Verklaring van www.renkum.nl

Status toegankelijkheid https://www.renkum.nl

Gemeente Renkum is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Renkum streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.renkum.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Renkum is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Gemeente+Renkum&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Renkum gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.renkum.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Renkum is gevorderd met de toegankelijkheid van www.renkum.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Renkum .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webredactie@renkum.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Renkum

De gemeente Renkum wil dat iedereen alle informatie op de websites van de gemeente Renkum goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Digitale toegankelijkheid
Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. We inventariseren momenteel voor welke digitale kanalen het haalbaar is ze te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm (WCAG 2.1, niveau A + AA). Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie bepalen we welke digitale kanalen we aanpassen zodat ze (nog beter) voldoen aan de toegankelijkheidsnorm en welke digitale kanalen we uitfaseren.

Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Bewustwording: we organiseren regelmatig bewustwordingssessies over het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Geautomatiseerd toetsen: we gebruiken een speciale tool om (periodiek) de toegankelijkheid automatisch te testen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. 
 • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.renkum.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.renkum.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Renkum dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.renkum.nl/dsresource?objectid=46057de2-08ed-4334-9364-d659559b388f&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Renkum dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Onderliggende techniek is onvoldoende digitaal toegankelijk 'gemaakt'.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen deze informatie onvoldoende waarnemen en/of interpreteren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Aankaarten bij de betreffende leverancier en verzoeken om oplossing met daarbij een planning wanneer de oplossing geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen audiodescriptie voor alle informatie die in beeld verschijnt.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek webredactie.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking is niet alle informatie beschikbaar.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Training voor webredactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf-documenten zijn niet of niet goed gecodeerd.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij beleidsmedewerkers en webredactie.

  • Gevolg:

   Mensen met een functiebeperking kunnen pdf-documenten niet of niet goed waarnemen en interpreteren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Training voor beleidsmedewerkers en webredactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het maken van een afspraak kan op sommige plekken met een kalender een dag worden geselecteerd. In deze kalender is er in de code geen relatie gelegd tussen de maand en de rest van de kalender.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij de leverancier.

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers is bij het selecteren van een dag niet duidelijk wat de maand is waardoor de kalenderfuntie voor deze personen niet of niet goed te begrijpen en te gebruiken is.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Aankaarten bij de betreffende leverancier en verzoeken om oplossing met daarbij een planning wanneer de oplossing geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   "De iconen zijn met role=Button een button geworden, het is niet duidelijk welke knop actief is. Het verschil tussen inactief en actief wordt alleen met kleur (transparantie) gedaan.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij leverancier.

  • Gevolg:

   Personen met een functiebeperking kunnen de de kalender niet of niet goed interpreteren en/of bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Aankaarten bij de betreffende leverancier en verzoeken om oplossing met daarbij een planning wanneer de oplossing geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De Afval kalender heeft op diverse plekken onvoldoende kleurcontrast.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij de leverancier.

  • Gevolg:

   Personen met een functiebeperking kunnen de de kalender niet of niet goed waarnemen, interpreteren en/of bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Aankaarten bij de betreffende leverancier en verzoeken om oplossing met daarbij een planning wanneer de oplossing geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De ondertiteling is soms 'ingebakken' in de video.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij communicatie en webredactie.

  • Gevolg:

   De weergave de ondertiteling is niet goed aanpasbaar en minder goed bruikbaar voor slechtziende mensen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Training voor communicatie en webredacteuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In sommige pdf-documenten staat tekst in een afbeelding.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij beleidsmedewerkers en webredactie.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen de weergave van tekst niet aanpassen zodat deze voor hem of haar bruikbaar is waardoor ze het document niet of niet goed kunnen waarnemen of interpreteren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Training voor beleidsmedewerkers en webredactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2022
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het maken van een afspraak kan op sommige plekken met een kalender een dag worden geselecteerd. Het is in deze kalender niet mogelijk om met een toetsenbord naar de vorige of volgende maand te gaan. Wanneer een verkeerde datum wordt ingevuld en je wilt die aanpassen, is het niet mogelijk om met de pijltjestoetsen door de tekens van de ingevulde datum te lopen.

   Wanneer een verkeerde datum wordt ingevuld en je wilt die aanpassen, is het niet mogelijk om met de pijltjestoetsen door de tekens van de ingevulde datum te lopen.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij de leverancier.

  • Gevolg:

   Mensen met een functiebeperking kunnen de kalender niet of niet goed bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Aankaarten bij de betreffende leverancier en verzoeken om oplossing met daarbij een planning wanneer de oplossing geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige pdf-documementen hebben geen (beschrijvende) documenttitel.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij adviseurs, communicatie en webredactie.

