Verklaring van Raadsinformatie gemeente Oisterwijk

Status toegankelijkheid https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie gemeente Oisterwijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raadsinformatie gemeente Oisterwijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Raadsinformatie gemeente Oisterwijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

In het eerste kwartaal van 2023 wordt oisterwijk.raadsinformatie.nl vernieuwd. Na oplevering laten we de website testen op toegankelijkheid en spreken we met Notubiz af wanneer de techniek volledig voldoet.

Gemeente Oisterwijk is zelf verantwoordelijk voor de content, o.a. de pdf-bestanden. Binnen de gemeente Oisterwijk wordt gewerkt aan aanpassingen van de sjablonen die gebruikt worden voor plaatsing op het Raadsinformatiesysteem, zoals bijvoorbeeld raadsinformatiebrieven, raadsvoorstellen en besluitenlijsten. We streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2023 een aantal toegankelijke sjablonen gereed te hebben, waarbij we prioriteit geven aan de meest gebruikte typen documenten op het raadsinformatiesysteem.

Voor wat betreft deze verklaring: Aan deze toegankelijkheidsverklaring liggen 2 rapporten ten grondslag. Een onderzoek dat gemeente Oisterwijk heeft laten uitvoeren op 25 november 2020. Hierin zijn 4 pagina's van Notubiz onderzocht. En een onderzoek dat Notubiz op 12 april 2022 heeft laten uitvoeren op de techniek dat 20 pagina's omvatte. Omdat in de onderzoeken verschillende pagina’s gecontroleerd zijn, noemen we problemen die in beide onderzoeken voorkomen in deze toegankelijkheidsverklaring. De problemen die gaan over pdf-documenten van andere gemeenten hebben we niet genoemd. Problemen met video’s van andere gemeenten hebben we alleen genoemd als voor gemeente Oisterwijk hetzelfde probleem speelt. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raadsinformatie gemeente Oisterwijk : voldoet gedeeltelijk

De website Raadsinformatie gemeente Oisterwijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_oisterwijk.raadsinformatie.nl_-_niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/2022/Onderzoek_.notubiz.nl_WCAG_2.1_AA_20220412.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ staat een afbeelding van een logo. Deze afbeelding heeft een tekstalternatief. Maar dit tekstalternatief beschrijft de afbeelding niet. Het tekstalternatief is nu ‘Gemeente Oisterwijk’, maar het logo is niet van Gemeente Oisterwijk. Dit is het logo van Raadsinformatie. Een beter beschrijvend tekstalternatief is bijvoorbeeld ‘Logo Van uw Raad’. Dit komt op meerdere pagina’s voor.Op de pagina staat een afbeelding van een groep mensen. Deze afbeelding kan gezien worden als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig. Er is dan wel een leeg alt-attribuut (alt=””) nodig in het img-element zodat hulpsoftware weet dat de afbeelding genegeerd kan worden. Deze is nu niet aanwezig. Hierdoor kan het zo zijn dat voorleessoftware de bestandsnaam van de afbeelding voorleest. Er is dus een leeg alt-attribuut nodig in het img-element. Onderzoek Notubiz: Onderzoek Notubiz: Op pagina https://jasper.notubiz.nl/ bevat de afbeelding naast de kalender waarbij de letters "Rotterdam" te lezen zijn geen alt="" attribuut. Een <img> element dient altijd een alt="" attribuut te hebben. Laat het alt="" attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker omdat tekstalternatief de afbeelding niet beschrijft. Voorleessoftware leest bestandsnaam voor terwijl dat niet hoeft.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ staat in de kalender de dag van vandaag anders opgemaakt. De datum is hierdoor niet meer beschikbaar voor software. Visueel is de kalender een tabel. Maar de kalender is niet opgemaakt als tabel in de code, waardoor de dagen van de week (ma tot en met zo) en de weeknummers geen relatie hebben met de datums. Er is ook een optie om een lijst te tonen. Dit kan als alternatief dienen voor de kalender. Het wordt aangeraden om beide opties toegankelijk te maken, maar in ieder geval één variant moet helemaal toegankelijk zijn. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view staat een tabel. De visuele relaties kunnen niet door software bepaald worden. Onderzoek Notubiz: In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren het niet af, maar we adviseren u om elke pagina een unieke <h1> header element te geven die worden opgevolgd door <h2> elementen. Dit komt bijvoorbeeld voor op de pagina https://jasper.notubiz.nl/lta/Lange%20Termijn%20Agenda Er zijn ook meerdere voorbeelden van koppen die als kop zijn opgemaakt, maar waar geen gebruik is gemaakt van heading-tags. Bijv. op pagina https://jasper.notubiz.nl/sitemap/ is bovenaan de lijst een kop opgemaakt met <li><a> elementen zonder dat gebruik is gemaakt van <h3> elementen. Daarnaast