Verklaring van Raad voor het Openbaar Bestuur

Samenvatting

Naam van de website Raad voor het Openbaar Bestuur
Van overheidsinstantie Raad voor het Openbaar Bestuur
Toegankelijkheidsstatus voldoet gedeeltelijk (B) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 16-09-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.raadopenbaarbestuur.nl/toegankelijkheid

Inhoud

Verklaring

Raad voor het Openbaar Bestuur streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raad voor het Openbaar Bestuur.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Raad voor het Openbaar Bestuur is beschikbaar via de link https://www.raadopenbaarbestuur.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Raad voor het Openbaar Bestuur gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raad voor het Openbaar Bestuur gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Raad voor het Openbaar Bestuur is gevorderd met de toegankelijkheid van Raad voor het Openbaar Bestuur en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Raad voor het Openbaar Bestuur .
Functie: Secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@raadopenbaarbestuur.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raad voor het Openbaar Bestuur : voldoet gedeeltelijk

De website Raad voor het Openbaar Bestuur is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Raad voor het Openbaar Bestuur dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/nJWRUHiyD4QRQWOJwsE0
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Raad voor het Openbaar Bestuur dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De iconen voor 'datum', 'tijd' en 'locatie' in de link van een activiteit hebben geen tekstueel alternatief.
  • Oorzaak: Technisch.
  • Gevolg: De afbeeldingen zijn onnodig zichtbaar voor bezoekers met hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier CMS om alt tekst aan te bieden bij iconen of deze onzichtbaar te maken voor hulptechnologieën.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle afbeeldingen in adviezen hebben een alt tekst of worden verborgen gehouden voor hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Alt tekst is niet ingevuld.
  • Gevolg: Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: In het vervolg worden afbeeldingen in publicaties van alt teksten voorzien, of verborgen gehouden voor hulptechnologieën.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De inhoud kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. Het e-mailadres loopt uit beeld.
  • Oorzaak: Technisch.
  • Gevolg: Informatie gaat verloren.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier CMS dat tekst groter kan worden gemaakt zonder verlies van inhoud of functionaliteit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Componenten van de gebruikersinterface hebben onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Bij hoverstatus onvoldoende kleurcontrast.
  • Gevolg: Zichtbaarheid letters en bedieningselementen (play) vallen weg in de achtergrond.
  • Alternatief: Aanpassen kleuren.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier CMS om voldoende kleurcontrast aan te brengen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De volumeregelaar die verschijnt bij de focus op het onderdeel 'Geluid' in de videospeler kan niet worden gesloten zonder de focus te verplaatsen.
  • Oorzaak: Technisch.
  • Gevolg: Focus moet worden verplaatst om aanvullende content te sluiten.
  • Alternatief: Technische oplossing om de volumeregelaar te sluiten zonder de focus te moeten verplaatsen.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier CMS om te zorgen dat er mechanisme beschikbaar is om de volumeregelaar te sluiten zonder de focus te moeten verplaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het label waar de raadsleden werkzaam zijn, heeft onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#999999 op #FFFFFF).
  • Gevolg: Niet goed leesbaar.
  • Alternatief: Aanpassen kleuren.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier CMS om voldoende kleurcontrast aan te brengen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij Signalement Kennisdelen: de tekst in de piramide diagrammen heeft onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Contrastverhouding is onvoldoende.
  • Gevolg: De tekst is niet goed leesbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Bij opmaak van publicaties vindt in het vervolg een check op voldoende contrast plaats.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler.
  • Oorzaak: Technisch.
  • Gevolg: Tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Technische oplossing door leverancier CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De taal van onderdelen op de pagina is niet goed ingesteld. In de footer staat de engelse tekst 'About the ROB' zonder taalinstelling. Op de pagina 'About the Council for Public Administration' staat de taal niet goed ingesteld.
  • Oorzaak: Technisch. Taalinstelling voor een hele pagina werkt niet. Bij documenttitel en koppen kan geen taal ingesteld worden.
  • Gevolg: Verwarrend voor gebruiker van hulptechnologieën.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Verzoek aan leverancier CMS om taalinstelling op koppen en documenttitels mogelijk te maken. En technische oplossing voor taalinstelling voor gehele pagina.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Raad voor het Openbaar Bestuur heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707