Verklaring van Diergeneeskunderegister

Status toegankelijkheid https://www.diergeneeskunderegister.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Diergeneeskunderegister.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Diergeneeskunderegister gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Diergeneeskunderegister en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het CIBG.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van CIBG

Opgeloste issues:

SC 1.3.1 - Legend is verborgen in zoekformulier.
Oplossing: De legend is nu verborgen met de clip-methode ipv met "display:none".

SC 1.4.4 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
Oplossing: De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.

SC 1.4.4 - Label verdwijnt bij inzoomen.
Oplossing: Label blijft ook bij inzoomen zichtbaar.

SC 4.1.2 - WAI-ARIA-rollen niet correct in lightbox.
Oplossing: Onnodige rollen "dialog" en "document" verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Diergeneeskunderegister : voldoet gedeeltelijk

De website Diergeneeskunderegister is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.diergeneeskunderegister.nl/documenten/rapporten/2020/09/22/resultaten-toegankelijkheidsverklaring-diergeneeskunderegister.nl-en-zoeken.diergeneeskunderegister.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.diergeneeskunderegister.nl/documenten/rapporten/2020/09/22/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-mijn.diergeneeskunderegister.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Op alle pagina's staat bovenaan het logo van CIBG met het tekstalternatief ‘Registreren Diergeneeskunderegister’. Dit is geen goed tekstalternatief voor het algemene CIBG logo.

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Bij ‘Stap 2: checklist’ van het proces ‘Nieuwe registratie toevoegen’ staat bij de keuze ‘Dierenarts’ een lijst met vijf punten. Elke bullet is een afbeelding zonder alt attribuut. Deze zichtbare afbeeldingen hebben een alt attribuut nodig. Eventueel hebben deze afbeeldingen voldoende aan een leeg tekstalternatief (alt=””), maar dat is afhankelijk van de manier waarop andere problemen worden opgelost. Een algemene regel is dat elk img element dat zichtbaar is moet een alt attribuut hebben om te voldoen.

   https://zoeken.diergeneeskunderegister.nl/ Hier staat ook bovenin het logo, maar dan met als tekstalternatief ‘Zoeken Diergeneeskunderegister’. Ook hier wordt niet beschreven dat de afbeelding het logo is. De huidige tekst kan (aangepast) beter gebruikt worden als title van de link dan als tekstalternatief voor de afbeelding.

  • Oorzaak:

   Alt-attribuut ontbreekt of is niet ingevuld.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk wat de plaatjes voorstellen voor dgebruikers die ze niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het juiste alt-attribuut aan plaatjes toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Op alle pagina's zijn fieldset elementen gebruikt. Doordat geen van deze fieldsets een legend heeft is niet duidelijk waar deze groepen content over gaan. De gebruikte kopteksten kunnen als legend gebruikt worden om dit probleem op te lossen.Op alle pagina's zijn ook de visueel verborgen koppen ‘Hoofdmenu’ en ‘Global navigation’ gebruikt. Beide koppen kloppen niet. Onder de kop ‘Hoofdmenu’ staat alleen de link ‘home’ en onder de kop ‘Global navigation’ staat geen content. De kop ‘lokale navigatie’ is verborgen met display:none waardoor deze onzichtbaar is en genegeerd wordt door hulpsoftware. Een kop moet altijd informatie geven over de content die eronder staat.De tekst ‘Diergeneeskunderegister’ bovenaan geeft informatie over de locatie waar de gebruiker zich bevindt. Doordat deze tekst is opgemaakt als gewone tekst en onderaan de code staat is die relatie niet beschikbaar in tekst. Geadviseerd wordt om de visuele volgorde en de volgorde in de code zoveel mogelijk overeen te laten komen.

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Bij stap 1 van het proces ‘Nieuwe registratie toevoegen’ staat het label ‘Datum diploma *’. Dit label geeft informatie aan drie invoervelden. Het probleem is dat dit label op dit moment alleen geassocieerd is met het eerste invoerveld. Om een tekst met instructies te koppelen aan meerdere invoervelden kan een fieldset met legend gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor het ‘Kies een beroep *’ label boven deze datumkeuze. Om het juiste keuzerondje te kiezen is het nodig dat de bovenstaande tekst gekoppeld wordt aan alle vier deze keuzerondjes.

