Verklaring van Veilig Thuis Haaglanden

Status toegankelijkheid https://www.veiligthuishaaglanden.nl

Gemeente Den Haag is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-05-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Den Haag streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veilig Thuis Haaglanden.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Den Haag gepubliceerde informatie blijkt dat de website Veilig Thuis Haaglanden gedeeltelijk voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Den Haag is gevorderd met de toegankelijkheid van en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-05-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Den Haag.
Functie: Productgroepmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-05-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente informeert u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden? Of heeft de gemeente niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen, of rechtstreeks contact opnemen met de Ombudsman.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.veiligthuishaaglanden.nl: voldoet gedeeltelijk

De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Den Haag dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/veiligthuishaaglanden.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-03-2024
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Alle pagina's op veiligthuishaaglanden.nl
    • Alle Word documenten en PDF's op veiligthuishaaglanden.nl
    • niet de subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website
    • niet alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Den Haag dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

De website https://www.veiligthuishaaglanden.nl voldoet niet aan de volgende succescriteria:

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
 • SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
 • SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
 • SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
 • SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
 • SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
 • SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
 • SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
 • SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
 • SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
 • SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
 • SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
 • SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
 • SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
 • SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
 • SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
 • SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
 • SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
 • SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
 • SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]

Alternatieven

In de tussentijd biedt Gemeente Den Haag de volgende alternatieven aan bezoekers die last hebben van de afwijkingen die nog niet zijn opgelost:
Geen. Het ontwikkelen van een alternatief kost evenveel tijd als het oplossen van de afwijking.

Maatregelen

Gemeente Den Haag neemt de volgende maatregelen om de afwijkingen op te lossen:
Een beschrijving toevoegen aan video. Informatieve afbeeldingen een alternatieve tekst geven. Tekst in video's in een transcript of audiospoor zetten. Audiodescriptie toevoegen aan video's. Een stylesheet gebruiken om tekst in een vet of schuin lettertype te tonen. Opsommingselementen op de juiste manier coderen. Tekstlabels koppelen aan invoervelden. Autocomplete-attribuut toevoegen aan invoervelden. Het onderscheid tussen de waarderingssterren verbeteren. Kleurcontrast tekst verbeteren. Kleurcontrast grafische objecten verbeteren. Ervoor zorgen dat alle content leesbaar is in elke resolutie van het scherm. Voorkomen dat er bij inzoomen een horizontale scrollbalk verschijnt. Embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uitstaat. Documenttitel aan PDF toevoegen. Documenttitel van PDF tonen in plaats van bestandsnaam. Paginatitel van de homepagina aanpassen. Focusvolgorde aanpassen. Ervoor zorgen dat de toetsenbordfocus in het menu blijft tot de bezoeker deze afsluit, of dat het menu automatisch inklapt als focus hieruit wordt gehaald. Tabindex="0" weghalen op elementen die geen focus horen te krijgen. Ervoor zorgen dat links alleen focus krijgen wanneer de accordeon uitgevouwen is. Ervoor zorgen dat de melding 'Snel weg van deze website' als eerste bereikbaar en bedienbaar is. Het linkdoel van grafische objecten beter beschrijven. Indicator van de toetsenbordfocus duidelijker aanduiden. Ervoor zorgen dat het visuele label van de knop 'Snel weg van deze website' in de toegankelijke naam voorkomt. De knoppen van het hamburgermenu een toegankelijke naam geven. Taalwisselingen aangeven met de juiste HTML-code. Ervoor zorgen dat de inhoud van de chatfunctie ook na het sluiten bereikbaar blijft. Ervoor zorgen dat het label bij een invoerveld altijd zichtbaar blijft. Ervoor zorgen dat het bezoekers duidelijk is hoe zij de formuliervelden moeten invullen. De combobox in de chat een toegankelijke naam geven. Ervoor zorgen dat het het statusbericht 'Bedankt voor je bericht! We zullen binnenkort contact met je opnemen' ook beschikbaar is voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Ervoor zorgen dat visuele wijzigingen in de chat (bedanktmelding, conversaties, enz) ook beschikbaar zijn voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware.

Op 01-11-2024 zal de website https://www.veiligthuishaaglanden.nl volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Den Haag heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240619