Verklaring van Rekenkamer Metropool Amsterdam

Status toegankelijkheid https://rekenkamer.amsterdam.nl

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-12-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rekenkamer Metropool Amsterdam.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam is beschikbaar via de link https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rekenkamer Metropool Amsterdam gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam is gevorderd met de toegankelijkheid van Rekenkamer Metropool Amsterdam en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam .
Functie: Directeur/Bestuurder RMA.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@rekenkamer-amsterdam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam

We werken momenteel aan het meer toegankelijk maken van onze website. Voor een aantal complexe verbeterpunten maken we een integrale afweging of het implementeren van enkele maatregelen geen onevenredige last oplevert.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rekenkamer Metropool Amsterdam : voldoet gedeeltelijk

De website Rekenkamer Metropool Amsterdam is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/content/uploads/2020/09/check_8265_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: RMA logo
  • Oorzaak: Het RMA logo in de footer heeft geen tekstueel alternatief. Een title attribuut is geen manier om een naam te geven aan een afbeelding. Het RMA logo in de header heeft een tekstueel alternatief door middel van een alt-attribuut bij een img element. Dat is goed. Echter heeft deze afbeelding ook een title attribuut met exact dezelfde tekst als het alt-attribuut.
  • Gevolg: Nu wordt deze informatie twee maal voorgelezen.
  • Alternatief: In dit specifieke geval mag het alt-atribuut gebruikt worden om een goede linktekst aan te geven. Denk aan: alt="Rekenkamer Metropool Amsterdam - Ga naar de homepagina".
  • Maatregel: Aanpassen zodat er aan het succescriterium wordt voldaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeeldingen - onderscheid decoratief en informatief en alt attributes daarbij
  • Oorzaak: Diverse afbeeldingen die decoratief zijn hebben een title. Een enkele informatieve afbeelding heeft geen informatieve beschrijving.
  • Gevolg: Minder toegankelijk / overbodige informatie bij voorlezen
  • Alternatief: Het advies is om het alt attribuut leeg te laten zodat voorleessoftware deze afbeelding over kan slaan. Laat het alt attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat.
  • Maatregel: Aanpassing titles en alt titles bij afbeeldingen - onderscheid tussen informatieve en decoratieve afbeeldingen vooraf
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie de koppen in de footer, zoals 'over ons'. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie 'Onderzoek', 'Verwachte rapporten' en 'Nieuws'. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ De checkboxes (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. Dit moet voor zowel 'Organisatie:' als 'Soort content:'. Tevens zijn de labels niet geassocieerd aan de checkboxes. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/?s=onderzoek Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneedeze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie bijvoorbeeld 'Hoe gemengd is Amsterdam?'. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ publieksonderzoek-2019-de-gemengde-stad/ Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie bijvoorbeeld '(Hoe) kan de gemeente Weesp omgaan met de gevolgen van de coronacrisis?'. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/nieuws/onze-eerstetwee-onderzoeken-voor-de-gemeente-weesp/ Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie bijvoorbeeld 'Wat is de (wettelijke) basis van de rekenkamer?'. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/vraag-en-antwoord/ Bovenstaande bevinding komt op meerdere plekken voor. Bijvoorbeeld ook op https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/overons/doelstelling/
  • Gevolg: Teksten worden overgedragen aan hulpsoftware.
