Verklaring van Inspectie van het Onderwijs

Status toegankelijkheid https://www.onderwijsinspectie.nl/

Inspectie van het Onderwijs is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Inspectie van het Onderwijs streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Inspectie van het Onderwijs.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Inspectie van het Onderwijs is beschikbaar via de link https://www.onderwijsinspectie.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Inspectie van het Onderwijs gepubliceerde informatie blijkt dat de website Inspectie van het Onderwijs gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Inspectie van het Onderwijs is gevorderd met de toegankelijkheid van Inspectie van het Onderwijs en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Inspectie van het Onderwijs .
Functie: Directeur Beleidsondersteuning en Organisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Wij handelen uw verzoek binnen 4 weken af als het probleem niet veroorzaakt wordt door het platform (PRO) waarop deze website gehost is.

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs.

Aanvullende informatie van Inspectie van het Onderwijs

Op dit moment voldoen de websites Onderwijsinspectie.nl en Excellentescholen.nl. Deze websites maken gebruik van een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online). De website Toezichtresultaten voldoet qua structuur en platform aan de eisen. Alleen voor de gepubliceerde pdf-rapporten zijn nog wat aandachtspunten. Het Internet Schooldossier (ISD) voldoet niet. Niet alle documenten voldoen volledig op de vier websites.

Voor het ISD loopt een toegankelijkheidsonderzoek (eind september). Zodra de uitslag bekend is, wordt bekeken of het huidige platform aangepast wordt of dat er een nieuw platform gebouwd moet worden.

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 •  Aanpassen tool voor inspectierapporten: op basis van het onderzoek passen we de tool aan, zodat automatisch opgestelde inspectierapporten voldoen.
 • Awareness campagne: voor werknemers organiseerden wij samen met onafhankelijke deskundigen workshops om de bewustwording te vergroten.
 • Training werknemers: onze redacteuren en softwareontwikkelaars volgen een training over toegankelijkheid. Voor auteurs van rapporten wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om te komen tot toegankelijke rapporten.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redacteuren toetsen vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Inspectie van het Onderwijs : voldoet gedeeltelijk

De website Inspectie van het Onderwijs is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Inspectie van het Onderwijs dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2019/05/15/wcag-2-onderzoek
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-05-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Inspectie van het Onderwijs dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Deze bevinding is alleen van toepassing op de pdf-inspectierapporten die wij online publiceren op de site www.toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl. De figuren met diagrammen hebben nog geen goed tekstueel alternatief.
  • Oorzaak: De pdf-inspectierapporten worden door onze rapporteditor tool automatisch gegenereerd. Hierin moeten aanpassingen gedaan worden, die pas ingepland kunnen worden in vierde kwartaal van 2020. De oplossing is reeds besproken en haalbaar.
  • Gevolg: De figuren met diagrammen hebben nog geen goed tekstueel alternatief.
  • Alternatief: De figuren zijn soms decoratief, soms ondersteunend aan de tekst. Niet in alle gevallen wordt de informatie gemist.
  • Maatregel: Er wordt een tekstalternatief opgesteld en ingebouwd in de rapporteditor tool.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Deze bevinding is alleen van toepassing op de pdf-inspectierapporten die wij online publiceren op de site www.toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl. Tabellen zijn nog niet allemaal correct opgemaakt, de leesvolgorde is niet overal voldoende. Sommige koppen zijn niet correct opgemaakt als een kop.
  • Oorzaak: De pdf-inspectierapporten worden door onze rapporteditor tool automatisch gegenereerd. Hierin moeten aanpassingen gedaan worden, die pas ingepland kunnen worden in vierde kwartaal van 2020. De oplossing is reeds besproken en haalbaar.
  • Gevolg: Tabellen zijn nog niet allemaal correct opgemaakt, waardoor er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar is om de content te interpreteren. Daarnaast zijn sommige koppen niet correct opgemaakt als een kop, waardoor de hulpsoftware niet altijd het juiste onderscheid kan maken.
  • Alternatief: Als gebruikers moeite hebben met de interpretatie van de tabellen door hulpsoftware, kunnen ze altijd contact opnemen met Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 (maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur) voor uitleg.
  • Maatregel: Tabellen worden beter gecodeerd en sommige koppen die nog niet voldoen worden aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Deze bevinding is alleen van toepassing op de pdf-inspectierapporten die wij online publiceren op de site www.toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl. . De inspectierapporten hebben titels die niet de inhoud van de documenten omschrijven.
  • Oorzaak: De pdf-inspectierapporten worden door onze rapporteditor tool automatisch gegenereerd. De (sub)titel van de rapporten is overal hetzelfde. Hierin moeten aanpassingen gedaan worden, die pas ingepland kunnen worden in vierde kwartaal van 2020. De oplossing is reeds besproken en haalbaar.
  • Gevolg: Gebruikers die voorleessoftware gebruiken, weten aan de hand van de eigenschappen van het rapport niet over welke school, opleiding of instelling het gaat.
  • Alternatief: In de samenvatting en in het verdere rapport wordt beschreven over welke school, opleiding of instelling het gaat.
  • Maatregel: De eigenschappen in het format van de inspectierapporten wordt aangepast, zodat elk rapport een omschrijvende titel krijgt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Inspectie van het Onderwijs heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323