Verklaring van Inspectie Justitie en Veiligheid

Status toegankelijkheid https://www.inspectie-jenv.nl/

Inspectie Justitie en Veiligheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-05-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Inspectie Justitie en Veiligheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.inspectie-jenv.nl/.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Inspectie Justitie en Veiligheid gepubliceerde informatie blijkt dat de website Inspectie Justitie en Veiligheid gedeeltelijk voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Inspectie Justitie en Veiligheid is gevorderd met de toegankelijkheid van en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-05-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Inspectie Justitie en Veiligheid.
Functie: Directeur Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-05-2024.

Feedback en contactgegevens

Een klacht over de Inspectie

Bent u ontevreden over uw contacten met de Inspectie of over het optreden van een van onze medewerkers?

Een klacht over de Inspectie?

Iedereen die zich niet goed behandeld voelt door de Inspectie Justitie en Veiligheid kan een klacht indienen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over onbeleefd gedrag van een medewerker, de traagheid van een handeling of over onjuiste voorlichting of communicatie. Wij vinden het belangrijk te weten waarover u ontevreden bent. Dit biedt ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Ook helpt u ons met uw klacht de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

Gaat uw klacht niet over het handelen van de Inspectie maar over het handelen van een organisatie waarop de Inspectie toezicht houdt, dan adviseert de Inspectie u altijd dit eerst bij die organisatie zelf te melden. Zie hiervoor verder bij het onderwerp: Klacht over een organisatie waarop de Inspectie toezicht houdt.

Als uw klacht wél over het handelen van de Inspectie gaat, dan kunt u uw klacht indienen via het contactformulier op onze website.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als u een klacht via het contactformulier indient, ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Onze klachtenfunctionaris neemt daarna binnen twee weken contact met u op om een telefonische afspraak te maken.

Tijdens dit gesprek bespreekt de klachtenfunctionaris met u waar de klacht precies over gaat en wat u met de klacht wil bereiken. Hij/zij geeft een toelichting op het klachtproces en legt uit wat uw mogelijkheden en rechten zijn als klager. Samen bespreekt u wat voor u de beste vorm van klachtbehandeling is. De klachtenfunctionaris heeft ook een gesprek over uw klacht met de betrokken inspectiemedewerker(s).

De klachtenfunctionaris kan voorstellen uw klacht te behandelen door bemiddeling. Dit is een laagdrempelige manier van behandelen waarbij het er niet zozeer om gaat dat er een formele beslissing over uw klacht wordt genomen, maar dat uw klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Bijvoorbeeld door het geven van een inhoudelijke schriftelijke reactie op uw klacht of een bemiddelingsgesprek. Een combinatie van vormen is ook mogelijk.

De klachtenfunctionaris begeleidt u hierbij. De klachtenfunctionaris stelt zich naar u en de betrokken inspectiemedewerker(s) neutraal op. Als uw klacht door bemiddeling is opgelost, sluit de klachtenfunctionaris uw klachtdossier. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.

Voortgezette klachtbehandeling

Is uw klacht door de bemiddeling niet opgelost of is bemiddeling niet wat u wenst, dan start de fase van voortgezette klachtbehandeling. In deze fase bekijkt de klachtenfunctionaris allereerst of uw klacht formeel wel ontvankelijk is. Dat wil zeggen dat hij beoordeelt of er juridische redenen zijn om uw klacht niet in behandeling te nemen. Enkele voorbeelden van situaties waarin een klacht om juridische redenen niet in behandeling kan worden genomen: als de klacht anoniem wordt ingediend of gaat over een gedraging of bejegening die meer dan een jaar oud is. Of als een klacht gaat over een gedraging of bejegening waarover al eerder een klacht is ingediend die is afgehandeld.

Als uw klacht ontvankelijk is en in voortgezette behandeling wordt genomen, kan de inspecteur-generaal er voor kiezen om de klacht eerst voor advies voor te leggen aan een onafhankelijke klachtadviescommissie. Als de inspecteur-generaal hiervoor kiest, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. U wordt dan vervolgens door de klachtadviescommissie in de gelegenheid gesteld om over uw klacht te worden gehoord. De inspecteur-generaal zal hier slechts in uitzonderlijke gevallen voor kiezen, bijvoorbeeld in het geval dat uw klacht over de inspecteur-generaal zelf gaat of over de klachtfunctionarissen of om de praktische reden dat de klacht een groot aantal medewerkers van de Inspectie betreft.

