Verklaring van Projectenboek gemeente Leidschendam-Voorburg

Status toegankelijkheid https://projectenboek.lv.nl/

Gemeente Leidschendam-Voorburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Leidschendam-Voorburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Projectenboek gemeente Leidschendam-Voorburg.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Leidschendam-Voorburg is beschikbaar via de link https://www.lv.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Leidschendam-Voorburg gepubliceerde informatie blijkt dat de website Projectenboek gemeente Leidschendam-Voorburg gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Leidschendam-Voorburg is gevorderd met de toegankelijkheid van Projectenboek gemeente Leidschendam-Voorburg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Leidschendam-Voorburg .
Functie: Afdelingshoofd PMA.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Meld dit bij ons via Probleem digitale toegankelijkheid melden

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke ombudsman van Den Haag. Leidschendam-Voorburg is daar bij aangesloten.

Aanvullende informatie van Gemeente Leidschendam-Voorburg

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-01-2026.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Projectenboek gemeente Leidschendam-Voorburg : voldoet gedeeltelijk

De website Projectenboek gemeente Leidschendam-Voorburg is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Leidschendam-Voorburg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/projectenboek.lv.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Leidschendam-Voorburg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p13144/project-overzicht staan informatieve iconen in een tabel. De betekenis van deze iconen staat aangeven op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer, waar naast de iconen een tekstalternatief te zien is. De iconen op pagina https://projectenboek.lv.nl/p13144/project-overzicht hebben geen tekst alternatief. Hierdoor is de betekenis van deze iconen niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Zorg ervoor dat deze iconen de alternatieve tekst krijgen die op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer staat. Deze iconen zonder alternatieve tekst komen ook op andere pagina's voor, bijvoorbeeld op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12762/sociale-woningbouw-de-star in de tabel onder de kop 'Planning'.

   De informatieve iconen in de tabel op pagina https://projectenboek.lv.nl/p13144/project-overzicht zijn door middel van het pseudo-element :before/:after en de content property in de CSS op de pagina gezet. Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de html te plaatsen, bijvoorbeeld als img-element of svg met tekstalternatief.

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer staat een informatieve afbeelding onder de kop 'Fasering in projecten'. De afbeelding bevat teksten die informatie overbrengen, maar de afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat de afbeelding een alternatieve tekst krijgt. In dit tekstalternatief moeten alle teksten op de afbeelding voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld ook door de relaties in de afbeelding uit te leggen in een paragraaf op de pagina en daar naar te verwijzen in de alternatieve tekst.

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p15293/duurzaamheid staat onder de tekst 'Duurzaamheid' een afbeelding met de alternatieve tekst 'Afbeelding 1 behorende bij Duurzaamheid'. Deze alternatieve tekst omschrijft de afbeelding niet. Zorg ervoor dat de afbeelding een alternatieve tekst krijgt die omschrijft wat er op de afbeelding is te zien.

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/bestaatniet staat een decoratieve afbeelding. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst nodig, wel moet het img-element van de afbeelding een leeg alt-attribuut hebben. Zonder leeg alt-attribuut gaat hulpsoftware zelf opzoek naar een alternatieve tekst voor de afbeelding en gebruikt bijvoorbeeld de bestandsnaam. Geef het img-element daarom een leeg alt-attribuut.

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12762/sociale-woningbouw-de-star staat een kaart. Voor (semi-)overheidsinstanties is het niet verplicht dat kaartmateriaal toegankelijk is. Wel moet de informatie op de kaart beschikbaar zijn op een toegankelijke manier. Zorg ervoor dat de locatie die op de kaart wordt aangegeven ook beschikbaar is voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien, bijvoorbeeld door het adres als tekst op de pagina te plaatsen. Dit probleem komt voor bij meerdere kaarten op de website, bijvoorbeeld bij de kaarten op https://projectenboek.lv.nl/p12708/kaart en https://projectenboek.lv.nl/p15785/sterk-voor-noord.

