Verklaring van svb.nl

Status toegankelijkheid https://svb.nl

Sociale Verzekeringsbank is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Sociale Verzekeringsbank streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website svb.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Sociale Verzekeringsbank is beschikbaar via de link https://svb.nl/nl/toegankelijkheid/overzicht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Sociale Verzekeringsbank gepubliceerde informatie blijkt dat de website svb.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Sociale Verzekeringsbank is gevorderd met de toegankelijkheid van svb.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Sociale Verzekeringsbank .
Functie: Sectiemanager Online Dienstverlening en Klantproducten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [webredactie@svb.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 weken informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Sociale Verzekeringsbank

We hebben de website dit jaar vernieuwd. Uit het onderzoek blijkt dat de site op veel onderdelen al goed toegankelijk is.

Verbeteringen
We kunnen nog verbeteren als het gaat om techniek. 
Ook is software van derden in gebruik die nog geheel voldoet.
Wij gaan met hen in overleg om te zorgen dat deze punten worden opgelost. Ook zorgen we voor een verbeterde videospeler.

In het onderzoek is aangegeven welke punten aangepast moet worden. Veel daarvan hebben we inmiddels al opgelost. Daarom zijn deze punten niet in de verklaring opgenomen.

De punten die we nog niet aangepast hebben, zijn al opgenomen in onze planning. We gaan deze stap voor stap invoeren. Alle verbeteringen zullen we voor april 2023 afronden. We laten de website dan opnieuw toetsen op toegankelijkheid.

Persoonlijke omgeving (Mijn SVB)
De persoonlijke omgeving (als u met DigiD of ander erkend inlogmiddel inlogt) is een aparte site. De toetsing daarvan is in een aparte verklaring opgenomen. Dit deel voldoet nog niet geheel en is ook al een tijd niet meer getoetst. We zij bezig om dit deel volledig te vervangen en zullen het eerste deel toetsen in de 1e helft van 2023. Deze toetsing is mede een goede startpunt voor verdere ontwikkeling van deze omgeving.

Toetsen van andere SVB-sites
Naast svb.nl hebben we nog andere sites die wij beheren. Deze zijn qua techniek veelal gelijk aan svb.nl. De verbeterpunten voor svb.nl gelden ook voor deze sites. Maken we een verbetering op svb.nl? Dan nemen we deze meteen mee bij onze andere sites.

Daarom hebben we besloten onze andere SVB-sites pas te laten toetsen na het verbeteren van svb.nl. We hebben gepland alle andere sites in de in 2023 te laten toetsen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website svb.nl : voldoet gedeeltelijk

De website svb.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Sociale Verzekeringsbank dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/svb.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Sociale Verzekeringsbank dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Links naar externe sites worden ondersteund door een afbeelding die aangeeft dat je naar een externe site gaat. De betekenis is opgenomen in het title attribuut. Dit wordt niet door alle screenreader gelezen.

  • Oorzaak:

   Title wordt niet altijd voorgelezen.

  • Gevolg:

   Het is niet altijd duidelijk dat de site in een nieuw venster opent.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Wordt verholpen in 1 van de volgende releases. Tekst wordt leesbaar gemaakt voor alle screenreaders.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In de video op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens komt een url voor (svb.nl/privacy) die niet voorkomt in het media-alternatief, en niet wordt uitgesproken in de audiodescriptie.

  • Gevolg:

   link wordt niet voorgelezen voor de blinde kijker. Omdat de video op dezelfde pagina staat als waarnaar de link verwijst is er eigenlijk geen echt probleem.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De link zal worden opnemen in het ondertitelingsbestand (SRT).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In de video op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens komt een url voor (svb.nl/privacy) die niet voorkomt in het media-alternatief, en niet wordt uitgesproken in de audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Geen (want men is al op deze pagina).

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassing ondertitelingbestand

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging is bij 'Contact opnemen' het veld met het label 'Over welke regeling wilt u contact opnemen?'. Het label is niet expliciet geassocieerd met het select-element.

   Op pagina www.svb.nl/nl/anw/bedragen-en-betaaldagen-anw/anw-bedragen is een tabel met daarin kopcellen. De eerste kopcel bevat geen tekst. Dit komt bij alle bedragentabellen voor.