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Op pagina print.aspx (zichtbaar na de keuze ‘Dierenarts’ en na activeren van de knop ‘Aanvraagformulier printen’ bij stap 6) staat een PDF bestand. Deze hele PDF is niet getagd en daardoor niet toegankelijk voor hulpsoftware. Hulpsoftware is niet in staat om enige informatie uit dit bestand te lezen, een volledige inspectie van dit document is hierdoor niet mogelijk.De inhoud van dit bestand is gedeeltelijk afhankelijk van de ingevulde gegevens in de eerdere stappen van het proces ‘Nieuwe registratie toevoegen’, voor die informatie is een toegankelijk alternatief aanwezig. Het probleem is de informatie op pagina's 3 tot en met 6. Een groot deel van de aanvullende informatie onder de kop ‘Toelichting aanvraagformulier’ heeft geen toegankelijk alternatief in dit proces. Bij stap 2 in het proces staat een deel van de informatie uit deze toelichting. Doordat het hier niet gaat om persoonlijke informatie is het mogelijk om een algemeen alternatief voor deze informatie aan te bieden. Op het moment dat er toegankelijke alternatieven zijn voor alle informatie uit dit bestand is het niet noodzakelijk om dit persoonlijke PDF bestand toegankelijk te maken.

   https://zoeken.diergeneeskunderegister.nl/ Hier zijn in de eerste stap alle zichtbare labels en invoervelden gegroepeerd binnen een fieldset. Een fieldset moet echter een legend-element hebben met een waarde die omschrijft wat de groep is. Hier is wel een h2-element (‘Gegevens veternair’) gebruikt, maar dit kan beter veranderd worden naar een legend-element en boven het span-element met de tekst ‘* Verplichte velden’ worden geplaatst.

   https://zoeken.diergeneeskunderegister.nl/ Hier staat in de eerste stap het label ‘Geslacht’ en de radiobuttons ‘Man’ en ‘Vrouw’. Deze radiobuttons moeten gegroepeerd worden in een fieldset, waarbij ‘Geslacht’ als legend moet dienen.

  • Oorzaak:

   Lege legends bij fieldsets. Labels gebruikt voor drie invoervelden. PDF is niet getagd.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk waar deze groepen content over gaan Niet duidelijk wat de invoervelden zonder label zijn. PDF is niet toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Legend velden invullen. Fieldset met legend gebruiken. Zorgen dat alle informatie van de PDF beschikbaar is in het scherm.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ In beide processen staat een stap met de naam ‘Contactgegevens’. Waarop de invoervelden ‘E-mailadres *’ en ‘Telefoonnummer’ aan de eisen van dit succescriterium moeten gaan voldoen. Om het voor hulpsoftware mogelijk te maken om deze invoervelden in een keer goed in te vullen moet het attribuut autocomplete met de juiste waarde gebruikt worden. De waarden die hier gebruikt kunnen worden zijn ‘email’ en ‘tel’. Op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes staat een volledige lijst met alle waarden. Houdt er rekening mee dat de waarden die gaan over adres en dergelijke alleen betrekking hebben op het woonadres en niet op een ‘Praktijkadres’ of ‘Correspondentieadres’. De invoervelden die bij die onderdelen horen mogen geen autocomplete krijgen. Het gaat om stap 1 bij het proces ‘Wijzigen contactgegevens’ en om stap 4 bij het proces ‘Nieuwe registratie toevoegen’.

  • Oorzaak:

   Autocomplete attribuut niet ingevuld.

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware niet gelijk mogelijk om deze invoervelden in een keer goed in te vullen

  • Alternatief:

   Het is mogelijk de invoervelden zelf in te vullen (zonder hulp)

  • Maatregel:

   Autocomplete attribuut instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Op alle pagina's is het nodig om horizontaal te scrollen. Om alle content te zien. De enige onderdelen die op alle pagina's volledig in beeld staan is de naam van de applicatie ‘Diergeneeskunderegister’ en de link ‘Home’. Alle overige content is niet leesbaar zonder horizontaal te scrollen.

  • Oorzaak:

   De website is niet responsive.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet horizontaal scrollen.

  • Alternatief:

   Horizontaal scrollen.