  • Gevolg:

   De betekenis van afbeeldingen is niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer staan koppen die alleen zijn opgemaakt met het em-element, bijvoorbeeld de koppen 'Scope' en 'Legenda'. Het em-element is niet geschikt om koppen mee op te maken, het heeft namelijk een semantische waarde die niet gelijk is aan dat van een kop-element. Het em-element geeft nadruk aan woorden waarmee de betekenis van een zin kan worden aangegeven aan hulpsoftware. Los dit op door het em-element te verwijderen en de koppen met een kop-element op te maken. Dit probleem komt ook voor op andere pagina:

   • https://projectenboek.lv.nl/p12762/sociale-woningbouw-de-star
   • https://projectenboek.lv.nl/p12782/vliethaven

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer is een tabel gebruikt om de iconen en hun beschrijving onder 'Legenda' mee op te maken. De iconen (img-elementen) zijn geplaatst in table headers (th-elementen). Doordat de iconen geen alternatieve tekst hebben ziet hulpsoftware dat de table header leeg zijn. Een table header mag nooit leeg zijn, omdat dit wat zegt over (een) andere cel(len) in de tabel. Zorg ervoor dat de table header content bevat. Dit kan door de iconen een alternatieve tekst te geven, maar een alternatieve tekst op de iconen is niet per se nodig omdat in tekst de betekenis van de iconen is aangegeven. Een andere oplossing kan zijn om geen tabel te gebruiken om deze content mee op te maken.

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12762/sociale-woningbouw-de-star staat onder de kop 'Planning' een tabel. In deze tabel is de kopcel 'Mijlpijlen' via id's en header attributen gekoppeld aan andere kopcellen, bijvoorbeeld de cellen 'Gepland' en 'Raadsbesluit'. Voor deze kopcellen is de cel 'Mijlpijlen' geen kop, daarom mogen deze cellen niet aan elkaar gekoppeld zijn. Dit probleem komt ook voor bij andere tabellen op deze en andere pagina's, bijvoorbeeld op https://projectenboek.lv.nl/p15293/duurzaamheid en https://projectenboek.lv.nl/p12778/pleunis-locatie.

   In het sub-navigatiemenu op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12762/sociale-woningbouw-de-star wordt aangegeven bij welk onderdeel de bezoeker is doordat de achtergrond van dit onderdeel blauw is. Omdat deze informatie visueel wordt overgebracht, moet deze informatie ook beschikbaar zijn in de code voor hulpsoftware. Zorg ervoor dat het huidige onderdeel in het sub-navigatiemenu in de code wordt aangeven, bijvoorbeeld door aria-current op het huidige onderdeel te plaatsten. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op;

   • https://projectenboek.lv.nl/p15293/duurzaamheid
   • https://projectenboek.lv.nl/p12778/pleunis-locatie

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/bestaatniet staat de tekst 'U heeft het adres verkeerd getyped of de pagina is mogelijk verplaatst.'. Deze tekst is opgemaakt met het h3-element, maar het is geen echte kop, enkel gewone platte tekst. Doordat de tekst is opgemaakt met een kop-element wordt deze meegenomen in koppenlijsten van screenreaders en is het te bereiken met de knopsneltoets. Alleen koppen mogen opgemaakt worden met een kop-element. Verwijder daarom het h3-element van tekst.

   De PDF op pagina https://projectenboek.lv.nl/assets/docs/Bestedingsplan_6_april_2021.pdf is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor, bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF codelaag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest deze teksten niet als koppen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer staan onder 'Legenda kaart' locatie-iconen met verschillende kleuren. De kleur van het icoon zegt iets over de betekenis. Doordat deze betekenis alleen wordt overgebracht met kleur is de informatie niet beschikbaar voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn. Zorg ervoor dat de betekenis van de iconen ook op een manier wordt overgebracht die niet afhankelijk is van kleur, bijvoorbeeld door andere vormen te gebruiken. Deze iconen komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op https://projectenboek.lv.nl/p12708/kaart.

  • Gevolg:

   Doordat de iconen alleen worden overgebracht met kleur is de informatie niet beschikbaar voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met de muisaanwijzer over de items in het sub-navigatiemenu op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12778/pleunis-locatie gaan, verandert de tekst- en achtergrondkleur van het item. Het contrast van de witte tekst op de beige achtergrond (HEX #CDA169) is te laag. De contrastverhouding is hier 2,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12762/sociale-woningbouw-de-star en https://projectenboek.lv.nl/p12782/vliethaven.

