Verklaring van Huisstijl Belastingdienst

Status toegankelijkheid https://huisstijl.belastingdienst.nl

Belastingdienst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Huisstijl Belastingdienst.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst gepubliceerde informatie blijkt dat de website Huisstijl Belastingdienst gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst is gevorderd met de toegankelijkheid van Huisstijl Belastingdienst en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst .
Functie: Afdelingshoofd Vormgeving en Realisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?
Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld?
Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Huisstijl Belastingdienst : voldoet gedeeltelijk

De website Huisstijl Belastingdienst is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2022/12/rapport-toegankelijkheid-huisstijl-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-12-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-login.php staat de banner rijksoverheid om duidelijk te maken dat deze pagina onderdeel van de rijksoverheid is, die functie van deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. De afbeelding werkt ook nog als link “Terug naar de hoofdpagina”. Dit tekst is voldoende om het doel van de link aan te geven, maar dat doel moet blijven kloppen terwijl het andere doel van deze afbeelding/ link een tekstalternatief krijgt. Deze link verwijst een gebruiker terug naar de homepage van deze omgeving en niet naar de algemene homepage van de belastingdienst.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/merkbeleid-en-strategie/ staan onder de koppen “Merkbeleid” en “Communicatiebeleid” afbeeldingen die als link werken naar dezelfde pagina's als de link erboven en de link eronder. Doordat deze afbeeldingen interactief zijn moeten deze een tekstalternatief hebben dat het doel van de link duidelijk maakt, maar dat is niet het advies om als oplossing te gebruiken. Het advies is om één link per kolom te gebruiken met een vergroot klikbaar gebied. Als de drie koppen links blijven die geactiveerd worden als er op de afbeelding of andere onderstaande content geklikt wordt is het niet noodzakelijk om deze afbeeldingen een tekstalternatief te geven, deze afbeeldingen zijn dan decoratief. Dit advies geldt natuurlijk ook voor de links daaronder op de witte achtergrond, van die drie heeft de afbeelding onder “Handhavingsstrategie” geen tekstalternatief. Deze situatie komt ook voor op andere pagina's zoals https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/basiselementen/, https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/online/ en meer. Deze links hebben nu geen naam en voldoen daarom automatisch ook niet aan de eisen van succescriterium 4.1.2: Naam, rol waarde.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/merkbeleid-en-strategie/handhavingsstrategie/ staat een infographic met een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding wordt om die reden nu volledig genegeerd door hulpsoftware. De informatie uit deze complexe afbeelding moet ook beschikbaar komen voor gebruikers die deze afbeelding niet (goed) kunnen zien. Het geven van goede tekstalternatieven voor complexe afbeeldingen zoals infographics is niet eenvoudig en komt ook voor op pagina's die niet meegenomen zijn in de steekproef. Al deze afbeeldingen hebben een tekstalternatief nodig dat het doel van de afbeelding duidelijk maakt. Dat betekent dat niet alle informatie uit de infographic per se een tekstalternatief moet krijgen, alleen de relevante informatie voor de context waarin de infographic gebruikt is moet een tekstalternatief krijgen, de eisen voor het tekstalternatief zijn daarmee dus afhankelijk van de gebruikte context van de afbeelding.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/beeld/fotografie/ staan voorbeelden van type foto’s die gebruikt horen te worden. Deze afbeeldingen hebben nu een leeg tekstalternatief waardoor zij genegeerd worden door hulpsoftware en dat is in deze context net niet de bedoeling. Op de uiteindelijke pagina waar dit soort afbeeldingen gebruikt gaan worden zullen deze afbeeldingen waarschijnlijk wel een leeg of kort tekstalternatief krijgen, maar op deze uitleg pagina is dat niet toegestaan. Een goede beschrijving van wat er te zien is op de verschillende afbeeldingen is op deze pagina belangrijke informatie die nu ontbreekt. Het is zo dat een afbeelding die bedoeld is om een bepaalde sfeer op te roepen een tekstalternatief moet krijgen dat die sfeer duidelijk maakt om een gelijkwaardig doel te vertegenwoordigen. In deze situatie is de context van de afbeelding zo dat deze een tekstalternatief moet krijgen om te voldoen.