Verklaring van Wegwijs in Oisterwijk

Status toegankelijkheid https://www.wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Wegwijs in Oisterwijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Wegwijs in Oisterwijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Wegwijs in Oisterwijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

De leverancier geeft aan dat een aantal problemen die worden gemeld in het inspectierapport inmiddels zijn opgelost.
De problemen bij de criteria 1.1.1 en 1.3.1 zijn gedeeltelijk opgelost.
De problemen bij de criteria 2.1.1, 2.4.7 en 3.1.1 zijn volledig opgelost. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Wegwijs in Oisterwijk : voldoet gedeeltelijk

De website Wegwijs in Oisterwijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/2021/Herkeuringen_2021/WCAG_2.1_AA_inspectie_-_wegwijsinoisterwijk.nl_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/ staat boven de kop ‘Activiteiten’ een link met een achtergrond afbeelding met de teksten ‘Loket wegwijs Oisterwijk’ en ‘Klik en bel, voor een gesprek over uw hulpvragen’. Deze informatie is hier niet beschikbaar als linktekst, maar moet wel terug komen in de link. Dat kan door in plaats van een CSS-afbeelding een echte afbeelding <img> te gebruiken en daaraan als alternatieve tekst de tekst van de afbeelding toe te voegen. Ook kan dit door de tekst op te nemen in de link en deze vervolgens visueel te verbergen, of door het plaatsen van een aria-label attribuut (deze is er al, maar bevat alleen de tekst “advertentie 1”, wat niet duidelijk genoeg is) op de link met de tekst in de afbeelding.

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/pagina/bibliotheek-mb is het logo van ‘de Bibliotheek Midden-Brabant’ als achtergrondafbeelding geplaatst. Er is nu een aria-label op het div-element geplaatst dat deze achtergrondafbeelding bevat. Het aria-label heeft de waarde “De Bibliotheek Oisterwijk en Moergestel”. Deze tekst komt niet overeen met de tekst op de afbeelding, namelijk “de Bibliotheek Midden-Brabant”. Deze tekst moet dus nog aangepast worden. Ook is het niet duidelijk dat deze tekst bij de afbeelding hoort. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Er kan bijvoorbeeld role=”img” gebruikt worden op het div-element dat de achtergrondafbeelding bevat. Er kan ook een tekst als “Logo” worden toegevoegd aan de alternatieve tekst in het aria-label, dan is het ook duidelijk dat deze tekst bij een afbeelding hoort.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor bezoekers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/privacy staat een tabel. De tabelkoppen “Data element” en “Verplicht of optioneel?” zijn nu met th-elementen opgemaakt, dat is goed. Deze zijn echter nog wel met strong-elementen opgemaakt, dat is niet de bedoeling. Deze kunnen gestyled worden met CSS.

   Op alle pagina’s staan in de footer vier lijsten met navigatielinks. Deze zijn nu opgemaakt als lijsten, maar hierbij is helaas iets fout gegaan. Boven elke lijst staat een kop als “Hulp bij zorg” of “Over ons”. Deze staat nu bij in de lijst met de andere items. Software kan nu niet bepalen wat visueel duidelijk is: dat dit een kop is boven de andere links. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Tekst als “Hulp bij zorg” kan uit de lijst worden gehaald en als kop worden opgemaakt. De twee links die hier onder vallen zouden dan wel in een lijst kunnen blijven staan onder deze kop. Er zou ook gebruik kunnen worden gemaakt van geneste lijsten, waarbij de items die onder “Hulp bij zorg” vallen (“Loket Wegwijs” en “Kosten en vergoedingen”) onder het eerste lijstitem “Hulp bij zorg” genest worden.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Software kan niet bepalen wat visueel duidelijk is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in het formulier ‘Maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven bij stap 3/7 een niet bestaande combinatie van postcode en huisnummer wordt ingevoerd, dan verschijnt een melding met de link ‘straat en woonplaats toe te voegen’. Als deze link geactiveerd wordt, verschijnen invoervelden voor de straat en de woonplaats. Bij het invoerveld voor de straat is nu autocomplete=”address-line1” gebruikt. Dit is hier niet van toepassing, omdat er alleen om de straat gevraagd wordt. Met deze autocomplete waarde zal ook het huisnummer worden ingevuld in dit veld en dat is niet de bedoeling. Voor velden voor alleen de straat of het huisnummer bestaan geen aparte autocomplete waarden. Er hoeft dus geen autocomplete gebruikt te worden voor een apart veld voor een straat of een huisnummer. Bij het invoerveld voor de woonplaats is nu autocomplete=”address-level1” gebruikt, hier moet echter “address-level2” gebruikt worden.

