Verklaring van svb.nl

Status toegankelijkheid https://svb.nl

Sociale Verzekeringsbank is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: A - voldoet volledig ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-03-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Sociale Verzekeringsbank streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://svb.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Nalevingsstatus: voldoet volledig

Uit de door Sociale Verzekeringsbank gepubliceerde informatie blijkt dat de website https://svb.nl volledig voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat (links naar) gedetailleerde informatie over de toegankelijkheidsclaim.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-03-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Sociale Verzekeringsbank.
Functie: Sectiemanager Online Dienstverlening en Klantproducten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-03-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [webredactie@svb.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 weken informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Sociale Verzekeringsbank

We hebben in 2023 en 2024 een aantal verbeteringen doorgevoerd.
Daarnaast kijken we hoe we het proces nog kunnen verbeteren zodat we in een vroeg stadium problemen zien en kunnen oplossen. 

 

Training
Zowel de IT-afdeling als de webredactie krijgen een maatwerktraining om mogelijke problemen nog beter te herkennen. Tooling die we gebruiken helpt daarbij, maar de handmatige controle (en daarbij is het begrijpen van mogelijke problemen essentieel) kan beter.

 

PDF problematiek

De toegankelijkheidscontrole voor PDF is in 2023 verbeterd. In 2024 is er een extra training geweest om te beoordelen of een PDF ook echt toegankelijk is.
Omdat meer dan 50% onze site via een mobiel bekijkt zijn PDF's niet ideaal.
In 2024 worden een aantal PDF's vervangen door webteksten. Voor andere PDF's wordt deze nader onderzocht of deze optimaal toegankelijk zijn en indien nodig aangepast.
 

Persoonlijke omgeving (Mijn SVB)
De persoonlijke omgeving (als u met DigiD of ander erkend inlogmiddel inlogt) is een aparte site. De toetsing daarvan is in een aparte verklaring opgenomen. Dit deel voldoet nog niet geheel en is ook al een tijd niet meer getoetst. We zij bezig om dit deel volledig te vervangen en zullen het eerste deel toetsen in de 2e helft van 2023. Deze toetsing is mede een goede startpunt voor verdere ontwikkeling van deze omgeving.

 

Toetsen van andere SVB-sites
Naast svb.nl hebben we nog andere sites die wij beheren. Deze zijn qua techniek veelal gelijk aan svb.nl. De verbeterpunten voor svb.nl gelden ook voor deze sites. Maken we een verbetering op svb.nl? Dan nemen we deze meteen mee bij onze andere sites.

Daarom hebben we besloten onze andere SVB-sites pas te laten toetsen na het verbeteren van svb.nl. We hebben gepland alle andere sites in 2024 te laten toetsen.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://svb.nl: voldoet volledig

De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Sociale Verzekeringsbank dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/svb.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-03-2024
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Alle pagina's op svb.nl. Buiten de scope van het onderzoek vallen: De pagina's op subdomeinen van svb.nl (onderdeel van een ander onderzoek) De pagina's achter DigiD (onderdeel van een ander onderzoek) Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website. Alle externe systemen en websites waar via svb.nl met een link naar wordt verwezen.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Oké. Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Sociale Verzekeringsbank dat de website volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Onevenredige last

De maatregelen die Sociale Verzekeringsbank heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.