Verklaring van Webwinkel Meedoen

Status toegankelijkheid https://meedoen.borger-odoorn.nl/home.html

Gemeente Borger-Odoorn is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Borger-Odoorn streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Webwinkel Meedoen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Borger-Odoorn is beschikbaar via de link https://www.borger-odoorn.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Borger-Odoorn gepubliceerde informatie blijkt dat de website Webwinkel Meedoen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Borger-Odoorn is gevorderd met de toegankelijkheid van Webwinkel Meedoen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Borger-Odoorn .
Functie: Afdelingsmanager Bestuurs- & Concernondersteuning.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webwinkel@borger-odoorn.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw  vraag of klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen. Kijk voor meer informatie op www.borger-odoorn.nl

Aanvullende informatie van Gemeente Borger-Odoorn

De webwinkel is in  juli 2021 online gegaan. Uit een eerste onderzoek zijn een aantal toegankelijkheidsproblemen naar voren gekomen. Die problemen lossen we op en zijn naar verwachting in april 2022 opgelost. 

In het rapport (en de link) wordt verwezen naar de webshop van de gemeente Emmen. Het onderzoek geldt voor zowel Emmen als ook de webwinkel van gemeente Borger-Odoorn en Coevorden. Wij hebben de webwinkel samen met deze gemeentes laten ontwikkelen en ook het onderzoek samen laten doen.

Na het heronderzoek zijn nog wat punten open blijven staan en we hebben geen nieuwe JSON bestand ontvangen. De punten moeten eerst opgelost worden, waarna we een nieuw JSON bestand krijgen.

Er is zowel technisch als redactioneel onderzoek verricht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Webwinkel Meedoen : voldoet gedeeltelijk

De website Webwinkel Meedoen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Borger-Odoorn dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://doemee.emmen.nl/files/2021-11-02%20Toegankelijkheidsonderzoek%20Doe%20Mee%20Emmen,%20Borger-Odoorn%20en%20Coevorden%20(www.doemee.emmen.nl)%20versie%202.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Borger-Odoorn dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het icoon dat laat zien dat de link opent in een nieuw scherm heeft geen tekstueel alternatief.

   Deze informatie is nu dus niet beschikbaar voor gebruikers die blind zijn.

   Het advies is om het svg-element te voorzien van een tekstueel alternatief, zodat het ook voor deze gebruikers duidelijk is:

   <svg role="img" aria-labelledby="xxxx"> <title id="xxxx">Opent in nieuw scherm</title> </svg>

   Heronderzoek: De SVG afbeeldingen hebben nu een tekstueel alternatief, maar de SVG wordt nog niet door alle hulpsoftware als afbeelding herkend. Daardoor kan het zijn dat de informatie uit het aria-label niet wordt overgebracht. De oplossing voor dit probleem is om role=img toe te voegen aan het SVG-element.

   Uit een tweede heronderzoek blijkt dat de role=img wel toegevoegd is, maar dat er ook een aria-hidden=true in het SVG-element is geplaatst. Daarmee wordt dit hele element verborgen voor hulpapparatuur. Dat geldt dus ook voor de het title-element waardoor deze afbeeldingen niet langer informatie geven aan gebruikers die ze niet kunnen zien. Zorg ervoor dat alle gebruikers dezelfde informatie krijgen door de aria-hidden=true van het SVG-element te verwijderen.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruiker

  • Alternatief:

   Gebruiker kan contact opnemen met de gemeente

  • Maatregel:

   Website wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er is een tekstalternatief, maar vanwege aria-hidden=true is deze informatie niet zichtbaar voor hulpapparatuur

  • Gevolg:

   De informatie is niet beschikbaar

  • Alternatief:

   Alternatief niet mogelijk, aanpassing wordt in week 28 - 2022 gedaan

  • Maatregel:

   Bouwer van de site past deze info aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De pagina bevat het logo van een zwemclub. Deze afbeelding heeft de alt-tekst "import-0". Dit is geen beschrijving van de afbeelding.

