Verklaring van Website Gemeente Rhenen

Status toegankelijkheid https://www.rhenen.nl

Gemeente Rhenen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rhenen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website Gemeente Rhenen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rhenen is beschikbaar via de link https://www.rhenen.nl/over-toegankelijkheid-en-webarchief

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rhenen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Website Gemeente Rhenen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rhenen is gevorderd met de toegankelijkheid van Website Gemeente Rhenen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rhenen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via website@rhenen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Rhenen


 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Website Gemeente Rhenen : voldoet gedeeltelijk

De website Website Gemeente Rhenen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rhenen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkonline.nl/audits/b0f3718c-90ed-11ec-b909-0242ac120002
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rhenen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:
   1. Voor de video op de pagina https://www.rhenen.nl/praat-en-doe-mee/inwonerspanel-rhenen-spreektis geen audiodescriptie aanwezig. Dit succescriterium stelt dat, binnen de mogelijkheden van de video, visuele elementen zoals wisselingen van scene of informatie over de spreker via audio aan de gebruiker wordt overgedragen. Deze audiodescriptie kan gedaan worden met een tweede audiotrack waaraan deze informatie is toegevoegd.
    De onderzochte video heeft muzikale pauzes waarin geen dialoog plaatsvindt. Deze momenten kunnen gebruikt worden om de scenes te omschrijven of een spreker aan te kondigen.
  • Gevolg:

   De video's kunnen wellicht niet geheel te volgen zijn voor gebruikers met een visuele beperking. Wel op hoofdlijnen, maar er kunnen details ontbreken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan indien nodig een tekstueel samenvatting bij video's plaatsen, waar dit noodzakelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Op de pagina https://www.rhenen.nl/info-over-de-gemeente/afspraak-maken wordt een combinatie van kopteksten en lijst items gebruikt om content op te maken. Door de mengeling van verschillende content elementen ontstaat voor gebruikers van voorleessoftware een onduidelijke situatie over de structuur van de content. Het gaat om de content onder de kop "Uw afspraak veranderen of afzeggen", welke is opgemaakt met een lijst met 1 item met daarin een H4 kop gevolgd door een paragraaf buiten de lijst. Dezelfde structuur herhaald zich vervolgens nog een keer voor het volgende item.
   2. Voor het formulier op de pagina https://www.rhenen.nl/aanvragen-en-regelen/mijn-zaakgeldt het volgende:
    1. De radio input elementen (ja/niet volledig/nee) horen samen met het label gegroepeerd te worden in een fieldset. Op die manier is voor hulpsoftware duidelijk welke onderdelen bij elkaar horen. Zie de pagina Grouping Controls (engels) van het W3C voor meer informatie.
    2. De gebruikersgegevens (naam / e-mailadres) staan samengevoegd in een fieldset, maar hier kloppen een paar punten niet.
     1. Er ontbreekt een legend om de fieldset een naam te geven.
     2. In de fieldset hoort een legend te staan met een beschrijving voor de verzameling velden, bijvoorbeeld "Contactgegevens".
     3. De tekst bij de velden is een introductie op de velden en hoort buiten de fieldset te staan.
   3. In de PDF https://www.rhenen.nl/fileadmin/gemeente_rhenen/Ruimtelijke_ordening/Lijst_met_maatregelen_-_Lening_Duurzaam_Wonen.pdf is het volgende problemen vastgesteld:
    1. Lijsten zijn in de code niet als lijsten gemarkeerd, maar als paragrafen.
    2. Een deel van de lijst is als tabel gemarkeerd terwijl dit geen tabel is.
   4. In de PDF https://www.rhenen.nl/fileadmin/gemeente_rhenen/Ruimtelijke_ordening/Diverse_leenvormen_-_Lening_Duurzaam_Wonen.pdfzijn kopteksten aanwezig die niet als zodanig zijn opgemaakt.
   5. De PDF https://www.rhenen.nl/fileadmin/gemeente_rhenen/Burgerzaken/paspoort_Download__Toestemmingsverklaring_paspoort.pdfis een formulier, maar de nodige codes ontbreken om dit formulier digitaal in te kunnen vullen. Hierdoor zijn mensen die van hulpsoftware afhankelijk zijn uitgesloten van gebruik en zijn ze afhankelijk van anderen om deze informatie door te geven.

   Opmerking: Op meerdere pagina's missen er in de kopteksten niveaus. Op de pagina https://www.rhenen.nl/info-over-de-gemeente/nieuws/herinnering-de-gemeente-sponsort-een-minibosje-in-uw-tuinstart de content bijvoorbeeld met een H1⁣, maar opvolgende kop niveaus zijn een H4. Dit is momenteel geen fout volgens de WCAG richtlijnen, maar het is wel aan te raden om een juiste volgorde op basis van de content te gebruiken. Advies is om de H4 elementen hier te veranderen naar H2 elementen op een juiste structuur aan te houden.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers kan niet altijd duidelijk zijn welke onderdelen bij elkaar horen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan de content nalopen om te controleren of de juiste structuur gebruikt wordt en aanpassen waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:
   1. Voor het formulier op de pagina https://www.rhenen.nl/aanvragen-en-regelen/mijn-zaakgeldt dat de invoervelden Naam en E-mailadres niet voorzien zijn van een autocomplete attribuut met een bijbehorende waarde. Hiermee kan hulpsoftware persoonlijke informatie van de gebruiker automatisch invullen om mensen met een motorische beperking te ontlasten. Voegt de volgende attributen toe om dit mogelijk te maken.
    1. Voor het naamveld: autocomplete="name"
    2. Voor het e-mailadres veld: autocomplete="email"
  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan persoonlijke informatie van gebruiker niet altijd automatisch invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website geeft aan dit probleem op te gaan lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 1.4.2 - Geluidsbediening [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

