Verklaring van Gemeente Waalre

Status toegankelijkheid https://www.waalre.nl

Gemeente Waalre is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Waalre streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Waalre.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Waalre is beschikbaar via de link https://www.waalre.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Waalre gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Waalre gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Waalre is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Waalre en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-03-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Waalre .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@waalre.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Waalre

Gemeente Waalre werkt voortdurend aan digitale toegankelijkheid. De aandacht ligt momenteel op de afvalkalender en interne bewustwording en training.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Waalre : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Waalre is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Waalre dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waalre.nl/data/downloadables/2/0/5/9/wcag-21-inspectie-wwwwaalrenl-niveau-aa-11.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Waalre dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […] In de volgende pdf-documenten staat bovenin het logo van Gemeente Waalre. Dit logo is niet als afbeelding getagd en wordt daarom genegeerd. Op pagina 1 moet dit logo wel een afbeelding worden en een goed tekstalternatief krijgen. Op de vervolgpagina’s is dat niet nodig en zelfs niet gewenst, omdat dit daar de leesvolgorde kan onderbreken. Dit is tevens een probleem onder succescriterium 1.3.1, maar daar niet nogmaals afgekeurd.https://www.waalre.nl/data/downloadables/1/0/3/aanvraagformulier-bijzondere-bijstand_minimaregelingen-client-participatiewet.pdf en https://www.waalre.nl/data/downloadables/1/1/2/toestemmingsformulier-inwoning.pdf

  • Oorzaak:

   De pdf's zijn aangepast. We weten dat formulieren in pdf aanbieden niet ideaal is. We zijn daarom bezig om dit om te zetten naar webformulieren.

  • Gevolg:

   Afbeeldingen worden niet waargenomen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   De pdf is aangepast.

  • Maatregel:

   Het webteam heeft een training gevolgd over toegankelijke pdf's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. In PDF-document https://www.waalre.nl/data/downloadables/1/0/3/aanvraagformulier-bijzondere-bijstand_minimaregelingen-client-participatiewet.pdf staan diverse tabellen. De bovenste rij van deze tabellen is in het geheel opgemaakt als tabelkop (thead). De teksten in de rijen eronder zijn opgemaakt als rijkoppen (tbody met td). Doordat de eerste rij is opgemaakt als tabelkop, heeft deze ook een andere relatie tot de onderliggende inhoud. Voorleessoftware zal hierdoor bijvoorbeeld voorlezen: “Rij 1 Werkprocesnummer Clientnummer”. Oftewel eerst het rij-nummer, daarna de kop en daarna de inhoud van de cel. Hierdoor klopt ook het aantal rijen niet meer. Hulpsoftware ziet de eerste rij namelijk als koprij, waardoor de tabel eigenlijk steeds een rij te weinig heeft voor hulpsoftware. Dit gaat verkeerd in alle tabellen, o.a. ook in het PDF-document https://www.waalre.nl/data/downloadables/1/1/2/toestemmingsformulier-inwoning.pdf. In het PDF-document https://www.waalre.nl/data/downloadables/1/0/3/aanvraagformulier-bijzondere-bijstand_minimaregelingen-client-participatiewet.pdf staat onder de kop “Toelichting van uw aanvraag” visueel een rechthoekig kader. Voor dit kader is een tabel (inclusief thead en tbody) gebruikt. Het gebruik van een tabel voor de layout is niet toegestaan en wordt dus afgekeurd onder dit succescriterium. Het is beter om hier een grafisch element te gebruiken ipv. een tabel. Voor de overige tabellen is dit overigens ook een punt van discussie omdat deze tabellen hier niet echt content bevatten en alleen koppen. Bij de overige tabellen is dit niet afgekeurd, maar het wordt wel geadviseerd om dit aan te passen.

  • Oorzaak:

   De pdf's zijn aangepast. We weten dat formulieren in pdf aanbieden niet ideaal is. We zijn daarom bezig om dit om te zetten naar webformulieren.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware zal tabellen in PDF's niet op de juiste manier waarnemen.

  • Alternatief:

   De pdf is aangepast.

  • Maatregel:

   Het webteam heeft een training gevolgd over toegankelijke pdf's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens. Op pagina https://mijn.waalre.nl/aanvragen/74/onbekend/melding-openbare-ruimte verschijnen, als bij ‘Gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens?’ is gekozen voor ‘Ja’, velden voor naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze velden hebben geen attribuut ‘autocomplete’. Door dat toe te voegen met de juiste waarde wordt het mogelijk voor de browser of hulpsoftware om automatisch de juiste waarde in te vullen voor invoervelden die bedoeld zijn voor het invullen van persoonlijke gegevens. Ook kan hulpsoftware extra hulp geven bij het invullen als het weet wat voor soort gegevens ingevuld moeten worden. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een complete lijst van invoervelden waar dit voor geldt met de juiste waarden.
  • Oorzaak:

   De formulieren op mijn.waalre.nl komen van een externe leverancier, namelijk Zaaksysteem.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware of browsers kunnen niet automatisch de juiste waarde invullen voor invoervelden.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief aangeboden.

  • Maatregel:

   De leverancier is bezig om formulieren te laten voldoen aan alle succescriteria. De velden hebben inmiddels het attribuut 'autocomplete' gekregen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht. Op pagina https://mijn.waalre.nl/aanvragen/74/onbekend/melding-openbare-ruimte staat om het tekstveld ‘Omschrijving van de melding’ een lichtgrijs kader. Het contrast tussen deze grijze kleur en wit is 1,9:1 en had ook minstens 3,0:1 moeten zijn.Als bij ‘Gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens?’ gekozen is voor ‘Ja’ dan verschijnen er meer velden hetzelfde lichtgrijze kader.
  • Oorzaak:

   De formulieren op mijn.waalre.nl komen van een externe leverancier, namelijk Zaaksysteem.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking zijn kunnen het tekstveld niet waarnemen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier is bezig om formulieren te laten voldoen aan alle succescriteria.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur. Op pagina https://mijn.waalre.nl/aanvragen/74/onbekend/melding-openbare-ruimte staan rode vraagteken-iconen. Als hier met de muis overheen wordt bewogen, verschijnt een uitleg. De uitleg is niet te sluiten anders dan door de focus te verplaatsen met de muis of het toetsenbord, en de uitleg dekt bij kleine resoluties belangrijke content af, zoals het label. Een gebruikelijke oplossing is dat de inhoud gesloten kan worden met de escape-toets.
  • Oorzaak:

   De formulieren op mijn.waalre.nl komen van een externe leverancier, namelijk Zaaksysteem.

  • Gevolg:

   De uitleg onder de rode vraagteken-iconen zijn niet te sluiten met de escape-toets. Daarnaast is content niet meer zichtbaar door de uitleg.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatieve oplossing geboden.

  • Maatregel:

   De leverancier is bezig om formulieren te laten voldoen aan alle succescriteria. De uitleg is inmiddels te sluiten met de escape-toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Waalre heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209