   Er zijn diverse problemen met PDF's. Voor wat betreft brochures zijn deze beperkt (deze zijn wel leesbaar via de screenreader). Maar bij formulieren zijn er diverse toegankelijkheidsproblemen.

  • Gevolg:

   Koppeling tussen vraag en keuze ontbreekt. Formulier is daarom niet makkelijk in te vullen.

   Tabelkoppen zijn misleidend. Omdat naast kolomkoppen ook rijkoppen worden gebruikt zal de tabel wel goed worden voorgelezen door de screenreader.

   Diverse PDF's zijn voor een blinde gebruiker niet begrijpelijk en dus niet bruikbaar.

  • Alternatief:

   In de meeste gevallen wordt dit scherm niet getoond (als men vanuit een regeling contact opneemt). Er is pas een alternatief als het probleem is opgelost. Voor wat betreft de tabellen: dit wordt snel opgepakt. Er is geen alternatief voor de ontoegankelijke PDF's.

  • Maatregel:

   Onderzoek wordt gedaan of dit zelf kan worden opgelost. Er wordt in ieder geval contact opgenomen met de leverancier.

   Tabellen worden voor medio oktober gecorrigeerd.

   Er wordt een uitgebreid onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van PDF's. De volgende oplossingen worden onderzocht: Gebruik van online formulieren Mogelijk andere leverancier Interne opleiding

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de PDF op pagina www.svb.nl/nl/media/40.044NT_1221.pdf zijn er selectievakjes bij "Waarom wilt u de salarisadministratie stoppen?". Deze zijn niet op de juiste manier gekoppeld aan de tekst die achter de selectievakjes staan.

  • Oorzaak:

   In de code moet het label vóór het form-element staan, zodat het duidelijk is waar het selectievakje bij hoort wanneer ze achter elkaar worden voorgelezen.

  • Gevolg:

   PDF is niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Onderzoek naar alle problemen rondom PDF's (zie ook 1.3.1)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging (bijvoorbeeld 'Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) contact opnemen (via online formulier') worden gegevens van de bezoeker gevraagd, zoals naam, postcode en e-mailadres. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen.

  • Gevolg:

   Beperkt. Omdat alle velden wel zijn gelabeld is invoer niet heel moeilijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De software van de externe leverancier biedt nog geen mogelijkheid om dit te kunnen invullen. Opnieuw meenemen in het overleg. Mogelijk bekijken of een script een oplossing biedt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-05-2023
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld zijn bij 'Kies uw situatie' keuzerondjes die als ze de focus krijgen alleen van kleur veranderen. Zorg ervoor dat de focus ook op andere manieren dan kleur alleen zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Focus is voor een slechtziende lastig te zien. Bij het selecteren is beter zichtbaar. Het effect is daarom beperkt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Stylesheet wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de witte tekst op de grijze ondergrond (HEX #827F7E), in de ondertiteling in de video op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens, is 3,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Ondertiteling is voor slechtzienden minder goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Nieuwe versie van rijksoverheid videospeler opvragen en dan installeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op pagina www.svb.nl/nl/ een deel van de 4 knoppen met regelingen buiten beeld, inclusief de pijltjes waarmee je naar links en naar rechts kan bladeren. De verdwenen content is niet meer bereikbaar. Zorg dat de functionaliteit bereikbaar blijft, maar voorkom een horizontale scrollbalk in dit geval.

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% en gebruik gemaakt wordt van de instellingen bij SC 1.4.12 (Tekstafstand) dan komt een stukje van de tekst 'Toegankelijkheid' over de 2e kolom waardoor de tekst deels onleesbaar is. Zorg dat bij langere woorden en meer witruimte teksten leesbaar blijven.

  • Gevolg:

   Bij 400% is de site voor de slechtzienden niet overal goed bruikbaar.

  • Alternatief:

   Onderdelen zijn ook via het menu bereikbaar.

