Verklaring van Gemeente Almere

Status toegankelijkheid https://www.almere.nl/

Gemeente Almere is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Almere streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Almere.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Almere is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=gemeente+almere%20

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Almere gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Almere gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Almere is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Almere en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Almere .
Functie: Concerndirecteur Sociale stad & Participatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@almere.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Almere

 • De bouwer van almere.nl heeft alle in het onderzoek aangetroffen technische problemen opgelost. 
 • De redactie van almere.nl plaatst alleen nog toegankelijke informatie of past bij het beheer pagina’s waar nodig aan om ze toegankelijk te maken.
 • Het design is aangepast om contrast te verbeteren. 
 • De redactie publiceert documenten bij voorkeur in html. Documenten met juridische status kunnen eventueel als toegankelijke pdf geplaatst worden of voorzien van een toegankelijk alternatief.
  Medewerkers van de gemeente hebben een handleiding voor toegankelijke pdf-documenten met Word.
 • De gemeentelijke afdelingen hebben uitleg gekregen over de verplichting en de consequenties voor hun digitale informatie.
 • De 500 best bekeken pagina’s zijn aangepast aan de toegankelijkheidseisen.
 • Aan de inkoopvoorwaarden is de eis van toegankelijkheid voor digitale informatie en producten toegevoegd.
 • Van de leveranciers van formulieren op deze website eist de gemeente dat hun producten binnen afzienbare tijd aan de toegankelijkheidseisen voldoen.
 • Vanaf 2023 komt er een project om alle beschikbare formulieren op de website toegankelijk te maken. Naar verwachting is in de loop van 2023 duidelijkheid of en wanneer de formulieren volledig toegankelijk zijn.
 • Binnen deze verklaring zijn alle subsites verwijderd. Voor elke subsite volgt een aparte verklaring. Dit proces is in volle gang en zal naar verwachting begin 2023 zijn voltooid.
 • Binnen de verklaring zijn alle subsites verwijderd. Voor elke subsite volgt een aparte verklaring in het landelijk register. Dit proces is in volle gang en zal naar verwachting in de loop van 2023 zijn voltooid.
 • Aantal subsites is teruggebracht en voor een deel overgeplaatst naar het hoofddomein almere.nl. Alle subsites worden afzonderlijk op toegankelijkheid gekeurd. Als het achterliggende systeem hetzelfde is als het hoofddomein, zal het volstaan dit alleen voor de content en ontwerp te doen.
 • Onderzoek naar de subdomeinen van applicaties die onder almere.nl vallen is nog in volle gang. Zodra deze bekend zijn, worden ze meegenomen in de verklaring.
 • De laatste versie van het CMS draait sinds 24-09-2022.
 • Er is een nieuw, toegankelijk ontwerp voor de website gemaakt. Binnenkort beginnen de aanpassingen op de website. In het voorjaar van 2023 hopen we het nieuwe ontwerp online te presenteren. Als dit draait zal er een nieuw toegankelijkheidsonderzoek worden uitgevoerd naar verwachting in het 2e of 3e kwartaal van 2023.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Almere : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Almere is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Almere dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/Toegankelijkheid/almere.nl_testresultaten_WCAG2.1_v1.2_-_hertest_160621.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Almere dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige afbeeldingen in de digitale formulieren missen goede alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   De alt-beschrijving is niet ingevoerd.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien weten niet wat voor afbeelding dit is.

  • Alternatief:

   Invoering van de alt-beschrijvingen

  • Maatregel:

   De beschrijvingen zijn ingevoerd, behalve in de digitale formulieren. De aanpassingen in Kodision zijn uitgevoerd. Met de overige leveranciers worden afspraken voor aanpassing gemaakt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Almere is afhankelijk van de leveranciers van de digitale formulieren om deze wijzigingen aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Iconen, kopopmaak, aria labels, headers in de digitale formulieren op de site zijn niet goed opgmaakt.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de informatie niet goed interpreteren en weergeven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leveranciers van de digitale formulieren moeten deze aanpassingen in hun software uitvoeren. De gemeente heeft hen van deze eis op de hoogte gesteld.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Almere is voor deze wijziging afhankelijk van de leveranciers van de digitale formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en adres hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

