Verklaring van Autoriteit Consument & Markt

Status toegankelijkheid https://www.acm.nl

Autoriteit Consument & Markt is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Autoriteit Consument & Markt streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Autoriteit Consument & Markt .

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Autoriteit Consument & Markt is beschikbaar via de link https://www.acm.nl/nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Autoriteit Consument & Markt van Autoriteit Consument & Markt voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Autoriteit Consument & Markt .
Functie: Directeur Bestuur, Beleid en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@acm.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van Autoriteit Consument & Markt

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Autoriteit Consument & Markt : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Autoriteit Consument & Markt is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

  • Oorzaak:

   Afbeeldingen hebben geen, te lange of geen goede alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers weten niet dat er een afbeelding is en missen de informatie. Een te lange alternatieve tekst zorgt ook voor ruis voor mensen met een screenreader.

  • Alternatief:

   Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal

  • Maatregel:

   Alternatieve tekst aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

  • Oorzaak:

   Er is informatie in beeld die niet wordt uitgesproken.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden missen deze informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle relevante visuele informatie ook in gesproken tekst wordt aangeboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Verkeerd gebruik van code in de website en elementen in PDF's

  • Gevolg:

   Screenreader kan hier niet goed mee omgaan en kan verkeerd of niet worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de code op de website, door deze op de genoemde manier te gebruiken en elementen in pdf's aanpassen om ze toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld dat informatie over de gebruiker verzamelt, kan door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Formulier is niet voorzien van het juiste autocomplete-attribuut

  • Gevolg:

   Browsers en hulpsoftware kunnen het veld niet betrouwbaar automatisch invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik voor alle formuliervelden op de site, indien van toepassing, een autocomplete-attribuut met de juiste waarde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologie├źn de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Tekst als afbeelding in plaats van als tekst

  • Gevolg:

   De gebruiker kan de tekst niet aanpassen (bijvoorbeeld de grootte of het lettertype).

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De tekst van de afbeelding moet ook in de tekst terugkomen, zodat deze aan te passen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele presentatie heeft een contrastverhouding van ten minste 3: 1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast

  • Gevolg:

   Slechtzienden zullen sommige elementen niet goed kunnen onderscheiden

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat er kleuren worden gebruikt die altijd voldoende contrast hebben

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar het verschijnen en vervolgens verwijderen van muisaanwijzer of toetsenbordfocus ertoe leidt dat aanvullende inhoud zichtbaar en vervolgens verborgen wordt

  • Oorzaak:

   Bij focus en bij hover op de menuonderdelen klapt het submenu automatisch uit, ook als dit misschien niet de bedoeling van de gebruiker is.

  • Gevolg:

   Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om andere delen van de website te bekijken. Wanneer op dat moment het submenu opent zonder dat men dat wil, kan het zijn dat het over andere content heen valt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Alle menu-items zijn nu te sluiten met de escape-knop, behalve het laatste ('Contact'), op mouse hover. Dit moet nog aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

  • Oorzaak:

   Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen niet goed door de pagina of het document navigeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De structuur van pagina's en documenten moet kloppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Koppen onjuist

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers kunnen het idee krijgen dat ze informatie missen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Koppen aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

  • Oorzaak:

   De taal is aangegeven als Nederlands, maar de tekst is Engels.

  • Gevolg:

   Het is voor voorleessoftware daarom niet mogelijk om de juiste voorleesstem te selecteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Taal aanpassen naar Engels

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Engelstalige labels

  • Gevolg:

   Het is voor voorleessoftware niet mogelijk om de juiste voorleesstem te selecteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Vertaal deze alternatieve tekst in het Nederlands op Nederlandstalige pagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Autoriteit Consument & Markt heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209