is er een lijst die niet als lijst is gecodeerd, zijn er radiobuttons waarbij het <legend> element niet op de juiste plek staat en invoervelden waarvan het label niet te lezen is door hulpsoftware. Op de pagina https://jasper.notubiz.nl/lta/Lange%20Termijn%20Agenda is visueel te zien welke sortering optie actief is. In de code wordt dat bij "Thema" of "Datum" niet overgebracht naar hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Er zijn meerdere problemen voor mensen die hulpsofware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek Notubiz: De volgende pagina’s bevat content blokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina: https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 onder de kop "Nu aan het woord" wanneer een filmpje afspeelt.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De informatie kan niet door hulpsoftware worden voorgelezen aan blinde bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek Notubiz: In het formulier op pagina https://flevoland.notubiz.nl/inloggen is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Gebruiker heeft geen extra automatische invoerhulp.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek Notubiz: Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/704370 is de hyperlink achter de kop "Hoofddocument" niet zichtbaar als een hyperlink. Het is enkel met een lichtgrijze tekst opgemaakt. Geef naast kleur een tweede hint zoals bijvoorbeeld een underline zodat kleurenblinde bezoekers kunnen waarnemen dat het een hyperlink betreft. Omdat dit niet in lopende tekst betreft wordt dit goed gekeurd maar het advies is wel om dit aan te passen. Aan de rechterkant van de video op pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 ontvangen de agendapunten de toetsenbordfocus zichtbaarheid door middel van een ander kleur. Geef naast kleur een tweede hint zoals bijvoorbeeld een border, zodat kleurenblinde mensen kunnen waarnemen waar de toetsenbordfocus aanwezig is.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Voor kleurenblinde bezoekers is het niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ hebben de witte cijfers van de datum in de kalender een te laag contrast van 2,8:1 met de grijze achtergrond, de grijze cijfers een te laag contrast van 3,4:1 met de licht grijze achtergrond en 3,8:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. De lijstweergave zou als alternatief voor de kalender kunnen dienen. Hier zijn geen contrastproblemen. Dan moet deze weergave wel dezelfde functionaliteiten bevatten, zie succescriterium 1.3.1. Op de pagina komen twee links voor met een witte tekst en witte achtergrond. Boven het zoekveld staat een link ‘Sitemap’ met een contrast van 1:1, en onder aan de pagina staat een afbeelding van het logo van ‘Notubiz B.V.’ met een contrast van 1:1. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/677361/RAAD%2002-07-2020 heeft de grijze link in de schuingedrukte tekst een te laag contrast van 2,6:1. Dit komt vaker op de pagina voor. Onderzoek Notubiz: Op een aantal plekken is de contrastverhouding te laag, bijv. bij inzoomen op 200% en in de zoekfunctie. Binnen de steekproef zijn meerdere kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Een te laag contrast geeft problemen voor mensen die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view kan de tabel in beeld worden gebracht door horizontaal te scrollen. In sommige tabelcellen valt echter content buiten beeld, dit komt voor als er lange zinnen in de cellen staan. Bijvoorbeeld bij de tekst 'Ledenbrief: Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief' is het laatste woord niet meer in beeld. Op pagina https://woz-portaal.oisterwijk.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f is een scrolbalk aanwezig waarmee horizontaal gescrold kan worden. Hier mist echter de footer het rechtergedeelte. Onderzoek Notubiz: Als de website https://jasper.notubiz.nl/lta/Lange%20Termijn%20Agenda bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 200% en op een agenda item wordt geklikt, verschijnt een pop-up. De pop-up is niet volledig leesbaar doordat er content buiten beeld valt.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Er valt content buiten beeld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek Notubiz: Op een aantal plekken komt het volgende voor: als de content bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400%, is deze niet volledig leesbaar doordat er content buiten beeld valt.