De gebruikelijke gang van zaken is echter dat u door de klachtenfunctionaris in de gelegenheid wordt gesteld om over uw klacht te worden gehoord en dat de klachtenfunctionaris ook de bij de klacht betrokken medewerker(s) hoort en vervolgens een advies over de afhandeling van uw klacht opstelt voor de inspecteur-generaal. Van het horen ontvangen u en de bij de klacht betrokken medewerkers een kort zakelijk verslag, met de mogelijkheid om eventuele onjuistheden te corrigeren.

De klacht wordt afgesloten met een brief waarin de inspecteur-generaal op basis van het hem door de klachtfunctionaris, dan wel het door de klachtadviescommissie gegeven advies, aangeeft of hij uw klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaart. Het oordeel wordt duidelijk gemotiveerd. Bij zijn oordeel kan de inspecteur-generaal ook aangeven welke maatregelen hij heeft genomen of nog gaat nemen om te voorkomen dat de klacht zich opnieuw kan voordoen.

Nationale ombudsman

We hebben deze klachtprocedure conform de aanbevelingen van de Nationale ombudsman vormgegeven. Mocht u desondanks ontevreden zijn over de behandeling van uw klacht, dan kunt u de Nationale ombudsman vragen uw klacht in behandeling te nemen. Meer informatie hierover leest u op de website van de Nationale ombudsman.

Termijnen

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is opgenomen dat een klacht binnen zes weken na ontvangst moet zijn afgehandeld. Deze termijn kan indien nodig met vier weken verlengd worden.

Verantwoording klachtbehandeling in jaarbericht

Na afloop van een kalenderjaar publiceert de Inspectie haar jaarbericht. Daarin zal ook een zakelijke (geanonimiseerde) weergave en cijfermatig inzicht van alle in dat kalenderjaar behandelde klachten worden opgenomen. Ook kan uw klacht (in geanonimiseerde weergave) op de website van de Inspectie worden gepubliceerd.

Handhavings­procedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via .

Aanvullende informatie van Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid vindt digitale toegankelijkheid heel belangrijk. Daarom heeft zij de capaciteit op dit onderwerp in 2024 verdubbeld en werkt zij onder andere actief aan het bewustzijn rondom nut en noodzaak van digitale toegankelijkheid bij de eigen medewerkers via voorlichting, instructies en campagnes. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.inspectie-jenv.nl/: voldoet gedeeltelijk

De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Inspectie Justitie en Veiligheid dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2022/10/27/toegankelijkheidsonderzoek-techniek-pro-oktober-2022
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-10-2022
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Diverse pagina's op de volgende domeinen, geselecteerd door de klant: https://www.rijksoverheid.nl/, https://www.defensie.nl/, https://www.algemenebestuursdienst.nl/, https://www.koninklijkhuis.nl/, https://www.platformrijksoverheidonline.nl/
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
  • https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2024/02/26/onderzoek-content-www.inspectie-jenv.nl-wcag-2.1-inspectie-justitie-en-veiligheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-02-2024
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Alle pagina's op https://www.inspectie-jenv.nl/ (steekproef).
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Inspectie Justitie en Veiligheid dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

De website https://www.inspectie-jenv.nl/ voldoet niet aan de volgende succescriteria:

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
 • SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
 • SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
 • SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
 • SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
 • SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
 • SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
 • SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
 • SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
 • SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]

Alternatieven

In de tussentijd biedt Inspectie Justitie en Veiligheid de volgende alternatieven aan bezoekers die last hebben van de afwijkingen die nog niet zijn opgelost:
Bezoekers die problemen ondervinden met de digitale toegankelijkheid worden uitgenodigd via een mailadres contact op te nemen zodat de Inspectie hen middels maatwerk te helpen.

Maatregelen

Inspectie Justitie en Veiligheid neemt de volgende maatregelen om de afwijkingen op te lossen:
Het CMS (Bloomreach, Platform Rijksoverheid Online) wordt herbouwd. Nog bestaande technische toegankelijkheidsafwijkingen in het huidige platform worden daarom niet meer opgelost. Deze website van de Inspectie Justitie en Veiligheid zal naar verwachting in de loop van 2024 worden gemigreerd naar dat nieuwe CMS. Platform Rijksoverheid Online zal op het nieuwe CMS wel toegankelijkheidsafwijkingen (blijven) oplossen. De toegankelijkheidsproblemen in de content van de website staan los van het CMS en de migratie. De Inspectie heeft om die problemen op te lossen de documentformats die deze problemen veroorzaken geupdatet. Daarnaast is de capaciteit van de specialisten die de content digitaal toegankelijk maken in februari 2024 verdubbeld.

Op 26-04-2025 zal de website https://www.inspectie-jenv.nl/ volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Onevenredige last

De maatregelen die Inspectie Justitie en Veiligheid heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405