  • Gevolg:

   Niet alles is goed zichtbaar als het contrast te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermbreedte van 1280 pixels wordt ingezoomd tot 400% op https://projectenboek.lv.nl/p13144/project-overzicht verdwijnt het broodkruimeldpad achter andere content. Hierdoor is deze functionaliteit niet beschikbaar voor bezoekers die de pagina ingezoomd moeten bekijken, bijvoorbeeld vanwege slecht zicht of dyslexie. Zorg ervoor dat content niet over elkaar komt te staan of dat geen functionaliteiten verdwijnen wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

   Wanneer bij een schermbreedte van 1280 pixels wordt ingezoomd tot 400% op pagina https://projectenboek.lv.nl/p13144/project-overzicht, valt content in de tabel buiten de schermweergave. Het gaat hier bijvoorbeeld op de pijltjes die werken als links in de tabel. Ook komen teksten over elkaar te staan. Bij tabellen (en video's en kaarten) mag een horizontale scrolbalk aanwezig zijn zodat deze content goed kan worden getoond bij zoomen, bij andere content niet. Zorg ervoor dat de content in de tabel goed wordt weergeven wanneer bezoekers inzoomen, bijvoorbeeld door een horizontale scrollbalk toe te voegen.

   Wanneer bij een schermbreedte van 1280 pixels wordt ingezoomd tot 133% op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12762/sociale-woningbouw-de-star, valt de link 'Volgende Snippergroep' achter het sub-navigatiemenu. Hierdoor is deze link niet meer zichtbaar. Zorg ervoor dat content niet over elkaar komt te staan wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

  • Gevolg:

   Informatie is niet beschikbaar als deel van de content verdwijnt bij inzoomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van het gele icoon 'Aandachtspunt' (HEX #FFCF00) op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer is te laag. De contrastverhouding op de witte achtergrond is 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit icoon komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op https://projectenboek.lv.nl/p13144/project-overzicht.

   Het contrast van het icoon 'Volgens verwachting' op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer is te laag. Het groene vinkje (HEX #1DB954) heeft een contrastverhouding van 2,2:1 op de lichtgroene achtergrond (HEX #DFF5E7), dit moet minimaal 3:1 zijn. Dit icoon komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op https://projectenboek.lv.nl/p13144/project-overzicht/.

   Het contrast van het icoon 'Aandachtspunt' op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer is te laag. Het oranje uitroepteken (HEX #F5790E) heeft een contrastverhouding van 2,3:1 op de lichtoranje achtergrond (HEX #FEECDD), dit moet minimaal 3:1 zijn. Dit icoon komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op https://projectenboek.lv.nl/p13144/project-overzicht.

  • Gevolg:

   Niet alles is goed zichtbaar als het contrast te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met de muisaanwijzer over de menu-items op elke pagina gaan, verschijnt extra content. Het is niet mogelijk om deze content te verwijderen zonder de muisaanwijzer te verplaatsen. Er moet een mechanisme aanwezig zijn waarmee bezoekers aanvullende content kunnen verwijderen zonder de muisaanwijzer te bewegen, bijvoorbeeld door de escape-toets te gebruiken.

  • Gevolg:

   Aanvullende content die door hover zichtbaar wordt, kan niet door de gebruiker naar wens behouden of verborgen worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers gebruikmaken van hulpsoftware, bijvoorbeeld NVDA, is het niet mogelijk om de menu-items op elke pagina, bijvoorbeeld op https://projectenboek.lv.nl/, uit te klappen. Hierdoor zijn de onderliggende menu-items niet bereikbaar voor deze bezoekers. De reden dat dit gebeurt hebben we niet precies kunnen achterhalen. Wat we wel zien is dat er veel aria-attributen zijn gebruikt die niet nodig zijn. Dit navigatiemenu is onder andere opgemaakt met een ul-element waar role="menubar" op staat. Met role="menubar" wordt een navigatiebalk voor een webapplicatie gecreëerd, en geen navigatie voor een webpagina. Het gebruik van deze en andere aria-attributen kan hulpsoftware in de weg zitten, zie succescriterium 1.3.1. Los dit probleem op door overbodige aria-attributen te verwijderen; de code met het nav-element en de ul/li-elementen is voldoende om de navigatie op toegankelijke wijze aan te bieden.

