Verklaring van Hoofdwebsite gemeente Rucphen

Status toegankelijkheid https://www.rucphen.nl

Gemeente Rucphen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-10-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rucphen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Hoofdwebsite gemeente Rucphen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rucphen is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=gemeente+rucphen&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rucphen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Hoofdwebsite gemeente Rucphen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rucphen is gevorderd met de toegankelijkheid van Hoofdwebsite gemeente Rucphen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rucphen .
Functie: Afdelingsmanager Middelen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@rucphen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 10 werkdagen krijgt u
  • het antwoord op uw vraag of opmerking, of
  • informatie over de afhandeling van uw verzoek (behandelingsbericht). In ieder geval is daarin opgenomen de naam en de contactgegevens van de afdeling en medewerker die uw verzoek in behandeling heeft en de termijn waarbinnen uw verzoek wordt afgewerkt.
 • Lukt het ons niet om binnen de aangegeven termijn te reageren, dan informeren wij u voor afloop van de termijn waarom vertraging is ontstaan en wanneer u antwoord kunt verwachten.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met onze reactie ? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Rucphen

Gemeente Rucphen wil dat iedereen alle informatie op onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Digitale toegankelijkheid

Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. Daarom zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door:

 •  Bewustwording: We organiseren regelmatig bewustwordingssessies over het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid. Dat doen we met collega's, maar ook met leveranciers.
 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Tussentijds toetsen we ook met een automatische toetstool. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Kennis medewerkers: Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 23-09-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Hoofdwebsite gemeente Rucphen : voldoet gedeeltelijk

De website Hoofdwebsite gemeente Rucphen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rucphen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rucphen.nl/Toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rucphen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De vetgedrukte teksten in de footer (bijvoorbeeld 'Adres gemeentehuis') lijken kopjes, maar zijn dat niet.
  • Oorzaak: Er was nog geen kopstijl beschikbaar voor de footer.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking kunnen de informatie minder goed vinden.
  • Alternatief: Geen; oplossing is voor 23 september 2020 gerealiseerd.
  • Maatregel: Kopstijlen voor de footer toevoegen en de footer semantisch onderscheiden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij de uitklapbare onderdelen staat een '+' of een '-' om duidelijk te maken dat er iets uitgeklapt kan worden. Deze iconen worden geplaatst met een icon-font in de CSS-property `content`.
  • Oorzaak: De huidige inrichting is gemaakt op advies van toegankelijkheidsexperts (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA24).
  • Gevolg: De uitklapfunctie is mogelijk niet zichtbaar wanneer mensen een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We controleren bij de eerstvolgende hertoetsing of duidelijker is wat de inrichting moet zijn en passen de inrichting daar dan op aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De links voor het bladeren in zoekresultaten hebben visueel alleen een icoon.
  • Oorzaak: De huidige inrichting is gemaakt op advies van toegankelijkheidsexperts (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA24). De interpretatie van een juiste toepassing staat binnen de WCAG echter nog ter discussie.
  • Gevolg: De link is niet beschikbaar voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We controleren bij de eerstvolgende hertoetsing of duidelijker is wat de inrichting moet zijn en passen de inrichting daar dan op aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast van de lichtgrijze placeholdertekst 'zoeken' in de zoekfunctie is te laag.
  • Oorzaak: De placeholdertekst is automatisch overgenomen uit een basispakket van de leverancier. Daarbij is de placeholder lichter dan de zoektekst die mensen zelf invullen.
  • Gevolg: Voor slechtzienden kan het moeilijk of onmogelijk zijn om deze tekst te onderscheiden.
  • Alternatief: Geen; oplossing is voor 23 september 2020 gerealiseerd.
  • Maatregel: De placeholdertekst is gelijk aan de tekst van de zoekknop en heeft daardoor geen functie. We verwijderen de placeholdertekst, zodat het zoekveld leeg blijft, tot iemand daar zelf tekst invult. Het contrast van de invultekst blijft ook gewaarborgd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast in 'Flyer milieustraat.pdf' is onvoldoende.
  • Oorzaak: De flyer is gemaakt als drukwerk en achteraf toegankelijker gemaakt.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking kunnen de informatie op de flyer minder goed lezen.
  • Alternatief: In de gecodeerde PDF 'Flyer milieustraat' is een link opgenomen naar de webpagina over de milieustraat. Deze pagina bevat dezelfde informatie over het adres, de openingstijden en de afvalsoorten op de gratis en betaalde route.
  • Maatregel: Toegankelijkheidcriteria meenemen bij vervanging van de flyer.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2023
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een geactiveerd tabblad in de zoekresultaten krijgt het attribuut `aria-expanded=""true""`.
  • Oorzaak: Onduidelijkheid richtlijnen: De huidige inrichting is gemaakt op advies van toegankelijkheidsexperts. De interpretatie van een juiste toepassing staat binnen de WCAG echter nog ter discussie.
  • Gevolg: Onbekend.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We controleren bij de eerstvolgende hertoetsing of duidelijker is wat de inrichting moet zijn en passen de inrichting daar dan op aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rucphen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323