Verklaring van "Zorgkantoren Coöperatie VGZ helpt u graag met het regelen van langdurige zorg"

Status toegankelijkheid
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/

Zorgkantoren Coöperatie VGZ is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Zorgkantoren Coöperatie VGZ streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website "Zorgkantoren Coöperatie VGZ helpt u graag met het regelen van langdurige zorg".

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Zorgkantoren Coöperatie VGZ is beschikbaar via de link https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten/service-paginas/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Zorgkantoren Coöperatie VGZ gepubliceerde informatie blijkt dat de website "Zorgkantoren Coöperatie VGZ helpt u graag met het regelen van langdurige zorg" gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Zorgkantoren Coöperatie VGZ is gevorderd met de toegankelijkheid van "Zorgkantoren Coöperatie VGZ helpt u graag met het regelen van langdurige zorg" en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Zorgkantoren Coöperatie VGZ .
Functie: Directeur Langdurige zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via zkt.communicatie@vgz.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Wij streven naar een goede webtoegankelijkheid om onze klanten een optimale toegang te bieden tot onze diensten. Dit doen we op basis van een aantal maatregelen binnen onze processen:

 • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website.
 • Met regelmaat toetsen wij (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Onze medewerkers gaan webtoegankelijkheids trainingen volgen, ze houden hun kennis op peil en passen deze toe waar nodig.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website "Zorgkantoren Coöperatie VGZ helpt u graag met het regelen van langdurige zorg" : voldoet gedeeltelijk

