Verklaring van Nationale Helpdesk Douane

Status toegankelijkheid https://nh.douane.nl

Belastingdienst Douane is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst Douane streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationale Helpdesk Douane.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst Douane is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst Douane gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nationale Helpdesk Douane gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst Douane is gevorderd met de toegankelijkheid van Nationale Helpdesk Douane en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst Douane .
Functie: Directeur Informatie Management Douane (CIO).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?
Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld?
Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst Douane

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nationale Helpdesk Douane : voldoet gedeeltelijk

De website Nationale Helpdesk Douane is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst Douane dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://nh.douane.nl/wp-content/uploads/2022/04/rapport-toegankelijkheid-nhd-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst Douane dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://nh.douane.nl/wp-content/uploads/2020/09/EU-portalen-Invulinstructie_Inloggen_versie_02.pdf en https://nh.douane.nl/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/20210217_Gebruiksvoorwaarden_Douane_Handel_en_Transport_Gateway_versie_1.0.pdf staan twee verschillende PDF’s met daarin afbeeldingen die geen goede tekstalternatieven hebben gekregen. In de invulinstructie heeft de eerste afbeelding het tekstalternatief “C:\Users\Hol0a02\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Dia1.jpg” en in de gebruiksvoorwaarden heeft de eerste afbeelding het tekstalternatief “Rijkslint Zwart”. Geen van de afbeeldingen in de beide bestanden hebben een goed tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nh.douane.nl/abonneren/ staat een groepering van verschillende rubrieken. De tekst “Selecteer één of meer rubrieken” zegt iets over alle onderstaande selectievakjes met labels. Die relatie is nu niet aangegeven. Een van de methoden om deze relatie aan te geven is om alle selectievakjes in een fieldset met legend “Selecteer één of meer rubrieken” te plaatsen. Het gebruik van een kop met lijst is niet voldoende om deze relaties aan te geven.

   Op pagina https://nh.douane.nl/probleem-met-afkeuring-vooraf-onvolledige-aangifte-d-en-e-in-ags-cvb/ is strong gebruikt om twee links nadruk te geven. Strong mag alleen gebruikt worden om een deel nadruk te geven. De visuele opmaak van deze link veroorzaakt geen probleem, maar is ook niet consistent. Het advies is om deze strong-elementen te wissen en niet te vervangen door vetgedrukte opmaak. Op pagina https://nh.douane.nl/nhd-telefonisch-niet-bereikbaar/ is wel correct gebruik gemaakt van strong.

   Op pagina https://nh.douane.nl/htg/over-htg/ staan de vetgedrukte teksten “Aanbieders hub” tot en met “Zelfbouwers”. Deze teksten hebben geen goede relatie met de tekst die eronder staat. Deze teksten werken als een kop. Het advies is daarom ook om een kop te gebruiken. De combinatie van strong met br-element is geen alternatief voor het gebruik van een kop. Het gebruik van een koptekst is niet de enige methode om dit probleem op te lossen. Het gebruik van een kop binnen een li-element zoals gedaan op https://nh.douane.nl/cookies/ is toegestaan. Voorwaarde is dat er tekst in hetzelfde li-element moet staan die geen kop is.

   Op pagina https://nh.douane.nl/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/20210217_Gebruiksvoorwaarden_Douane_Handel_en_Transport_Gateway_versie_1.0.pdf staat een PDF met meerdere fouten in de tags. Deze code wordt door hulpsoftware gebruikt om de informatie in de PDF te presenteren. Onder de kop “Artikel 2 Gebruik van de diensten” staan visueel twee lijsten met in totaal twaalf bepalingen. In de tags zijn dit twaalf lijsten met één punt. Dit geldt ook voor de bepalingen op pagina 4 en voor de twee bepalingen onder de kop “Artikel 12 Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden”. Ook staan er in het bestand een groot aantal lege tags, doordat die allemaal als “Leeg” gepresenteerd worden maakt dit het veel moeilijker om de inhoud van het bestand te interpreteren.

