Verklaring van O.L.A.Z.

Status toegankelijkheid https://www.olazzeeland.nl/

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-03-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website O.L.A.Z. .

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) gepubliceerde informatie blijkt dat de website O.L.A.Z. gedeeltelijk voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) is gevorderd met de toegankelijkheid van en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-03-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z).
Functie: Voorzitter O.L.A.Z..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-03-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@olazzeeland.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z)

Wij hebben continu aandacht voor de toegankelijkheid van de website. Dit doen we door:

 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Samenwerking met de leverancier van de software voor de website.

PDF
Toegankelijke pdf-documenten maken is een moeilijke opgave. Wij hebben verwijzingen  naar andere websites waarop pdf's staan. We proberen op onze eigen website het gebruik van niet-toegankelijke pdf-documenten te voorkomen. We kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf-documenten die op onze website staan aan alle eisen voldoen.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.olazzeeland.nl/: voldoet gedeeltelijk

De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.olazzeeland.nl/app/uploads/2024/02/WCAG-2.1-AA-inspectie-olazzeeland.nl-1.0-Cardan.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-10-2023
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Alle pagina's op olazzeeland.nl (URI-basis)
    • Niet de pagina's op olaz.notubiz.nl, www.zrd.nl, vang-hha.nl, www.milieucentraal.nl en dergelijke (andere URI-basis en andere stijlkenmerken)
    • Niet de pagina's van websites van deelnemers zoals www.borsele.nl, www.goes.nl en dergelijke (andere URI-basis en andere stijlkenmerken)
    • Niet de van derden afkomstige inhoud (wettelijke uitzondering voor de overheid).
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

De website https://www.olazzeeland.nl/ voldoet niet aan de volgende succescriteria:

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
 • SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
 • SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
 • SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
 • SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
 • SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
 • SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
 • SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
 • SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
 • SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
 • SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
 • SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
 • SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
 • SC 2.3.1 - Drie flitsen of beneden drempelwaarde [niveau A]
 • SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
 • SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
 • SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
 • SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
 • SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
 • SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
 • SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
 • SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
 • SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
 • SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
 • SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]

Voortgang

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) werkt aan het oplossen van de gevonden afwijkingen. De volgende afwijkingen zijn volgens Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) inmiddels opgelost:

 • SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Opgelost op: 14-03-2024
  • Genomen maatregelen:
   Verwijzing is aangepast

Alternatieven

In de tussentijd biedt Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) de volgende alternatieven aan bezoekers die last hebben van de afwijkingen die nog niet zijn opgelost:
Websitebezoekers die toegankelijkheidsproblemen ervaren kunnen dit melden via het contactformulier of e-mail info@olazzeeland.nl.

Maatregelen

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) neemt de volgende maatregelen om de afwijkingen op te lossen:
Waar het kan lossen we de problemen zelf op. Is dit niet mogelijk dan nemen we contact op met de websiteleverancier.

Op 31-12-2025 zal de website https://www.olazzeeland.nl/ volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Onevenredige last

De maatregelen die Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240619