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Er valt content buiten beeld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view hebben de iconen in de tabel onder ‘Acties’ een te laag contrast van 1,5:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/677361/RAAD%2002-07-2020 staat een knop 'Export'. Deze kan nu toetsenbordfocus ontvangen, dat is goed. De focus is zichtbaar door een aangepaste focusindicator. De randen, achtergrondkleur en tekst van de knop veranderen onder focus. Geen van deze veranderingen heeft echter een contrastverschil van minstens 3:1. Dit is nodig als er een aangepaste focusindicator wordt gebruikt. Als er een focusindicator van de browser wordt gebruikt, wordt er automatisch voldaan voor dit punt. Dit komt op meer plekken voor. Zie op deze pagina bijvoorbeeld ook de knoppen onder 'Agendapunten'. Onder focus wordt de witte tekst groen. Het contrastverschil is 2,5:1. De blauwe knop met het symbool 'i' verandert van blauw naar groen. Het contrastverschil is 2,7:1. Onderzoek Notubiz: Er zijn meerdere pagina’s waarop de contrastverhouding tussen de tekst en de achtergrond te laag is. Op https://jasper.notubiz.nl/zoeken?keywords=raad&search=send&limit=10&sort=relevance&show_result=show_all wordt de contrastverhouding te laag als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400%.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Een te laag contrast geeft problemen voor mensen die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, vallen er in de tabel stukken tekst weg aan de onderkant van een cel. Deze stijlkenmerken zijn van belang voor onder andere mensen met dyslexie, zodat zij de tekst beter kunnen lezen. Er mag dan geen verlies van content zijn. Onderzoek Notubiz: Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/view?month=10&year=2021&week=all&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B7%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B47%5D%5Bdata_type%5D=datetime&section= komt de tekst “Alle weken“ boven op de tabelkop "onderwerp" te staan als de gebruiker tekst afstand waardes instelt zoals voorgesteld in dit succes criteria. Op pagina https://flevoland.notubiz.nl/leden/lid/179245/C.H.W.%20%20van%20den%20Berg loopt de datums in de tabel buiten het groene veld te staan als de gebruiker tekst afstand waardes instelt zoals voorgesteld in dit succes criteria. De datums zijn niet meer volledig leesbaar.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Verlies van content. Dit is een probleem voor o.a. mensen met dyslexie die bijvoorbeeld regelhoogte en letterafstand vergroten.

  • Alternatief:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek Notubiz: Zodra de bezoeker op pagina https://jasper.notubiz.nl/lta/Lange%20Termijn%20Agenda over de agenda items met de muis gaat, komt een pop-up tevoorschijn. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware werkt niet goed.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek Notubiz: Als de website https://jasper.notubiz.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 200% dan kan de kalender item niet worden geopend met de toetsenbordbediening, wat ook niet mogelijk is met de muisbediening. Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view is aan de linkerkant de knop "Filter" zichtbaar. Zodra de bezoeker dat opent, zijn er invoervelden zichtbaar waar de datums ingevuld kunnen worden. Een bezoeker die afhankelijk is van toetsenbordnavigatie kan de kalender in de invoervelden van de datums niet bedienen met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Een bezoeker die met het toetsenbord navigeert kan de website niet goed gebruiken. In 1 geval is de website ook niet met de muis te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: De videospeler op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/677361/RAAD%2002-07-2020 voldoet niet aan dit succescriterium. Op dit moment is het mogelijk om de video te muten en fullscreen te zetten door op de letter 'm' of 'f' te drukken. Deze bediening is niet toegestaan tenzij er aan een van de bovenstaande uitzonderingen is voldaan. Op het moment dat de toetsenbordfocus op de pauzeknop staat, is het mogelijk om de video te bedienen met de letters 'm' en 'f', hierdoor is er geen gebruik gemaakt van de derde uitzondering. Deze bediening is ook niet uit te zetten of in te stellen. De beste oplossing is om de bediening met tekentoetsen (letters) helemaal uit te zetten, de bediening met escape en de pijltjestoetsen hoeft niet aangepast te worden. Onderzoek Notubiz: Op de pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De bediening van de videospeler is niet uit te zetten of in te stellen. Gebruik van sneltoetsen kan onverwachte acties activeren bij mensen die met spraakbediening werken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de onderzochte pagina’s zijn een aantal skiplinks aanwezig. Het doel van de skiplink is om de herhalende content over te slaan en direct naar de unieke inhoud van de pagina te gaan. Hier zijn de skiplinks eigenlijk al de herhalende content een soort menu. Ook is de eerste link niet de link naar de unieke content. Dit moet veranderd worden. https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ Op pagina https://woz-portaal.oisterwijk.