Verklaring van DigiD Machtigen

Status toegankelijkheid https://machtigen.digid.nl

Logius (DigiD Machtigen) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius (DigiD Machtigen) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website DigiD Machtigen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius (DigiD Machtigen) is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Logius (DigiD Machtigen) gepubliceerde informatie blijkt dat de website DigiD Machtigen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Logius (DigiD Machtigen) is gevorderd met de toegankelijkheid van DigiD Machtigen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius (DigiD Machtigen) .
Functie: Directeur Productiehuis.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@digid.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Logius (DigiD Machtigen)

Logius verbetert DigiD Machtigen continu. Het streven is om in elke release verbeteringen aan te brengen om de toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-05-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website DigiD Machtigen : voldoet gedeeltelijk

De website DigiD Machtigen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius (DigiD Machtigen) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/WCAG%202.1%20inspectie%20acc4.machtigen.digid.nl%20-%20niveau%20AA%20-%203.2.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Logius (DigiD Machtigen) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina bij Gemachtigd worden is er visueel een relatie tussen de tekst ‘TEST’ en de knop ‘Toon toelichting’. Deze relatie is visueel gemaakt door het gebruik van een grijze achtergrond, deze relatie is gemaakt met het attribuut aria-labelledby. Het probleem daarmee is dat die oplossing een nieuw probleem veroorzaakt doordat de knop nu de naam “TEST” heeft.

  • Gevolg:

   De tekst “Toon toelichting” is niet meer beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een oplossing is om het aria-labelledby attribuut aan te passen naar een aria-describedby. Dan wordt de tekst op de knop niet overschreven. Het is ook mogelijk om op de knop een id met bijvoorbeeld de waarde “x” te zetten en door de waarde van het aria-labelledby dan aan te passen naar “x service-request-info-name”. De knop heeft dan de naam “Toon toelichting TEST”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina Hulp & contact staat de link ‘Meer informatie’ onder de kop ‘Houd uw gegevens geheim’. Deze link heeft geen context met de bovenstaande kop en tekst.

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om het doel van deze link te bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit probleem is eventueel op te lossen door achter de tekst “Meer informatie” een visueel verborgen tekst als “over het geheim houden van uw gegevens” toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Om een probleem op pagina Gemachtigd worden op te lossen bij succescriterium 1.3.1: Info en relaties is een nieuw probleem bij dit succescriterium ontstaan. Zie de opmerking bij succescriterium 1.3.1 voor meer informatie.

  • Gevolg:

   De tekst “Toon toelichting” is nu niet meer beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een oplossing is om het aria-labelledby attribuut aan te passen naar een aria-describedby. Dan wordt de tekst op de knop niet overschreven. Het is ook mogelijk om op de knop een id met bijvoorbeeld de waarde “x” te zetten en door de waarde van het aria-labelledby dan aan te passen naar “x service-request-info-name”. De knop heeft dan de naam “Toon toelichting TEST”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staat op regel 383 een track element, dit type element mag geen eindtag hebben. Op pagina https://html.spec.whatwg.org/multipage/media.html#the-track-element staat aangegeven dat dit type element (net als een img-element) geen eindtag mag hebben. Het gebruik van de tag “</track>” veroorzaakt daarmee een parsefout op deze pagina. Dit type probleem komt ook op andere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Het gebruik van de tag “</track>” veroorzaakt daarmee een parsefout op deze pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Probleem is bekend, maar kan nog niet worden opgelost omdat Stencil de tag </track> automatisch in de code zet. De vraag is bij Stencil neergelegd of dit kan worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2022
 5. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina's komt bij het invullen van een zoekopdracht zonder resultaten een melding in beeld die dit aan de gebruiker duidelijk maakt. Het gaat om de kop die begint met de tekst ‘Niets gevonden voor’. Op deze kop is het attribuut role=”status” toegevoegd om dit aan te geven. Om dit soort informatie gepresenteerd te krijgen moet het element met die rol van te voren in de code staan. Op pagina Iemand machtigen komt bij het invullen van een ongeldige datum een foutmelding in beeld. Die foutmelding is niet opgemaakt als statusbericht en wordt niet aan hulpsoftware gepresenteerd als die tekst in beeld komt te staan. De laad-icoontjes op verschillende pagina's worden niet gepresenteerd als statusbericht.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware is niet in staat om de betreffende foutmeldingen en laadicoontjes als statusbericht te presenteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van een dergelijke keuzelijst die in beeld komt tijdens het invullen van een zoekveld kan door “list” te gebruiken of door met WAI-ARIA een combobox te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Logius (DigiD Machtigen) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209