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/basiselementen/merktegel/ staat onder de kop “Gebruik” een afbeelding die nu genegeerd wordt door hulpsoftware. Deze informatieve afbeelding heeft een tekstalternatief nodig. Voor een soortgelijke afbeelding onder de kop “Maatwerk” geldt dat met een kleine aanpassing (“1 1/2” in plaats van “11/2”) de bovenstaande tekst als volwaardig alternatief gezien kan worden. Het laatste probleem op deze pagina is dat de voorbeelden onder de kop “Voorbeelden” geen tekstalternatief hebben. Dat is een probleem omdat er voor hulpsoftware nu geen informatie onder die kop staat en dat is een probleem voor de eisen van succescriterium 1.3.1: Info en relaties. Voor die groep van twee afbeeldingen is één tekstalternatief zoals “voorbeelden” voldoende als oplossing, het laten ‘zien’ van voorbeelden is immers het doel van deze afbeeldingen.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/online/toegankelijkheid/ staat onder de kop “En als dat nog niet lukt?” een afbeelding dat een tekstalternatief nodig heeft. Doordat deze afbeelding nu genegeerd wordt door hulpsoftware is het gebruik van de dubbele punt niet logisch. Een kort tekstalternatief is hier gepast, maar een kleine tekstuele aanpassing behoort ook tot de mogelijkheden.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/illustratiestijl-belastingdienst/ is de tekst “Een paar inspiratievoorbeelden van onze illustratiestijl:” een geldig tekstalternatief voor de serie afbeeldingen tussen die tekst en de kop “Deel deze pagina”. Het doel van deze serie afbeeldingen is door die korte tekst wel duidelijk voor gebruiker van hulpsoftware. Het is beter om één van deze afbeeldingen wel een kort tekstalternatief te geven zodat helemaal helder is dat er hier afbeeldingen staan, maar dat is niet vereist om te voldoen.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-login.php is de de afbeelding “Terug naar de hoofdpagina” opgemaakt als koptekst terwijl die afbeelding met die tekst niet iets zegt over de onderstaande content. Deze groter opgemaakte link hoort niet opgemaakt te worden als kop, dit is een link naar de homepage om het inloggen te annuleren. Koppen zoals het h1-element horen alleen gebruikt te worden op teksten die iets zeggen over content die eronder staat.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/contact/ is de tekst “Misbruik melden” visueel opgemaakt als kop, maar in de code heeft deze tekst alleen nadruk door het gebruik van een strong-element. Het is sowieso nodig om het strong-element te verwijderen, dus is het advies om dit element te vervangen door een h4-element. Dit gaat wel al goed bij de tekst “Heb je nog vragen of wil je meer weten over het toepassen van de huisstijl?” hierboven.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/merkbeleid-en-strategie/ staat twee keer de kop “Merkbeleid en strategie”. Het probleem hiermee is dat een kop van niveau 2 direct opgevolgd wordt door een kop van niveau 1, hierdoor heeft de witte kop op de afbeelding geen inhoud er onder staan en dat is wel een eis van dit succescriterium. Er zijn op deze pagina verschillende oplossingen mogelijk. Een daarvan is om één van de twee identieke koppen te verbergen voor hulpsoftware, een andere optie is om ook een visuele aanpassing te doen en één van die twee koppen voor alle gebruikers te verbergen. Deze situatie komt ook op andere pagina's voor zoals https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/basiselementen/, https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/online/ (daar zijn ze niet identiek, maar hebben wel dezelfde betekenis) en https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/taal-en-tekst/.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/basiselementen/merktegel/ staat de kop “Voorbeelden” onder die kop staat de kop “Deel deze pagina”. Doordat beide koppen van gelijk niveau zijn moet er om te voldoen voor hulpsoftware content tussen die koppen staan. Dat is niet het geval doordat beide afbeeldingen genegeerd worden door hulpsoftware. Het advies is om er voor te zorgen dat er tussen deze twee koppen één tekstalternatief komt dat aangeeft dat er voorbeeldafbeeldingen staan onder de kop. Die oplossing is sowieso nodig om te voldoen aan de eisen van succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/corporate-producten/organisatieonderdelen-belastingdienst/ staan meerdere tabellen die verticaal goed zijn opgemaakt door kolomkoppen te gebruiken. Het probleem is het gebruik van strong- en em-elementen. Het is niet toegestaan om alle tekst in een tabelcel op te maken met strong of em. Die elementen mogen alleen gebruikt worden om een deel van een tekst, kop of lijst nadruk te geven. Door de hele tekst zo op te maken gaat het effect van nadruk verloren voor gebruikers van hulpsoftware terwijl de content wel op een ander volume wordt gepresenteerd. Het is wel toegestaan om deze teksten visueel anders op te maken.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/hoe-zet-jij-je-e-mail-handtekening/ staat de vetgedrukte vraag “Zijn er dan geen specifieke richtlijnen voor e-mailhandtekeningen?”. Om die tekst een relatie met de onderstaande tekst te geven is nu strong met br gebruikt, dat is voor deze situatie helaas geen geldige oplossing. Ook hiervoor zijn verschillende technieken mogelijk, maar het gebruik van een kop zoals een h4-element zou gebruikt kunnen worden. De suggestie voor h4 is gegeven, omdat die in de gebruikte CSS een goede visuele styling heeft.