   Wanneer de zoekknop op pagina https://projectenboek.lv.nl/ wordt geactiveerd verschijnt een venster over de pagina. Wanneer toetsenbordgebruikers een zoekterm invullen in het zoekveld en zoekresultaten verschijnen, is het niet mogelijk om deze resultaten te bereiken met het toetsenbord. De focus wordt namelijk niet op de resultaten geplaatst, terwijl dit links zijn die je met de muisaanwijzer kan aanklikken. Zorg dat het voor toetsenbordgebruikers ook mogelijk is om de zoekresultaten te bereiken en bedienen.

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12778/pleunis-locatie staat onder 'Pleunis-locatie' een carrousel met daarin knoppen waarmee bezoekers een andere afbeelding kunnen tonen. Deze knoppen zijn niet te bereiken en bedienen met het toetsenbord. Mogelijk komt dit doordat de knoppen a-elementen zonder href-attributen zijn. Zorg ervoor dat toetsenbordgebruikers alle interactieve elementen op de website kunnen bereiken en bedienen. Dit probleem komt voor op meerdere pagina’s, bijvoorbeeld op https://projectenboek.lv.nl/p12782/vliethaven.

   Als bezoekers op pagina https://projectenboek.lv.nl/ inzoomen tot 200% verdwijnt de zoekknop en functionaliteit waarmee naar de vorige en volgende kan worden genavigeerd, achter een knop. Deze knop is niet te bedienen door bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord voor navigatie. Zorg ervoor dat deze knop bedienbaar is met het toetsenbord. Opmerking: Op een ander device was de knop ook niet bereikbaar met de muis, waardoor de knop voor alle bezoekers die inzoomen niet meer toegankelijk is.

   Wanneer bezoekers op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer inzoomen tot 200% verdwijnt het sub-navigatiemenu achter een knop. Deze knop is niet te bereiken met het toetsenbord. Zorg ervoor dat toetsenbordgebruikers deze knop ook kunnen bereiken en bedienen.

  • Gevolg:

   Sommige menu-items zijn niet met toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de website is een skiplink aanwezig waarmee bezoekers herhalende blokken content kunnen overslaan. Deze skiplink verplaatst de visuele weergave van de pagina naar beneden, maar verplaatst niet de toetsenbordfocus. Doordat de skiplink niet werkt moeten toetsenbordgebruikers alsnog over de herhalende content op elke pagina navigeren. Zorg er daarom voor dat de skiplink ook de toetsenbordfocus naar de hoofdinhoud verplaatst.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het scherm niet kunnen zien en gebruikmaken van deze skiplink krijgen niet gelijk de hoofdinhoud.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF op pagina https://projectenboek.lv.nl/assets/docs/Bestedingsplan_6_april_2021.pdf heeft geen documenttitel in de bestandeigenschappen staan. Het is belangrijk dat het bestand een goed omschrijvende titel krijgt, dit lezen screenreaders namelijk voor aan gebruikers. Zorg er ook voor dat de documenttitel en niet de bestandsnaam wordt getoond bij het openen van het bestand.

  • Gevolg:

   De lezer weet niet goed waar de pagina over gaat zonder meer te lezen. Het is niet in een oogopslag duidelijk of ze bij de juiste pdf zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers de zoekfunctie in de header van de pagina (zoals https://projectenboek.lv.nl/) openen, gaat de toetsenbordfocus eerst verder op de achterliggende pagina, vervolgens verplaatst de focus naar de adresbalk en daarna komt de focus pas in het nieuw verschenen dialoogvenster. Zorg ervoor dat de toetsenbordfocus direct in het venster komt en dat bezoekers het venster zelf moeten sluiten met de sluit-knop voor zij verder kunnen navigeren op de pagina.

   Wanneer de zoekknop op pagina https://projectenboek.lv.nl/ wordt geactiveerd verschijnt een venster over de pagina. In dit venster is het voor toetsenbordgebruikers mogelijk om focus te plaatsen op inactieve elementen, bijvoorbeeld de kop 'Zoeken'. Dat komt door er tabindex="0" op het div-element waar deze tekst in staat is geplaatst. Het is verwarrend voor toetsenbordgebruikers wanneer zij met de tab-toetst de toetsenbordfocus kunnen plaatsen op elementen die niet te bedienen zijn. Het moet namelijk alleen mogelijk zijn om de toetsenbordfocus te plaatsen op interactieve elementen. Zorg er daarom voor dat inactieve elementen geen toetsenbordfocus kunnen krijgen.
   Dit probleem komt vaker voor op de website, het is bijvoorbeeld mogelijk op focus te plaatsen op de kop 'Projectenboek 2021' op dezelfde pagina. Andere pagina's waarop dit probleem voorkomt zijn bijvoorbeeld:

   • https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer
   • https://projectenboek.lv.nl/p12762/sociale-woningbouw-de-star
   • https://projectenboek.lv.nl/p12778/pleunis-locatie
   • https://projectenboek.lv.nl/p12782/vliethaven

   Als op pagina https://projectenboek.lv.nl/ wordt ingezoomd tot 200% verdwijnt het navigatiemenu achter een knop. Wanneer toetsenbordgebruikers dit menu openen, gaat de toetsenbordfocus na het laatste menu-item verder op de achterliggende pagina. Hierbij blijft het menu voor de pagina staan en kunnen ziende toetsenbordgebruikers niet zien waar de toetsenbordfocus zich bevindt. Wanneer een menu is uitgeklapt moet de toetsenbordfocus in dit menu blijven tot de bezoeker het afsluit, de focus mag niet verder gaan op de pagina achter het uitgeklapte menu. Zorg er daarom voor dat de toetsenbordfocus in het menu blijft tot de bezoeker het afsluit, of laat het menu automatisch inklappen als bezoekers de focus van het laatste menu-item halen.

   Opmerking: In de kaart op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12708/kaart is het mogelijk om de toetsenbordfocus op de locatie-iconen te plaatsen. Met deze iconen kan aanvullende content worden uitgeklapt, hierin staat tekst en een sluitknop. Wanneer bezoekers één icoon uitklappen en die aanvullende content zichtbaar is, gaat de toetsenbordfocus eerst over alle andere iconen voordat deze wordt geplaatst op de sluitknop in de aanvullende content. Dit is geen logische focus volgorde. Zorg ervoor dat bezoekers eerst de aanvullende content kunnen afsluiten voor dat focus wordt geplaatst op de andere locatie-iconen.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbordgebruikers is het verwarrend als de focus zich niet verplaatst als op een knop wordt geklikt of de achterliggende pagina blijft zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p15293/duurzaamheid staat onder de kop 'Programma inhoud' een aantal links. Tussen de links die visueel zichtbaar zijn, zijn in de code a-elementen geplaatst die geen linktekst hebben, hierdoor hebben de links ook geen toegankelijke naam (zie ook succescriterium 4.1.2). Wanneer links geen toegankelijke naam/linktekst hebben zijn deze niet te bedienen door gebruikers van hulpsoftware. De links zonder linktekst verwijzen naar dezelfde pagina als de links die wel visueel zichtbaar zijn, daarom zijn deze links overbodig. Een oplossing zou zijn om de links zonder linktekst te verwijderen van de pagina.

  • Gevolg:

   Linkdoel mist toegankelijke linktekst. Niet alle hulpsoftware ondersteunen dit goed.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 13. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Als bezoekers op pagina https://projectenboek.lv.nl/p12732/leeswijzer inzoomen tot 200% verdwijnt het sub-navigatiemenu achter een knop. Deze knop heeft het visuele label 'Leeswijzer', dit omschrijft niet wat de knop doet. Zorg ervoor dat label altijd omschrijven dat een element doet. Bij deze knop kan het label bijvoorbeeld 'Subnavigatie' zijn. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op https://projectenboek.lv.nl/p12762/sociale-woningbouw-de-star waar dezelfde knop het label 'Geen selectie' krijgt.

   Advies: Wanneer bezoekers inzoomen verandert het navigatiemenu bovenaan iedere pagina in een hamburgermenu. De toegankelijke naam om het menu te openen is 'Toon snelle navigatie'. Bezoekers die spraakgestuurde navigatie gebruiken hebben mogelijk moeite met het openen van dit menu, omdat in navigatiemenu's normaliter het woord 'menu' in de toegankelijke naam voorkomt. Overweeg om de toegankelijke naam aan te passen.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor de lezer of het de link is die ze willen lezen of waar ze in geïnteresseerd zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p15293/duurzaamheid staan links onder de kop 'Programma inhoud'. Tussen deze links staan in de code a-elementen die geen visuele linktekst hebben. Het is wel mogelijk om de toetsenbordfocus op deze verbogen links te plaatsen, maar dat is niet zichtbaar. Dit kan verwarrend zijn voor ziende toetsenbordgebruikers, zij weten namelijk niet wel element focus heeft als de focusindicator niet zichtbaar is. De links zonder linktekst zijn overigens overbodig omdat links die wel zichtbaar zijn naar dezelfde pagina's verwijzen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is dan ook om de a-elementen zonder visuele linktekst uit de code te verwijderen.