  • Gevolg:

   Personen met cognitieve beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis kunnen minder goed begrijpen de inhoud is van de pdf en bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Training voor adviseurs, communicatie en webredactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige pdf-documenten hebben geen bladwijzers. Hierdoor is er minder makkelijk door het document te navigeren.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij adviseurs, communicatie en webredactie.

  • Gevolg:

   Er kan minder makkelijk door het document worden genavigeerd.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Training voor adviseurs, communicatie en webredactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen label voor het zoekveld (`<input type="text" id="searchfilter" class="form-control" placeholder="Zoek een product..." title=

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij de leverancier.

  • Gevolg:

   Mensen met een functiebeperking die afhankelijk zijn van hulpappartatuur zijn niet of niet goed in staat een afspraak te maken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Aankaarten bij de betreffende leverancier en verzoeken om oplossing met daarbij een planning wanneer de oplossing geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de Afvalkalender is de focusring is niet op alle elementen te zien. Hierdoor wordt het voor toetsenbord gebruikers lastig te navigeren door de pagina.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij leverancier.

  • Gevolg:

   Mensen die een toetsenbord (moeten) gebruiken kunnen de Afval kalender niet of niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Aankaarten bij de betreffende leverancier en verzoeken om oplossing met daarbij een planning wanneer de oplossing geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor sommige pdf-documenten is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij adviseurs en communicatie.

  • Gevolg:

   Blinde mensen en mensen met cognitieve of visuele beperkingen kunnen het document niet of niet goed interpreteren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Training voor adviseurs, communicatie en webredactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de afval kalenderstaat de taalinstelling van de content in het iframe op Engels terwijl de pagina in het Nederlands is. Ook is de taal van de pagina niet ingesteld. Daarnaast is zijn de afbeeldingen van het soort afval, gedaan in code waardoor de screenreader de tabelcellen voorleest als een reeks lege cellen. Ook hebben iconen allemaal een ALT-tekst die in het Engels is in plaats van in het Nederlands.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij de leverancier.

  • Gevolg:

   Blinde mensen en mensen met cognitieve of visuele beperkingen die hulpapparatuur gebruiken kunnen de informatie niet of niet goed begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Aankaarten bij de betreffende leverancier en verzoeken om oplossing met daarbij een planning wanneer de oplossing geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   "De lijst voor subnavigatie verwijst naar zichzelf. Het gevolg is dat de hele lijstinhoud als label wordt opgelezen zodra je in het nav-blok komt of als je een lijst van landmarks maakt. Dit is een erg lang, verwarrend en onduidelijk label. In de subnavigatie: Er is een role=""navigation"" toegevoegd, het gevolg is dat hiermee de ul verwijderd wordt en er een nav van maakt, zo is de lijst niet meer als lijst te herkennen door screenreaders. Dit kun je ook goed terugzien in de accessibility tree in Firefox. De omliggende div kan een nav worden, of een role=nav krijgen en dan kan de lijst zonder problemen een lijst blijven. (zie ook de bevinding bij 1.3.1)"

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij webredactie.

  • Gevolg:

   Mensen kunnen moeite hebben deze informatie te interpreteren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Training voor webredacteuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de module afspraak maken, bij het kiezen van het aantal voor een product bevat het label niet het product waar het om gaat. Voor een activiteit gekozen is, heeft de verwijderknop het label. Ook heeft de knop "Toon benodigdheden" een role-attribuut met waarde "presentation" als deze knop nog niet beschikbaar is. Hierdoor is voor hulptechnologie niet meer duidelijk dat het om een knop gaat en vervalt ook de onbeschikbare status zoals deze is opgegeven met het disabled-attribuut.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij de leverancier.

  • Gevolg:

   Mensen die met hulpapparatuur werken kunnen deze informatie niet og niet goed interpreteren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Aankaarten bij de betreffende leverancier en verzoeken om oplossing met daarbij een planning wanneer de oplossing geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2022
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de afval kalender wordt de kalender opgehaald middels een iframe. Het iframe heeft een titel nodig. Deze mist hier. Ook is de 'de categorie selector' een formulier element. Hier mist een label.

  • Oorzaak:

   Kennisgebrek bij de leverancier.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat de gebruiker geen informatie krijgt over de inhoud van de selector waardoor hij deze functie niet of niet goed kan bedienen en/of gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de gemeente Renkum. Renkum zorgt dan voor een toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Aankaarten bij de betreffende leverancier en verzoeken om oplossing met daarbij een planning wanneer de oplossing geïmplementeerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Renkum heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209