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f staat een skiplink. Dit is goed gedaan. Maar op deze pagina is het niet nodig omdat er maar één link voor de unieke content zit.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De skiplinks werken niet goed om herhalende content te omzeilen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: De titels van de pagina’s van https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ zouden duidelijker kunnen. De titel ‘Overzicht’ geeft niet veel informatie. Beter zou zijn ‘Overzicht – Raadsinformatie Oisterwijk’ en bijvoorbeeld ‘De raad – Raadsinformatie Oisterwijk’. Onderzoek Notubiz: De titel van pagina https://jasper.notubiz.nl/ wordt beschreven als: "Overzicht Het logo van Notubiz". Op elke Notubiz pagina wordt de tekst: "(naam pagina) Het logo van Notubiz" benoemd, wat niet duidelijk maakt wat de inhoud van de pagina is. De mogelijke oplossing is om de woorden: "Het logo" weg te halen, aangezien "Het logo" niks met de pagina inhoud te maken heeft. In de <head> van de pagina https://jasper.notubiz.nl/dezepaginabestaatniet is geen duidelijke titel opgegeven, hierdoor wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker omdat deze niet weet wat de inhoud van de pagina is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ staat het logo van ‘Van uw raad’. Hiervan is het linkdoel niet duidelijk. Het tekstalternatief is ‘Gemeente Oisterwijk’ maar hier gaat de link niet naar toe. De link gaat naar de Raadsinformatie van Gemeente Oisterwijk. Hier moet een duidelijker linkdoel komen. Bijvoorbeeld tekstalternatief ‘alt=”Logo Van uw raad”’ (sc 1.1.1 en 2.5.3) met een title-attribuut in de link ‘Naar homepage Raadsinformatie Oisterwijk’. In de menubalk staat een link waarvan het linkdoel niet duidelijk is omdat het geen linktekst heeft, naar de pagina Help. Deze link kan beter verwijderd worden omdat deze er dubbel staat.Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view staat in elke tabelrij onder de kop 'Acties' een icoon, dit zijn links. De link heeft een title-element met de waarde 'Bekijken'. Dit linkdoel is niet duidelijk genoeg. De link heeft geen context met de andere data. Het moet uit het linkdoel duidelijk worden waar de link naar toe gaat. Dit kan worden opgelost door een verborgen linktekst toe te voegen. Onderzoek Notubiz: Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/view?month=10&year=2021&week=all&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B7%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B47%5D%5Bdata_type%5D=datetime&section= is het icoon van een nieuwe webpagina onder de tabelkop "Acties" in een <a> element geplaatst. Het <a> element is niet beschreven met een linkdoel tussen de <anchors> elementen, waardoor het linkdoel niet duidelijk is. Een title="" attribuut is niet voldoende, aangezien een title="" attribuut alleen bestemd is voor uitgebreidere toelichting op het linkdoel zelf. Op pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 bevat onder de kop "1 Opening" de hyperlink "Printversie agenda" niet de juiste beschrijving dat met aria-label attribuut is opgemaakt, namelijk: "pdf-document" in plaats van "Printversie agenda". De mogelijke oplossing kan ook zijn dat de aria-label wordt verwijderd, want de beschrijving van de hyperlink is ondertussen al tussen de <anchor> elementen geplaatst.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het doel van een aantal links is niet duidelijk, dit geeft onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op het blok ‘Zie ook deze links’. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. De kop 'Zie ook deze links' is geen interactief element. De focus hoeft hier niet op te komen, dit element kan ook uit de focusvolgorde worden gehaald. De focus is in de menubalk niet zichtbaar tussen ‘De raad’ en ‘Help’. Hier staat nog een link help zonder linktekst. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/677361/RAAD%2002-07-2020 is de focus niet zichtbaar in de videospeler voordat deze op de play button staat. Onderzoek Notubiz: Op meerdere pagina’s verdwijnt de focus tussen 2 koppen. Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view is aan de linkerkant de knop "Zoeken" zichtbaar. Zodra de bezoeker dat opent, is een invoerveld zichtbaar. De knop "Zoek" ontvangt geen focus zichtbaarheid zodra de toetsenbordfocus op de knop "Zoek" bevindt. De play-knop, om de video op pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 te kunnen starten, ontvangt geen focus zichtbaarheid.