Verklaring van Verwijsindex

Status toegankelijkheid https://verwijsindex.nl

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Verwijsindex.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Verwijsindex van CIBG voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het CIBG.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van CIBG

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Verwijsindex : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Verwijsindex is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de inlogpagina staat de afbeelding ‘CAPTCHA Image’. Ondanks het feit dat een CAPTCHA werkt als drempel voor toegankelijkheid is het toegestaan om CAPTCHA’s te gebruiken, maar een toegankelijke CAPTCHA moet aan een voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat de CAPTCHA niet afhankelijk mag zijn van één enkel zintuig. Door het gebruik van de link ‘Play CAPTCHA Audio’ lijkt dit probleem opgelost, maar dat is niet het geval. De link ‘‘Play CAPTCHA Audio’’ is niet toegankelijk voor toetsenbordgebruikers, de muis moet gebruikt worden om deze link te activeren. Om de CAPTCHA met afbeelding te kunnen voltooien is het noodzakelijk om de tekst op de afbeelding te kunnen zien en om gebruik te kunnen maken van de audioversie van de CAPTCHA is het noodzakelijk om de muisaanwijzer te kunnen zien. Zien is hiermee een voorwaarde om beide CAPTCHA’s te kunnen voltooien.

  • Oorzaak:

   De link ‘‘Play CAPTCHA Audio’’ is niet toegankelijk met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De CAPTCHA is alleen bruikbaar voor gebruikers die de muisaanwijzer gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   CAPTCHA toetsenbordtoegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's staat bovenaan de link ‘Ga naar de verwijsindex homepagina’ in een h1 element. De eerstvolgende content op de pagina is een andere h1 met de tekst ‘Verwijsindex.nl Jeugd in beeld’. Het gevolg is dat twee koppen van gelijk niveau elkaar direct opvolgen en dat is niet toegestaan. Geadviseerd wordt om goed te kijken naar het logisch gebruik van koppen, het is niet nodig om beide teksten als koptekst op te maken.

   Op pagina home_contact.php staan de vetgedrukte teksten ‘Servicedesk Verwijsindex’, ‘Mailen’, ‘Bellen’ en ‘Schrijven’. Deze teksten moeten opgemaakt worden als koptekst. Het b element is geen alternatief voor het gebruik van koppen.

   Op inlogpagina is het label ‘Beveiligingscode: *’ niet geassocieerd met het invoerveld dat ernaast staat. Ook de afbeelding en de beide links onder dit invoerveld hebben een relatie met het bovenstaande label en invoerveld die niet door software bepaald kan worden en niet beschikbaar is in tekst.

   Op pagina radmin_instanties.php is de tekst ‘Toon alleen instantietype:’ niet geassocieerd met het select element dat ernaast staat. Een optie is om een label met for en id te gebruiken. Boven en onder de tabel staan de links ‘Eerste’, ‘Vorige’, ‘1’, ‘Volgende’ en ‘Laatste’. Deze links hebben een relatie met de tabel die eronder of erboven staat. Deze relatie kan niet bepaald worden door hulpsoftware en is niet beschikbaar in tekst. Hier is het een optie om een visueel verborgen tekst toe te voegen, op die manier kan duidelijk worden gemaakt dat deze links de tabel bedienen. In de tabel is ook een horizontale relatie aanwezig tussen de gegevens in de eerste kolom en de gegevens in de overige kolommen. Om deze visuele relatie beschikbaar te maken voor hulpsoftware is een optie om de td elementen om te zetten naar th elementen. Deze relatie is visueel meteen duidelijk doordat de belangrijke informatie in de eerste kolom staat. Bovenstaande typen problemen komen ook voor op pagina's radmin_convenantgroep.php en employees.php.

   Op pagina employee_edit.php staan in totaal tien labels met de for ‘kenmerk’. Geen van deze labels zijn geassocieerd met het invoerveld waar zij bij horen. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's voor. Op pagina radmin_add_instantie.php heeft het eerste input element geen id, het id=”kenmerk” is een mogelijke oplossing. Op pagina radmin_add_address.php hebben de input elementen geen id’s. Op pagina radmin_edit_instantie.php is de for ‘isactief’ van het label ‘Is actief:’ is niet gelijk aan de id ‘isActief’. Op pagina radmin_add_bulk_adres.php is het label ‘Bestand: *’ met for ‘bestand’ niet geassocieerd met het input element ernaast. Om te voldoen is het in dit geval voldoende om de id=”bestand” toe te voegen aan het input element.

