Verklaring van Agressie registratie overheid (ARO)

Status toegankelijkheid https://www.arorijk.nl/

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-06-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Agressie registratie overheid (ARO).

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Agressie registratie overheid (ARO) te laten voldoen aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.arorijk.nl/ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk).
Functie: Directeur O&P Rijk.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-06-2024.

Feedback en contactgegevens

https://www.p-direkt.nl/toegankelijkheid

 

Loopt u tegen een probleem aan met de toegankelijkheid? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via [Digitoegankelijkheid@p-direkt.minbzk.nl].

 

Geef de naam van de website of mobiele app op. Geef precies aan waar u een probleem met de toegankelijkheid heeft. Als het mogelijk is met een schermprint.

Laat u uw telefoonnummer achter zodat wij bij vragen contact met u kunnen opnemen.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U ontvangt van ons een bericht dat we uw melding hebben ontvangen;
 • We laten u binnen 5 werkdagen weten wat we gaan doen met uw melding.
   

Bent u niet tevreden?
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag, klacht of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met Team klachten van P-Direkt via Postbus-Klachten-CRM@p-direkt.minbzk.nl.
Geeft u als onderwerp op: Klacht over digitale toegankelijkheid (naam website of mobiele app).
 

Aanvullende informatie van Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk)

O&P Rijk is een dienstverlenende organisatie en probeert alle klanten zo goed mogelijk te bedienen. Daarom streven we ernaar om onze informatie en dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken. Dat geldt uiteraard ook voor onze online informatie en dienstverlening. Wij hanteren hierbij de regels uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid als kader.

Het P-Direktportaal gebruikt systemen van derden om de Rijksmedewerker inzicht te geven in hun personeelsdossier, de salarisstrook  en het Individuele keuzebudget.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website https://www.arorijk.nl/: eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website https://www.arorijk.nl/ is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) geeft aan dat de website wordt opgeheven en na 31-10-2024 niet langer beschikbaar zal zijn.

Onevenredige last

De maatregelen die Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240619