  • Alternatief: Teksten met een kop element markeren
  • Maatregel: Teksen met een kop element markeren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Relaties code en koppelingen
  • Oorzaak: Visueel is het label 'naam' gekoppeld aan twee invoervelden. Deze relatie is niet in de code duidelijk gemaakt. Gebruik hiervoor een fieldset + legend. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/aandragenonderzoeksidee/ Op onderstaande pagina zijn koppen opgemaakt middels <em>. <em> is geen goede manier om koppen te definiëren. Voorleessoftware zal deze koppen nu ook niet als kop herkennen. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/over-ons/medewerkers/ De checkboxes (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. Zie 'amsterdam' en 'zaanstad' bij 'organisatie'. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/nieuws/ De visuele labels 'Organisatie, Domein en Selecteer jaar' zijn niet gekoppeld aan de invoervelen. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/? organisatie=weesp De headers binnen de footer zijn niet aangegeven als koppen van de lijsten. Dit probleem komt op elke pagina voor, zie ook bijvoorbeeld: https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de managementsamenvatting voor een toelichting. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/content/uploads/2016/09/ Rekenkamer_financieeldashboard_v4.2.pdf
  • Gevolg: Minder toegankelijk
  • Alternatief: Relaties en code consolideren
  • Maatregel: Relaties en code consolideren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Volgorde teksten voorlezen
  • Oorzaak: De teksten die bij de onderzoekers horen staan in de dom volgorde vóór de kop (heading) van de desbetreffende onderzoeker. Bijvoorbeeld: de tekst 'Sinds 2009 werkzaam bij de Rekenkamer. Werkte daarvoor als forensisch accountant bij verschillende accountants- en onderzoekskantoren. Ziet het als een uitdaging om antwoord te geven op de vraag: Waarom en hoe kan het beter?' staat vóór de kop (heading) van de desbetreffende onderzoeker. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/over-ons/medewerkers/ De datums in de tijdlijn die bij de titels horen (zoals Publicatie onderzoeksopzet) staan in de dom volgorde vóór de kop (Publicatie onderzoeksopzet). Dit komt voor op meerdere pagina's. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ geheimhouding/ https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ toegankelijkheid-van-stemlocaties/
  • Gevolg: Verkeerde volgorde bij voorlezen
  • Alternatief: Volgorde kloppend maken
  • Maatregel: Volgorde kloppend maken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Auto-complete
  • Oorzaak: Formulier bij webpagina heeft geen auto-complete functie
  • Gevolg: Minder toegankelijk
  • Alternatief: Auto-complete invoeren
  • Maatregel: Auto-complete invoeren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Gebruik v. kleur
  • Oorzaak: Alleen door middel van kleur wordt de focus in de bolletjes van de carrousel op onderstaande pagina aangegeven. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ Alleen door middel van kleur zijn de link in lopende tekst onder de social media buttons zichtbaar. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Dit komt op meerdere pagina's voor. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ Links in de lopende tekst zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Zie de link 'samenvatting'. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ publieksonderzoek-2019-de-gemengde-stad/
  • Gevolg: Minder toegankelijk
  • Alternatief: Informatie weergeven op een andere, niet-kleurafahenkelijke manier overbrengen
  • Maatregel: Informatie weergeven op een andere, niet-kleurafahenkelijke manier overbrengen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Sommige teksten en video's niet meer leesbaar bij reflow
  • Oorzaak: Scrolbare content niet afgestemd in CSS
  • Gevolg: Sommige teksten en video's niet meer leesbaar bij reflow
  • Alternatief: Layout aanpassen
  • Maatregel: Layout aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Te laag contrast
  • Oorzaak: De rand van het invoerveld op onderstaande pagina heeft een te laag contrast van 1,4:1. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/?s=onderzoek De rand van het zoeken invoerveld in de header op onderstaande pagina heeft een te laag contrast van 1,4:1. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/?s=onderzoek De randen van de invoervelden op onderstaande pagina hebben een te laag contrast van 2,8:1. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/aandragenonderzoeksidee/
  • Gevolg: Teksten niet altijd goed leesbaar
  • Alternatief: Contrast verhogen
  • Maatregel: Contrast verhogen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Overlap tekst bij inzoomen
  • Oorzaak: Wanneer de eisen van dit succescriterium worden toegepast zijn teksten die bij de foto's horen niet meer goed leesbaar omdat deze over elkaar heen komen te staan. Dit komt voor wanneer deze pagina ingezoomd word bekeken (1024x768 - 200%). Zie de teksten die onder de foto's staan van de onderzoekers en de tekst die zichtbaar wordt wanneer je met de muis over de foto's beweegt. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/over-ons/medewerkers/
  • Gevolg: Website minder toegankelijk
  • Alternatief: Layout aanpassen
  • Maatregel: Layout aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.
  • Oorzaak: Zie hierboven
  • Gevolg: Content kan niet weggehaald worden zonder de muis of focus te verplaatsen.
  • Alternatief: Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.
  • Maatregel: Mogelijk maken met escape toets
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Te laag contrast
  • Oorzaak: De teksten 'Amsterdam', 'Zaanstad' en 'Weesp' hebben een te laag contrast van 4,0:1. Deze komen voor, en hebben daar een te laag contrast, onder het logo en onder 'Verwachte rapporten'. Dit komt mogelijk voor op meerdere pagina's. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ Het contrast van een deel van het kruimelpad is te laag. Dit komt voor op meerdere pagina's. Bijvoorbeeld 'Zoekresultaten voor onderzoek' op https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/? s=onderzoek De teksten 'Delen' en 'Projectleider' hebben op onderstaande pagina's een te laag contrast van 4,0:1. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/
  • Gevolg: Minder toegankelijk
  • Alternatief: Contrast verhogen
  • Maatregel: Contrast verhogen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Herschalen van tekst
  • Oorzaak: Sommige teksten zijn niet meer leesbaar wanneer wordt ingezoomd (1024 x 768 - 200%)
  • Gevolg: Informatie ontbreekt
  • Alternatief: Pagina's beter schaalbaar maken.