  • Gevolg:

   Focusrand is niet overal goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Wanneer de zoekknop op pagina https://projectenboek.lv.nl/ wordt geactiveerd verschijnt een venster over de pagina. In dit venster staat een invoerveld dat de toegankelijke naam 'Zoekterm' heeft, terwijl het visuele label 'Zoeken' is. Doordat het visuele label en de toegankelijke naam van het invoerveld niet overeenkomen kan het voor gebruikers van spraakbediening lastig zijn het veld te gebruiken. Zorg er daarom voor dat het visuele label van het veld voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan.

  • Gevolg:

   Zoekknop werkt niet goed met spraakbediening.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de eigenschappen van PDF op pagina https://projectenboek.lv.nl/assets/docs/Bestedingsplan_6_april_2021.pdf is de taal niet goed ingevuld. Deze staat op Engels in plaats van Nederlands. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.

  • Gevolg:

   Voorleestools werken niet goed als de taal niet juist is ingesteld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/ is het attribuut role="presentation" gebruikt op een div-element waar content in staat, onder andere de link 'Onderdeel Programma's'. Door het gebruik van dit attribuut kan deze content verborgen zijn voor hulpsoftware, role="presentation" geeft namelijk aan dat content decoratief is. Los dit probleem op door het attribuut te verwijderen.

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/ staan blokken content, bijvoorbeeld de link 'Onderdeel Programma's'. Deze blokken zijn opgemaakt in een ul-element dat het attribuut role="menu" heeft, alle li-elementen binnen het ul-element hebben role="menuitem" gekregen. Dit is geen correct gebruik van aria-attributen omdat het hier niet gaat om een menu maar om een groep links. Het gebruik van aria op deze content kan erg verwarrend zijn voor gebruikers van hulpsoftware, zij kunnen denken dat hier nog een navigatiemenu op de pagina staat terwijl dat niet het geval is. Los dit op door de aria-attributen van deze content te verwijderen.

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/ zijn zowel het hoofdnavigatiemenu en het broodkruimelpad opgemaakt met role="menubar" en de daar bijbehorende attributen. De waarde 'Menubar' is niet geschikt om een navigatiemenu van een website mee op te maken, hiermee creëer je namelijk een navigatiebalk voor een webapplicatie. Dit houdt in dat de navigatiebalk zich anders gedraagt dan een navigatiemenu op een website, een voorbeeld is dat hulpsoftware (zoals screenreaders) andere toetsen instellen om de navigatiebalk te bedienen. Hierdoor kan hulpsoftware mogelijk niet goed omgaan met navigatiebalk. Los dit probleem op door de aria-attributen op het navigatiemenu te verwijderen en gebruik zoveel mogelijk native HTML om de navigatie mee op te maken; een code met het nav-element en ul/li-elementen is voldoende om een navigatie op een toegankelijke manier aan te bieden.

   Op pagina https://projectenboek.lv.nl/p15293/duurzaamheid komen links voor zonder toegankelijke naam. Wanneer een element geen toegankelijke naam heeft is het niet of moeilijk te bedienen voor mensen die gebruikmaken van hulpsoftware. Omdat de links zonder toegankelijke overbodig zijn, zie succescriterium 2.4.4, is een oplossing om deze links te verwijderen.

   Als op pagina https://projectenboek.lv.nl/ wordt ingezoomd tot 200% verdwijnt het navigatiemenu achter een knop. Visueel is duidelijk wanneer dit menu in- of uitgeklapt is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor mensen die het scherm niet kunnen zien. Zorg ervoor dat de status van deze knop ook in de code aanwezig is, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-expanded of een soortgelijke techniek.

  • Gevolg:

   Diverse ondersteunende tools werken niet (goed).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209