  • Gevolg:

   Autofill maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers gemakkelijker, zoals voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier van de digitale formulieren moet ‘Autocomplete’ attributen toevoegen bij de invoervelden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De leveranciers van de digitale formulieren moeten deze aanpassingen in hun software uitvoeren. De gemeente heeft hen van deze eis op de hoogte gesteld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Onderaan sommige pagina's in de digitale formulieren staan 2 velden om wel of niet akkoord te gaan met het doorgeven van contactgegevens. Het wordt visueel alleen aangegeven met een verschil in kleur welke is geselecteerd.
   In de kalender (stap 2) staan de beschikbare dagen alleen aangegeven met een verschillende kleur.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die geen kleuren kunnen onderscheiden of niet weten dat blauw hier geselecteerd betekent, is het niet duidelijk welke optie is geselecteerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren geeft op een extra manier visueel aan welke optie is geselecteerd, bijvoorbeeld met een aangevinkte checkbox (die al in de code staat maar is verborgen met CSS).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De leveranciers van de digitale formulieren moeten deze aanpassingen in hun software uitvoeren. De gemeente heeft hen van deze eis op de hoogte gesteld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Per pagina maar 1 banner gebruiken waarin de belangrijkste header elementen zitten (logo, navigatie, search).

  • Oorzaak:

   Eén contrastprobleem op home. Contrastproblemen in de digitale formulieren

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen de teksten moeilijker of niet lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het contrastprobleem op home is opgelost. De vormgeving van de digitale formulieren aanpassen om voldoende contrast aan te brengen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Almere is voor deze wijziging afhankelijk van de leveranciers van de digitale formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het inzoomen op mobiele apparaten is onmogelijk gemaakt via het meta element.

  • Gevolg:

   Gebruikers op mobiel kunnen mogelijk niet inzoomen om de tekst te vergoten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De ‘maximum-scale=1’ verwijderen van het meta element.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Almere is voor deze wijziging afhankelijk van de leveranciers van de digitale formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er staat een informatieve afbeelding op de pagina over grofvuil zonder dat hier een alternatief in tekst voor wordt geboden.

  • Gevolg:

   Mensen met een beperking missen deze info.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De informatie is in de tekst aan de pagina toegevoegd. Dit probleem is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op 400% en op 200% (bij een breedte van 1280px) valt een deel van de content buiten beeld.

  • Gevolg:

   Slechtzienden die inzoomen missen een deel van de content of ze kunnen niet alles zien wat ze intypen in het chatvenster.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   De bouwer van de site zorgt er voor dat alle content en functionaliteit beschikbaar blijft tot in ieder geval 400% zonder in 2 richtingen te hoeven scrollen. Dit probleem is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Contrastissues op randen van formuliervelden en social media iconen.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De bouwer verhoogt het contrast van interactieve elementen ten opzichte van de achtergrondkleur tot tenminste 3.0: 1.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Almere is voor deze wijziging afhankelijk van de leveranciers van de digitale formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast (zoals line-height, letter of word spacing), is niet alle tekst meer goed leesbaar

  • Gevolg:

   Bezoekers die hun eigen styles gebruiken om de tekst beter leesbaar te maken missen een deel van de content.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Dit is opgelost door containers in de lay-out te laten meegroeien met de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   De tooltip tekst bij de cookieverklaring (de vingerafdruk) kan alleen worden gesloten door de muis of de toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Gevolg:

   Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om delen van de pagina te bekijken. Wanneer dan (onbedoeld) hover content over iets heen valt, moeten ze deze met het toetsenbord weg kunnen halen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   De verklaring is nu te sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Toetsenbordnavigatie werkt niet goed genoeg.

