Verklaring van Donorgegevens

Status toegankelijkheid https://www.donorgegevens.nl

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Donorgegevens.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Donorgegevens gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Donorgegevens en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het CIBG.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn voor actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

Opgeloste issues:

SC 1.3.1 - Legend is verborgen in zoekformulier.
Oplossing: De legend is nu verborgen met de clip-methode ipv met "display:none".

SC 1.4.4 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
Oplossing: De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.

SC 1.4.4 - Bij inzoomen en op mobiel valt de tekst naast het logo weg
Oplossing: Woordmerk naast Rijkslogo wordt nu als schaalbare tekst getoond.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Donorgegevens : voldoet gedeeltelijk

De website Donorgegevens is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.donorgegevens.nl/binaries/donorgegevens/documenten/rapporten/2020/09/22/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-donorgegevens.nl/WCAG+2.1+inspectie+www.donorgegevens.nl+-+Niveau+AA+-+1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.donorgegevens.nl/documenten/rapporten/2022/05/10/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-aanvraag.donorgegevens.nl-en-klinieken.donorgegevens.nl-mei-2022
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://klinieken.donorgegevens.nl/taken/openstaand worden meerdere rijen in de tabel vetgedrukt weergegeven. Die visuele informatie is nu niet beschikbaar voor (gebruikers van) hulpsoftware en moet een alternatief krijgen om het voor gebruikers die deze visuele presentatie niet (goed) kunnen waarnemen mogelijk te maken om deze informatie op te pikken. De huidige situatie is ook een probleem onder succescriterium 1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen, zie dat succescriterium voor meer informatie.

  • Gevolg:

   De status is niet met hulpsoftware waar te nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatief aanbrengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://klinieken.donorgegevens.nl/taken/openstaand zijn een aantal regels in de tabel vetgedrukt vormgegeven. Die vorm van de letters wordt gedaan met de class “unread”. Het probleem is dat deze informatie nu alleen beschikbaar is voor gebruikers die kunnen waarnemen dat deze tekst vetgedrukt is. Er moet dus een andere zichtbare manier komen om de rijen met een “ongelezen” taak te kunnen onderscheiden van de “gelezen” taken. Hiernaast moet die visuele informatie ook voor gebruikers die de presentatie helemaal niet kunnen waarnemen beschikbaar worden gemaakt (zie 1.3.1: Info en relaties). Een optie is om een zichtbaar teken/icoon met tekstalternatief “Ongelezen” of “Ongelezen taak” toe te voegen aan de inhoud van een van de cellen om beide problemen in één keer op te lossen. Andere oplossingen zoals het toevoegen van een aparte kolom of aparte tab in de tablist zijn bijvoorbeeld ook mogelijk.

  • Gevolg:

   De status is niet met hulpsoftware waar te nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatief aanbieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://klinieken.donorgegevens.nl/taken/openstaand staan gele icoontjes die visueel duidelijk maken dat “Er is een uitgezette taak aanwezig.”. Die informatie is niet goed zichtbaar voor gebruikers die contrast nodig hebben om iets te kunnen zien. Het contrast tussen het geel en de witte achtergrond is 1,8:1 en het contrast tussen het geel en de grijze achtergrond is 1,6:1. Het eerste contrast moet voldoende worden om de vorm van het icoon te kunnen onderscheiden, het tweede contrast moet voldoende worden om het icoon te kunnen onderscheiden van de achtergrond. In dit geval is het voldoende om één van deze twee overgangen een contrast van 3,0:1 of meer te geven.

  • Gevolg:

   Mogelijk onderscheid van icoon niet duidelijk genoeg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voldoende contrast aanbrengen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://aanvraag.donorgegevens.nl/keuzescherm staat aan het begin van de focus volgorde de link “Ga direct naar inhoud”. Die link is niet met het toetsenbord te activeren. Het indrukken van de entertoets heeft geen effect. Doordat deze link noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van succescriterium 2.4.1: Blokken omzeilen, zorgt dit ene probleem er voor dat er ook niet voldaan wordt aan dat succescriterium. Het bovenstaande probleem komt ook voor op de overige pagina's achter de login.

  • Gevolg:

   Skiplink werkt niet met toetsenbord

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink werkend maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink “Ga direct naar inhoud” op is onder andere op pagina https://aanvraag.donorgegevens.nl/keuzescherm is niet te bedienen met het toetsenbord. Er is dus geen (voor de doelgroep toegankelijk) mechanisme beschikbaar om de blokken herhalende content te omzeilen. Zie succescriterium 2.1.1: Toetsenbord, voor meer informatie.

  • Gevolg:

   Skiplink werkt niet

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink werkend maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Onder andere op de pagina's https://klinieken.donorgegevens.nl/zwangerschappen, https://aanvraag.donorgegevens.nl/16-en-ouder/stap2 en https://aanvraag.donorgegevens.nl/ouders/stap3 staan in en uitklapbare onderdelen. Een van de eisen die bij dit succescriterium hoort is dat het bij het dichtklappen van aanvullende content (door de knop “Melding sluiten” te activeren) die aanvullende content daarna ook moet worden overgeslagen in de focus volgorde. Dat is nu niet het geval de knop “Melding sluiten” krijgt focus ook als die buiten beeld staat. Doordat door dit probleem de toetsenbordfocus ook niet zichtbaar is wordt dit probleem ook afgekeurd bij succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar.