  • Oorzaak:

   Koppenstructuur niet overal goed toegepast en niet alle labels zijn goed geassocieerd met invoervelden.

  • Gevolg:

   Pagina's zijn minder goed begrijpelijk en formulieren zijn lastiger in te vullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Juiste koppenstructuur aanbrengen en labels associeren met invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de inlogpagina staan de invoervelden ‘Gebruikersnaam’ en ‘Wachtwoord’. Deze invoervelden moeten aan dit succescriterium gaan voldoen. Om ervoor te zorgen dat hulpsoftware in staat is om het doel van deze invoervelden te bepalen moeten de juiste waarden voor autocomplete gebruikt worden. In dit geval zijn dat de waarden ‘username’ en ‘current-password’.

   Op pagina employee_edit.php wordt informatie van de gebruiker verzameld. Een aantal van deze invoervelden moet ook gebruik gaan maken van autocomplete. Op deze pagina gaat het om de invoervelden ‘Voornaam’, ‘Achternaam’, ‘Telefoon’, ‘E-mail’, ‘Huidige wachtwoord’ en ‘Nieuw wachtwoord’. Het toepassen van autocomplete=”new-password” op het invoerveld ‘Herhaal nieuw wachtwoord’ is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. Een volledig overzicht van de mogelijke waarden voor autocomplete is te vinden op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Voor de invoervelden ‘Tussenvoegsel’ en ‘Mobiel’ staat er in deze lijst geen geldige autocomplete waarde, deze invoervelden voldoen daardoor.

  • Oorzaak:

   Doel invoervelden voor hulpsoftware niet duidelijk door ontbreken autocomplete-attributen.

  • Gevolg:

   Gebruiker krijgt minder assistentie bij het invoeren van de velden.

  • Alternatief:

   Gebruiker voert alles handmatig in.

  • Maatregel:

   Autocomplete attributen toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de inlogpagina staat de blauwe tekst ‘www.verwijsindex.nl’ op een witte achtergrond met een contrast van minimaal 4,9:1 met de witte achtergrond. Het probleem is de CAPTCHA achtergrond. De grijze lijnen om de beveiligingscode moeilijk leesbaar te maken lopen door deze blauwe URL heen. Het gevolg is dat een of meerdere letters een grijze in plaats van witte achtergrond heeft. Het contrast van die letter is dan 1.1:1 en dat is onvoldoende.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast door de CAPTCHA achtergrond.

  • Gevolg:

   De letters zijn lastiger leesbaar.

  • Alternatief:

   Afspelen van het geluid bij de CAPTCHA.

  • Maatregel:

   Voldoende contrast toevoegen tussen letter en achtergrond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's is het nodig om horizontaal te scrollen om alle content in beeld te krijgen. De tweedimensionale lay-out uitzondering geldt bijvoorbeeld voor informatie in een tabel, afbeelding en dergelijke. Bijvoorbeeld de tabel met instanties op pagina radmin_instanties.php valt onder die uitzondering, maar bijvoorbeeld de link ‘Contact’ bovenaan en de links ‘Eerste’ tot en met ‘Laatste’ onder en boven de tabel moeten in beeld staan zonder horizontaal te scrollen.

  • Oorzaak:

   De website is niet responsive opgebouwd.

  • Gevolg:

   Het is nodig om horizontaal te scrollen om alle content in beeld te krijgen

  • Alternatief:

   Horizontaal scrollen.

  • Maatregel:

   Website responsive opzetten zodat content onderelkaar geplaatst wordt als er onvoldoende ruimte is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Doordat de toetsenbordfocus is ingesteld met behulp van CSS moet deze op alle onderdelen altijd voldoende contrast hebben. Dit gaat goed op alle onderdelen met uitzondering van de link ‘Ga naar de verwijsindex homepagina’ bovenaan elke pagina. Op deze link is mede door het gebruik van outline:0 de toetsenbordfocus helemaal niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   De link ‘Ga naar de verwijsindex homepagina’ gebruikt outline:0

