Verklaring van examenbladmbo.nl

Status toegankelijkheid https://www.examenbladmbo.nl/

College voor Toetsen en Examens is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-05-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website examenbladmbo.nl.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door College voor Toetsen en Examens gepubliceerde informatie blijkt dat de website examenbladmbo.nl gedeeltelijk voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver College voor Toetsen en Examens is gevorderd met de toegankelijkheid van en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-05-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van College voor Toetsen en Examens.
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-05-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cvte.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Hebben we niet op tijd gereageerd of bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Dan kunt u de klachtprocedure College voor Toetsen en Examens volgen.

Aanvullende informatie van College voor Toetsen en Examens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Leerlingen en (andere) kandidaten moeten de kans krijgen hun kennis en kunde te tonen om een diploma of certificaat te halen waaruit die kennis en kunde blijkt. Dit is een certificaat of diploma waarvan de waarde in het maatschappelijk verkeer onomstotelijk vaststaat. Om al die kandidaten en leerlingen een eerlijke kans te geven, moeten de examens toegankelijk zijn voor iedereen. Ook de informatie over examinering en alles wat daarbij hoort moet daarom goed toegankelijk zijn. Dat is een belangrijk streven van het College, en eerste uitgangspunt van zijn toegankelijkheidsbeleid.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.examenbladmbo.nl/: voldoet gedeeltelijk

De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens College voor Toetsen en Examens dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cvte.nl/documenten/rapporten/2023/12/14/toegankelijkheidsonderzoek-examenbladmbo.nl-november-2023
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-11-2023
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Alle pagina's op https://www.examenbladmbo.nl/ (URI-basis)
    • Alle pagina's op https://mijn.examenbladmbo.nl/ (Op verzoek opdrachtgever). Tussen haken staat de motivering om een gedeelte al dan niet mee te nemen. Zie voor meer informatie de evaluatiemethode.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart College voor Toetsen en Examens dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

De website https://www.examenbladmbo.nl/ voldoet niet aan de volgende succescriteria:

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
 • SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
 • SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
 • SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
 • SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
 • SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
 • SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
 • SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
 • SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
 • SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
 • SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
 • SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
 • SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]

Alternatieven

In de tussentijd biedt College voor Toetsen en Examens de volgende alternatieven aan bezoekers die last hebben van de afwijkingen die nog niet zijn opgelost:
Er kan contact worden opgenomen via info@cvte.nl om een melding te maken van ontoegankelijke content. Op basis van de vraag zal er gekeken worden naar een passende oplossing.