  • Maatregel: Pagina's beter schaalbaar maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het hoofdmenu is niet in zijn geheel met het toetsenbord te bedienen. De sub-menu items van 'Onderzoek', 'Denk mee', 'Over ons' en 'Onderzoeksprogramma's' zijn namelijk niet met het toetsenbord te bereiken. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ Het mobiele hamburger menu is niet met het toetsenbord te benaderen/bedienen. Dit komt voor op meerdere pagina's. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ De zoeken knop is op onderstaande pagina niet te bereiken/ bedienen met het toetsenbord. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/?s=onderzoek De UITGEBREID ZOEKEN knop is op onderstaande pagina niet te bereiken/bedienen met het toetsenbord. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/?s=onderzoek De persoonlijke teksten van de onderzoekers is niet bereikbaar met het toetsenbord. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/over-ons/medewerkers/
  • Oorzaak: Onvoldoende toegankelijk met toetsenbordbediening
  • Gevolg: Onvoldoende toegankelijk met toetsenbordbediening
  • Alternatief: Toegankelijk maken met toetsenbordbediening
  • Maatregel: Toegankelijk maken met toetsenbordbediening
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Youtube video Op onderstaande pagina is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan.
  • Oorzaak: Embed code youtube video niet aangepast.
  • Gevolg: Zie beschrijving.
  • Alternatief: De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.
  • Maatregel: De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan.
  • Oorzaak: Geen skiplinks of andere mogelijkheden om herhaalde content over te slaan.
  • Gevolg: Minder toegankelijk.
  • Alternatief: Skiplinks toevoegen.
  • Maatregel: Skiplinks toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd naar de bolletjes van de carrousel op https:// www.rekenkamer.amsterdam.nl/ is er geen goede focus volgorde.
  • Oorzaak: Geen goede focus volgorde
  • Gevolg: Minder toegankelijk
  • Alternatief: Focusvolgorde verbeteren
  • Maatregel: Focusvolgorde verbeteren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op onderstaande pagina bevinden zich meerde links zonder linkdoel/linktekst. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen (bij een img element). Zie de '>' op onder andere: https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/?s=onderzoek https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/? organisatie=weesp Op onderstaande pagina bevinden zich meerdere 'BEKIJK ALLE' links. Deze links zijn niet uniek en kunnen verwarrend zijn voor voorleessoftware gebruikers. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ Op onderstaande pagina bevinden zich meerdere 'e-mail links'. Deze links zijn niet uniek en kunnen verwarrend zijn voor voorleessoftware gebruikers. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/over-ons/medewerkers/ In de zoekfunctie bovenaan de website bevindt zich een 'Uitgebreid zoeken' link. Deze link heeft alleen een naam gekregen door middel van een title attribuut. Een title attribuut kan alleen gebruik worden om de linktekst binnen de <a> aan te vullen. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ De social media links in de footer hebben alleen een naam gekregen door middel van een title attribuut. Een title attribuut kan alleen gebruik worden om de linktekst binnen de <a> aan te vullen. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/
  • Oorzaak: Divers
  • Gevolg: Website minder toegankelijk
  • Alternatief: Linkdoelen verduidelijken
  • Maatregel: Linkdoelen verduidelijken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Sommige links hebben geen goed linkdoel/linktekst of tekst past niet bij de link.
  • Oorzaak: De 'bekijk alle' links in het hoofdmenu onder 'onderzoek' hebben een title attribuut die niet past bij 'bekijk alle. Dit title attribuut hoort namelijk van het item voor deze link. De afbeelding bij interactieve kaart heeft geen goed linkdoel/ linktekst. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen (bij een img element). https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ publieksonderzoek-2019-de-gemengde-stad/
  • Gevolg: Kan verwarring opleveren bij lezer/luisteraar over inhoud content
  • Alternatief: Verduidelijken
  • Maatregel: Linkteksten en doelen etc verduidelijken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De focus rectangle van alle onderdelen is niet zichtbaar als hier de focus op staat. De focus is niet zichtbaar op de zoeken knop terwijl de focus wel op de achterliggende twee knoppen/links kan komen. De focus is op dat moment niet zichtbaar. Zie de zoeken functie in de header. Wanneer het mobiele hamburger menu wordt geopend is het mogelijk om hieruit te navigeren met het toetsenbord. Hierdoor is de focus niet meer zichtbaar. De focus is niet zichtbaar op de social media links achter de 'delen' knop. Dit komt omdat de focus er wel naartoe gaat zonderdat de gebruiker de delen link heeft geopend. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ publieksonderzoek-2019-de-gemengde-stad/
  • Oorzaak: Divers. Zie beschrijving
  • Gevolg: Website minder toegankelijk
  • Alternatief: Focus verbeteren
  • Maatregel: Focus verbeteren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het RMA logo in de footer heeft geen tekstueel alternatief. Een title attribuut is geen manier om een naam te geven aan een afbeelding. Zorg dat de toegankelijke naam overeenkomst met wat er visueel te zien is op deze informatieve afbeelding. Hierdoor kunnen gebruikers die de website met spraak bedienen ook deze content gebruiken. Dit komt voor op meerdere pagina's.