  • Maatregel:

   Opbouw van de pagina aanpassen zodat gegevens onder elkaar komen als er niet voldoende ruimte is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://zoeken.diergeneeskunderegister.nl/ Hier moet horizontaal gescrold worden om de pagina te kunnen gebruiken en dat is niet toegestaan.

  • Oorzaak:

   Geen responsive opbouw van de pagina.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet horizontaal scrollen.

  • Alternatief:

   Gebruiker moet horizontaal scrollen.

  • Maatregel:

   Pagina responsive opbouwen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Op alle pagina's is het niet mogelijk om de letter en woordafstand in te stellen. De afstanden tussen de regels en alinea's voldoen aan de minimum eisen. Het moet voor gebruikers mogelijk worden om deze afstanden in te stellen zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   In de opbouw van de stylesheet/CSS.

  • Gevolg:

   Op alle pagina's is het niet mogelijk om de letter en woordafstand in te stellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing in de stylesheet/CSS

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Onderdeel van de beveiliging van DigiD is een tijdslimiet van 15 minuten per sessie. Om te voorkomen dat gebruikers worden uitgelogd is er een mechanisme nodig. Geadviseerd wordt om een mogelijkheid om de sessie te verlengen toe te voegen. Dit mechanisme moet aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen. Het verlengen moet minimaal tien keer mogelijk zijn en een gebruiker moet minimaal 20 seconden de tijd hebben om de sessie te verlengen. Hiernaast moet die hele interface zelf natuurlijk ook toegankelijk zijn.

  • Oorzaak:

   Een mogelijkheid om een sessie te verlengen ontbreekt.

  • Gevolg:

   Gebruiker wordt uitgelogd zonder vooraankondiging.

  • Alternatief:

   Gebruiker moet opnieuw inloggen.

  • Maatregel:

   Sessie-timeout popup implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Op alle pagina's zijn er twee onzichtbare links gebruikt om naar het ‘hoofdmenu’ en ‘zoeken’ te navigeren. Om te voldoen aan dit succescriterium is het nodig om een skiplink vooraan de focus volgorde te plaatsen die het omzeilen van alle herhalende links mogelijk maakt. Op het moment dat een dergelijke link focus krijgt moet deze zichtbaar in beeld komen. Zonder die zichtbaarheid is een dergelijke link niet beschikbaar voor ziende toetsenbord gebruikers. Andere oplossingen zijn mogelijk, maar geadviseerd wordt om een skiplink te gebruiken aan het begin van de focus volgorde. Deze oplossing is eenvoudiger toe te passen en voor meer gebruikers een uitkomst dan de andere technieken.

   https://zoeken.diergeneeskunderegister.nl/ Hier staan vooraan in de focusvolgorde twee links waarmee direct naar het hoofdmenu (‘mainNav’) en de zoekfunctie (‘searchbox’) genavigeerd kan worden. Hier is een skiplink echter niet voor bedoeld; dit is bedoeld om direct naar de unieke inhoud van de pagina gaan, niet naar blokken met herhalende content. Als het wel goede skiplinks zouden zijn, zijn er meer problemen mee, want deze zijn niet zichtbaar als de focus erop komt en de link naar ‘searchbox’ werkt niet, omdat dit linkdoel niet bestaat.

  • Oorzaak:

   Skiplink ontbreekt / niet correct.

  • Gevolg:

   Repeterende onderdelen kunnen niet worden overgeslagen.

  • Alternatief:

   Gebruiker moet zelf door de repeterende onderdelen

  • Maatregel:

   Skiplink toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Bij stap 2 ‘Checklist’ van het proces ‘Nieuwe registratie toevoegen’ staat de vraag ‘Wat is een gewaarmerkte kopie?’. Het activeren van deze knop laat aanvullende content zien. De focus gaat bij het activeren van deze knop naar het begin van de pagina, dat is in dit geval niet toegestaan de focus moet eerst naar de aanvullende content gaan voordat deze verder gaat naar de rest van de pagina. Bij stap 1 van het proces ‘Wijzigen contactgegevens’ en bij stap 4 van het proces ‘Nieuwe registratie toevoegen’ staan de knoppen ‘Buitenlands adres’ (of ‘Nederlands adres’). Het gedrag van deze knoppen lijkt op de knop ‘Wat is een gewaarmerkte kopie?’, het verschil is dat die knoppen content aanpassen in plaats van content laten zien.