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus is helemaal niet zichtbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De link ‘Ga naar de verwijsindex homepagina’ zelfde focus CSS geven als alle andere onderdelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina login.php staan er onder het invoerveld ‘Beveiligingscode’ twee links die niet met het toetsenbord te bedienen zijn. Het gaat om de links ‘Play CAPTCHA Audio’ en ‘Refresh Image’. Beide links kunnen door het gebruik van tabindex=”-1” geen toetsenbordfocus ontvangen en zijn hierdoor ook niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Links hebben een tabindex = -1

  • Gevolg:

   Deze links zijn niet toegankelijk met het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   tabindex = -1 verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina login.php voldoet aan de minimale eisen van dit succescriterium, maar geen van de overige pagina's voldoet aan dit succescriterium. Op die pagina's moet het mogelijk worden om de links ‘Ga naar de verwijsindex homepagina’, ‘Home’ en ‘Mijn gegevens’ te omzeilen. Het broodkruimelpad is uniek voor iedere pagina en is daarom geen herhalende content, maar indien een skiplink het broodkruimelpad overslaat is er ook geen probleem. In de meeste gevallen wordt er een skiplink gebruikt om de herhalende content aan het begin te omzeilen. Deze link staat dan helemaal vooraan de focus volgorde en bij activatie wordt de toetsenbordfocus verplaatst naar het begin van de unieke content.

  • Oorzaak:

   Skiplink ontbreekt.

  • Gevolg:

   Een aantal links kan niet automatisch worden overgeslagen.

  • Alternatief:

   De links steeds handmatig overslaan.

  • Maatregel:

   Skiplink toevoegen op alle pagina's na de inlog zodat snel naar de unieke content genavigeerd kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle pagina's hebben de paginatitel ‘Verwijsindex.nl - Jeugd in beeld’. De verschillende pagina's moeten een titel krijgen die onderwerp of doel van die pagina beschrijft.

  • Oorzaak:

   Er is nu maar 1 statistische paginatitel met altijd dezelfde tekst.

  • Gevolg:

   Pagina's zijn moeilijker te begrijpen aangezien het doel of onderwerp van de pagina ontbreekt

  • Alternatief:

   Aan de rest van de inhoud van de pagina herleiden wat het doel of onderwerp van de pagina is.

  • Maatregel:

   Unieke titels toevoegen die doel of onderwerp van de pagina beschrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina radmin_instanties.php staan meerdere links in de tabel waarvan het linkdoel visueel meteen duidelijk is, maar van deze links is het linkdoel met linkcontext niet door software te bepalen. Het gaat om de links in de kolommen ‘Wijzig’ en ‘Verwijder’. Deze links hebben zelf geen linktekst en deze links hebben alleen context met de th elementen in dezelfde rij of kolom. Alleen de cellen in de eerste rij zijn opgemaakt als tabelkop. De links met class ‘edit’ en ‘delete’ hebben hierdoor geen context met de overige gegevens in dezelfde rij. Een van de manieren om dit op te lossen is deze links een (visueel verborgen) linktekst te geven die het doel duidelijk maakt.

   Op meerdere pagina's staan boven en onder de tabel verschillende links. Het gaat om de links ‘Eerste’ tot en met ‘Laatste’. Deze links hebben geen context met elkaar en geen context met andere content. Visueel is het doel van deze links meteen duidelijk, dit linkdoel is door het ontbreken van linkcontext niet door software te bepalen.

  • Oorzaak:

   Links hebben geen linktekst

  • Gevolg:

   Het linkdoel is door het ontbreken van linkcontext niet door software te bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Links een (visueel verborgen) linktekst geven die het doel duidelijk maakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's is de focus op de link ‘Ga naar de verwijsindex homepagina’ niet zichtbaar. Het gaat om de eerste link in de focus volgorde, dat is de link met die de afbeelding ‘Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – CIBG’ bevat.

