Verklaring van Twentse Gezondheids Verkenning

Status toegankelijkheid https://www.twentsegezondheidsverkenning.nl

GGD Twente is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-06-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

GGD Twente streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Twentse Gezondheids Verkenning.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van GGD Twente is beschikbaar via de link https://www.ggdtwente.nl/over-de-ggd/klachten-en-tips/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Twentse Gezondheids Verkenning van GGD Twente voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van GGD Twente .
Functie: Directeur Publieke Gezondheid, GGD Twente, onderdeel van Regio Twente.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@ggdtwente.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij onze Klachtenfunctionaris.

Aanvullende informatie van GGD Twente

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Twentse Gezondheids Verkenning : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Twentse Gezondheids Verkenning is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diverse elementen hebben onvoldoende kleurcontrast.

  • Oorzaak:

   het contrast tussen voor- en achtergrondkleuren voldoet nu nog niet aan WCAG 2 AA contrast ratio drempels.

  • Gevolg:

   Onderscheid tussen elementen kan door laag contrast worden bemoeilijkt waardoor mogelijk bepaalde informatie van infographics niet goed wordt gelezen.

  • Alternatief:

   De grafisch weergegeven informatie (in de vorm van grafieken, iconen, kaarten) is ook downloadbaar als excel, waarna het wel volledig toegankelijk is.

  • Maatregel:

   Wij gaan kijken of het gebruikte kleurpallet en de indeling van elementen zodanig kan worden aangepast dat aan de contrast ratio drempels wordt voldaan.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij streven naar een zo toegankelijk mogelijke website, maar wij weten nog niet of er sprake zal zijn van onevenredig last. De leverancier van het platform heeft een toegankelijkheidsstatement over hun software (https://swing.eu/content/swing-mosaic-statements). Hierin staat: “Bij de ontwikkeling van de Swing-software zorgen wij ervoor, dat deze voldoet aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven op DigiToegankelijk.nl. […] In april 2021 zal de Swing-software door een onafhankelijk toetsingsbureau getoetst worden.” Uit toegankelijkheidstoetsen van andere GGD’en hun Swingdashboard is gebleken dat een aantal technische zaken op dat moment nog ontoereikend waren om volledige toegankelijkheid te bereiken. Wij kijken uit naar de resultaten van de toets in april en de eventuele gevolgen daarvan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   De Twentse Gezondheids Verkenning is gebaseerd op een softwaresysteem dat we al vele jaren gebruiken. Afspraken over toegankelijkheid zijn daarin niet contractueel vastgelegd en zullen nu opnieuw besproken worden als blijkt dat de website niet toegankelijk kan worden gemaakt door softwarematige beperkingen.

  • Oorzaak:

   Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd.

  • Gevolg:

   Mogelijk gevolg van deze beperking is dat wanneer blijkt uit het toegankelijkheidsonderzoek dat de website niet toegankelijk kan worden gemaakt door softwarematige beperkingen.

  • Alternatief:

   De software bied voor het ontsluiten van de data bij elk veld een alternatief: het downloaden van dezelfde informatie in Excel formaat.

  • Maatregel:

   Toekomstige contracten zullen zoveel mogelijk afspraken bevatten over toegankelijkheid

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij streven naar een zo toegankelijk mogelijke website, maar wij weten nog niet of er sprake zal zijn van onevenredig last. De leverancier van het platform heeft een toegankelijkheidsstatement over hun software (https://swing.eu/content/swing-mosaic-statements). Hierin staat: “Bij de ontwikkeling van de Swing-software zorgen wij ervoor, dat deze voldoet aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven op DigiToegankelijk.nl. […] In april 2021 zal de Swing-software door een onafhankelijk toetsingsbureau getoetst worden.” Uit toegankelijkheidstoetsen van andere GGD’en hun Swingdashboard is gebleken dat een aantal technische zaken op dat moment nog ontoereikend waren om volledige toegankelijkheid te bereiken. Wij kijken uit naar de resultaten van de toets in april en de eventuele gevolgen daarvan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

GGD Twente geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door GGD Twente nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617