Verklaring van Gemeente Smallingerland

Status toegankelijkheid https://www.smallingerland.nl/

Gemeente Smallingerland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-02-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Smallingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Smallingerland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Smallingerland is beschikbaar via de link https://www.smallingerland.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Smallingerland van Gemeente Smallingerland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Smallingerland .
Functie: Teammanager Klantcontact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via newsroom@smallingerland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Smallingerland

Voor een aantal aanpassingen zijn we afhankelijk van derden en duurt het langer dan we hoopten.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Smallingerland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Smallingerland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle afbeeldingen hebben een tekstueel alternatief of naam.

  • Oorzaak:

   Sommige plaatjes hebben vanuit technisch oogpunt geen alternatieve tekst gekregen, andere plaatjes hebben consequent geen alternatief ontvangen van de uploader van het plaatje.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kan die informatie niet of niet goed voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:
   • alle plaatjes worden gecontroleerd op alternatieve tekst
   • alle plaatjes die niet door ons zelf aangepast kunnen worden, worden doorgezet naar de leverancier van de websoftware
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige teksten zijn opgemaakt als kop (h2) maar er valt geen content onder. Als er geen content onder valt, is het geen kop.

  • Oorzaak:
   • Technisch zo ingericht of door een medewerker een onjuiste styling aan gegeven.
   • Pdf's worden op de oude manier opgemaakt
  • Gevolg:

   De tekst op de site of pdf wordt niet tekstueel of semantisch op de juist manier overgedragen waardoor blinder lezers de informatie semantisch in een onjuiste volgorde krijgen voorgelezen.

  • Alternatief:
   • Het alternatief is om de koppen om te zetten naar paragraaf styling
   • Het alternatief voor pdf's is niet beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen. Pdf's hebben niet altijd de juist info en relatie, maar vallen onder een tijdelijke uitzondering.
  • Maatregel:
   • De styling van de tekst wordt aangepast
   • De sociale media plaatjes worden buiten de koppen geplaatst
   • Pagina's waar verkeerde relaties zijn door het onjuist gebruik van koppen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Invoerformulieren missen attributen bij invoervelden

   1. https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposeshttps://formulieren.smallingerland.nl/eDiensten/Contactformulier https://servicecentrum.smallingerland.nl/customer-details, en
   2. in de chatfunctie op pagina https://www.smallingerland.nl/.
  • Oorzaak:

   Niet alle velden bevatten een attribuut.

  • Gevolg:

   Verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kunnen niet worden geïdentificeerd.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen

  • Maatregel:

   Het doel van velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen.

   How About You maakt aanpassingen aan de chatfunctie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.smallingerland.nl/ is de ‘Uw mening’ pop-upknop ‘Verstuur’ alleen zichtbaar door kleurverschil en hierdoor missen kleurblinden de knop.

   Op pagina https://servicecentrum.smallingerland.nl/customer-details kunnen er foutmeldingen in beeld komen bij het niet of niet goed invullen van de velden. Deze meldingen zijn rood van kleur om aan te geven dat het foutmeldingen zijn. Doordat de tekst niet voldoet aan succescriterium 3.3.1 Fout identificatie is kleur de enige manier waarop duidelijk wordt gemaakt dat het hier om foutmeldingen gaat. Dit kan opgelost worden door goede foutmeldingen te geven.

  • Oorzaak:

   Onjuiste keuze gemaakt in de kleuren

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen

  • Maatregel:

   Kleuren moeten aangepast worden en de 'Uw Mening' pop-up wellicht weg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Keuze in kleuren voldoet niet aan contrastverhouding

  • Gevolg:

   Visuele informatie kan door kleurblinden niet altijd worden geïdentificeerd. Niet alle grafische objecten kunnen begrepen worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen

  • Maatregel:
   • Kleurcontrasten worden aangepast en getest
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.smallingerland.nl/eDiensten/Contactformulier staat een niet werkende skiplink ‘Direct naar de inhoud van de pagina’

  • Oorzaak:

   Skiplink heeft foutieve link of link bevat geen informatie

  • Gevolg:

   Skiplink in het formulier verwijst naar een niet bestaand element met id=”row1”.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Skiplink moet verwijzen naar correctie link of informatie toevoegen aan row 1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel niet beschrijven.

   • pagina https://servicecentrum.smallingerland.nl/customer-details
   • in pdf's
  • Oorzaak:

   Ontbrekende tekst

  • Gevolg:

   Door een onduidelijke, niet-beschrijvende titel voor webpagina's weet men niet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's aanbieden in het title element in HTML

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmelding in formulier is een instructie en geen foutmelding.

  • Oorzaak:

   Opbouw formulier is niet correct

  • Gevolg:

   Voor slechtzienden of blinden is het niet duidelijk waar de fouten zitten,

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   De foutmeldingen moeten worden aangepast en getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige elementen hebben geen door software te bepalen naam.

   • Op pagina https://servicecentrum.smallingerland.nl/services hebben enkele elementen geen door software te bepalen naam.
  • Oorzaak:

   Er is geen naamgeving aan elementen gekoppeld

  • Gevolg:

   Rollen van bepaalde elementen of software kan niet bepaald worden en voorgelezen worden aan blinde bezoekers door hun voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden.

   How About You maakt aanpassingen aan de chatfunctie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Smallingerland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209