   In het formulier ‘Maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven moet bij stap 4/7 een wachtwoord worden ingevuld. Hier kan de autocomplete-waarde “new-password” worden gebruikt.

   Een volledig overzicht van de velden waarop dit van toepassing is hier te vinden: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Gegevens in een formulier worden niet of niet juist aangevuld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/contact staat een checkbox. Als deze focus heeft, verandert de kleur van de rand van grijs (#8C8C8C) naar donkerder grijs (#545454). Het contrastverschil is 2,3:1. Voor dit succescriterium moet het contrastverschil minstens 3,0:1 zijn. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Er kan bijvoorbeeld ook een focusindicator om de checkbox heen worden geplaatst om de focus aan te geven (met een contrast van minstens 3,0:1). Als de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, wordt er automatisch voldaan. Dit geldt ook voor checkboxen op andere pagina's. Zie bijvoorbeeld de checkboxen in het formulier ‘Maak een profiel’ op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/inschrijven. Zie ook de pagina’s https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten, https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda en https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart bij de checkboxen bij de filters.

   Er is een contrastswitch aanwezig. Als de donkere modus is ingeschakeld, is de focus op checkboxen zichtbaar met een contrastverschil van 3,1:1 (in de standaard modus is dit 2,3:1). Dit is dan dus in orde. Om de contrastswitch te kunnen gebruiken, moet deze echter zelf ook toegankelijk zijn. Dit is nu niet het geval. Als er op de knop in het hoofdmenu wordt geklikt, opent er een lightbox “Wijzig contrast”. Er staat dan een lightgrijze schakel-knop met een wit onderdeel er in. Deze grijze schakel-knop heeft een contrast van 1,5:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Dit is te laag om dit item te kunnen onderscheiden. Het witte onderdeel in de grijze knop heeft bij de donkerste pixels langs de randen een contrast van 2,4:1, dit is ook te laag. Het contrast moet voldoende zijn om deze knop te kunnen onderscheiden en de donkere modus in te kunnen schakelen. Als de donkere modus is ingeschakeld, is de schakel-knop paars op een donkere achtergrond, dit contrast is met 2,2:1 ook te laag. Het witte onderdeel van de knop op de paarse achtergrond heeft wel een hoog genoeg contrast. Als de focus op de knop staat, is dit in de donkere modus niet goed zichtbaar. Er is een dunne rand over het paarse deel zichtbaar met een contrastverschil van 2,2:1.