Maatregelen

College voor Toetsen en Examens neemt de volgende maatregelen om de afwijkingen op te lossen:
SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content: Er zal een tekstalternatief ingesteld worden voor het icoon naar een externe website op examenbladmbo.nl en het waarschuwingsicoon openstaande acties op mijn.examenbladmbo.nl; In het PDF-bestand "CV CE mbo Engels B2 2023-2024 voorbeeldexamen visueel beperkten" wordt een alt-tekst toegevoegd aan het logo van de Rijksoverheid. SC 1.3.1 - Info en relaties: We zetten de aanpassing van de volgende punten in gang: Foutieve koppenstructuur in de footer; Het tekstgedeelte 'Gerelateerd' naast 'onderwerpen' is opgemaakt als kop, maar dat is niet in de code aangegeven; Het tekstgedeelte dat het aantal nieuwsitems op de nieuwspagina aangeeft is opgemaakt als kop, maar dit is niet in de code aangegeven; Het tekstgedeelte 'sociale media' op de contactpagina is opgemaakt als kop, maar dit is niet in de code aangegeven; De lijst met links is opgemaakt met een <strong>-element; Missende koppenstructuur in accordeon-menu's (dit geldt zowel voor examenbladmbo.nl als mijn.examenbladmbo.nl). De volgende elementen worden intern opgelost: De PDF 'aanmelding-wijziging-afmelding-gemachtigde Examenbladmbo' zal worden voorzien van tags; De tags in het PDF-bestand 'CV CE mbo Engels B2 2023-2024 voorbeeldexamen visueel beperkten' worden volledig gemaakt. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde: We zetten de aanpassing van het volgende punt in gang: Datums van nieuwsberichten staan boven de kop. Deze volgorde klopt niet. De datum zal dus onder de kop geplaatst worden. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input: We zetten de aanpassing van het volgende punt in gang: Invulvelden in formulieren moeten automatisch ingevuld kunnen worden. Dit geldt zowel voor examenbladmbo.nl als mijn.examenbladmbo.nl. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur: We zetten de aanpassing van het volgende punt in gang: De manier om te navigeren naar een volgende pagina moet naast kleur een andere visuele methode krijgen om duidelijk te maken op welke pagina de bezoeker zich op dit moment bevindt. SC 1.4.3 - Contrast (minimum): We zetten de aanpassing van de volgende punten in gang: (dit geldt zowel voor examenbladmbo.nl en mijn.examenbladmbo.nl): Het contrast met de achtergrond is te laag waar een groene linktekst voorkomt op een lichtgroene achtergrond (bijv. in alle breadcrumbs); Waar links in tabellen staan op een lichtgrijze achtergrondkleur is het contrast te laag. Het volgende punt wordt intern opgelost: Het PDF-bestand 'aanmelding-wijziging-afmelding-gemachtigde Examenbladmbo' is opgemaakt in oranje met wit, dat contrast is te laag. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content: We zetten de aanpassing van de volgende punten in gang: In het contactformulier staat een tooltipicoon in het grijs. Het contrast hiervan is te laag; Op de functionarisbeheerpagina op mijn.examenbladmbo.nl staat een waarschuwingsicoon. De contrastverhouding van dit icoon is te laag. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar: We zetten de aanpassing van het volgende punt in gang: Bij het invullen van het contactformulier op examenbladmbo.nl of invullen van gegevens bij het inloggen op mijn.examenbladmbo.nl kunnen foutmeldingen in de browser verschijnen, die in Chrome na een tijdje verdwijnen. Deze tijd kan te kort zijn voor sommige gebruikers. SC 2.4.2 - Paginatitel: In de PDFs 'CV CE mbo Engels B2 2023-2024 voorbeeldexamen visueel beperkten' en 'aanmelding-wijziging-afmelding-gemachtigde Examenbladmbo' mist de titel. Dit zal intern opgelost worden. SC 2.4.3 - Focus volgorde: We zetten de aanpassing van het volgende punt in gang: Bij het openen van het hamburgermenu door middel van toetsenbordbediening, tabt de gebruiker uiteindelijk vanzelf uit het menu en gaat de focus op de webpagina verder. Het menu blijft echter hinderlijk open staan. Dit geldt ook voor het filter wanneer de site in ingezoomde staat bekeken wordt. Deze actie geldt zowel voor examenbladmbo.nl als mijn.examenbladmbo.nl. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar: We zetten de aanpassing van het volgende punt in gang: Wanneer de website in de ingezoomde staat bekeken wordt, verschijnt een mobielvriendelijk menu. Bij het navigeren met de TAB-toets en als het hamburgermenu niet geopend wordt en verder getabt wordt, dan is de toetsenbordfocus niet zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt doordat de focus binnen het hamburgermenu gaat terwijl deze gesloten is. Deze actie geldt zowel voor examenbladmbo.nl als mijnexamenbladmbo.nl. SC 3.2.2 - Bij input: We zetten de aanpassing van het volgende punt in gang: Pagina's met filters bevatten selectievakjes. Als een van die vakjes wordt geselecteerd, wordt de optie meteen toegepast en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. SC 3.3.1 - Foutidentificatie: We zetten de aanpassing van het volgende punt in gang: Bij het invullen van een formulier kan een (Engelstalige) browsermelding verschijnen als niet alle velden worden ingevuld. Dit is geen foutmelding, maar een instructie. Deze actie geldt zowel voor examenblad.nl als mijn.examenbladmbo.nl. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde We zetten de aanpassing van de volgende punten in gang: Op https://mijn.examenbladmbo.nl/mijn-gegevens staat in de header een knop zonder naam. Deze moet een naam krijgen; De status van het hamburgermenu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur; De knop om in het menu accountgegevens te tonen heeft geen naam; De status van het accountsgegevens-menu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur.

Op 31-12-2026 zal de website https://www.examenbladmbo.nl/ volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Onevenredige last

De maatregelen die College voor Toetsen en Examens heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240619