gebruikt op een div-element. Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om de naam van deze group te bepalen. Het ariadescribedby attribuut is sowieso niet in staat om een WAI-ARIA group een naam te geven, ook al zou het element met id=”periode” wel op deze pagina aanwezig zijn. Door goed gebruik te maken van de combinatie fieldset en legend is het gebruik van deze WAI-ARIA rollen ook niet nodig op deze pagina. Er is namelijk al een fieldset aanwezig met een legend-element, een van de gebruikte legend elementen is verborgen met display:none. Hierdoor is dat element ook verborgen voor hulpsoftware. Het gaat om de legend met de tekst ‘Vul zoekcriteria in’. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.donorgegevens.nl/actueel/nieuws. Indien WAI-ARIA elementen gebruikt worden moeten deze wel op een toegankelijke wijze gebruikt worden op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/ staat meer informatie over hoe dit soort elementen het beste toegepast kunnen worden.Over het algemeen wordt geadviseerd om zo min mogelijk WAI-ARIA elementen te gebruiken (role=”...”), het gebruik van complexe WAI-ARIA veroorzaakt vaak meer problemen dan dat het oplost. Het toevoegen van losse WAI-ARIA attributen zoals aria-expanded of aria-current kan een goede manier zijn om de juiste informatie aan hulpsoftware mee te geven, maar voor veel van deze problemen bestaan vaak goede HTML5 oplossingen.
  • Oorzaak: WAI-ARIA elementen niet op toegankelijke wijze gebruikt.
  • Gevolg: Niet mogelijk voor hulpsoftware om naam te bepalen.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Probleem gemeld bij leverancier CMS
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707