Verklaring van Twentse Gezondheids Verkenning

Status toegankelijkheid https://www.twentsegezondheidsverkenning.nl

GGD Twente is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-12-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

GGD Twente streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Twentse Gezondheids Verkenning.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van GGD Twente is beschikbaar via de link https://www.ggdtwente.nl/over-de-ggd/klachten-en-tips/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Twentse Gezondheids Verkenning van GGD Twente voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van GGD Twente .
Functie: Directeur Publieke Gezondheid, GGD Twente, onderdeel van Regio Twente.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@ggdtwente.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij onze Klachtenfunctionaris.

Aanvullende informatie van GGD Twente

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Twentse Gezondheids Verkenning : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Twentse Gezondheids Verkenning is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Diverse elementen hebben onvoldoende kleurcontrast.
  • Oorzaak: het contrast tussen voor- en achtergrondkleuren voldoet nu nog niet aan WCAG 2 AA contrast ratio drempels.
  • Gevolg: Onderscheid tussen elementen kan door laag contrast worden bemoeilijkt waardoor mogelijk bepaalde informatie van infographics niet goed wordt gelezen.
  • Alternatief: De grafisch weergegeven informatie (in de vorm van grafieken, iconen, kaarten) is ook downloadbaar als excel, waarna het wel volledig toegankelijk is.
  • Maatregel: Wij gaan kijken of het gebruikte kleurpallet en de indeling van elementen zodanig kan worden aangepast dat aan de contrast ratio drempels wordt voldaan.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De Twentse Gezondheidsverkenning is gebaseerd op een online bevraagbare database, met functionaliteiten die lijken op de CBS statline database website. CBS statline heeft momenteel een verouderde toegankelijkheidsverklaring waarin wordt aangegeven dat de website niet toegankelijk is. Wij streven naar een zo toegankelijk mogelijke website, maar wij weten niet of er sprake zal zijn van onevenredig last. Wij hebben een toegankelijkheidsonderzoek gepland voor 22-03-2021 en zullen op basis van de geraamde kosten en baten, afwegen of de geraamde voordelen voor personen met een beperking, namelijk het direct toegankelijk maken van infographics, opweegt tegen het alternatief: het downloaden van dezelfde informatie in Excel formaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue: De Twentse Gezondheids Verkenning is gebaseerd op een softwaresysteem dat we al vele jaren gebruiken. Afspraken over toegankelijkheid zijn daarin niet contractueel vastgelegd en zullen nu opnieuw besproken worden als blijkt dat de website niet toegankelijk kan worden gemaakt door softwarematige beperkingen.
  • Oorzaak: Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd.
  • Gevolg: Mogelijk gevolg van deze beperking is dat wanneer blijkt uit het toegankelijkheidsonderzoek dat de website niet toegankelijk kan worden gemaakt door softwarematige beperkingen.
  • Alternatief: De software bied voor het ontsluiten van de data bij elk veld een alternatief: het downloaden van dezelfde informatie in Excel formaat.
  • Maatregel: Toekomstige contracten zullen zoveel mogelijk afspraken bevatten over toegankelijkheid
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De Twentse Gezondheidsverkenning is gebaseerd op een online bevraagbare database, met functionaliteiten die lijken op de CBS statline database websites. CBS statline heeft een verouderde toegankelijkheidsverklaring waarin wordt aangegeven dat de website niet toegankelijk is. Wij streven naar een zo toegankelijk mogelijke website, maar wij weten niet of er sprake zal zijn van onevenredig last. Wij hebben een toegankelijkheidsonderzoek gepland voor 22-03-2021 en zullen op basis van de geraamde kosten en baten, afwegen of de geraamde voordelen voor personen met een beperking, namelijk het direct toegankelijk maken van infographics, opweegt tegen het alternatief: het downloaden van dezelfde informatie in Excel formaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-03-2021

Onevenredige last

GGD Twente geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door GGD Twente nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123