   Het em-element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Het is niet de bedoeling om een hele alinea nadruk te geven. Gebruik bij voorkeur CSS om de tekst schuingedrukt weer te geven en gebruik em alleen om een deel van een tekst nadruk te geven. De beschrijvingen die in een figcaption onder verschillende afbeeldingen staan zijn nu ook met em opgemaakt om ze schuingedrukt te maken. Het is bijvoorbeeld een optie om in CSS de tekst in een figcaption schuin te drukken, het gebruik van em voor de visuele styling is dan niet meer nodig. Deze situatie geldt voor alle gebruikte figcaption-elementen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op pagina’s https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/basiselementen/merktegel/ en https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/online/websites/. Op die pagina's moet het em-element in de figcaptions dus verwijdert worden om te voldoen.

   De beide onderstaande PDF-documenten zijn niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar PDF, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/private/2020/05/Checklist-fotografie-en-video.pdf https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2019/09/Manifest-online-vernieuwing.pdf

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/online/formulieren/ staat onder de kop “Functionaliteit” een lijst met twee punten waarin extra regeleinden zijn gebruikt om duidelijk te maken dat de tekst onder het eerste woord bij dat ene woord hoort. Doordat het woord en de tekst visueel gelijk zijn opgemaakt hoeft deze relatie niet apart aangegeven te worden, maar het advies is om dat wel te doen. De oplossing met koppen in een lijst die op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/cookies/ gebruikt is kan hier ook gebruikt worden, maar andere technieken zijn ook mogelijk. Dit advies geldt natuurlijk ook voor de lijst onder de tweede kop “Functionaliteit”. Verder viel het juiste gebruik van em-elementen in de lijst onder de kop “Indeling” nog op, dat is precies de manier waarop dat element gebruikt hoort te worden.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/ staan onder de kop “Nieuwsberichten” drie berichten ieder met hun eigen kop. Boven ieder van die drie koppen staat content die bij die kop hoort. Het gaat om een afbeelding/link die naar het artikel verwijst en om een datum. Een datum en afbeelding die bij een bepaalde kop horen moeten in de code altijd gekoppeld worden aan de bijbehorende kop. De klassieke manier is om de content die bij een kop hoort in de code onder die koptekst te plaatsen. Het advies is om dat ook hier te doen. Het enige nadeel is dat de koppen van de verschillende berichten nu hetzelfde niveau (h2) hebben als de kop “Nieuwsberichten” hierdoor ontstaat er dan bij succescriterium 1.3.1: Info en relaties een probleem, omdat twee koppen van gelijk niveau elkaar niet meteen mogen opvolgen. Het advies is daarom om de koppen van de nieuwsberichten aan te passen en deze koppen op te maken met h3-elementen zodat duidelijk is dat die koppen onder “Nieuwsberichten” vallen. Andere oplossingen zijn mogelijk. Let op: Doordat de link van de drie gebruikte koppen een aria-label heeft wordt alle content in die links genegeerd door hulpsoftware. Het gevolg is het hele h3-element dat in zo’n link staat ook genegeerd wordt door hulpsoftware. Om dit goed op te lossen moet het feit dat er hier een kop staat ook aan gebruikers van hulpsoftware gepresenteerd worden, anders voldoen deze grote vetgedrukte teksten die iets zeggen over de bovenstaande afbeelding en onderstaande tekst niet aan de eisen van succescriterium 1.3.1: Info en relaties.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Bij het inloggen op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-login.php is op beide invoervelden autocomplete=”off” gebruikt. Dat is net niet de bedoeling, doordat het hier sowieso het huidige wachtwoord ingevuld moet worden is het gebruik van autocomplete=”current-password” vereist. Het advies is om het bovenstaande invoerveld dan ook autocomplete=”username” te gebruiken, die waarde is bij het aanmaken van het account als het goed is al opgeslagen door hulpsoftware. Het gaat om het mogelijk maken dat hulpsoftware (zoals een wachtwoordmanager) helpt bij het in één keer goed invullen van de gegevens. Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-signup.php is goed gebruik gemaakt van de juiste autocomplete attributen om er voor te zorgen dat hulpsoftware kan ondersteunen bij het aanvragen van een account. Bij het aanmaken van een wachtwoord wordt er standaard een suggestie gegeven waardoor het niet langer vereist is om autocomplete=”new-password” te gebruiken.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/basiselementen/merktegel/ staan meerdere afbeeldingen met uitleg in de tekst van de merktegel. Het gaat dan bijvoorbeeld om de tekst in de afbeelding onder de kop “Gebruik”. De teksten in de rechter helft van dit voorbeeld hebben niet voldoende contrast. Het contrast is ongeveer 3,6:1 en 1,3:1 voor de witte tekst. Ook teksten op afbeeldingen hebben voldoende contrast nodig, tenzij zij een zichtbaar alternatief in de tekst hebben.