  • Maatregel:

   Verbetering aanbrengen in de styling zodat ook deze content bij 400% zichtbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer de sterren waarmee bezoekers de kwaliteit van een pagina kunnen beoordelen focus hebben, bijvoorbeeld op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens, is dat niet goed zichtbaar voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. De contrastratio tussen de groene focusrand (HEX #A9D6C7) en de witte achtergrond is 1,6:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Het contrast van de grijze omlijning van de keuzerondjes (HEX #C8C4C2) op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld, op de witte achtergrond in het rondje is 1,7:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Het contrast met de lichtgrijze achtergrond (HEX #F6F1EF) is 1,5:1 waar dat 3:1 moet zijn. Wanneer de keuzerondjes focus hebben, kleurt de omlijning blauwgroen (HEX #70BEA7). De contrastratio met de grijze achtergrond is dan 1,9:1 en de contrastratio met de witte binnenkant van de keuzerondjes is 2,1:1 waar dat allebei minimaal 3:1 moet zijn.

   Op onder andere pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld kunnen bezoekers aangeven wat ze van de kwaliteit van de pagina vinden. Na het selecteren van het aantal sterren, verschijnt een invoerveld. De contrastratio van de grijze rand (HEX #CCC8C6) op de witte achtergrond is 1,6:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Wanneer de links in de footer op pagina www.svb.nl/nl/aow/contact/contact-opnemen focus hebben, is de contrastratio tussen de roze focusrand (#C5768E) en de lichtgrijze achtergrond (HEX #F6F1EF) 2,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Op pagina www.svb.nl/nl/zoek is een invoerveld aanwezig. Wanneer het invoerveld focus heeft, is de contrastratio tussen de blauw/groene focusrand (HEX #7FB9AB) en de lichtgrijze achtergrond (HEX #FFFAF8) 2,1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Wanneer de knop 'Verzenden' op pagina www.svb.nl/nl/zoek focus heeft, is de contrastratio tussen de blauw/groene rand (HEX #8CBFB3) en de lichtgrijze achtergrond (HEX #FFFAF8) 1,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn en de contrastratio tussen blauw/groene rand en de donkerdere achtergrond van de knop (HEX #1A866F) 2,1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Feedback geven is voor slechtzienden / kleurenblinden lastig door een laag contrast.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Overleg met Mopinion over aanpassing. Diverse aanpassingen in de styling zijn nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens is een videospeler aanwezig. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door tekentoetsen. Als de focus op de video staat is de video in volledig scherm te bekijken door op de letter 'F' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video. Dat is niet toegestaan; zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

  • Gevolg:

   Er zijn nauwelijks video's op de site. Het effect is niet heel groot. Ook omdat de informatie op andere wijze beschikbaar is.

  • Alternatief:

   De informatie in de video is ook op andere wijze beschikbaar.

  • Maatregel:

   Installatie van een nieuwere versie van de videospeler.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focusvolgorde komt niet langs de sluitknop. Tekst ga naar contact krijgt de focus maar is geen focusbaar element.

  • Oorzaak:

   Advies: Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het navigatiemenu op pagina www.svb.nl/nl/aow navigeren, is de knop om het menu te sluiten enkel bereikbaar door shift-tab te gebruiken. Idealiter komt de focusvolgorde langs de sluitknop, of sluit het menu vanzelf na het laatste item in het menu.

   Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld kan je de pagina waarderen met 1 tot 5 sterren. Als je een ster selecteert verschijnt er tekst 'Heeft u een vraag of klacht? Ga naar contact.'. Als je doornavigeert met de tabtoets krijgt de hele tekst 'Ga naar contact' de focus terwijl dit geen focusbaar element is. Vervolgens krijgt de onderstreepte link 'contact' de focus en dat is wel goed. Verwijder de tabindex=0 op het div-element om de focusvolgorde logisch te maken.

  • Gevolg:

   Blinde lezer kan weg kwijtraken bij gebruik menu. Blind lezer kan mogelijk de focus kwijtraken bij het geven van feedback.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Menu navigatie wordt nader onderzocht en verbeterd. Contact wordt opgenomen met Mopinion om dit kleine probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor dezelfde linktekst zijn er 2 verschillende URL's als linkdoel.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens komt de linktekst 'Contact' voor. Deze link verwijst naar pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/contact/bepaal-uw-vestiging. In de footer van de pagina staat ook de linktekst 'Contact'. Deze pagina verwijst naar pagina pers.svb.nl/contact/. Wanneer linkteksten op één pagina identiek zijn, moeten de links ook naar dezelfde pagina verwijzen. Pas de linkteksten aan (eventueel met screenreader-only tekst) om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Mogelijk werkt de link verwarrend.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Wordt opgelost in 1 van de volgende releases.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 14. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De videospeler op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens heeft als beschrijving enkel 'videoplayer'. Dit is niet beschrijvend genoeg. Voeg een beschrijvende naam toe, zodat bezoekers die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld voorleessoftware een inschatting kunnen maken van de inhoud.

