Verklaring van EP-online

Status toegankelijkheid https://www.ep-online.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website EP-online.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website EP-online gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van EP-online en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Klant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website EP-online : voldoet gedeeltelijk

De website EP-online is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kennisdelen.rvo.nl/files/view/6754218d-71a4-4544-9059-d6b7544eafdd/check_8954_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://www.ep-online.nl/ep-online/

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://www.ep-online.nl/ep-online/

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Zie bijvoorbeeld 'Openbare data energielabels' https://www.ep-online.nl/ep-online/PublicData

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. https://epbdwebservices.rvo.nl/

   Na een succesvolle zoekopdracht zijn de checkboxes (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. Dit komt drie keer voor op deze pagina. https://www.ep-online.nl/ep-online/Energylabel/Search

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Zie bijvoorbeeld 'de postcode van de zoekopdracht (na een succesvolle zoekopdracht)' en 'Energielabel zoeken'. https://www.ep-online.nl/ep-online/PublicData

  • Gevolg:

   De relaties tussen verschillende onderdelen van de website zijn nu niet duidelijk, zeker voor personen die gebruik maken van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden. Zie voor meer informatie ons artikel: www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Links in de lopende tekst zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Dit komt op meerdere pagina's voor. https://www.ep-online.nl/ep-online/ https://www.ep-online.nl/ep-online/Home/Accessibility https://www.ep-online.nl/ep-online/PublicData https://epbdwebservices.rvo.nl/

  • Gevolg:

   Voor mensen die kleurenblind zijn is nu niet duidelijk zichtbaar dat dit links zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een tweede hint dat deze tekst een link betreft. Bijvoorbeeld door de tekst te onderstrepen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   De website verliest informatie en functionaliteit wanneer de eisen van dit succescriterium worden toegepast. Op 320px breed is de website niet meer leesbaar. https://www.ep-online.nl/ep-online/ https://epbdwebservices.rvo.nl/

   Als de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrolled worden om content (iets) beter te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar 1 manier nodig is om te scrollen.

  • Gevolg:

   Delen van tekst vallen weg bij het verkleinen van het scherm naar 320px breed.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de content op een scherm van 320px breed te zien is zonder twee kanten op te hoeven scrollen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De rand van het 'Energielabel zoeken' invoerveld heeft een te laag contrast van 1,5:1. https://www.ep-online.nl/ep-online/

   De rand van het 'Api key' invoerveld heeft een te laag contrast van 1,5:1. https://www.ep-online.nl/ep-online/PublicData

   De rand van het 'Sorteer op:' menu heeft een te laag contrast van 1,5:1. Deze is zichtbaar na een succesvolle zoekopdracht. https://www.ep-online.nl/ep-online/Energylabel/Search

   De randen van de invoervelden hebben een te laag contrast van 1,5:1. https://epbdwebservices.rvo.nl/

  • Gevolg:

   Deze onderdelen zijn niet goed te zien voor mensen met een visuele beperking zoals slechtziendheid of kleurenblindheid.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verhoog de contrastwaarde tot minimaal 3:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   De placeholdertekst bij het invoerveld is niet meer in zijn geheel beschikbaar wanneer de eisen van dit succescriterium worden toegepast. https://www.ep-online.nl/ep-online/

  • Gevolg:

   De placeholder tekst is niet meer geheel leesbaar bij een iets grotere letterafstand.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gebruik minder placeholder tekst in het invoerveld, vergroot het invoerveld (naar meerdere regels bijvoorbeeld) of voeg de tekst onder het invoerveld toe als toelichting.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De links in lopende tekst hebben een te laag contrast van 4,0:1. Zie bijvoorbeeld 'toegankelijkheidsverklaring' of 'hier'. https://www.ep-online.nl/ep-online/

   Bovenstaande komt voor op meerdere pagina's.

   De blauwe links als 'Help pagina over maatregelen' hebben een te laag contrast van 4,0:1. Deze is zichtbaar na een succesvolle zoekopdracht. https://www.ep-online.nl/ep-online/Energylabel/Search

  • Gevolg:

   Deze teksten zijn voor mensen met een visuele beperking slecht of niet leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Wijzig de kleuren zodat de contrastwaarde minimaal 4,5:1 is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bepaalde content is niet meer leesbaar wanneer de website op 1024x768 200% wordt bekeken. Bijvoorbeeld de link 'Inloggen Adviseur/CI' of de link 'Toegankelijkheid'. Dit komt vaker voor op andere pagina's. https://www.ep-online.nl/ep-online/

  • Gevolg:

   Deze tekst is niet meer leesbaar voor mensen die werken met een ingezoomde weergave van hun scherm door bijvoorbeeld een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat alle tekst zichtbaar blijft wanneer wordt ingezoomd tot 200% bij een resolutie van 1024*768 pixels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Er kan nu niet middels een skiplink naar de hoofdcontent worden genavigeerd maar alle elementen moeten eerst geselecteerd worden middels te tab toets.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een skiplink toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus rectangle van de menu onderdelen 'Home', 'Energielabel zoeken' en 'openbare data' is niet zichtbaar als hier de focus op staat.https://www.ep-online.nl/ep-online/

  • Gevolg:

   Deze elementen zijn niet te selecteren zonder gebruik te maken van een muis.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat alle elementen van de website focus kunnen ontvangen middels het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het menu bij 'Sorteer op:' heeft geen naam. Dit moet 'Sorteer op:' zijn, zodat deze overeenkomt met de visuele naam. Deze is zichtbaar na een succesvolle zoekopdracht. https://www.ep-online.nl/ep-online/Energylabel/Search

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers met hulpsoftware nu niet duidelijk wat dit menu doet.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een betekenisvolle naam aan het menu toe. Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de HTML code is geen taal voor de pagina aangegeven. Gebruik hiervoor het lang attribuut. Dit komt voor op alle onderzochte pagina’s.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet detecteren in welke taal de webpagina geschreven is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een language attribuut mee aan de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als onderstaand formulier leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld Naam organisatie is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Zie https://epbdwebservices.rvo.nl/

  • Gevolg:

   Het is in de foutmelding niet duidelijk waarom deze foutmelding gegeven wordt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld Naam organisatie is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het menu bij 'Sorteer op:' heeft geen naam. Dit moet 'Sorteer op:' zijn. Deze is zichtbaar na een succesvolle zoekopdracht. https://www.ep-online.nl/ep-online/Energylabel/Search

   De 'captcha' vernieuwen knop heeft geen naam.https://epbdwebservices.rvo.nl/

  • Gevolg:

   De knoppen hebben geen duidelijke naam, die wel nodig is voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een betekenisvolle naam toe aan deze elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928