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus is niet altijd zichtbaar. Dat geeft problemen voor mensen die het toetsenbord gebruiken en wel het scherm kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ is de zichtbare tekst van het logo geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. De toegankelijkheidsnaam is nu 'Gemeente Oisterwijk'. Dit moet de tekst 'Van uw raad' bevatten. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Dit is van belang omdat gebruikers van spraakinvoer kunnen navigeren door de zichtbare tekstlabels uit te spreken. Onderzoek Notubiz: Er zijn meerdere pagina’s waarop knoppen staan. Als de bezoeker deze opent, zijn er invoervelden zichtbaar. De invoervelden zijn niet gekoppeld aan een label, waardoor gebruikers met spraaksoftware de focus niet in het invoerveld kunnen plaatsen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Bezoekers met spraaksoftware kunnen de focus niet in het invoerveld plaatsen en kunnen het invoerveld dus niet invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 19. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek Notubiz: Op de pagina om raadsvoorstellen te selecteren op maand ververst de pagina zich opnieuw zonder dat de bezoeker hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook wordt de bezoeker niet op de hoogte gebracht dat de zoekresultaten zijn geladen. Dit laatste gebeurt op meerdere plekken.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het is verwarrend voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ staat een zoekveld waar het label in staat als placeholder tekst. Dit label moet buiten het veld komen te staan, zodat het label niet verdwijnt als een gebruiker gaat typen. Dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Onderzoek Notubiz: Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view is aan de linkerkant de knop "Filter" zichtbaar. Zodra de bezoeker dat opent, zijn er invoervelden zichtbaar waar de datums ingevuld kunnen worden. Een bezoeker die afhankelijk is van toetsenbordnavigatie kan de kalender in de invoervelden van de datums niet bedienen met het toetsenbord en moet dus handmatig de datum invoeren. Geef daarom een label met instructie hoe de datum ingevoerd dient te worden. Een placeholder tekst is niet correct, omdat deze verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view is aan de linkerkant de knop "Zoeken" zichtbaar. Zodra de bezoeker dat opent, is een invoerveld zichtbaar. Het invoerveld is voorzien van een instructie d.m.v. een placeholder tekst. Een placeholder tekst is niet correct, omdat deze verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Zowel voor ziende als blinde bezoekers is het onduidelijk hoe de velden moeten worden ingevuld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ zijn meerdere parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware. Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Er staat echter een </p> end tag gevonden waar geen <p> start tag voor is (stray end tag). Tussen de p-tags staan nog andere p-tags die niet zijn toegestaan. Attribuutwaarden mogen geen fouten bevatten. Bij de attributen title=""style="display: none" zit geen spatie tussen de attributen. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view staat een (fatal error) fout op de pagina, waardoor de pagina niet meer kan herstellen. Er staat een script buiten de html- tags. Dit is niet toegestaan. Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view staat een tabel. In de elementen met role=”button” zijn onder andere een checkbox en een link genest. Dit mag niet volgens de HTML specificatie. Dit wordt onder dit succescriterium niet afgekeurd, maar het kan wel problemen opleveren, vandaar deze opmerking. Zie ook de beschrijving bij succescriterium 4.1.2.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderzoek gemeente Oisterwijk: Op pagina https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view staat een tabel. In deze tabel hebben de rijen role=”button” gekregen. In deze 'knop' staan een checkbox en een link. Dit item heeft nu dus verschillende rollen door elkaar heen. Als de focus op de knop of op de checkbox staat, leest voorleessoftware beide rollen voor: checkbox en knop. Als de focus op de link staat, leest voorleessoftware ook twee rollen voor: link en knop. Software kan hier dus niet bepalen wat de juiste rol is. (Ook kan de knop nu niet uit- of ingeklapt worden als er voorleessoftware gebruikt wordt. De link “Bekijken” kan echter wel bediend worden en deze geeft dezelfde informatie.) Onderzoek Notubiz: De status van de knop 'documenten' (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. https://jasper.notubiz.nl De video-element op pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 bevat geen naam door middel van bijvoorbeeld title="" attribuut.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan niet bepalen wat de rol van enkele elementen is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209