Verklaring van www.zaltbommel.nl

Status toegankelijkheid https://www.zaltbommel.nl/

Gemeente Zaltbommel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14-01-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zaltbommel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.zaltbommel.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zaltbommel is beschikbaar via de link https://www.zaltbommel.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zaltbommel gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.zaltbommel.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zaltbommel is gevorderd met de toegankelijkheid van www.zaltbommel.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zaltbommel .
Functie: Afdelingshoofd Publiekszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@zaltbommel.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Zaltbommel

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Dagelijks wordt de website automatisch gemonitord op toegankelijkheid. Op dit moment heeft www.zaltbommel.nl een toegankelijkheidsscore van 99,8 %. Omdat alleen deze automatische controle niet voldoende is, hebben we opdracht gegeven voor een handmatige toetsing op de Wcag 2.1 AA. Deze toetsing is door een gecertificeerde organisatie 26 augustus 2020 uitgevoerd.

Dit zijn de maatregelen van de webredactie  op een rij:

 • Automatische toetsen: Wij toetsen onze website iedere 5 werkdagen met de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Werkprocessen: toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Afspraken en contracten: Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de Webrichtlijnen toe te passen.

Toelichting op de nalevingsstatus

De website www.zaltbommel.nl voldoet op dit moment nog niet volledig aan de eisen die in dit tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn opgenomen. Binnenkort publiceren wij na verwerking van de testresultaten een bijgewerkte Toegankelijkheidsverklaring.

Gepubliceerde pdf's 
De gepubliceerde pdf's zijn zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt. Daar waar het niet toegankelijk is proberen we een samenvatting als alternatief te bieden. 

Een uitzondering op deze regel is de pagina https://www.zaltbommel.nl/inwoner-en-ondernemer/openbare-ruimte-en-verkeer/projecten/kwaliteitsimpuls-neswaarden. Mocht u problemen ondervinden met het inzien van deze tijdelijke documenten, neem dan contact met ons op. Wij zorgen er dan alsnog voor dat deze voor u ook toegankelijk zijn. 

