Verklaring van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Status toegankelijkheid
https://odzob.nl/

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 03-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is beschikbaar via de link https://odzob.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gepubliceerde informatie blijkt dat de website Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is gevorderd met de toegankelijkheid van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant .
Functie: Directeur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [communicatie@odzob.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant : voldoet gedeeltelijk

De website Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://odzob.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://odzob.nl/over/organisatie staat een infographic met de begeleidende tekst ‘Infographic concernplan; zie de pdf infographic onder het kopje 'Documenten' op deze pagina’. Dit zou een goede oplossing zijn als de PDF waar naartoe wordt verwezen toegankelijk zou zijn. Dat is echter niet het geval.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan de PDF Concernplan niet goed interpreteren.
  • Alternatief: Eventueel kan de tekst uit de infographic-afbeelding in een eenvoudiger format geplaatst worden.
  • Maatregel: De PDF van het concernplan voorzien van codes, juiste taalinstelling etc.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. In de steekproef zijn twee PDF-bestanden meegenomen die gepubliceerd zijn na 23 september 2018. Het gaat om de bestanden op pagina's https://odzob.nl/file-download/download/public/1399 en https://odzob.nl/file-download/download/public/1576. Het probleem is dat beide bestanden geen tags bevatten.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding dat beide genoemde PDF-bestanden geen tags bevatten.
  • Gevolg: Het gevolg is dat geen informatie uit deze PDF-bestanden beschikbaar is voor hulpsoftware.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: PDF's aanpassen zoals tags laten toevoegen aan de betreffende bestanden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De toetsenbordfocusindicator moet voldoende contrast hebben als de manier waarop deze focus zichtbaar wordt is ingesteld met CSS. Op het moment dat de toetsenbordfocus niet met CSS is ingesteld, hoeft die alleen te voldoen aan de eisen van succescriterium 2.4.7: ‘Focus zichtbaar’. Op enkele plekken is de focus echter ingesteld met CSS, bijvoorbeeld op pagina https://odzob.nl/ op de vier links onder de carrousel en op de nieuwsberichten. Hiervoor is een lichtblauwe kleur gebruikt met een contrast van 1,9:1 op de witte achtergrond. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor, waaronder op pagina’s https://odzob.nl/nieuwsoverzicht en https://odzob.nl/achterdeschermen bij de nieuwsberichten en de knop ‘Laad meer nieuwsberichten’.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding, ontstaan bij bouw website.
  • Gevolg: Contrast niet hoog genoeg op enkele pagina's. Dit gaat ten koste van de leesbaarheid.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Kleurgebruik laten aanpassen door webleverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. Pagina https://odzob.nl/zoeken?search_api_fulltext=asbestdaken heeft de paginatitel ‘| Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant’. Deze titel geeft niet het onderwerp of doel van deze pagina aan. Beide PDF-bestanden op pagina's https://odzob.nl/file-download/download/public/1399 en https://odzob.nl/file-download/download/public/1576 hebben geen paginatitel. De paginatitel van een PDF-bestand is de titel in de bestandseigenschappen.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Webpagina's hebben niet de goede titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Paginatitels aanpassen in betreffende PDF's waar de paginatitels ontbreken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft. In de steekproef zijn twee PDF-bestanden meegenomen die gepubliceerd zijn na 23 september 2018. Het gaat om de bestanden op pagina's https://odzob.nl/file-download/download/public/1399 en https://odzob.nl/file-download/download/public/1576. Beide bestanden bevatten meerdere links. De focusvolgorde van deze links klopt niet.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding, focusvolgorde is niet goed ingesteld bij de betreffende PDF's.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan het niet goed voorlezen. De huidige focusvolgorde negeert de kolomindeling van deze bestanden. Op beide pagina's begint de focusvolgorde op de ‘bovenste’ link en niet op de eerste link in de linkerkolom.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Focusvolgorde in PDF aan laten passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 6. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In de steekproef zijn twee PDF-bestanden meegenomen die gepubliceerd zijn na 23 september 2018. Het gaat om de bestanden op pagina's https://odzob.nl/file-download/download/public/1399 en https://odzob.nl/file-download/download/public/1576. Beide bestanden hebben maar één manier om alle content te vinden. In PDF-bestanden is het mogelijk om bladwijzers toe te voegen. Wanneer koppen zijn opgemaakt als koppen, kan daarvan eenvoudig bladwijzers gemaakt worden. Die manier zorgt ervoor dat deze bestanden gaan voldoen aan dit succescriterium en aan succescriterium 2.4.1: Blokken omzeilen.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding, koppen/bladwijzers zijn niet goed aangemaakt in de PDF's.
  • Gevolg: De genoemde PDF bestanden voldoen niet, er is maar één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden.
  • Alternatief: Er zijn ook andere mogelijkheden om dit probleem op te lossen, zoals het toevoegen van een interactieve inhoudsopgave.
  • Maatregel: Bladwijzers in PDF's aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707