  • Gevolg:

   De video bevat geen extra informatie, maar is een andere manier om de content uit te leggen. Het probleem is dus beperkt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Installeren van een nieuwe versie van de videospeler. Het moet dan ook mogelijk zijn om een titel op te nemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens staat een videospeler. Na de knop voor ondertiteling krijgt eerst een onzichtbare lijst met keuzerondjes toetsenbordfocus en daarna de knop voor vol-scherm. Zorg ervoor dat bezoekers weten waar zij zich op de pagina bevinden door een zichtbare focusrand toe te voegen of verwijder deze uit de focusvolgorde (aangezien deze opties voor ziende bezoekers ook niet beschikbaar zijn. Zie ook SC 4.1.2.

   Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld is een iframe aanwezig. Deze krijgt geen zichtbare toetsenbordfocus, terwijl bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware wel horen dat er een iframe aanwezig is, en een link waarmee de surveyheader overgeslagen kan worden. Zorg ervoor dat bezoekers weten waar zij zich op de pagina bevinden door een zichtbare focusrand toe te voegen.

   Advies: Wanneer sommige knoppen in de videospeler op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens focus hebben, is dat zichtbaar door een dunne stippelrand. De eisen omtrent focus zichtbaarheid worden (waarschijnlijk) strenger in de WCAG 2.2. Lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.

  • Gevolg:

   Beperkt. Men kan de video wel afspelen en komt ook overal bij. Iframe kan mogelijk worden gemist.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Installeren nieuwe versie van videospeler. Aanpassingen in styling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld is een iframe aanwezig. De toegankelijke naam van de link om de header over te slaan is 'skip survey header'. Geef een taalwissel aan of biedt deze link Nederlandstalig aan.

   Op pagina www.svb.nl/nl/zoek staat een invoerveld waar met een asterisk (*) wordt aangegeven dat een veld verplicht ingevuld moet worden. Met een aria-label is het tekstalternatief 'This question is required' aangegeven. Geef een taalwissel aan of biedt dit tekstalternatief Nederlandstalig aan.

  • Gevolg:

   Beperkt. Indien de tekst niet is te begrijpen zal men hooguit de header voorgelezen krijgen. Ook de term required is meestal bekend en men zal in de praktijk dit veld gewoon invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Wordt besproken in het overleg met Alchemer. Wordt besproken in het overleg met Mopinion.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging een formulier (zoals 'Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) contact opnemen') verzenden zonder de velden in te vullen, verschijnen er alleen instructies en foutsuggesties onder de velden, zoals 'Vul uw e-mailadres of telefoonnummer in' onder het veld 'Uw e-mailadres'. Dit is geen goede foutmelding. Een goede foutmelding vermeldt welke fout is gemaakt en wáár de fout is gemaakt, bijvoorbeeld: 'Het veld e-mailadres is niet ingevuld'. Dat een veld verplicht is, of ingevuld moet worden om verder te gaan, is een foutsuggestie.

   Wanneer bezoekers op pagina www.svb.nl/nl/zoek het invoerveld niet invullen en op de knop 'Verzenden' klikken, verschijnt de melding 'Verplicht invullen'. Dit is geen goede foutmelding. Een goede foutmelding vermeldt welke fout is gemaakt en wáár de fout is gemaakt, bijvoorbeeld: 'Het veld e-mailadres is niet ingevuld'. Dat een veld verplicht is, of ingevuld moet worden om verder te gaan, is een foutsuggestie.

   Advies: Wanneer bezoekers op pagina www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging een formulier (zoals 'Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) contact opnemen') verzenden zonder de velden in te vullen, verschijnt er een foutsuggestie onder het invoerveld 'Uw e-mailadres'. Iedere keer dat een bezoeker op 'Verzend' klikt, verschijnt dezelfde foutsuggestie nogmaals onder de eerdere foutsuggestie, ad infinitum.