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.zaltbommel.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.zaltbommel.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zaltbommel dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zaltbommel.nl/data/downloadables/2/3/8/0/wcag-2-onderzoek-gemeente-zaltbommel-27-augustus-2020-door-st-accessibility.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zaltbommel dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Waarschuwingsicoon heeft geen alternatieve tekst
  • Oorzaak: Niet door leverancier verwerkt
  • Gevolg: Het waarschuwingsicoon kan niet met voorleessoftware voor blinde bezoekers voorgelezen worden
  • Alternatief: Wel voorzien van alt-tekst
  • Maatregel: Geen. Volgens leverancier betreft het een achtergrondafbeelding en daarom 'design'. Er is geen alt-tekst nodig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Logo Zaltbommel heeft in webformulier Melding openbare ruimte geen alt-tekst
  • Oorzaak: Nog niet aangebracht door leverancier
  • Gevolg: Het logo kan niet met voorleessoftware voor blinde bezoekers voorgelezen worden
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Alt-tekst door leverancier nog toe te voegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De webformulieren van Iburgerzaken (5 stuks) bevatten mogelijk afwijkingen die we nog nader laten toetsen. Het pakket is recent aangeschaft.
  • Oorzaak: --
  • Gevolg: Mogelijk niet volledig toegankelijk voor alle gebruikers
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Toetsing januari. Vervolgens oplossing van mogelijke afwijkingen door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het webformulier inschrijven bouwkavel en webformulier afspraak maken zijn de codes bij de invulvelden niet goed geplaatst. Ze zijn wel goed visueel zichtbaar.
  • Oorzaak: Voor de standaard componenten in gemeentebox wordt dit reeds gedaan. Zaken die 'maatwerk' zijn (toepassing per formulier) moeten nog nagelopen worden door leverancier.
  • Gevolg: De velden zijn niet in alle formulieren duidelijk aangegeven voor gebruikers van hulpsoftware.
  • Alternatief: Afweging: aanpassing huidige formulieren of wachten op binnenkort nieuwe webformulieren via Zaaksysteem.nl.
  • Maatregel: Wachten op binnenkort nieuwe webformulieren via Zaaksysteem.nl.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op diverse velden is geen auto-complete functionaliteit toegevoegd.
  • Oorzaak: Voor de standaard componenten in gemeentebox wordt dit reeds gedaan. Zaken die 'maatwerk' zijn (toepassing per formulier) moeten nog nagelopen worden.
  • Gevolg: Nu worden bepaalde gegevens niet automatisch gevuld met suggesties voor de bezoeker bij het invullen van het webformulier gevonden/verloren voorwerpen en inschrijven bouwkavel.
  • Alternatief: Afweging: aanpassing huidige formulieren of wachten op binnenkort nieuwe webformulieren via Zaaksysteem.nl.
  • Maatregel: Wachten op nieuwe webformulieren via Zaaksysteem.nl.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer de pagina https://www.zaltbommel.nl/sitemap wordt bekeken in een schermresolutie van 320px valt een deel van de links uit de linkerkolom over een deel van de links uit de rechterkolom, waardoor die slecht leesbaar zijn
  • Oorzaak: Niet goed ingesteld
  • Gevolg: Niet goed leesbaar op alle mobile devices
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Aan te passen door leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van formuliervelden op het webformulier Melding openbare ruimte hebben een te lage contrastverhouding.
  • Oorzaak: Nog niet ingesteld door leverancier
  • Gevolg: Randen niet goed zichtbaar voor slechtzienden
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Aan te passen door leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als bij webformulieren velden leeg worden gelaten of verkeerd worden ingevuld verschijnen er rode teksten die niet voldoende contrast hebben.
  • Oorzaak: Niet goed ingesteld door leverancier
  • Gevolg: Tekst kan niet goed gelezen worden door kleurenblinde of slechtziende bezoekers
  • Alternatief: Wachten op binnenkort nieuwe webformulieren via Zaaksysteem.nl.
  • Maatregel: Wachten op binnenkort nieuwe webformulieren via Zaaksysteem.nl.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het webformulier Melding openbare ruimte verschijnt tekst in de pop ups met onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Niet goed ingesteld door leverancier.
  • Gevolg: Tekst kan niet goed gelezen worden door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Nog aan te passen door leverancier.
  • Maatregel: Nog aan te passen door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het webformulier Melding openbare ruimte is de tekst Zaltbommel bij een schermresolutie van 1024x768px en inzoomen niet meer volledig in beeld.
  • Oorzaak: Niet goed ingesteld door leverancier.
  • Gevolg: Niet goed leesbaar op alle mobile devices.
  • Alternatief: Nog aan te passen door leverancier.
  • Maatregel: Nog aan te passen door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer op een pagina een zoekterm wordt ingevoerd, verschijnt een lightbox. De knop 'Sluiten' kan niet met het toetsenbord bediend worden. En bij het inzoomen verschijnen twee links 'Resultaten'en 'Filters'. Deze links kunnen niet met het toetsenbord bediend worden. Geldt ook voor de kaart op webformulier Melding openbare ruimte.
  • Oorzaak: Nog niet goed ingesteld door de leverancier.
  • Gevolg: Bezoekers kunnen niet met (alleen) toetsenbord navigeren door de website.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Aan te passen door leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 12. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een bezoeker van een webformulier met DigiD toepassing heeft beperkt de tijd om iets te lezen of om te doen. De mogelijkheid moet geboden worden om de tijd uit te zetten, aan te passen of te verlengen.
  • Oorzaak: De 15 minuten sessie timeout is een vereiste vanuit DigiD en daarom past de leverancier dit standaard toe. Ze zijn bezig met het ontwikkelen van de voorgestelde functionaliteit om de sessie te verlengen. Die is momenteel echter nog niet klaar.
  • Gevolg: Je kunt niet verder met digitaal melden als je te lang wacht.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Aan te passen door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het logo van Gemeente Zaltbommel krijgt pas de focus na het Nieuwsoverzicht en voor de footer. En na de social media iconen in de footer, een menu de focus bestaande uit de items 'Inwoners en ondernemers' en 'Bestuur en organisatie'. De focus komt vervolgens weer op de pagina terecht, terwijl dit menu open blijft staan. Hierdoor verdwijnt een deel van de content. Ook de volgorde van het hamburgermenu werkt niet goed. Dit komt op elke pagina voor.
  • Oorzaak: Niet goed ingesteld door leverancier.
  • Gevolg: Met navigeren met voorleessoftware is de leesvolgorde niet logisch en kom je niet verder met navigeren.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Aan te passen door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De focus is niet overal goed zichtbaar. Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • Oorzaak: Niet goed ingesteld door leverancier van website.
  • Gevolg: Het is zo niet altijd visueel zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Qua focus gaat de leverancier aan werken, maar een button-in-een-link komt van Readspeaker af.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het webformulier Melding openbare ruimte is de taal ingesteld als Engels, terwijl het een Nederlandstalige pagina betreft.
  • Oorzaak: Nog niet goed ingesteld door leverancier.
  • Gevolg: Het wordt voorgelezen in het Engels
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Nog aan te passen door leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij de webformulieren worden geen goede foutmeldingen gedaan. Een beschrijving van wat er is misgegaan ontbreekt.
  • Oorzaak: Niet goed ingesteld
  • Gevolg: Je weet als bezoeker niet goed wat er van je wordt verwacht.
  • Alternatief: Wachten op binnenkort nieuwe webformulieren via Zaaksysteem.nl.
  • Maatregel: Wachten op binnenkort nieuwe webformulieren via Zaaksysteem.nl.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het webformulier Melding openbare ruimte zijn verschillende parsing errors gevonden, bijvoorbeeld een </p> tag zonder dat er een openingstag (<p>) gebruikt is.
  • Oorzaak: Niet goed geprogrammeerd
  • Gevolg: De pagina kan niet gevalideerd worden. Er kan niet gecontroleerd worden op taalfouten.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Aan te passen door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op het webformulier Melding openbare ruimte heeft de kaart geen rol en geen naam. Ook hebben de knoppen op de kaart geen rol en geen naam. Dit geldt zowel voor de in- en uitzoom functionaliteit als de 4 knoppen rechtsbovenin. Het kruisje dat verschijnt in de pop-up wanneer op één van de 4 knoppen wordt geklikt, heeft geen naam.
  • Oorzaak: Nog niet ingesteld door leverancier
  • Gevolg: De rol is niet te achterhalen via hulpsoftware. Bijvoorbeeld een blinde bezoeker kan niet worden voorgelezen dat het bv. een link betreft.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Nog aan te passen door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een veld van het webformulier Melding openbare ruimte niet goed wordt ingevuld (bijvoorbeeld als deze leeg blijft terwijl het veld verplicht is om te vullen) dan verschijnt een melding hierover. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.
  • Oorzaak: Niet goed ingesteld door leverancier
  • Gevolg: Een gebruiker kan met hulpsoftware niet zien dat als het een veld in het webformulier leeg houdt, dat het verplicht moet worden ingevuld.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: In te stellen door leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zaltbommel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123