   Op pagina https://nh.douane.nl/wp-content/uploads/2020/09/EU-portalen-Invulinstructie_Inloggen_versie_02.pdf staat ook een PDF die niet goed gecodeerd is voor gebruikers van hulpsoftware. In de tags zijn bijvoorbeeld geen koppen gebruikt. Ook staan er in het bestand een groot aantal lege tags, doordat die allemaal als “Leeg” gepresenteerd worden maakt dit het veel moeilijker om de inhoud van het bestand te interpreteren.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://nh.douane.nl/abonneren/ staat het invoerveld “E-mail”. Het doel van dat invoerveld moet door hulpsoftware bepaald kunnen worden. Dat kan gedaan worden door het attribuut autocomplete=”email” toe te voegen aan het input-element.

   Op pagina https://nh.douane.nl/htg/htg-aansluitformulier/ staat een formulier dat vraagt om de voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de gebruiker die dit formulier invult. Om het voor hulpsoftware mogelijk te maken om te ondersteunen bij het invullen moet het doel van deze invoervelden duidelijk zijn. Hiervoor kan eigenlijk alleen autocomplete gebruikt worden. In dit geval gaat het dan om waarden zoals “given-name”, “tel” en dergelijke op https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes staat een overzicht van de verschillende mogelijke autocomplete waarden. Let op het gaat alleen om invoervelden die vragen om gegevens van de gebruiker die dit formulier invult. Het adres bij stap 2 mag dus net geen autocomplete hebben om te voldoen. Daar wordt immers om het adres van de organisatie gevraagd en niet om het fysieke adres van de huidige gebruiker.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nh.douane.nl/abonneren/ komen er rode instructies in beeld als er invoerfouten gemaakt worden. De rode kleur van de achtergrond is nu het enige visuele middel waaruit blijkt dat dit foutmeldingen zijn. Om te voldoen aan succescriterium 3.3.1: Fout identificatie moet de tekst sowieso aangepast worden, zie dat succescriterium voor meer informatie.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://nh.douane.nl/htg/htg-aansluitformulier/ staan onder de kop “HTG aansluiting(en) aanvragen of wijzigen” zeven cirkels met getallen. Het getal van de actieve stap heeft met 3,3:1 niet voldoende contrast om voor alle gebruikers goed zichtbaat te zijn. Het contrast tussen #607382 en #CFD3D9 is 3,3:1.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze afwijking wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. De PDF-documenten op https://nh.douane.nl/wp-content/uploads/2020/09/EU-portalen-Invulinstructie_Inloggen_versie_02.pdf en https://nh.douane.nl/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/20210217_Gebruiksvoorwaarden_Douane_Handel_en_Transport_Gateway_versie_1.0.pdf voldoen beide niet aan beide voorwaarden. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://nh.douane.nl/ staan links met de class “wt-external-text-link”. Die links voldoen (bijna) allemaal niet aan de eisen van dit succescriterium. De oorzaak is het gebruik van een aria-label waar het woord “tabblad” zonder spatie achter de zichtbare linktekst is geplakt. Bijvoorbeeld in de footer staat een link met het zichtbare label “Privacyverklaring”. Om het voor gebruikers van spraakbediening mogelijk te maken om deze link te bedienen moet de naam van deze link dat woord bevatten. Door het gebruik van aria-label is dat niet het geval. Het aria-label overschrijft de naam van een link. Het advies is om alle links met de hierboven genoemde class aan te passen. Een optie is om een aria-label in de vorm “Privacyverklaring (U verlaat deze website)” te gebruiken. Deze fout wordt consistent op alle links van dit type gemaakt. Het oplossen van dit probleem moet ook gedaan worden op de Engelstalige pagina's zoals https://nh.douane.nl/en/, maar daar moet natuurlijk geen Nederlandse tekst gebruikt worden. Dit type probleem komt niet alleen in de footer voor, op pagina's zoals https://nh.douane.nl/contact/ komt dit type probleem ook voor in de unieke content van die pagina. Het gaat in dat geval om de unieke links “Douane voor bedrijventabblad. U verlaat deze website.”, “Community voor ontwikkelaarstabblad. U verlaat deze website.” en “Douane-telefoonnummers voor bedrijventabblad. U verlaat deze website.”. Verdere voorbeelden van dit type probleem worden niet gegeven. Het is minimaal noodzakelijk om een spatie toe te voegen aan de waarde van het aria-label attribuut.

