Verklaring van Raadsinformatie gemeente Barendrecht

Status toegankelijkheid https://barendrecht.raadsinformatie.nl/

Gemeente Barendrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-09-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Barendrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie gemeente Barendrecht.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Barendrecht is beschikbaar via de link https://www.barendrecht.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Barendrecht verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Raadsinformatie gemeente Barendrecht te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Barendrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Raadsinformatie gemeente Barendrecht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Barendrecht .
Functie: Griffier.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via griffie@barendrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Barendrecht

Verbetertraject 

In onderstaande punten wordt uitgelegd waarom de website nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet. Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

PDF-bestanden

 • PDF-documenten op  https://barendrecht.raadsinformatie.nl/ zijn deels niet digitaal toegankelijk.
 • Oorzaak: De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van koppen en er zijn geen alternatieve teksten bij afbeeldingen. Dit komt doordat in het verleden de kennis nog niet aanwezig was hoe je een document toegankelijk moest maken. De systemen waarin deze documenten worden opgemaakt bieden (nog) geen mogelijkheid om te voldoen aan digitale toegankelijkheid.
 • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
 • Alternatief: Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de griffie van de gemeente Barendrecht via een e-mail naar griffie@barendrecht.nl of bellen naar  14 0180.
 • Maatregel: De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt om welke documenten het gaat en past deze waar nodig aan. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden.  We verwachten we binnen 12 maanden toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Vergroten van de tekst

 • Het vergroten van de website is niet mogelijk door middel van een knop
 • Oorzaak: De knop om te vergroten is niet beschikbaar
 • Gevolg: De pagina kan niet vergroot worden.
 • Alternatief: De pagina moet door middel van andere hulp middelen vergroot worden. Dit kan bijvoorbeeld bij instellingen of bij gebruik van shift+muis.
 • Maatregel: De melding is doorgegeven aan de leverancier. 
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-3-2021

De leverancier zorgt ervoor dat de omgeving technische getoetst wordt. Er is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden. Op dit moment is het laten toetsen van de contentpagina's ook nog niet bekend, hierdoor zijn overige issues nog niet in kaart gebracht.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Raadsinformatie gemeente Barendrecht : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Raadsinformatie gemeente Barendrecht is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 01-06-2021

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue: Het platform waar de raadsinformatiesysteem op draait is nog niet volledig digitaal toegankelijk. Hier zijn in het verleden geen afspraken over gemaakt. Op dit moment wordt hier door de leverancier onderzoek naar gedaan.
  • Oorzaak: Het platform is al enige jaren oud. In het verleden is hier niet voldoende aandacht voor geweest.
  • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur.
  • Alternatief: Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar griffie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: De leverancier zorgt er op korte termijn voor dat het platform technisch voldoet aan de richtlijnen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Niet alle gepubliceerde PDF-documenten voldoen niet aan de richtlijnen van toegankelijkheid. Het gaat hierbij vooral om voorstellen, bijlagen en besluiten.
  • Oorzaak: De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van koppen of alternatieve tekst bij afbeeldingen.
  • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
  • Alternatief: Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar griffie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.
  • Maatregel: De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt om welke documenten het gaat en past deze waar nodig aan. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden. We verwachten binnen 12 maanden toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden op de website. In 2020 zijn er bij diverse teams presentatie gegeven over digitale toegankelijkheid, zodat medewerkers binnen de organisatie handvatten krijgen om te voldoen aan de richtlijnen die gesteld worden in het besluit Digitale toegankelijkheid overheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Barendrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323