  • Oorzaak:

   Zie 1.4.11

  • Gevolg:

   Zie 1.4.11

  • Alternatief:

   Zie 1.4.11

  • Maatregel:

   Zie 1.4.11

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina employee_edit.php worden op twee manieren foutmeldingen gegeven. Op het moment dat er een van de verplichte velden leeg wordt gelaten komt er een pop-up in beeld met een goede foutmelding. Het probleem is dat als er meerdere verplichte invoervelden leeg worden gelaten er maar één foutmelding in beeld komt. Een ander probleem heeft te maken met de gele foutmelding die in beeld komt als een van de invoervelden onjuist wordt ingevuld. Ook in dat geval komt er maximaal één melding in beeld. Een bijkomend probleem van deze meldingen is dat de tekst die in beeld komt niet goed aangeeft waar de fout zit. Bijvoorbeeld de tekst ‘let op: Ongeldig telefoonnummer.’ kan slaan op een ongeldige invoer bij zowel ‘Telefoon’ als ‘Mobiel’. Ook een tekst als ‘let op: Ongeldig wachtwoord (te zwak).’ geeft niet aan waar de fout zit. Het onderdeel waar de fout zit wordt in dat geval niet geïdentificeerd. De foutmelding moet aangeven waar de fout zit en moet zo zijn vormgegeven dat uit de tekst blijkt dat het gaat om een foutmelding. Een tekst als ‘Het veld X is niet (goed) ingevuld’, brengt de noodzakelijke informatie in tekst over. Andere formuleringen zijn natuurlijk toegestaan, dit is enkel een voorbeeld.Dit type probleem met het weergeven van maximaal één invoerfout komt ook voor op pagina's radmin_add_instantie.php en radmin_add_address.php.

  • Oorzaak:

   Er komt maximaal één melding in beeld als er meerdere fouten zijn en de tekst die in beeld komt geeft niet goed aan waar de fout zit.

  • Gevolg:

   Het kost meer tijd een formulier in te vullen als je meerdere invoerfouten maakt.

  • Alternatief:

   De validatiefouten een voor een afhandelen.

  • Maatregel:

   Als er meerdere fouten gemaakt worden deze ook gelijk tonen en aangeven in tekst waar de fout zit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de inlogpagina wordt gevraagd om een ‘Beveiligingscode’ in te voeren. Er zijn geen instructies aanwezig die aangeven dat hiermee de onderstaande CAPTCHA bedoeld wordt. Alle CAPTCHA’s zijn een drempel voor toegankelijkheid doordat zij gebaseerd zijn op het goed functioneren van een zintuig. Voor dit type onderdelen is een speciale uitzondering gemaakt in de WCAG. Het gebruik van CAPTCHA’s is dus toegestaan, maar deze moet goede instructies hebben zodat alle gebruikers weten dat er meerdere manieren zijn om deze CAPTCHA te volbrengen.

   Op pagina radmin_instanties.php staat een select element met de tekst ‘Toon alleen instantietype:’ ervoor. De eerste optie in dit element bevat geen tekst, deze optie laat alle instantietypen zien. Dat is nu niet duidelijk.

   Op pagina employee_edit.php kan het wachtwoord aangepast worden. Het wachtwoord moet aan een aantal eisen voldoen, deze invoereisen zijn niet van te voren duidelijk. Dit probleem geldt niet voor een invoerveld als ‘E-mail’, de vorm van een geldig e-mailadres ligt vast.

   Op pagina radmin_add_address.php staat het invoerveld ‘Huisnummer’. Het is niet toegestaan om zonder verdere instructies gebruik te maken van de invoereis dat dit veld alleen cijfers mag bevatten. Dit invoerveld heeft een korte instructie nodig die aangeeft dat een huisnummer met toevoeging opgesplitst moet worden in huisnummer en huisnummertoevoeging. Hiernaast is er een probleem met de invoereisen van het invoerveld ‘Straat’. In Nederland bestaan officiële straatnamen die cijfers bevatten, het invoeren van cijfers in een invoerveld met het label ‘Straat’ moet normaal gesproken mogelijk zijn. Deze beperkingen van de mogelijke invoeren mogen gebruikt worden als van te voren duidelijk is dat deze invoervelden aanvullende invoereisen hebben. De labels of instructies bij formulieren moeten het mogelijk maken om het formulier in één keer goed in te vullen.

  • Oorzaak:

   Invoereisen missen bij bepaalde velden als instructie.

  • Gevolg:

   Voor een gebruiker is het van te voren niet duidelijk wat de eisen zijn aan de invoer.

  • Alternatief:

   Doormiddel van de validatie bekijken of de invoer correct is.