  • Oorzaak:

   Focus gaat naar begin van de pagina bij actie.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet weer vanaf het begin van het scherm naar het juiste punt.

  • Alternatief:

   Gebruiker gaat vanaf het begin van het scherm terug naar het juiste punt.

  • Maatregel:

   Focus op juiste plaats zetten na het uitvoeren van de actie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Op alle pagina's is de focus twee keer niet zichtbaar aan het begin van de focus volgorde. De focus komt op de links ‘hoofdmenu’ en ‘zoeken’. De focus moet altijd zichtbaar zijn, een optie is om deze links zichtbaar te maken als zij toetsenbordfocus krijgen, op die manier zijn deze links ook te gebruiken door ziende toetsenbordgebruikers en kunnen deze gebruikers zien waar de focus op dat moment is.

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Bij stap 1 van het proces ‘Wijzigen contactgegevens’ en bij stap 4 van het proces ‘Nieuwe registratie toevoegen’ staat het selectievakje ‘Ik werk in een praktijk, of ga binnenkort in een praktijk werken’. Als dit vakje is ingeschakeld is de plaats van de focus één keer niet zichtbaar voor dat deze op het invoerveld ‘Postcode’ komt. De focus staat op dat moment op een visueel verborgen invoerveld.

   https://zoeken.diergeneeskunderegister.nl/ Hier staan vooraan in de focusvolgorde twee onzichtbare links met als linkdoel #mainNav en #searchbox. Deze worden echter niet zichtbaar als ze de focus ontvangen en daardoor is de focus hier ook niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Focus niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Gebruiker weet niet waar de focus op staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onzichtbaar element tonen als deze focus krijgt of onzichtbaar element verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Op alle pagina's staat bovenaan het logo van CIBG. Dit logo werkt als link en deze link heeft de naam ‘Registreren Diergeneeskunderegister’. De afkorting CIBG moet minimaal onderdeel worden van de naam van deze link. Zonder te voldoen aan de eisen van dit succescriterium is het voor gebruikers van spraaksoftware niet mogelijk om alle onderdelen te bedienen. Het tekstalternatief van de afbeelding wordt in dit geval gebruikt om de link een naam te geven, dus op het moment dat het tekstalternatief wordt aangepast wordt ook de naam van de link onder dit succescriterium aangepast.

  • Oorzaak:

   Onjuiste naam link.

  • Gevolg:

   Onduidelijk wat de link doet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Naam link aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Bij stap 1 van het proces ‘Wijzigen contactgegevens’ en bij stap 4 van het proces ‘Nieuwe registratie toevoegen’ is het mogelijk om een praktijkadres toe te voegen. Bij het niet (goed) invullen van een huisnummer gaan er twee dingen fout. Het eerste probleem is dat de geldige waarde die ingevuld was bij ‘Postcode’ wordt gewist. En het tweede probleem is dat de foutmelding bovenaan niet in tekst aangeeft waar de fout is gemaakt. Bij het niet invullen van een (geldige) postcode wordt ook een eventueel geldig huisnummer gewist en geeft de foutmelding niet aan waar de fout is gemaakt. Het met de tekst is dat deze niet aangeeft dat er een fout is gemaakt in het deel praktijkadres en niet in het deel correspondentieadres. Bij het toevoegen van een ‘Correspondentieadres’ is het ook mogelijk om een ongeldige waarde bij postcode of huisnummer in te vullen. Hier worden de geldige waarden niet gewist maar de tekstuele foutmeldingen geven niet altijd goed aan waar de fout is gemaakt. De foutmelding ‘Geef tenminste één praktijkadres op en klik op Praktijkadres toevoegen’ geeft bijvoorbeeld niet aan dat er geen (geldig) huisnummer (of postcode) was ingevuld. Op het moment dat er een centrale foutmelding bovenaan wordt gebruikt moet die tekst aangeven in welk invoerveld de fout zat, als er twee invoervelden met dezelfde naam in het formulier staan moet uit de tekst blijken in welke van de twee de fout zit. Het wissen van geldige gegevens is in bepaalde omstandigheden wel toegestaan, zoals het wissen van een wachtwoord.

