Verklaring van Nederland Digitaal monitor

Status toegankelijkheid https://monitor-nederlanddigitaal.nl/

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-09-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nederland Digitaal monitor.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Nederland Digitaal monitor van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat .
Functie: Directeur Directie Digitale Economie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@nederlanddigitaal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Nederland Digitaal monitor : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Nederland Digitaal monitor is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De button wordt niet herkent door de screenreadersoftware. De screenreaderomschrijving van de functie ’rapport op maat’ is verwarrend en geeft niet de functie van ‘printen’ weer. De linkfuncties binnen de opsommings-velden in de footer zijn niet, conform de WCAG norm, voorzien van een onderstreping. Geen van de, binnen de website, gebruikte infographic is voorzien van een alt-tekst of beschrijving. Logo en afbeeldingen zijn niet voorzien van een Alt tekst. Infographic is niet uitgeschreven (niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking)

  • Gevolg:

   Derhalve ‘niet toegankelijk’. De contrasten in de gebruikte diagram voldoen niet aan de WCAG 2.1 AA norm.

  • Alternatief:

   Voorlopig geen.

  • Maatregel:

   Bij beleid laten weten dat er een aanpassing nodig is voor de toegankelijkheid, zodat dit meekan in de volgende grote update van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De ingevoegde videofragmenten voldoen niet aan de WCAG toegankelijkheidscriteria. De videofragmenten worden niet ondertiteld voor webbezoekers met een gehoorbeperking en zijn niet uitgeschreven voor bezoekers met een visuele beperking.

   • ondertiteling
   • uitgewerkt script Note: de geplaatste videofragmenten hebben geen element beschrijving.
  • Gevolg:

   Video's worden door de screenreader-software niet benoemd. Het herkennen van de video als besturingselement vindt niet eerder plaats dan bij het horen/ benoemen van de ‘play’toets.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aan laten passen bij de volgende grote update van de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Website bestaat uit pagina’s zonder headingstructuur. Een heldere headingstructuur is belangrijk voor de leesbaarheid van een document voor mensen die gebruikmaken van screenreadersoftware.

  • Gevolg:

   De huidige pagina kan door hulpapparatuur niet vastgesteld worden. M.a.w. screenreader-gebruikers weten niet welke pagina in het menu de huidige is.

   • Linkteksten in het nav.-element met de paginering zijn niet makkelijk te begrijpen: '1', '2', '3'.
   • Een button om een kalender mee te openen zonder tekst waardoor screenreader-gebruikers niet weten waar deze button toe dient. De gecontroleerde webpagina’s kennen een verwarrende tekst opbouw en zijn niet voorzien van een heldere headingstructuur.
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Headingstructuur toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Note: de term ‘inloggen’ in de navigatiebalk voldoet niet aan de WCAG 2.1 norm

  • Gevolg:

   het kleurcontrast van de link is te beperkt voor mensen met een visuele beperking

  • Alternatief:

   Contrast laten verhogen.

  • Maatregel:

   Laten aanpakken bij de volgende grote update van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Niet alle links zijn voorzien van een contrasterende kleur en onderstreping.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele (of kleuren) beperking zijn veel links en verwijzingen niet goed genoeg toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Laten aanpakken in de volgende grote update.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De gecontroleerde webpagina’s kennen een verwarrende tekstopbouw en zijn niet voorzien van een heldere headingstructuur. Veel screenreadergebruikers scannen webpagina’s door middel van een leesvolgorde in ‘een koppenstructuur’. Let op: Op alle gecontroleerde pagina’s ontbreekt een heldere ‘heading’ structuur. De vetgedrukte teksten op deze pagina impliceren een headingstructuur maar is niet als dusdanig opgebouwd.

  • Gevolg:

   Een heldere headingstructuur is belangrijk voor de leesbaarheid van een document voor mensen die gebruikmaken van screenreadersoftware.

  • Alternatief:

   Headingstructuur laten toevoegen.

  • Maatregel:

   Aanpakken bij de volgende grote update van de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Wanneer de betekenis van afkortingen niet volledig uitgeschreven worden, dient het gebruik hiervan vermeden te worden.

  • Gevolg:

   Afkortingen `zijn niet direct duidelijk.

  • Alternatief:

   Tekst aanpakken.

  • Maatregel:

   Teksten waar mogelijk herschrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De tabel wordt niet gelezen met benoeming van ‘rij’ en ‘kolom’ gegevens. Het selecteren en de-selecteren is voor screenreadersoftware niet toegankelijk. Door de (veelvoud aan) selectie/ invoer mogelijkheden zijn de tabellen/ diagrammen voor mensen met screenreader software of toetsenbord bediening niet waar te nemen/ te bedienen.

  • Gevolg:

   Tabellen zijn niet toegankelijk voor screenreadergebruikers. Het overzicht is alleen bij muisgebruik toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Geen. Te moeilijk om toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209