De website "Zorgkantoren Coöperatie VGZ helpt u graag met het regelen van langdurige zorg" is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Zorgkantoren Coöperatie VGZ dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten/service-paginas/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Zorgkantoren Coöperatie VGZ dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn op diverse pagina’s geen of verkeerde alt-teksten ingevoerd bij afbeeldingen die niet 100% decoratief zijn; bij stills van video’s zijn geen alternatieve teksten aanwezig; sommige afbeeldingen hebben tekst in de afbeelding (hier wordt geen alternatieve tekst toegevoegd);
  • Oorzaak: Niet, of niet juist invoeren van de alternatieve tekst in het CMS bij het introduceren van een afbeelding.
  • Gevolg: Voor blinden en slechtzienden niet toegankelijke afbeeldingen. Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden.
  • Alternatief: Een alternatief is niet beschikbaar.
  • Maatregel: Content update, alternatieve teksten toevoegen. Training 'webtoegankelijkheid voor redacteuren' (stichting Accessibility) volgen voor alle redacteuren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er mist audio descriptie bij de gepubliceerde video's.
  • Oorzaak: Niet invoeren audiodescriptie bij video's die gepubliceerd worden via vgz-zorgkantoren.nl.
  • Gevolg: Blinden en mensen met een visuele functiebeperking krijgen geen informatie over de visuele elementen uit de video of scene. Dat kunnen personages, gezichtsuitdrukkingen, plaatsbepaling en ontwikkelingen in de verhaallijn zijn.
  • Alternatief: Een alternatief is dat alle informatie in de gesynchroniseerde media (zowel visueel als auditief) in tekstvorm wordt aangeboden. Een alternatief voor op tijd gebaseerde media biedt een doorlopende beschrijving van alles wat er in de gesynchroniseerde mediacontent plaatsvindt. Het alternatief voor op tijd gebaseerde media is te lezen als een toneelstuk of een boek.
  • Maatregel: Met een audiodescriptietool een beeldbeschrijving of audiodescriptie toevoegen aan een video. Bij aanlevering van video's door externe partijen, webtoegankelijkheid in de acceptatiecriteria opnemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er mist audio descriptie bij de gepubliceerde video's.
  • Oorzaak: Niet invoeren audiodescriptie bij video's die gepubliceerd worden via vgz-zorgkantoren.nl.
  • Gevolg: Blinden en mensen met een visuele functiebeperking krijgen geen informatie over de visuele elementen uit de video of scene. Dat kunnen personages, gezichtsuitdrukkingen, plaatsbepaling en ontwikkelingen in de verhaallijn zijn.
  • Alternatief: Een alternatief is dat alle informatie in de gesynchroniseerde media (zowel visueel als auditief) in tekstvorm wordt aangeboden. Een alternatief voor op tijd gebaseerde media biedt een doorlopende beschrijving van alles wat er in de gesynchroniseerde mediacontent plaatsvindt. Het alternatief voor op tijd gebaseerde media is te lezen als een toneelstuk of een boek.
  • Maatregel: Met een audiodescriptietool een beeldbeschrijving of audiodescriptie toevoegen aan een video. Bij aanlevering van video's door externe partijen, webtoegankelijkheid in de acceptatiecriteria opnemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Ontbrekende Headings of de headingstructuur is onderbroken van H1 naar H3, H2 ontbreekt bijvoorbeeld. Lege anchors aanwezig. Veel div's in de source in plaats van p's of headings e.d..
  • Oorzaak: Onjuist HTML gebruik in de bron.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware kunnen niet of minder goed de semantische waarde van bepaalde content bepalen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: Invoer van semantisch kloppende HTML.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle PDF's bevatten de juiste semantisch correcte opbouw. Er zijn een aantal PDF's met invoervelden, formulieren.
  • Oorzaak: Naar aanleiding van de toegankelijkheidsaudit voor deze registratie is dit duidelijk geworden.
  • Gevolg: Nog niet alle PDF's zijn toegankelijk volgens de WCAG 2.1 richtlijnen.
  • Alternatief: Een gedeelte van PDF's omzetten naar HTML pagina's; dit geldt voor de content die geschikt is om omgezet te worden.
  • Maatregel: We hebben al een deel van de PDF's toegankelijk gemaakt. Er zal een inventarisatie van de resterende PDF's plaatsvinden; deze worden of omgezet naar HMTL pagina's of toegankelijk gemaakt (indien niet geschikt om omgezet te worden naar een HTML-pagina). Nieuwe PDF's worden toegankelijk opgesteld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De invoervelden hebben geen geïdentificeerd doel waardoor de informatie die over de gebruiker wordt verzameld niet door software kan worden bepaald.
  • Oorzaak: De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.
  • Gevolg: User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.
  • Alternatief: Veldnamen aanpassen, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.
  • Maatregel: Autocomplete mogelijk maken binnen CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen. In dit geval: na hover rapportcijfer van zorgkaart Nederland in een tegel in het resultatenoverzicht. - sluitmechanisme ontbreekt bij het vraagteken bij 'aantal wachtenden' op de detailpagina en tevens bij de tooltip met de errormelding bij het niet of verkeerd invullen van de postcode dan wel het niet maken van een keuze bij de selectbox.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Focus moet worden verplaatst om aanvullende content te sluiten.
  • Alternatief: Technische oplossing zodat focus niet hoeft te worden verplaatst.
  • Maatregel: Technische oplossing, eventueel een sluiten kruisje toevoegen aan de 'tooltip'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - contrastverhouding skiplinks voldoet niet - contrastverhouding hoofdnavigatie en supnavigatie (blauw op wit) voldoet niet - contrastverhouding alle linken in lopende tekst voldoet niet - contrastverhouding groene kleur (headings) volgens huisstijl voldoet niet - contrastverhouding witte linken in de footer op blauwe achtergrond voldoet niet
  • Oorzaak: Huisstijl voldoet niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.
  • Gevolg: Leesbaarheid onvoldoende.
  • Alternatief: Toggle knop inbouwen voor hoog contrast styling. (evt. zwart-wit)