  • Oorzaak: Het RMA logo in de footer heeft geen tekstueel alternatief
  • Gevolg: Geen tekstueel overeenkomst met wat er visueel te zien is.
  • Alternatief: Tekstueel alternatief implementeren
  • Maatregel: Tekstueel alternatief implementeren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de HTML code is geen taal voor de pagina aangegeven. Gebruik hiervoor het lang attribuut. Dit komt voor op meerdere pagina’s. Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de managementsamenvatting voor een toelichting. In de meta data van onderstaande PDF is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/content/uploads/2016/09/ Rekenkamer_financieeldashboard_v4.2.pdf
  • Oorzaak: Divers, zie beschrijving
  • Gevolg: Minder toegankelijk - hulpsoftware kan de informatie uit het bestand niet in de correcte taal overdragen aan de bezoeker.
  • Alternatief: taal in HTML code implementeren
  • Maatregel: taal in HTML code implementeren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 23. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op onderstaande pagina wordt gebruik gemaakt van 'dit veld is verplicht' als foutmelding. Dit is voldoende, maar kan beter (zie onderstaande opmerking). Echter wordt bij bij de groep 'Naam', 'Dit veld is verplicht.' gebruikt voor twee velden. Hiermee is het onduidelijk voor welk veld deze foutmelding van toepassing is enheeft hiermee een betere fout identificatie nodig. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/aandragenonderzoeksidee/ Op pagina https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/aandragenonderzoeksidee/ wordt gebruik gemaakt van de combinatie 'Er was een probleem met de verzending. Fouten zijn hieronder gemarkeerd.' in combinatie met 'Dit veld is verplicht'. Een instructie is wel toegestaan in combinatie met een algemene melding waarin wordt gesteld dat er fouten zijn gevonden in het formulier, zoals hier het geval is. Het zou echter wel beter zijn voor de toegankelijkheid om gebruik te maken van betere foutmeldingen. Bijvoorbeeld in de vorm van "Het veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.
  • Oorzaak: Divers - zie beschrijving.
  • Gevolg: Geen beschrijving met wat er fout is gegaan - minder toegankelijk
  • Alternatief: Foutindicaties toevoegen
  • Maatregel: Foutindicaties toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op onderstaande pagina komen dubbele ID's ('s') voor: https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/?s=onderzoek Op onderstaande pagina's worden <p>'s afgesloten terwijl deze niet zijn geopend https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ publieksonderzoek-2019-de-gemengde-stad/ https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/nieuws/ https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ toegankelijkheid-van-stemlocaties/ Dit komt voor op meerdere pagina's
  • Oorzaak: Minore fouten in de parsing
  • Gevolg: Voldoet niet aan standaard.
  • Alternatief: Volledige begin- en eindtags implementeren.
  • Maatregel: Volledige begin- en eindtags implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het zoeken invoerveld in de header heeft geen naam. Koppel hier bijvoorbeeld een verborgen label aan middels een for en id. Dit komt voor op meerdere pagina's. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/ Het mobiele hamburger menu heeft geen naam en rol. De status van het mobiele hamburger menu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. De status van 'UITGEBREID ZOEKEN' (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/?s=onderzoek 'UITGEBREID ZOEKEN' heeft op onderstaande pagina geen rol. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/?s=onderzoek De zoeken knop heeft op onderstaande pagina geen rol. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/?s=onderzoek Op onderstaande pagina bevindt zich een iframe. Dit iframe heeft geen naam. Dit kan middels een title attribuut gedaan worden. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ publieksonderzoek-2019-de-gemengde-stad/ De 'Delen' knop op onderstaande pagina heeft geen rol. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ publieksonderzoek-2019-de-gemengde-stad/ De status van 'Delen' (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/ publieksonderzoek-2019-de-gemengde-stad/ De invoervelden 'Organisatie, Domein en Selecteer jaar' hebben geen naam. https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/? organisatie=weesp
  • Oorzaak: Divers- zie beschrijving
  • Gevolg: Minder toegankelijk voor hulpsoftware. Kan problemen opleveren bij interpreteren pagina's.
  • Alternatief: CSS verbeteren.
  • Maatregel: CSS verbeteren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123