   Gebruikers die blind zijn horen wel dat er een afbeelding is maar door de alternatieve tekst weten zij niet wat ze nu tegen komen.

   Het advies is om de alternatieve tekst aan te passen naar een tekst die het visuele beschrijft. Bijvoorbeeld "Logo Zwemclub Polaris".

   Andere productafbeeldingen op andere productpagina's hebben ook een onduidelijke naam, ook hier is het advies om de afbeeldingen goed te beschrijven.

   Uit heronderzoek blijkt dat de beide logo's nu een alternatieve tekst hebben, maar die beschrijft niet wat er te zien is. In plaats daarvan wordt de koptekst herhaald in de alt-tekst. Logo's geven altijd informatie en moeten dus goed beschreven worden voor mensen die het logo niet kunnen zien. De tekst 'Logo Zwemclub Polaris' zou dan goed passen.

  • Gevolg:

   Deze afwijking is niet meer van toepassing, is reeds aangepast

  • Alternatief:

   Geen alternatief nodig

  • Maatregel:

   Is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Geen duidelijk aanduiding van tabelrij en kop

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk wat een kop is

  • Alternatief:

   Alternatief is contact opnemen met de gemeente als er onduidelijkheid is

  • Maatregel:

   Aanpassingen worden door de bouwer gedaan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de tabel zijn de ordernummers visueel opgemaakt als rijkop, structureel is dit ook een rijkop. Echter mist in de code deze aanduiding. Het toevoegen van deze aanduiding maakt de tabel voor gebruikers van voorleessoftware beter leesbaar.

   Het advies is om de cel van de ordernummers als rijkop te coderen. Dat kan met de code <th scope="row".

   Dit komt ook voor in andere tabellen.

   Heronderzoek: De rijkoppen (nummers in de eerste kolom) zijn nu gecodeerd als datacellen. Aangezien ze er visueel uit zien als koppen (vanwege dik gedrukt) en semantisch ook een kop van de rij zijn, moet dat ook in de code zijn aangegeven. Dat kan met de code <th scope="row".

   Uit een tweede heronderzoek blijkt dat dit op de pagina met het bestellingenoverzicht nu goed in de html staat, maar elders nog niet. Daarom is deze bevinding gekoppeld aan de pagina met veelgestelde vragen. Op die pagina staat een tabel met vragen en antwoorden waarbij de visueel zichtbare (vetgedrukte) rijkoppen niet als zodanig in de html staan. Bovendien is de vetgedrukte tekst met het strong-element gemaakt. Dit element is echter alleen bedoeld om een stukje tekst te benadrukken, wat hier niet past. Zorg ervoor dat de rijkoppen met css worden opgemaakt.

  • Gevolg:

   Mogelijk onduidelijkheid over wat een kop is

  • Alternatief:

   Contact opnemen met de gemeente

  • Maatregel:

   Website wordt aangepast door bouwer

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het veld naam is geen logische benaming voor het invulveld.

  • Gevolg:

   Mogelijk onduidelijkheid

  • Alternatief:

   Beperkte impact, geen alternatief behalve contact opnemen met de gemeente

  • Maatregel:

   Het veld naam wordt gewijzigd in organisatienaam

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina accountgegevens wordt een te lichte kleur grijs gebruikt

  • Gevolg:

   Het vak is mogelijk niet goed zichtbaar

  • Alternatief:

   Geen, wordt aangepast

  • Maatregel:

   Bouwer wijzigt de kleur

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 8. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   De waarschuwing over time-out is niet duidelijk

  • Gevolg:

   De melding veschijnt wel, maar wordt mogelijk niet goed begrepen. Dan kan het zijn dat de sessie verloren gaat

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstuele aanpassing van de melding

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Focus wordt verplaatst naar begin van de pagina.

  • Gevolg:

   onduidelijkheid voor bezoeker over de navigatie

  • Alternatief:

   Geen alternatief, zeer beperkte impacct

  • Maatregel:

   Aanpassingen door websitebouwer

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Borger-Odoorn heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209