  • Maatregel: Voorstel voor een huisstijlaanpassing maken die voldoet aan de voorgeschreven contrastratio's. Huisstijlaanpassing doorvoeren in css.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - een afbeelding met tekst op de homepage; content - Een afbeelding op https://www.vgz-zorgkantoren.nl/zorgaanbieders met tekst in de afbeelding (vergrootglas icon met tekst “leren van corona, summercourse”
  • Oorzaak: Tekst verwerkt in een afbeelding in plaats van tekst te introduceren als HTML.
  • Gevolg: Zonder goed alt-tekst blijft deze informatie onbereikbaar voor blinden en mensen met een visuele beperking.
  • Alternatief: Tekst uit de afbeelding halen en als HTML invoeren.
  • Maatregel: Een goede alt-tekst toevoegen aan de tekst-afbeeldingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De accordion functionaliteit en een aantal functionaliteiten bij de ZorgGids zijn niet bedienbaar met het toetsenbord. De initiele cookiemelding is niet tabbaar en kan niet gesloten worden met louter een toetsenbordbediening.
  • Oorzaak: Bij de ontwikkeling geen rekening gehouden met toetsenbordbediening.
  • Gevolg: Bepaalde informatie en functionaliteiten binnen de online applicatie worden niet geleverd aan mensen die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening.
  • Alternatief: Eventueel een tabindex structuur opstellen.
  • Maatregel: Technisch; ervoor zorgen dat bovengenoemde elementen een focus kunnen krijgen waardoor ze bereikbaar worden door tabbing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de ZorgGids is er sprake van een niet logische focus volgorde.
  • Oorzaak: Technisch; de Zorg Gids is een autonome applicatie die binnen Sitecore wordt geplaatst waardoor er een tabindex conflict kan ontstaan. Kan te maken hebben met het feit dat er binnen ze Zorg Gids applicatie gebruik wordt gemaakt van het tabindex attribuut.
  • Gevolg: Initiële focus ligt niet op de skiplinks en daarna op de hoofdnavigatie maar op het eerste tabblad van het contentgedeelte van die pagina, de Zorg Gids applicatie. Hierdoor doorloop je geen logische focus volgorde op deze pagina.
  • Alternatief: tabindex attributen uit de Zorg Gids applicatie verwijderen.
  • Maatregel: Tabindex structuur onderhanden nemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Zorg Gids: selectbox heeft geen beschrijving en het Field label is niet zichtbaar
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Functie selectbox niet duidelijk voor blinden en mensen met een visuele functiebeperking.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: beschrijving selectbox toevoegen en fieldlabel zichtbaar maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De outline (border om het element dat de focus heeft op dat moment) is niet overal zichtbaar. Met name niet bij de elementen in de Footer.
  • Oorzaak: Technisch: outline: 0 is gedefinieerd in sitecorelibs-bundle.css
  • Gevolg: Daar waar de outline styling niet overruled wordt via css, verdwijnt de zichtbare outline.
  • Alternatief: Overal de outline overrulen met css.
  • Maatregel: outline: 0 verwijderen uit .css.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten/contact/contact zijn instructies gebruikt in plaats van geldige foutmeldingen. De positie van de teksten geeft aan bij welk invoerveld de tekst hoort, het probleem is dat een tekst als ‘Dit veld is verplicht’ niet aangeeft dat er een fout gemaakt is.
  • Oorzaak: Technisch: er is geen koppeling tussen de verwachte en ingevoerde informatie binnen het invoerveld en de foutmelding.
  • Gevolg: Onduidelijke en te algemene foutmeldingsteksten. Blinden en mensen met een visuele beperking kunnen zich niet of moeilijk oriënteren binnen een formulier waar dergelijke algemene foutmeldingen gebruikt worden.
  • Alternatief: Specifiekere foutmeldingen (teksten van de melding; omdat men weet wat er verwacht wordt). Als alternatief kun je de meldingen minder 'intelligent' maken door deze in eerste niet te koppelen aan de daadwerkelijke invoer.
  • Maatregel: Technisch: Daadwerkelijke invoer te koppelen aan wat er qua invoer verwacht wordt met als gevolg een zeer gerichte foutmelding bij het betreffende invoerveld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt niet aangegeven welke velden verplicht zijn in te vullen bij het formulier op https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten/contact/contact https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten/langdurige-zorg/zorgverlener-kiezen#/zoeken
  • Oorzaak: Melding dat bepaalde velden verplicht zijn is niet ingebouwd bij deze formulieren.
  • Gevolg: Het verplichte karakter van bepaalde invoervelden wordt pas zichtbaar nadat je een submit hebt gedaan op een formulier; deze informatie dient gecommuniceerd te worden voordat men het formulier gaat invullen.
  • Alternatief: geen.
  • Maatregel: Meldingen bij de verplichte velden toevoegen en koppelen aan betreffende velden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 16. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er worden geen suggesties voor verbetering gegeven bij een invoerfout bij formulier https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten/contact/contact
  • Oorzaak: Zie 3.3.1
  • Gevolg: Zie 3.3.1
  • Alternatief: Zie 3.3.1
  • Maatregel: Zie 3.3.1
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Dubbele attributen zoals rel="noopener noreferrer" in veel <a ‘s door de hele site. Niet unieke ID’s op 1 pagina (ZorgGids)
  • Oorzaak: Technisch.
  • Gevolg: Source die niet valide is.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Technisch.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue: De organisatie wordt op dit moment ingericht om van Digitale Toegankelijkheid een geïntegreerd basisproces te maken.
  • Oorzaak: Digitale toegankelijkheid is al enige tijd in het vizier bij diverse disciplines; sinds kort werken we volgens de WCAG 2.1 richtlijnen.
  • Gevolg: Dat er op dit moment hard gewerkt wordt om alle toegankelijkheids-issues in beeld te krijgen, op te lossen en parallel daaraan de organisatie in te richten zodat Digitale Toegankelijkheid een basisproces is en de organisatie in control blijft.
  • Alternatief: geen.
  • Maatregel: Bewustwording, trainingen, kennisvergaring en procesinrichting.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Zorgkantoren Coöperatie VGZ heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123