   In de PDF op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/private/2020/05/Checklist-fotografie-en-video.pdf heeft de hele grote witte tekst “fotografie en video” met 1,5:1 en 1,8:1 niet voldoende contrast met de lichte achtergrond. Alle tekst ongeacht de grootte moet een contrast van 3,0:1 hebben om te voldoen.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Om dit te testen is de weergave op de resolutie 1280 bij 1024 pixel met 100% zoom vergeleken met de weergave met 200% zoom. Op de herschaalde weergave werkt het hoofdmenu anders omdat er horizontaal minder ruimte is. Het activeren van de uitklapbare links “Beurzen en evenementen” tot en met “Representativiteit” zorgt er dan voor dat de gebruiker alleen nog maar een wit en een donkergrijs vlak ziet. Dit probleem is ook te reproduceren door de viewport in te stellen op 640x512 pixels. In de bovenstaande situatie is de versie van het hoofdmenu op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/ voor het inloggen als voorbeeld gebruikt, dit probleem geldt ook voor het hoofdmenu dat in beeld staat na het inloggen en komt op bijna alle pagina's voor. Het gaat alleen goed op https://huisstijl.belastingdienst.nl/ na het inloggen. Dit probleem komt dus ook voor op pagina's https://huisstijl.belastingdienst.nl/cookies/ tot en met https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/online/online-vernieuwing/. In de bovenstaande situatie is de versie van het hoofdmenu op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/ voor het inloggen als voorbeeld gebruikt, dit probleem geldt ook voor het hoofdmenu dat in beeld staat na het inloggen en komt op bijna alle pagina's voor. Een bijkomende tip is om op alle pagina's de tekst “evementen” in het hoofdmenu aan te passen naar “evenementen”.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij een breedte van 320 CSS-pixels werkt het uitklapbare hoofdmenu niet goed. Dit probleem is ook al beschreven bij succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst. Precies hetzelfde probleem komt ook voor als de pagina verder geschaald wordt naar 400% of bekeken wordt op de testresolutie 320 bij 256 pixels. https://huisstijl.belastingdienst.nl/