  • Gevolg:

   De gevolgen zijn beperkt omdat deze situatie in de praktijk niet of nauwelijks voorkomt. Ook als het voorkomt leidt dit niet tot problemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Overleg met Mopinion. In de formulieren van Alchemer kan dit alleen met uitgebreid maatwerk worden opgelost. We onderzoek voor welke formulier dit echt belangrijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Beschrijving invoerveld niet in orde. Placeholder voor zoekfunctie is misleidend.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.svb.nl/nl/zoek staat met een * (asterisk) aangegeven dat het veld 'Vul geen persoonlijke gegevens in. U blijft anoniem. Wij kunnen niet reageren op vragen' een verplicht veld is. Het is niet voor iedereen duidelijk wat een * betekent, voeg daarom ook een tekstuele instructie toe, of gebruik in plaats van een asterisk het woord '(verplicht)' achter het label.

   Op pagina www.svb.nl/nl/zoek staat een invoerveld met als label 'Vul geen persoonlijke gegevens in. U blijft anoniem. Wij kunnen niet reageren op vragen.*' Dit is geen beschrijvend label voor het invoerveld. Geef het invoerveld een beschrijvend label (wissel bijvoorbeeld met de tekst 'Geef aan wat u zocht.') om dit probleem op te lossen.

   Advies: De placeholder in de zoekfunctie in de header van iedere pagina lijkt te suggeren dat bezoekers niet op termen langer dan twee woorden kunnen zoeken. Plaats een beschrijvende placeholder, zoals 'Voel uw zoekterm in' of laat de placeholder leeg.

  • Gevolg:

   Feedback op zoekpagina is moeilijk te gebruiken voor blinde lezer. Zoekinstructie is mogelijk misleidend.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Overleg met Mopinion. Placeholder wordt vervangen door betere instructie of vervalt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Knoppen bij videospeler niet duidelijk. Bij uitleg tooltips wordt bij het vraagteken "knop"voorgelezen. Dit is ook niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.svb.nl/nl/over-de-svb/hoe-werken-we/wij-beschermen-uw-gegevens wordt gebruik gemaakt van een videospeler. Daarin zijn een aantal functies en knoppen niet duidelijk als je er met toetsenbord en een screenreader de videospeler probeert te bedienen. Zo wordt bij het wijzigen van de volume niet het nieuwe volumepercentage direct voorgelezen en kom je onderweg op een (onzichtbare) radiobutton zonder naam. Ook de schuifregelaar waarop je kan zien in welk deel van de video je je bevindt geen naam. Tot slot worden er tooltips gebruikt die, als je bijvoorbeeld in volledige modus zit, hinderlijk over de knoppen heen gaan staan waardoor je de knoppen niet kunt bedienen. Zie ook SC 2.4.3.

   Advies: In de lopende tekst op www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/berichtenbox worden vraagteken-knopjes gebruikt. Allereerst bevordert dit de leesbaarheid niet voor mensen die moeite hebben met lezen. Voor screenreadergebruikers wordt in de lopende zin het woord "knop" voorgelezen. Tot slot wordt aan hulpsoftware niet duidelijk gemaakt of het tooltipvenstertje getoond wordt of verborgen is. Advies is om met bezoekers van de website van verschillende doelgroepen de leesbaarheid te testen.

  • Gevolg:

   Voor blinde lezer is context moeilijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Wordt in 1 van de volgende releases opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij verzenden op een knop in het iframe wordt de pagina niet ververst (wel het iframe).

  • Oorzaak:

   Op pagina www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/vakantiegeld is een iframe aanwezig. De pagina ververst niet na het verzenden van de ingevoerde gegevens, maar er verschijnt wel nieuwe informatie. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen daar nu geen melding van, de informatie wordt niet direct voorgelezen. Zorg ervoor dat deze informatie ook beschikbaar is voor hulpsoftware, zoals screenreading software. Dit komt ook op andere pagina's voor zoals op www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging na indrukken van 'Volgende'.

  • Gevolg:

   Waarschijnlijk krijgt de screenreader wel informatie dat er een nieuw iframe is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Probleem nader onderzoeken en bekijken wat een mogelijke maatregel is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Sociale Verzekeringsbank heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209