   Op pagina https://klinieken.donorgegevens.nl/taken/openstaand staat de WAI-ARIA tablist “Details donor” die net niet voldoet aan alle eisen. Het enige punt is de bediening van deze tablist. Het is de bedoeling dat een tablist bediend wordt met de pijltjestoetsen. De inactieve elementen met role=”tab” horen daarom ook een tabindex=”-1” te krijgen. Op die manier klopt de focus volgorde namelijk automatisch ook. Die slaat dan na het activeren van een van de andere tabs automatisch de rest van de tablist over en gaat dan direct naar de net verschenen nieuwe content. Nu is het zo dat na het activeren van de tab “Openstaande taken” een gebruiker eerst langs de tab “Afgehandelde taken” moet navigeren voordat de nieuw verschenen content bereikt wordt. Andere oplossingen zijn mogelijk, maar het advies is om zoveel mogelijk de standaard bediening zoals aangegeven op https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tabpanel te volgen.

  • Gevolg:

   Knop krijgt focus die op dat moment niet relevant is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onzichtbare element uitsluiten van focusvolgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bovenaan pagina https://aanvraag.donorgegevens.nl/ staat een afbeelding met het correcte tekstalternatief “Logo Rijksoverheid”. De onderliggende link heeft met de title “Naar de homepage” geen duidelijk linkdoel. Deze link lijkt te verwijzen naar de centrale homepage van de rijksoverheid en dat is niet het geval. De visuele presentatie van deze pagina midden bovenaan de pagina doet vermoeden dat het de bedoeling is dat deze link verwijst naar de homepage van deze omgeving. Het linkdoel van deze link is voor gebruikers van hulpsoftware moeilijker te begrijpen en daarom afgekeurd. Het advies is om de title op de link aan te passen zodat die tekst duidelijk maakt dat deze naar de homepage van “Donorgegevens aanvragen” verwijst. Dit geldt ook voor de pagina https://klinieken.donorgegevens.nl:8075/, op alle andere pagina's gaat dit wel goed.

  • Gevolg:

   Linkdoel logo niet duidelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Title op de link aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://klinieken.donorgegevens.nl/zwangerschappen staan enkele blauwe knoppen met een vraagteken. Bij het activeren van die koppen komt een andere knop met het tekstalternatief “Melding sluiten” in beeld. Het probleem is dat die blauwe knoppen met een wit kruis erin ook toetsenbordfocus krijgen als de melding niet geactiveerd was. De toetsenbordfocus is dus na elke vraagtekenknop één keer niet zichtbaar. Op pagina https://aanvraag.donorgegevens.nl/16-en-ouder/stap2 komt dit probleem in een andere vorm voor. Daar is de melding bij het invoerveld “Geslachtsnaam” opengeklapt bij het landen op de pagina. Daar wordt de knop “Melding sluiten” niet overgeslagen nadat een gebruiker er voor kiest om de melding te sluiten. Het advies is om de niet zichtbare knop helemaal te verbergen als deze niet in beeld staat. Het gebruik van een attribuut als display:none is een van de opties die gebruikt kan worden om visueel verborgen content voor alle gebruikers te verbergen, maar andere oplossingen zijn mogelijk. Dit type probleem komt dus bij alle meldingen van dit type voor, een derde voorbeeld van dit probleem is te vinden op https://aanvraag.donorgegevens.nl/ouders/stap3. Verdere voorbeelden worden niet gegeven.

  • Gevolg:

   Zie 2.4.3

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie 2.4.3

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://aanvraag.donorgegevens.nl/keuzescherm is het mogelijk om drie verschillende processen te starten die uit meerdere stappen bestaan. Bij het activeren van de blauwe “Naar stap ...” knop blijft de toetsenbordfocus op die knop staan. Het is een optie om er bij het inladen van de volgende stap voor te zorgen dat de toetsenbordfocus verplaatst naar de nieuwe content. Een voorbeeld: op pagina https://aanvraag.donorgegevens.nl/16-en-ouder/stap1 zorgt het activeren van de knop “Naar stap 2: Gegevens moeder” ervoor dat de content op de pagina wordt aangepast. De naam van de knop wordt met een script aangepast naar “Naar stap 3: Gegevens donor”. Die wijziging en de verandering van content wordt niet gepresenteerd door hulpsoftware. Het advies is om voor een oplossing te kiezen die altijd goed gepresenteerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door in dit geval de focus te verplaatsen naar het invoerveld “Voornamen”. Dat is ook meteen een voordeel voor andere gebruikers, omdat zij dan direct door kunnen met het invullen van net verschenen velden. Het verplaatsen van de toetsenbordfocus naar het begin van de pagina is bijvoorbeeld ook een optie. Andere oplossingen zoals het gebruik van WAI-ARIA zijn ook mogelijk. Deze situatie komt ook voor in het proces dat start op https://klinieken.donorgegevens.nl/donoren/registreren/stap1. Dit probleem zou ook niet aanwezig zijn als de pagina bij het inladen van een volgende stap opnieuw geladen zou worden.

  • Gevolg:

   Toetsenbordfocus start beneden aan de pagina

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focus op eerste veld zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209