   Let op: in deze donkere modus is ook het contrast van sommige teksten te laag (zie succescriterium 1.4.3). Er moet tenminste één versie komen waarin al het contrast voldoet; óf in de standaard versie, óf in de donkere modus. Het beste is om allebei volledig toegankelijk te maken.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het contrast van de knop om de donkere modus in te schakelen is niet voldoende.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda/76812/2021-07-10/taalcafe-taalwandelen valt de laatste letter ‘n’ van de h1-kop ‘Taalcafé/Taalwandelen’ onder de kolom ernaast. Dit doet zich zowel in Google Chrome als Firefox voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Er valt een stukje tekst weg.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina’s staat rechts bovenin de pagina een link om het contrast te regelen. Deze wordt weergegeven met een icoontje van een (halfverduisterde) zon. Wanneer deze geactiveerd wordt, wordt een lightbox geopend. De toetsenbordfocus gaat nu goed naar de lightbox toe. De focus blijft ook in de lightbox, maar verspringt wel even naar de link naar de homepage op de achterliggende pagina (als er vanaf de schakel-knop naar het kruisje wordt genavigeerd met het toetsenbord). De focus komt wel meteen weer terug naar de lightbox. Dit kan dus nog aangepast worden, zodat de focus echt binnen de lightbox blijft.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De focus blijft niet helemaal binnen de lightbox, dit kan verwarrend zijn voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Nadat op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda een filter is geselecteerd verschijnt een link die de mogelijkheid biedt om het gekozen filter weer te verwijderen. Nu heeft deze link de tekst “Verwijder filter”, goed dat hier een tekst voor is gekomen. Er is echter nog een probleem. De tekst om welke filter het gaat staat niet in deze link. Nu is het daardoor niet duidelijk welke filter er verwijderd zal worden. Dit kan opgelost worden door deze tekst in de link op te nemen. Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda staan velden om data in te voeren bij “Datum van” en “Datum tot en met”. Er wordt een datumprikker geopend als het veld de focus krijgt. De data in deze datumprikker zijn links met teksten als “27”. Het linkdoel is niet duidelijk. Deze links kunnen trouwens niet worden voorgelezen door hulpsoftware, dit is dus een probleem voor blinden. Er moet ten minste één toegankelijke manier zijn om de datum te kunnen invoeren. Als het invoerveld zelf volledig toegankelijk wordt, hoeft de datumprikker dus niet volledig toegankelijk te zijn. Het beste is om beiden toegankelijk te maken.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   In het eerste geval is niet duidelijk welke filter verwijderd wordt. In het tweede geval is het linkdoel niet duidelijk en kunnen de links niet worden voorgelezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten staat onder de kop ‘Rubriek’ onder de checkboxen een knop ‘Toon meer opties’. Deze heeft een aria-label met de tekst “Toon meer filteropties onder 'Rubriek'”, dit is een goede uitleg van wat de knop doet. Voor dit succescriterium moet de naam van de knop echter de zichtbare tekst in dezelfde volgorde bevatten, dus “Toon meer opties”. Dit is van belang voor mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken. Het zou dus aangepast kunnen worden naar iets als “Toon meer opties voor filters onder 'Rubriek'”. Als de opties zijn uitgeklapt, en de visuele tekst verandert naar “Toon minder opties”, dan blijft het aria-label hetzelfde (“Toon meer filteropties onder 'Rubriek'”). De naam van de knop bevat dan dus ook niet de zichtbare tekst (zie ook succescriterium 4.1.2.). Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart doet zich hetzelfde voor bij de filters.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Niet helemaal goed ingericht voor mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda staan onder het filter ‘Frequentie’ een aantal checkboxen. Wanneer deze worden aangevinkt of uitgevinkt, verspringt de cursor even naar het zoekveld erboven en wordt daarna weer terug geplaatst op de checkbox. Het is goed dat de focus uiteindelijk weer op de checkbox staat nu, maar de focus hoort niet te verplaatsen tussendoor. Dit is een contextwijziging.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De focus verspringt vanuit de checkboxen naar het zoekveld. Dat kan verwarrend zijn voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/berichten staat onder de kop ‘Rubriek’ onder de checkboxen een knop ‘Toon meer opties’. Deze heeft een aria-label met de tekst “Toon meer filteropties onder 'Rubriek'”, dit is een goede uitleg van wat de knop doet. Het probleem is dat als de opties zijn uitgeklapt, en de visuele tekst verandert naar “Toon minder opties” het aria-label hetzelfde blijft (“Toon meer filteropties onder 'Rubriek'”). De naam van de knop klopt dan niet met de functie. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/sociale-kaart doet zich hetzelfde voor bij de filters. Op pagina https://wegwijsinoisterwijk.nl/agenda staan velden om data in te voeren bij “Datum van” en “Datum tot en met”. De rol die software kan bepalen is dat dit een invoerveld voor tekst is. Er kan echter geen tekst ingevoerd worden. Er wordt automatisch een datumprikker uitgeklapt onder focus. Deze kan ook worden uitgeklapt met de knop bij het veld. Software kan de status niet bepalen, het is niet duidelijk dat deze datumprikker is uitgeklapt. Met het toetsenbord kan een datum worden gekozen in deze datumprikker, deze keuzes worden echter niet voorgelezen door hulpsoftware. Dit komt waarschijnlijk doordat de focus in het invoerveld blijft staan en niet op de uitgeklapte content komt. Bij de maand staan twee knoppen om naar de vorige en volgende maand te gaan. Deze items hebben geen rol (het zijn a-elementen zonder href-attribuut) en ook geen naam (er is geen alternatieve tekst). Er kunnen meer problemen voorkomen. Er moet ten minste één toegankelijke manier zijn om de datum te kunnen invoeren. Als het invoerveld zelf volledig toegankelijk wordt, hoeft de datumprikker dus niet volledig toegankelijk te zijn. Het beste is om beiden toegankelijk te maken.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   In het eerste geval komt de naam van de filterknop niet overeen met de functie. In het tweede geval kan de hulpsoftware niet goed met de datumprikker omgaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209