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina's zoals https://huisstijl.belastingdienst.nl/cookies/, https://huisstijl.belastingdienst.nl/over-deze-site/ en https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/merkbeleid-en-strategie/handhavingsstrategie/ komt er een “Terug naar boven” link in beeld bij het verticaal scrollen. Op deze smallere weergave van deze site bedekt die link regelmatig een deel van de tekst. Door slim verticaal te scrollen is het altijd mogelijk om alle tekst te lezen, daarom is dit ook niet afgekeurd. Het advies is om deze link niet over andere content heen te laten vallen, door deze bijvoorbeeld alleen op de footer zichtbaar te maken of door deze link smaller te maken zodat deze net geen tekst bedekt bij 320 CSS-pixels.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/online/ is het erg onhandig dat de tekst “Portalen” op de achtergrondafbeelding bij deze weergave vlak onder de witte tekst “Online” staat. Het lijkt nu of de titel van de pagina “Online Portalen” is en dat klopt niet. Het advies is om dit te voorkomen door de achtergrondafbeelding aan te passen, maar dat is niet vereist om te voldoen.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/merkbeleid-en-strategie/handhavingsstrategie/ staat een infographic van het handhavingsmodel. Die infographic bevat twee tegen de klok indraaiende pijlen die een contrast van 1,8:1 hebben met de achtergrond. Om er voor te zorgen dat meer gebruikers kunnen bepalen dat dit pijlen met een richting zijn moet er voldoende contrast zijn.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/basiselementen/merktegel/ staat het gebruik van de merktegel beschreven. Om er in de uitleg voor te zorgen dat duidelijk is hoe dit onderdeel er uit moet zien moet dat aangegeven worden met voldoende contrast. In het eerste voorbeeld onder de kop “Gebruik” is er een contrast van 1,5:1 tussen de blauwe en lichtblauwe vlakken, in de voorbeelden onder “Aflopend” is het contrast tussen het corporate lichtblauw en de grijze achtergrond met 1,4:1 onvoldoende om duidelijk te maken aan welke zijde van het elementen de tab moet zitten. Dit is ook een probleem onder de kop “Vrijstaand” daar is met de doorschijnende versie van het lint nog een derde kleur gebruikt die ook voldoende contrast met corporate lichtblauw, grijs en met de witte kleur moet hebben. Ook het wapen in het lint moet voldoende contrast hebben om duidelijk te maken dat met dit vlak het lint bedoeld wordt. De tekst en de afbeelding onder de kop “Maatvoering” zijn bijvoorbeeld wel voldoende alternatief voor dat deel van de uitleg als aan het einde van de tekst de content “11/2” (elf tweede, vijf en een half) wordt aangepast naar “1 1/2” (anderhalf). In de praktische voorbeelden onder de koppen “Animatie” en “Voorbeelden” is er minder snel een probleem, omdat de relatieve positie en de opmaak van de tekst (zoals vetgedrukt en tekstgrootte) ook visuele informatie overbrengen. Bij het aangeven hoe het element er uit moet zien geldt zo’n alternatief niet.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-signup.php heeft met “Home – Huisstijl” geen goede paginatitel. Het advies is om deze pagina een paginatitel in de vorm “Account aanvragen | Huisstijl Belastingdienst” te geven. Het advies om “Belastingdienst” toe te voegen geldt voor alle pagina's en maakt beter duidelijk op welke omgeving de gebruiker zich bevindt.

   Voor beide onderstaande PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het volgende PDF-document voldoet niet aan beide voorwaarden. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/private/2020/05/Checklist-fotografie-en-video.pdf https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2019/09/Manifest-online-vernieuwing.pdf

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Zoals ook al aangegeven bij succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content hebben meerdere afbeeldingen die als link werken geen tekstalternatief. Doordat deze links nu geen naam hebben voldoen zij automatisch niet aan de eisen van dit succescriterium. Als visueel duidelijk is wat het doel van een link is moet dat linkdoel ook duidelijk zijn voor gebruikers van hulpsoftware. Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/merkbeleid-en-strategie/ gaat het bijvoorbeeld om de links onder de koppen “Merkbeleid”, “Communicatiebeleid”, “Handhavingsstrategie” en “Brand journey”. Meer voorbeelden zijn te vinden op andere pagina's zoals https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/basiselementen/ en https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/online/.

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/ (Na login) staat een link met aria-label “Naar overzicht”, deze link staat onder de kop “Nieuwsberichten”, maar doordat links onder een tekst of kop niet automatisch context hebben met die tekst of kop telt die visuele informatie niet mee voor dit succescriterium. Het is dus nodig dat duidelijk is dat deze link verwijst naar het overzicht met nieuwsberichten om er voor te zorgen dat deze link voldoet. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/online/, daar gaat het om de links “Ja, wil ik graag lezen!” tot en met “Snel naar deze richtlijnen”. Het feit dat de koppen ook links naar diezelfde pagina's zijn is in dit geval niet voldoende, omdat er voor dit succescriterium gekeken wordt naar elke individuele link met alleen context van die losse link. Het advies daar is om alleen de kop als link te handhaven, maar mét een vergroot klikbaar gebied zodat een gebruiker die op “Ja, wil ik graag lezen!” klikt de link “Toegankelijkheid” activeert.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/merkbeleid-en-strategie/handhavingsstrategie/ is de positie van de toetsenbordfocus niet goed te bepalen als deze op de serie links onder de kop “Op deze pagina” staat. Doordat de link “Handhaving” alleen onderstreept is voldoet die wel, maar de links die een streep boven en onder krijgen voldoen niet. In de code wordt de standaard toetsenbordfocus gebruikt, maar die focus is door het gebruik van CSS voor een te groot deel verborgen om te voldoen. Deze situatie komt ook voor op andere pagina's zoals https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/beeld/fotografie/, https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/basiselementen/merktegel/ tot en met https://huisstijl.belastingdienst.nl/publicaties/representativiteit/vlaggen/. Als de focus op de link “Terug naar boven” staat lijkt deze visueel op de link erboven te staan.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het volgende PDF-document heeft geen taal ingesteld en dat is wel nodig. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen. https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2019/09/Manifest-online-vernieuwing.pdf