  • Gevolg:

   Een deel van de content blijft voor hen verborgen of onbruikbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren moet de titel aanpassen met vermelding van het specifieke formulier (Melding openbare ruimte, Contactformulier).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Almere is voor deze wijziging afhankelijk van de leveranciers van de digitale formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je het (sub)menu uitklapt, gaat de focus eerst naar het zoeken en daarna pas naar de menu-items.

  • Oorzaak:

   Wanneer je gaat inzoomen komt er soms een menuknop (een plaatje). Deze is met het toetsenbord wel te openen, maar niet te gebruiken of te sluiten.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor screenreadergebruikers die verwachten meteen in een menu te komen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De focusvolgorde is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is een skiplink om direct naar de inhoud te gaan, maar deze werkt op de homepage niet doordat het doel niet aanwezig is op de pagina (met het id ‘main’).

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers die via de tabtoets navigeren kunnen de header items niet overslaan.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   De bouwer voegt het id ‘main’ toe aan de homepage en zorgt op andere pagina’s dat de toetsenbordfocus ook naar de hoofdcontent gaat.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Almere is voor deze wijziging afhankelijk van de leveranciers van de digitale formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pagina’s met formulieren hebben geen unieke titel, namelijk ‘Almere formulieren’. Sommige documenten missen een titel.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De leverancier van het formulier past pagina refresh aan tijdens het invullen van een formulier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Almere is voor deze wijziging afhankelijk van de leveranciers van de digitale formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De sluitknop voor de livechat heeft een Engelse benaming: ‘close’. Het is verwarrend als op een Nederlandse pagina Engelse buttons staan. Zet de aria-label in het Nederlands. Bij de links in het menu wordt niet aangegeven of het submenu in-of uitgeklapt is. De button voor de cookieverklaring heeft als naam ‘revoke cookies’. Dit klopt niet qua taal en qua status.

  • Oorzaak:

   De aria-labels staan niet in het Nederlands. De links in het menu tonen hun status en de butto van de cookieverklaring is aangpast.

  • Gevolg:

   Het is verwarrend als op een Nederlandse pagina Engelse buttons staan, als je niet ziet op het menu is in- of uitgeklapt en wanneer de button van de cookie-verklaring niet juist wordt voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Alle aanpassingen zijn uitgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Er staat een link naar de homepage zonder tekst. Deze link is niet zichtbaar via een afbeelding, maar wel bereikbaar met het toetsenbord. Wanneer je gaat inzoomen verdwijnen de stappen aan de linkerkant van het formulier onder een link. Deze link (een afbeelding in CSS) heeft geen tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware en toetsenbordgebruikers komen een link tegen zonder dat het duidelijk is waar deze heen gaat. Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven kunnen ze niks met deze links.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De redactie heeft een linktekst toegevoegd. De aanpassing in het formulier is doorgegeven aan de leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Almere is voor deze wijziging afhankelijk van de leveranciers van de digitale formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op een pagina staat een stap met de bijlagen waar een keus maken tussen ‘ja’ en ‘nee’. Het is echter niet duidelijk waar de focus op staat.

  • Gevolg:

   Met het toetsenbord is het lastig om hier een antwoord te selecteren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De focus is zichtbaar gemaakt met een outline.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 19. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Wanneer een optie in een formulier is geactiveerd, zoals de straat, ververst de pagina automatisch. Dit is onverwacht gedrag, want dit verwacht je alleen bij een submit (verzend) knop.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware kan dit erg verwarrend zijn omdat ze ineens weer bovenaan de pagina staan en zich opnieuw moeten oriënteren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De leverancier van het formulier past pagina refresh aan tijdens het invullen van een formulier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Almere is voor deze wijziging afhankelijk van de leveranciers van de digitale formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er zijn een aantal issues met de gebruikerssoftware.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet wat er in iframes staat, sommige buttons hebben engelse termen, soms is niet duidelijk of menu's zijn uit- of ingeklapt. Op andere plekken is niet duidelijk om welke invoervelden het gaat.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen beschrijvende titels, aria labels en aria attributen toe en passen button titels aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Gemeente Almere geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Almere nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209