Verklaring van Raadsinformatie gemeente Barendrecht

Status toegankelijkheid https://barendrecht.raadsinformatie.nl/

Gemeente Barendrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-09-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Barendrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie gemeente Barendrecht.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Barendrecht is beschikbaar via de link https://www.barendrecht.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Barendrecht verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Raadsinformatie gemeente Barendrecht te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Barendrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Raadsinformatie gemeente Barendrecht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Barendrecht .
Functie: Griffier.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via griffie@barendrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Barendrecht

Verbetertraject 

In onderstaande punten wordt uitgelegd waarom de website nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet. Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

PDF-bestanden

 • PDF-documenten op  https://barendrecht.raadsinformatie.nl/ zijn deels niet digitaal toegankelijk.
 • Oorzaak: De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van koppen en er zijn geen alternatieve teksten bij afbeeldingen. Dit komt doordat in het verleden de kennis nog niet aanwezig was hoe je een document toegankelijk moest maken. De systemen waarin deze documenten worden opgemaakt bieden (nog) geen mogelijkheid om te voldoen aan digitale toegankelijkheid.
 • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
 • Alternatief: Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de griffie van de gemeente Barendrecht via een e-mail naar griffie@barendrecht.nl of bellen naar  14 0180.
 • Maatregel: De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt om welke documenten het gaat en past deze waar nodig aan. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden.  We verwachten we binnen 12 maanden toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Vergroten van de tekst

 • Het vergroten van de website is niet mogelijk door middel van een knop
 • Oorzaak: De knop om te vergroten is niet beschikbaar
 • Gevolg: De pagina kan niet vergroot worden.
 • Alternatief: De pagina moet door middel van andere hulp middelen vergroot worden. Dit kan bijvoorbeeld bij instellingen of bij gebruik van shift+muis.
 • Maatregel: De melding is doorgegeven aan de leverancier. 
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-3-2021

De leverancier zorgt ervoor dat de omgeving technische getoetst wordt. Er is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden. Op dit moment is het laten toetsen van de contentpagina's ook nog niet bekend, hierdoor zijn overige issues nog niet in kaart gebracht.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Raadsinformatie gemeente Barendrecht : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Raadsinformatie gemeente Barendrecht is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 01-06-2021

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Het platform waar de raadsinformatiesysteem op draait is nog niet volledig digitaal toegankelijk. Hier zijn in het verleden geen afspraken over gemaakt. Op dit moment wordt hier door de leverancier onderzoek naar gedaan.

  • Oorzaak:

   Het platform is al enige jaren oud. In het verleden is hier niet voldoende aandacht voor geweest.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur.

  • Alternatief:

   Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar griffie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.

  • Maatregel:

   De leverancier zorgt er op korte termijn voor dat het platform technisch voldoet aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Niet alle gepubliceerde PDF-documenten voldoen niet aan de richtlijnen van toegankelijkheid. Het gaat hierbij vooral om voorstellen, bijlagen en besluiten.

  • Oorzaak:

   De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van koppen of alternatieve tekst bij afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.

  • Alternatief:

   Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar griffie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt om welke documenten het gaat en past deze waar nodig aan. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden. We verwachten binnen 12 maanden toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden op de website. In 2020 zijn er bij diverse teams presentatie gegeven over digitale toegankelijkheid, zodat medewerkers binnen de organisatie handvatten krijgen om te voldoen aan de richtlijnen die gesteld worden in het besluit Digitale toegankelijkheid overheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Barendrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928