  • Oorzaak:
   1. In hun focus/hover state hebben sommige link-teksten onvoldoende contrast. Het gaat dan o.a. om:
    1. De links in het kruimelpad (hover, niet focus)
    2. De links bovenaan sommige content pagina's zoals "Afspraak veranderen of afzeggen" op de pagina https://www.rhenen.nl/info-over-de-gemeente/afspraak-maken
  • Gevolg:

   Deze elementen zijn minder goed zichtbaar vanwege gebrek aan contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website geeft aan dit probleem op te gaan lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:
   1. Het navigatiemenu neemt tijdens het inzoomen op 400% meer dan het gehele scherm in beslag als het wordt uitgeklapt. Scrollen verplaatst alleen de onderliggende content. Hierdoor zijn niet alle onderdelen van het menu zichtbaar.
   2. Op de pagina https://www.rhenen.nl/info-over-de-gemeente/service-en-contact staan tabbladen. Deze bevatten content als "veelgestelde vragen". Bij het inzoomen wordt het element omgezet naar een accordeon vorm. In deze vorm zijn de links en teksten niet langer zichtbaar. Alleen de kopteksten en de knop blijven beschikbaar.
  • Gevolg:

   Bepaalde content kan letterlijk buiten beeld/bereik vallen bij gebruikers die een vergrote weergave van de website ingesteld hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website geeft aan dit probleem op te gaan lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   1. Op de pagina https://www.rhenen.nl/praat-en-doe-mee/inwonerspanel-rhenen-spreekt staat onderaan een link met de tekst Stuur een bericht via de site. Het is uit de link en de pagina niet op te maken naar welke externe website deze link verwijst. Een betere linktekst zou zijn Stuur een bericht via rhenenspreekt.nl

   Opmerking: Op de pagina https://www.rhenen.nl/info-over-de-gemeente/nieuws/herinnering-de-gemeente-sponsort-een-minibosje-in-uw-tuinstaat onderaan een link met de tekst "Dit formulier". Uit de directe context van de link (de paragraaf waarin hij staat) is op te maken waar deze link voor dient, maar het is aan te raden een duidelijke linktekst te gebruiken. Een goede tekst voor de link kan zijn: het formulier "aanmelden Tuiny forest"

  • Gevolg:

   Het kan voor een gebruiker onduidelijk zijn naar welke link/externe pagina geleid wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan alle links nalopen in de content en aanpassen waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:
   1. Voor het formulier op de pagina https://www.rhenen.nl/aanvragen-en-regelen/mijn-zaakgeldt het volgende:
    1. De eerste vraag een verplichte vraag is. De vraag wordt als verplicht gemarkeerd met een sterretje (*), maar de betekenis van dit symbool wordt niet uitgelegd. Het is niet voor elke gebruiker vanzelfsprekend wat de betekenis hiervan is.
     Voeg een uitleg van het symbool toe of vervang het symbool door de tekst "(verplicht)".
    2. Het invoerveld voor opmerkingen heeft een maxlength waarde van 200. Deze informatie is echter niet vooraf te zien en wordt pas zichtbaar zodra iemand met invoeren begint.
  • Gevolg:

   Kan onduidelijkheden geven voor de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website geeft aan dit probleem op te gaan lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:
   1. De bedieningsknoppen van de "Lees voor" functie hebben geen zichtbare focus indicatie. Hierdoor is niet duidelijk welke knop de focus heeft.
  • Gevolg:

   De knop is onvoldoende zichtbaar vanwege gebrek aan contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website geeft aan dit probleem op te gaan lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   1. De uitklapbare elementen hebben op de interactie een aria-expanded attribuut. Bij het activeren via toetsenbord worden deze juist omgezet naar true of false. Bij activatie via de muis is dit echter niet het geval.
  • Gevolg:

   Hulpsoftware heeft moeite met het gebruik.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website geeft aan dit probleem op te gaan lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:
   1. Voor het formulier op de pagina https://www.rhenen.nl/aanvragen-en-regelen/mijn-zaakgeldt het volgende:
    1. Het invoerveld voor opmerkingen heeft een maxlength waarde van 200. Deze informatie is echter niet vooraf te zien en wordt tijdens het typen getoond. De maxlength waarde wordt momenteel niet door screen readers afgekondigd. Ze merken dus gaandeweg pas dat een limiet is bereik als hun invoer geen feedback meer geeft.

     Om dit op te lossen kan aan de "U heeft nog X karakters beschikbaar" melding een aria-live="polite" attribuut gekoppeld worden. Op deze manier worden wijzigingen aan hulpsoftware doorgegeven zodra er een pauze is in de invoer.

     Advies: Overweeg het limiet te verwijderen of te verruimen. Het kan voor mensen lastig zijn iets te delen in een lengte die ongeveer overeen komt met 2 redelijk korte zinnen.

  • Gevolg:

   Het invoeren van gegevens door een gebruiker komt plotseling tot een eind vanwege een maximum aan karakters.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website geeft aan dit probleem op te gaan lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rhenen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209