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 13. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/?_sf_s=blauw&sfid=371 is het mogelijk om onder de kop “Zoekhulp” de filteropties aan te passen. Het aan en uitvinken van een selectievakje en het activeren van een ander keuzerondje geldt als het instellen van een component van de gebruikersinterface. Dat geldt ook voor het invoeren tekst in een invoerveld. Het gevolg van een aanpassing in de zoekhulp is dat het aantal resultaten rechts wordt aangepast. Dat is geen probleem. Het probleem is dat de toetsenbordfocus ook verplaatst bij het aanpassen van een instelling. Het verplaatsen van de toetsenbordfocus geldt als een contextwijziging onder de eisen van dit succescriterium. Indien de toetsenbordfocus na het inladen van de nieuwe resultaten op de pagina precies terugkomt op de component die zojuist was aangepast wordt dat gezien als voldoende alternatief. Een gebruiker van hulpsoftware is op dat moment in staat om te bepalen dat de focus terug is gekomen op dezelfde positie. Doordat het activeren van een knop of link niet geldt als het instellen van een component van de gebruikersinterface kan een “Filters toepassen” knop een oplossing zijn, het verplaatsen van de toetsenbordfocus na het activeren van zo’n knop valt buiten de scope van dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-signup.php komt bij het maken van invoerfouten mogelijk de tekst “Gebruikersnamen kunnen alleen kleine letters (a-z) en cijfers bevatten.” in beeld. Die tekst is een rode instructie die er ook van te voren had kunnen staan, de tekst maakt niet duidelijk dat het om een foutmelding gaat. Dit geldt ook voor de tekst “Geef een geldig e-mailadres op.”. Een geldige foutmelding bevat eigenlijk altijd een ontkenning zoals wel gedaan is voor de foutmelding “Dit e-mailadres is niet toegestaan!”. Gebruik teksten als “Deze gebruikersnaam bevat niet alleen kleine letters (a-z) en cijfers” en “Er was geen geldig e-mailadres opgegeven”.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 15. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/wp-signup.php wordt gevraagd om een e-mailadres. Er wordt gecontroleerd of er een e-mailadres van het type [naam]@belastingdienst.nl is gebruikt, maar in de foutmelding wordt niet aangegeven dat er eisen zijn voor het domein. In verband met de uitzondering voor beveiliging hoeft niet aangegeven te worden wat het juiste domein is, maar er moet wel aangegeven worden dat er eisen zijn voor het domein van het e-mailadres. Het geven van een goede instructie vooraf kan ook als oplossing voor de eisen van dit succescriterium gebruikt worden, dit kan dus bijvoorbeeld ook door de tekst onder het invoerveld aan te passen. Denk aan een tekst als “Gebruik een toegestaan domein, voor het aanvragen van een account”.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.belastingdienst.nl/?_sf_s=blauw&sfid=371 is de tekst “17 Resultaten” opgemaakt met role=”status”, maar dit statusbericht wordt niet gepresenteerd als de gebruiker de zoekopdracht aanpast. Het probleem wordt veroorzaakt door de manier waarop de aanpassing van de content gedaan wordt. De inhoud van het element met role=”status” wordt alleen gepresenteerd als de tekst in dat element wordt aangepast en niet als eerst het element uit de DOM verwijdert wordt en dan weer terug wordt geplaatst. Het element met die rol moet van te voren in de DOM staan en moet ook in de DOM blijven staan om er voor te zorgen dat het aantal resultaten tijdens het doen van aanpassingen aan de gebruiker wordt gepresenteerd. Het is ook mogelijk om de role=”status” op een visueel verborgen element te plaatsen dat tijdens het inladen van de nieuwe content niet uit de DOM verwijdert wordt, dan zou het wel moeten werken. Dit probleem geldt ook als de foutmelding “De zoekopdracht leverde ... meer algemene criteria” in beeld komt.

  • Gevolg:

   Deel van de content en functionaliteit van de website is minder goed toegankelijk voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt nader onderzocht hoe dit issue opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209