  • Oorzaak:

   Er wordt niet goed aangegeven in tekst waar de fout is gemaakt en invoer wordt gewist.

  • Gevolg:

   Gebruiker krijgt onvoldoende hulp bij het invoeren als er een fout gemaakt wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Foutieve invoer laten staan bij fouten en goed aangegeven in tekst waar de fout is gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Bij stap 1 van het proces ‘Wijzigen contactgegevens’ en bij stap 4 van het proces ‘Nieuwe registratie toevoegen’ is het mogelijk om adresgegevens in te voeren met behulp van ‘Postcode’, ‘Huisnummer’ en ‘Huisnummer toevoeging’. Het scheiden van ‘Huisnummer’ en ‘Huisnummer toevoeging’ is niet meteen duidelijk voor gebruikers die dat tweede invoerveld niet direct kunnen zien. Een manier om dit op te vangen is een betere instructie geven bij het veld ‘Huisnummer’. Het toevoegen van een visueel verborgen tekst zoals ‘(zonder toevoeging)’ of ‘(alleen de cijfers)’ is in dit geval voldoende, alle gebruikers de kunnen zien kunnen het label ‘Huisnummer toevoeging’ als instructie gebruiken. Het samenvoegen van de invoervelden ‘Huisnummer’ en ‘Huisnummer toevoeging’ is natuurlijk ook een optie.

  • Oorzaak:

   'Huisnummer' en 'Huisnummer toevoeging' zijn aparte velden zonder instructie.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is het niet duidelijk of je bij huisnummer je huisnummer toevoeging moet invullen.

  • Alternatief:

   Wordt duidelijk als gebruiker bij veld 'Huisnummer toevoeging' aankomt.

  • Maatregel:

   Screenreader only tekst toevoegen bij label Huisnummer (zonder toevoeging)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Hier staan in het beginvenster na het inloggen twee input elementen. Na deze elementen staat de code ‘</p>’. Het openen van een input element heeft tot gevolg dat alle openstaande p elementen worden gesloten.

   https://zoeken.diergeneeskunderegister.nl/ Hier is een ul-element ‘breadcrumbs’ (dat overigens geen zichtbare inhoud heeft) verkeerd geopend, alsof het een zelfsluitende tag is (<ul />). Dit is echter hier niet toegestaan.

  • Oorzaak:

   Parse fout.

  • Gevolg:

   Browser / hulpsoftware kan moeite hebben om de HTML te intepreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   HTML aanpassen zodat parse fout verholpen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Op alle pagina's staan een of meerdere fieldset elementen. Geen van deze elementen heeft een naam. Er zijn meerdere manieren waarop een fieldset een geldige naam kan krijgen. Geadviseerd wordt om het legend element te gebruiken, om geldig te zijn moet dat element het eerste element (first child) binnen de fieldset zijn.

   https://zoeken.diergeneeskunderegister.nl/ Hier zijn enkele fieldset-elementen zonder legend, zie succescriterium 1.3.1. Deze groepen hebben hierdoor geen naam.

  • Oorzaak:

   Legendvelden ontbreken.

  • Gevolg:

   Fieldsets hebben geen naam.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Legendvelden toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/ Bij het maken van invoerfouten wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. De verschillende foutmeldingen op deze pagina's gelden als statusberichten. Er zijn verschillende oplossingen. Een van de oplossingen is om de focus te verplaatsen naar het eerste invoerveld met een fout. Een andere methode is om gebruik te maken van content met het attribuut role=”alert”. Dit probleem komt voor op bij stap 1 van het proces ‘Wijzigen contactgegevens’ en bij stap 1 en 4 van het proces ‘Nieuwe registratie toevoegen’. Op alle drie deze pagina's moeten de foutmeldingen die in beeld komen aan dit succescriterium voldoen.

  • Oorzaak:

   Bij het maken van invoerfouten wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet weer starten vanaf het begin van de pagina.

  • Alternatief:

   Gebruiker kan weer vanaf het begin van de pagina naar de juiste informatie.

  • Maatregel:

   Focus verplaatsen naar het eerste invoerveld met een fout.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209