  • Maatregel:

   Invoer instructies aan velden toevoegen zodat voor een gebruiker duidelijk is aan welke eisen de invoer moet voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina login.php staan meerdere eindtags die geen bijbehorende begintag hebben. Het gaat om de tag </nobr> op regel 186 en om de tag </div> op regel 339. Op pagina logout.php staat een losse eindtag </div> op regel 84. Op meerdere pagina's staat een dubbel id. Het id ‘content’ is op deze pagina twee keer gebruikt. Op regel 130 staat de losse eindtag </div>. Deze pagina's hebben allemaal dezelfde paginabron. Het gaat onder andere om de pagina's radmin_instanties.php, home_contact.php en employees.php.

  • Oorzaak:

   Parsefouten HTML

  • Gevolg:

   HTML code is voor browsers en hulpsoftware moeilijk te interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat de HTML W3C-valide is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's radmin_instanties.php, radmin_convenantgroep.php en employees.php staan tabellen. In deze tabellen staan in de kolommen ‘Wijzig’ en ‘Verwijder’ links geen naam hebben. Op twee van deze pagina's staat boven de tabel een select element dat geen naam heeft, de teksten ‘Toon alleen instantietype:’ en ‘Toon functie’ zijn niet geassocieerd met het select element dat ernaast staat. De links ‘Eerste’ tot en met ‘Laatste’ boven en onder de tabel hebben geen href attribuut. Dit attribuut is noodzakelijk om een link een waarde te geven. Twee van deze links hebben ook een status die niet door software te bepalen is. De link ‘1’ is actief, die status moet ook door hulpsoftware bepaald kunnen worden. In de tabellen op deze pagina's is de role ‘columnheader’ gebruikt. Deze rol geeft aan dat de tekst in dit element gezien moet worden als een tabelkop voor de tabelcellen in deze kolom. Deze rol kan niet gebruikt worden om van een th element een bedienbare component te maken die de sortering aanpast. Om dat te doen moet er een apart bedieningselement in de columnheader geplaatst worden. Het div element met role=”grid” heeft geen naam die door software bepaald kan worden. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#grid staat meer staat meer informatie over hoe een grid toegepast hoort te worden, hier staat ook meer informatie over hoe de focus volgorde en toetsenbordbediening zou moeten werken. Het gebruik van role=”grid” is niet noodzakelijk voor deze tabellen. De tabel op pagina nadmin_convenants.php (login ‘Admin’) bevat dezelfde type problemen als hierboven beschreven staan.

  • Oorzaak:

   Ontbreken van href attribuut, links zonder naam en missend bedieningselement voor sorteren kolommen.

  • Gevolg:

   Deze onderdelen zijn moeilijker te gebruiken met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   href attribuut vullen, links een naam geven en bedieningselement voor sorteren kolommen toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's zoals radmin_instanties.php, radmin_convenantgroep.php en employees.php staat een statusbericht dat aan dit succescriterium moet gaan voldoen. Het gaat om de tekst met de vetgedrukte cijfers die op al deze pagina's boven de eerste kolom van de tabel staat. Om duidelijk te maken wat het probleem is het beter om pagina nadmin_convenants.php met login ‘Admin’ als voorbeeld te gebruiken. Op het moment dat er op deze pagina is het select element met de tekst ‘Toon alleen NTA-versie:’ voor een andere optie wordt gekozen veranderd het aantal gevonden resultaten. Bij de optie ‘Nta8023v2007’ komt de tekst ‘1 tot 20 van 20 convenanten (gefilterd uit 77 resultaten)’ in beeld. Die tekst is een statusbericht dat aan dit succescriterium moet gaan voldoen. De role=”alert” en aria-live="polite" op het tbody element zijn geen alternatief voor het statusbericht dat boven de tabel staat. Ook het koppelen van het statusbericht aan het table element met behulp van aria-describedby is helaas geen geldig alternatief. Een mogelijke oplossing is om gebruik te maken van aria-live="polite" of role=”status” (‘alert’ wordt gebruikt bij foutmeldingen) op de div met class ‘dataTables_info’, let op aan het gebruik van deze rol zitten een aantal voorwaarden om deze altijd goed te laten werken.

  • Oorzaak:

   Bericht boven tabel is niet als statusbericht gedefinieerd

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de berichten aan de gebruiker niet presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:

   Zelf focus aanbrengen op het onderdeel.

  • Maatregel:

   Aria-live="polite" of role=”status” gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209