   Op pagina https://nh.douane.nl/status-berichten/?_sft_wt_nhd_tax_status_msg_type=verstoringen staan onder de kop "Periode (dd/mm/jjjj)" twee invoervelden met de zichtbare labels "Datum van (dd/mm/jjjj)" en "Datum tot en met (dd/mm/jjjj)". Het probleem is dat de beide invoervelden hun naam krijgen van een visueel verborgen tekst "Geef een datum op". Dit is een probleem omdat de zichtbare tekst geen onderdeel van de naam van het bijbehorende invoerveld is. Het is een optie om de span-elementen met class "sf-date-prefix" te nesten in het label-element, het is ook een optie om de tekst in het span-element met de class "screen-reader-text" aan te passen zodat die gelijk is aan de zichtbare tekst. Er is een aanpassing geweest in de beoordeling van de eisen voor datuminvoervelden, het is voldoende om één keer aan te geven hoe een datum ingevuld moet worden. Het herhalen van "(dd/mm/jjjj)" in de zichtbare labelteksten is niet noodzakelijk omdat die tekst ook al in de voorgaande kop zit.

   Op pagina https://nh.douane.nl/ staan onder de kop “Direct naar” vier links die door het gebruik van aria-label geen naam hebben die overeen komt met de zichtbare linktekst. Het aria-label “narrowcastingEU-portalen en Mijn Douane.” werkt niet voor een link met de zichtbare tekst “EU-portalen en Mijn Douane”. Dit geldt ook voor de woorden “vrachtautoHandel”, “dataverkeerVoor” en “douaneprocedureDouane”. Dit type probleem komt ook voor op https://nh.douane.nl/en/. Het advies is om de tekst in het i-element geen onderdeel van de waarde van het aria-label te maken, maar het toevoegen van een spatie in het aria-label is als minimum oplossing mogelijk.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze afwijking wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nh.douane.nl/htg/htg-aansluitformulier/ komen er Engelse instructies in beeld als er invoerfouten gemaakt worden bij stap 4 “Berichtstroom definitie”. Het gaat om de tekst “This field is part of a group. You must select at least 1 item.”. Dit type probleem geldt niet voor de eerste drie invoervelden in deze stap. Het advies is om hier Nederlandse foutmeldingen te gebruiken, maar het gebruik van een taalwisseling zou ook voldoen.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze afwijking wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 9. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Het verplaatsen van de toetsenbordfocus geldt als een contextwijziging. Het (de)selecteren van een selectievakje geldt als het instellen van een component van de gebruikersinterface. Het is dus niet toegestaan om op pagina https://nh.douane.nl/status-berichten/?_sft_wt_nhd_tax_status_msg_type=verstoringen de toetsenbordfocus te verplaatsen na het activeren van een van de filteropties aan de linkerzijde. Het is wel toegestaan om de content aan de rechterzijde aan te passen, zolang de focus maar op het selectievakje blijft staan (als de focus automatisch terugkomt op dat vakje is dat ook voldoende). Het activeren van een knop of link geldt niet als het instellen van een component van de gebruikersinterface. Een contextwijziging zoals het verplaatsen van de toetsenbordfocus bij het gebruik van de knoppen “Filters toepassen” en “Verwijder alle filters” is dus geen probleem. Het is een optie om de content zo te programmeren dat een aanpassing van de selectievakjes pas actief wordt na het activeren van de knop "Filters toepassen", maar dat is niet de enige oplossing.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nh.douane.nl/abonneren/ worden geen geldige foutmeldingen gebruikt. Er komt er een rode instructie in beeld als er geen (geldig) e-mailadres ingevuld wordt. De tekst “Vul een geldig e-mailadres in” had er ook van te voren kunnen staan om fouten te voorkomen, daarmee is deze tekst een instructie en geen foutmelding. De relatieve positie van de tekst maakt duidelijk waar de fout zit, dat gaat goed. Het probleem is dus alleen dat de tekst nu niet goed genoeg duidelijk maakt dat er fout gemaakt is. Die informatie blijkt nu alleen uit de rode kleur van de achtergrond. Een tekst in de vorm “Het e-mailadres is niet (goed) ingevuld” zou wel voldoen. Er is een aanpassing gedaan waardoor er bij het niet selecteren van één of meer selectievakjes nu geen tekst meer in beeld komt. Dat is wel verplicht omdat het vereist is om een keuze te maken om door te gaan naar de volgende stap van dit proces.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst Douane heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209