Verklaring van cvte.nl

Status toegankelijkheid https://www.cvte.nl/

College voor Toetsen en Examens is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-01-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website cvte.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van College voor Toetsen en Examens is beschikbaar via de link https://www.cvte.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door College voor Toetsen en Examens gepubliceerde informatie blijkt dat de website cvte.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver College voor Toetsen en Examens is gevorderd met de toegankelijkheid van cvte.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van College voor Toetsen en Examens .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cvte.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Hebben we niet op tijd gereageerd of bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Dan kunt u de klachtprocedure College voor Toetsen en Examens volgen.

Aanvullende informatie van College voor Toetsen en Examens

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content

 • Op meerdere pagina’s staat een alt tekst ingevuld bij decoratieve afbeeldingen.

Oplossing: De alt teksten zijn verwijderd bij decoratieve afbeeldingen.

 • Op de homepage staan 2 afbeeldingen met wisselende teksten (gifjes). Niet alle zichtbare teksten worden door hulpsoftware doorgegeven aan blinden. Dit moet wel.

Oplossing: de gifjes zijn verwijderd en vervangen door gewone afbeeldingen met alt tekst.

 • Op pagina https://www.cvte.nl/contact staat het logo. Dit logo heeft geen goede alt tekst. De alt tekst moet het logo beschrijven: ‘Logo College voor Toetsen en Examens’. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Oplossing: er is een alt tekst toegevoegd aan het logo.

 • In het pdf-document informatie-voor-nieuwe-examinatoren had de eerste pagina een afbeelding zonder tekstalternatief. Dit moet getagd worden als artefact zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren. Op de eerste pagina staat ook het logo. Dit logo is niet getagd en dit moet wel. Een logo is altijd informatief en heeft een tekstalternatief nodig.
 • Oplossing: het oude document is vervangen door een nieuw document dat wel toegankelijk is.

SC 1.2.2 - Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

 • Op de pagina werken-bij-het-bureau staat een video zonder ondertiteling.

Oplossing: Er is ondertiteling toegevoegd aan de video.

SC 1.3.1- Info en relaties

 • Op pagina https://www.cvte.nl/contact staan twee zichtbare koppen ‘E-mail’ en ‘Twitter’ die opgemaakt zijn met het strong-element en niet als html koppen. Op pagina https://www.cvte.nl/over-het-cvte/werken-bij/werken-voor-de-staatsexamens-vo is het stuk tekst bij ‘Lees ook’ ook met het strong element opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Oplossing: de strong-elementen zijn vervangen door html-koppen.

 • De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. https://www.cvte.nl/binaries/cvte/documenten/publicaties/2016/06/16/persbericht-cvte-centrale-examens-2016/persbericht_cvte_centrale_examens_2016.pdf

Oplossing: dit document is verwijderd, ook ivm de actualiteit van het bericht.

 • In het pdf document https://www.cvte.nl/binaries/cvte/documenten/publicaties/2019/12/13/informatie-voor-nieuwe-examinatoren/StexVO_informatie_voor_nieuwe_examinatoren_december_2019.pdf is de titel van het document op de eerste pagina niet getagd als zodanig. Dit moet wel. Er zijn verder in het document ook geen koppen gebruikt. Dit is van belang voor blinden, zodat zij de structuur van het document ook mee krijgen. Op pagina 2 staat een tabel. In deze tabel zijn de kolomkoppen niet getagd als kolomkoppen. Dit moet wel. Dit geldt ook voor de tabel op pagina 5.De tekst op de laatste pagina is ook niet getagd. Dit moet worden getagd als tekst.

Oplossing: Dit document is verwijderd.

SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst

 • Op pagina https://www.cvte.nl/ staan twee afbeeldingen met tekst. Deze teksten zijn niet aanpasbaar en niet essentieel. Deze afbeeldingen van tekst moeten weergegeven worden als gewone tekst.

Oplossing: De gifjes zijn verwijderd en vervangen door gewone afbeeldingen.

SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen

 • Op pagina https://www.cvte.nl/ staan twee afbeelding met wisselende teksten welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden. - Dit komt ook voor op pagina https://www.cvte.nl/over-het-cvte/werken-bij.

Oplossing: De gifjes zijn verwijderd en vervangen door gewone afbeeldingen.

SC 2.4.2 - Paginatitel

 • Het pdf-bestand informatie-voor-nieuwe-examinatoren 2019 heeft geen bestandstitel.

