Verklaring van Vught.nl

Status toegankelijkheid https://vught.nl

Gemeente Vught is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-05-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Vught streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Vught.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Vught is beschikbaar via de link https://gemeenteraad.vught.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Vught gepubliceerde informatie blijkt dat de website Vught.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Vught is gevorderd met de toegankelijkheid van Vught.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Vught .
Functie: Teamleider organisatieondersteuning.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [communicatie@vught.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Vught

De succescriterium die opgelost zijn, zijn als volgt:

SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content (niveau A)

Alternatieve teksten werden op een aantal plekken ten onrechte toegevoegd aan decoratieve afbeeldingen.

Alt teksten zijn verwijderd of aangepast. 

SC 1.3.1 - Info en relaties (niveau A)

Titel of omschrijving bij tabel ontbrak. https://vught.nl/vught-cijfers

Dit is toegevoegd

SC 1.3.1 - Info en relaties (niveau A)

Pdf voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. https://vught.nl/straatnamen-vught

pdf is verwijderd

SC 1.3.1 - Info en relaties (niveau A)

Er is een leeg H4 element aanwezig (tussen maandag 11 mei en woensdag 6 mei) https://vught.nl/coronavirus

Leeg H4 element is verwijderd

SC 2.4.2 - Paginatitel (niveau A)

Paginatitel suggereert dat er andere content wordt gepresenteerd dan er daadwerkelijk wordt gepresenteerd.

Dit is aangepast

SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) (niveau A)

Op enkele pagina's staat in de tekst de genoemde URL volledig genoemd, waardoor de context niet duidelijk is.

De wijze waarop de urls worden weergegeven is aangepast

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Vught.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Vught.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Vught dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://vught.nl/file/20740/download
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Vught dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Pdf voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. https://vught.nl/besluitenlijst-college-van-burgemeester-en-wethouders-bw
  • Oorzaak: Kennis en vaardigheid in de organisatie ontbreekt.
  • Gevolg: Deze zijn niet op een toegankelijke wijze te benaderen of interpreteerbaar. Daardoor kan een inwoner of ondernemer informatie missen.
  • Alternatief: Bel met de gemeente 0736580680 of stuur een e-mail naar gemeente@vught.nl
  • Maatregel: Trainen en opleiden van medewerkers voor het maken van toegankelijke pdf en de toegankelijk pdf publiceren of het aanbieden van een toegankelijk alternatief.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het met terugwerkende kracht redigeren van de ontoegankelijke PDF documenten brengt een onevenredige last met zich mee. Daarom wordt hiervoor binnenkort een datum vastgesteld. Alle documenten gepubliceerd vóór die datum worden niet geredigeerd en daarbij wordt verwezen om contact op te nemen met de Gemeente Vught voor een alternatieve oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De contrastratio van de teksten in de voet van de website is onvoldoende tegenover de achtergrond.
  • Oorzaak: Fout in het ontwerp.
  • Gevolg: Hierdoor is het mogelijk dat de tekst visueel niet goed is te onderscheiden van de achtergrond.
  • Alternatief: Hiervoor is geen alternatief.
  • Maatregel: Het aanpassen van de kleur van de teksten, waardoor de juiste contrastratio wordt behaald.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Kennis en vaardigheden op het gebied van toegankelijkheid zijn nog ontoereikend binnen de organisatie. Met name op het gebied van documentcreatie vaardigheden.
  • Oorzaak: Onvoldoende inhoudelijke aandacht naar met name de documentcreatie.
  • Gevolg: Ontoegankelijke PDF documenten.
  • Alternatief: Voor alle PDF formulieren is een online digitaal formulier beschikbaar. Voor alle PDF documenten die niet toegankelijk zijn kan contact worden opgenomen met gemeente Vught 0736580680 of stuur een e-mail naar gemeente@vught.nl
  • Maatregel: Er is een sjabloongenerator geïmplementeerd welke het mogelijk maakt om toegankelijke documenten te creëren. Daarnaast wordt gestart met opleiding van key-users en gezocht naar toegankelijke alternatieven voor de PDF documenten.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het met terugwerkende kracht redigeren van de ontoegankelijke PDF documenten brengt een onevenredige last met zich mee. Daarom wordt hiervoor binnenkort een datum vastgesteld. Alle documenten gepubliceerd vóór die datum worden niet geredigeerd en daarbij wordt verwezen om contact op te nemen met de Gemeente Vught voor een alternatieve oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021

Onevenredige last

Gemeente Vught geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Vught nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323