Verklaring van Gemeente Gulpen-Wittem

Status toegankelijkheid https://www.gulpen-wittem.nl

Gemeente Gulpen-Wittem is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-05-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gulpen-Wittem streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Gulpen-Wittem.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Gulpen-Wittem verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Gulpen-Wittem te laten voldoen aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gulpen-Wittem is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.gulpen-wittem.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-05-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gulpen-Wittem.
Functie: CISO / Compliance Officer (i.o. burgemeester Ramaekers-Rutjens).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-05-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.gulpen-wittem.nl/contact/.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/klachten-bezwaar-en-beroep/.

Aanvullende informatie van Gemeente Gulpen-Wittem

Uitgangspunten Gulpen-Wittem

 • Toegankelijkheid is geborgd in de werkwijze van de gemeentelijke organisatie.
 • Afspraken en contracten: toegankelijkheid is een voorwaarde.
 • Communicatiemedewerkers hebben kennis van de normen voor digitale toegankelijkheid. Indien nodig, worden externe experts ingehuurd.
 • Met websitesoftware bieden redacteuren toegankelijke informatie aan op websitepagina's, waaronder tekst, afbeeldingen, formulieren en tabellen.
 • Met behulp van het programma SiteImprove worden toegankelijkheidsfouten binnen de website zichtbaar en vervolgens opgelost.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen periodiek (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Knelpunten worden duurzaam opgelost.

Nog niet alles is toegankelijk

Wij hebben in 2018 een nieuwe website ontwikkeld. De input van toegankelijkheidsexperts is direct meegenomen bij de bouw van de website. Vanaf 2018 is er handmatig toegankelijkheidsonderzoek gedaan binnen de gemeentelijke website. Dit gebeurt eveneens geautomatiseerd vanaf januari 2020 middels de software van SiteImprove. Documenten die met verouderde techniek tot stand zijn gekomen of die door externe partijen aangeleverd worden, blijken soms niet helemaal toegankelijk. Hetzelfde geldt voor websites van enkele externe partijen waar de gemeente mee samenwerkt.

Specifieke verbetertrajecten:

 • Wij toetsen de toegankelijkheid van onze website(s) vanaf 2020 continue middels het programma SiteImprove.
 • De pdf documenten op de website worden onderzocht op toegankelijkheid en er is een verbetertraject gestart om het aantal nog verder te beperken. 
 • De WCAG-richtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. We kunnen momenteel niet garanderen dat eventuele pdf's die op www.gulpen-wittem.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. Dit geldt enkel voor pdf's die niet gebruikt worden voor kritieke bedrijfsprocessen.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle webcontent op toegankelijkheid. 
 • Er is een intern team dat zich bezighoudt met toegankelijkheid van informatie. Dit team onderneemt hiertoe sinds 2023 actie met het specifieke interne programma ‘Implementatie wetgeving transparante overheid’, dat nauw samenhangt met de Woo, de Who, de Wmebv, de Wep, de nieuwe Omgevingswet, de BIO, de modernisering van de Archiefwet en de AVG en het DSO. 

P​lanning

Een aantal onderdelen verdient speciale aandacht met een eigen planning, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat alle documenten en gelieerde websites zo toegankelijk mogelijk zijn (zie verder de specifieke verbetertrajecten hierboven). Interne (bestuurs-)sjablonen zijn deels in programma's als Xential aangepast, waardoor alle medewerkers kunnen starten met een digitaal toegankelijk basisdocument. Digitale toegankelijkheid is een continue proces van verbetering voor de gemeente Gulpen-Wittem.
 

Controles

Wij laten periodieke controles uitvoeren door (externe) experts. Een inspectie door een gecertificeerd bureau, Cardan Technobility, is in april 2021 gebeurd en staat voor mei 2024 weer in de planning.

Meer informatie is te vinden op: https://www.gulpen-wittem.nl/Toegankelijkheid

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website https://www.gulpen-wittem.nl: eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website https://www.gulpen-wittem.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 28-05-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Gulpen-Wittem heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240619