Verklaring van www.omzeist.nl

Status toegankelijkheid https://www.omzeist.nl

Gemeente Zeist is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-06-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zeist streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.omzeist.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zeist is beschikbaar via de link https://www.zeist.nl/over-de-site/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.omzeist.nl van Gemeente Zeist voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zeist .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via zeist@zeist.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt naar www.nationaleombudsman.nl.

Aanvullende informatie van Gemeente Zeist

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.omzeist.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.omzeist.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Logo en op de homepagina staan zeven artikelen met afbeeldingen die ook als link dienen.

  • Gevolg:

   Afbeeldingen zijn niet leesbaar door iedereen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Instructie redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.omzeist.nl/samen+duurzaam+zeist +home/bijenoase+t+sluisje/default.aspx staan zichtbare koppen, die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen maar met het strong element. Onderaan de pagina staat een zichtbare lijst. Deze lijst is echter in de code niet opgemaakt als een html lijst. Ontoegankelijke PDF's.

  • Gevolg:

   Ontoegankelijke elementen en PDF's zijn niet leesbaar door iedereen.

  • Alternatief:

   Als u problemen ervaart met het lezen van een PDF, dan kunt u contact met ons opnemen.

  • Maatregel:

   Instructie redactie. Ontoegankelijke PDF documenten vervangen door toegankelijke documenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.omzeist.nl/samen+duurzaam +zeist+home/documenten/handlerdownloadfiles.ashx? idnv=1374220 is de leesvolgorde niet helemaal juist

  • Gevolg:

   PDF document is niet leesbaar door iedereen.

  • Alternatief:

   Als u problemen ervaart met het lezen van een PDF document, dan kunt u contact met ons opnemen.

  • Maatregel:

   Ontoegankelijke PDF documenten worden met terugwerking toegankelijk gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.omzeist.nl/samen+duurzaam+zeist +home/bijenoase+t+sluisje/default.aspx staat een afbeelding met de tekst ‘Samen werken aan een groen, gezond en duurzaam Zeist’.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding.

  • Alternatief:

   Tekstueel op pagina plaatsen

  • Maatregel:

   Instructie redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.omzeist.nl/samen+duurzaam +zeist+home/documenten/handlerdownloadfiles.ashx? idnv=1374220 heeft geen bestandstitel.

  • Gevolg:

   Ontoegankelijk PDF. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Als u problemen ervaart met het lezen van een PDF document, dan kunt u contact met ons opnemen.

  • Maatregel:

   Ontoegankelijke PDF documenten worden met terugwerking toegankelijk gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.omzeist.nl/default.aspx heeft de afbeelding van het eerste artikel geen duidelijk linkdoel omdat het tekstalternatief de afbeelding beschrijft en niet de link. Dit komt op meerdere pagina's voor. Dit is niet fout maar kan beter.

  • Gevolg:

   Elk artikel bestaat uit drie links met het zelfde linkdoel. De afbeelding, de titel en de link ‘Link openen’. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen die voorleessoftware gebruiken en mensen die de website met het toetsenbord bedienen. Deze moeten elke keer langs drie links om naar het volgende linkdoel te gaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Instructie redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.omzeist.nl/default.aspx staat een stray end tag </script>. Er kan geen openingstag voor worden gevonden.

  • Gevolg:

   Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Technische aanpassing gevraagd van leverancier om dit probleem te voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zeist heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209