Verklaring van svb.nl

Status toegankelijkheid https://svb.nl

Sociale Verzekeringsbank is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Sociale Verzekeringsbank streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website svb.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Sociale Verzekeringsbank is beschikbaar via de link https://svb.nl/nl/toegankelijkheid/overzicht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Sociale Verzekeringsbank gepubliceerde informatie blijkt dat de website svb.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Sociale Verzekeringsbank is gevorderd met de toegankelijkheid van svb.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Sociale Verzekeringsbank .
Functie: Sectiemanager Online Dienstverlening en Klantproducten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [webredactie@svb.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 weken informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Sociale Verzekeringsbank

We hebben de website dit jaar vernieuwd. Uit het onderzoek blijkt dat de site op veel onderdelen al goed toegankelijk is.

Verbeteringen

We kunnen nog verbeteren als het gaat om techniek. Bijvoorbeeld dat we op de juiste wijze omgaan met ARIA (Accessible Rich Internet Applications) en het toetsenbordgebruik.

In het onderzoek is aangegeven welke punten aangepast moet worden. Veel daarvan hebben we inmiddels al opgelost. Daarom zijn deze punten niet in de verklaring opgenomen.

De punten die we nog niet aangepast hebben, zijn al opgenomen in onze planning. We gaan deze stap voor stap invoeren. Alle verbeteringen zullen we voor eind januari 2021 afronden. We laten de website dan opnieuw toetsen op toegankelijkheid.

Toetsen van andere SVB-sites
Naast svb.nl hebben we nog andere sites die wij beheren. Deze zijn qua techniek veelal gelijk aan svb.nl. De verbeterpunten voor svb.nl gelden ook voor deze sites. Maken we een verbetering op svb.nl? Dan nemen we deze meteen mee bij onze andere sites.

Daarom hebben we besloten onze andere SVB-sites pas te laten toetsen na het verbeteren van svb.nl. We hebben gepland alle andere sites in de maanden februari en maart 2021 te laten toetsen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website svb.nl : voldoet gedeeltelijk

De website svb.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Sociale Verzekeringsbank dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.200ok.nl/audit/svb.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Sociale Verzekeringsbank dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op een aantal punten zijn beschrijvingen niet volledig of ontbreken. Vaker zijn beschrijving onduidelijk / niet begrijpbaar voor screenreaders.
  • Oorzaak: Met name bij iconen, vraagtekens, sluitkruisjes is niet of niet duidelijk aangegeven wat hier de bedoeling is ("Let op", "Uitleg", "Venster sluiten")
  • Gevolg: Bepaalde extra informatie wordt niet 'gezien'. Het betreft in de geconstateerde gevallen om aanvullende informatie.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Wordt verholpen in 1 van de volgende releases.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Lees meer knoppen worden bij uitklappen verborgen.
  • Oorzaak: Code niet goed toegepast.
  • Gevolg: Screenreader raakt de weg kwijt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Lees meer knoppen worden verwijderd. Op deze wijze is gehele inhoud direct zichtbaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 3. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Navigeren binnen taalkeuze is wel mogelijk met tabtoets, maar niet met pijlen. Ook kun je niet via de Enter toets bij de taalkeuze komen.
  • Oorzaak: Dropdownlist niet geheel conform eisen.
  • Gevolg: Taalwissel is lastig.
  • Alternatief: Via tabtoets en entertoets wel bedienbaar.
  • Maatregel: Wordt opgelost in 1 van de volgende releases.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 4. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Binnen het menu kun je niet meer bij sluit knop of vorige knop komen.
  • Oorzaak: Techniek bij Menu is niet goed opgezet.
  • Gevolg: Navigatie binnen het menu is moeilijk.
  • Alternatief: Onderdelen zijn ook via andere links makkelijk te benaderen.
  • Maatregel: Wordt opgelost in 1 van de volgende releases.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Focusvolgorde komt niet overeen met de volgorde van de content. Dit komt voor bij menu en bij tooltips.
  • Oorzaak: Focus wordt niet goed gezet en teksten tooltips staan op verkeerde plaats.
  • Gevolg: Blinde lezer kan weg kwijtraken bij gebruik menu en tooltips.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Wordt opgelost in 1 van de volgende releases.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij Visuele blokken wordt de gehele tekst als linktekst opgenomen. Dit zou alleen de titel moeten zijn.
  • Oorzaak: aria-label of aria-labelledby is niet gebruikt voor de linktekst.
  • Gevolg: Lange linktekst wordt voorgelezen. Een link kiezen is daardoor moeilijker.
  • Alternatief: Onderdelen zijn ook altijd op een andere manier te bereiken.
  • Maatregel: Wordt opgelost in 1 van de volgende releases.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 7. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zoekveld en taalkeuze missen een input label.
  • Oorzaak: Tekstlabels zijn niet gemaakt voor deze inputvelden.
  • Gevolg: Blinde lezer kan niet goed bepaald wat hij kan doen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Wordt opgelost in 1 van de volgende releases.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij taalkeuze is een element interactief gemaakt met script en zowel bij taalkeuze als invulformulieren is niet de juiste role gebruikt.
  • Oorzaak: Onjuiste codering.
  • Gevolg: Voor blinde lezer is context moeilijk.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Wordt in 1 van de volgende releases opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina www.svb.nl/nl wordt ten onrechte gebruik gemaakt van een live region. Het gaat om de notificatie bovenaan de pagina. Hier wordt gebruik gemaakt van aria-live=“polite”, maar de informatie is niet tijdgevoelig.
  • Oorzaak: Verkeerd gebruik van ARIA.
  • Gevolg: Aanduiding is misleidend.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Wordt in 1 van de volgende releases opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Sociale Verzekeringsbank heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323