Oplossing: Het bestand is vervangen door een nieuwere versie waar wel een bestandstitel aan is meegegeven.

SC 2.4.4 - Linkdoel (in context)

 • Op pagina https://www.cvte.nl/sitemap staat het logo als link naar de homepage. Het linkdoel is hier niet duidelijk. De linktekst is nu ‘Naar de homepage van Platform-Sites, Naar de homepage van Platform-Sites’. Een logo heeft een beschrijvend tekstalternatief nodig (zie sc 1.1.1) en het title-attribuut van de link kan de informatie geven over waar de link heen gaat. Bijvoorbeeld alt=”Logo College voor Toetsen en Examens” title=”Naar homepage”. Dan is het voor iedereen duidelijk wat het is en waar het heen gaat. Dit komt op meerdere pagina’s voor. - Op pagina https://www.cvte.nl/actueel is het linkdoel van de afbeelding van Pieter Hendrikse niet duidelijk. Hier kan in het title-attribuut van de link extra informatie dat de link naar de weblog gaat.

Oplossing: De title attributen zijn aangepast.

SC 2.5.3 - Label in naam

 • Oorzaak: - Op de pagina https://www.cvte.nl/ staan twee afbeeldingen met tekst erop. De onderliggende links moeten volgens dit succescriterium een naam hebben die de zichtbare tekst op deze afbeeldingen bevat. Een gedeelte van de tekst zit er wel in maar is niet volledig. De naam van deze link moet deze zichtbare tekst gaan bevatten.

Oplossing: De gifjes zijn verwijderd en zijn vervangen door normale afbeeldingen.

SC 2.5.3 - Label in naam

 • Op alle pagina's staat een logo met de tekst ‘College voor Toetsen en Examens’. Op alle pagina's behalve op de homepage is dit een link naar de homepage met de naam ‘Naar de homepage van Platvorm-Sites'. De naam van deze link moet de tekst ‘College voor Toetsen en Examens’ krijgen. https://www.cvte.nl/sitemap

Oplossing: De naam van de link van het logo is aangepast.

SC 3.1.1 - Taal van de pagina

 • Het pdf-document persbericht cvte centrale examens 2016 heeft geen taal aangegeven in de eigenschappen.

Oplossing: Dit document is verwijderd ook vanwege de actualiteit van het bericht.

SC 3.1.2 - Taal van onderdelen

 • Op pagina https://www.cvte.nl/about-cvte is de hoofdtaal Nederlands. Maar voor de inhoud moet een taalwisseling worden gegeven, zodat hulpsoftware weet dat de inhoud in een andere taal moet worden voorgelezen.

Oplossing: De taal van de pagina is aangepast.
 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website cvte.nl : voldoet gedeeltelijk

De website cvte.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens College voor Toetsen en Examens dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cvte.nl/documenten/rapporten/2020/10/19/toegankelijkheidsonderzoek-cvte.nl-oktober-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart College voor Toetsen en Examens dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina’s staan video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief.

   • https://www.cvte.nl/over-het-cvte/werken-bij/werken-voor-de-staatsexamens-vo
  • Gevolg:

   Blinden krijgen de informatie die in beeld komt nu niet mee.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er zal later worden gekeken naar dit punt om te zien hoe we dit kunnen oplossen. We zullen eerst de overige toegankelijkheidspunten oplossen. Daarna zullen we kijken wat er mogelijk is voor dit punt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Op dit punt hebben we momenteel nog onvoldoende kennis om het direct zelf op te kunnen lossen. Na het oppakken van de overige punten zal er gekeken worden naar dit punt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina’s staan video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie. Dit moet wel.

   • https://www.cvte.nl/over-het-cvte/werken-bij/werken-voor-de-staatsexamens-vo
  • Gevolg:

   Blinden krijgen de informatie die in beeld komt nu niet mee.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er zal later worden gekeken naar dit punt om te zien hoe we dit kunnen oplossen. We zullen eerst de overige toegankelijkheidspunten oplossen. Daarna zullen we kijken wat er mogelijk is voor dit punt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Op dit punt hebben we momenteel nog onvoldoende kennis om het direct zelf op te kunnen lossen. Na het oppakken van de overige punten zal er gekeken worden naar dit punt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

College voor Toetsen en Examens geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door College voor Toetsen en Examens nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209