Verklaring van Higherlevel

Status toegankelijkheid https://www.higherlevel.nl/

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Higherlevel.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Higherlevel gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van Higherlevel en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Klant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 14-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Higherlevel : voldoet gedeeltelijk

De website Higherlevel is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kennisdelen.rvo.nl/files/view/b2585b9a-62f6-427a-9875-26eef09756cb/check_8682_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onderstaande problemen doen zich niet enkel voor op de genoemde pagina's, dus dienen op alle pagina's gecorrigeerd te worden!

   Op de pagina’s van https://www.higherlevel.nl/ staat bovenaan de pagina een (in een link verwerkte) logo afbeelding met de tekst “Higherlevel.nl, ondernemerschap en innovatie” met als tekstalternatief “Higherlevel”. Dit tekstalternatief is summier en moet aangepast worden zodat deze ten minste de tekst in de afbeelding bevat. Dit lost tevens het probleem op bij succescriterium 2.5.3 “Label in naam”.

   Op pagina https://www.higherlevel.nl/ staan onder de kop “Meest recente topics” meerdere afbeeldingen van icoontjes, zoals achter het topic “Inkopen als particulier verkopen als bedrijf” de twee afbeeldingen die informeren over het aantal reacties en hoe vaak een topic is bekeken. Bij deze afbeeldingen (img element) ontbreekt het verplichte alt attribuut. zal hulpsoftware de bestandsnaam aanhouden als alternatieve tekst. Naast dat de inhoud van de afbeelding niet toegankelijk is voor gebruikers die de pagina niet visueel kunnen waarnemen, is het tevens erg verwarrend voor deze doelgroep als hulpsoftware de bestandsnaam voorleest. Dit kan worden opgelost door een alt attribuut, samen met het gewenste tekstalternatief, toe te voegen aan het betreffende img element. n de footer staan onder de koppen “Onze partners” en “Gefinancierd door” een drietal logo afbeeldingen, welke verwerkt zijn in links. Naast dat deze links geen linktekst hebben meegekregen (zie succescriterium 2.4.4. “Linkdoel in context”), ontbreekt bij deze afbeeldingen tevens het verplichte alt attribuut, en dus ook een tekstalternatief. Houdt er rekening mee dat dit tekstalternatief tevens voldoet aan de gestelde eisen genoemd in succescriterium 2.5.3 “Label in naam”.

   Dit probleem komt op meerdere plaatsen en pagina’s voor, zoals de icoontjes rechts van het logo. Zorg ervoor dat deze minimaal voorzien zijn van een alt attribuut. Doe dit ook op de overige pagina’s. Houdt er rekening mee dat bij informatieve afbeeldingen deze tevens voorzien zijn van een tekstalternatief die de inhoud van de afbeelding omschrijft. Zie de pagina’s https:// www.higherlevel.nl/register/?do=validating, https:// www.higherlevel.nl/forumregels/, https://www.higherlevel.nl/ search/?q=document&quick=1 en https://www.higherlevel.nl/ foreign-entrepreneur/. Op pagina https://www.higherlevel.nl/ staat aan de rechterzijde een afbeelding van een YouTube-video thumbnail met daarin de zichtbare tekst “YouTube-video van Higherlevel.nl ‘Antwoord op al jouw ondernemersvragen?’ klik om te zien hoe”. Er staat geen koptekst of een korte omschrijving bij de video. Dit is een probleem voor gebruikers met een visuele beperking. Zij kunnen deze afbeelding immers niet waarnemen waardoor voor deze doelgroep niet duidelijk is waar de video over gaat. Dit kan worden opgelost door het alt attribuut in het img element aan te passen naar bijvoorbeeld “YouTube-video van Higherlevel.nl ‘Antwoord op al jouw ondernemersvragen?’ klik om te zien hoe”. Dit lost tevens het probleem op bij succescriterium 2.5.3 “Label in naam”. Zoals eerder benoemd komen soortgelijke problemen ook voor op de overige pagina’s. Zie https://www.higherlevel.nl/register/? do=validating, https://www.higherlevel.nl/forumregels/, https:// www.higherlevel.nl/search/?q=document&quick=1 en https:// www.higherlevel.nl/foreign-entrepreneur/.

  • Gevolg:

   Bezoekers van een website die hulpsoftware gebruiken krijgen niet de juiste/volledige beschrijving van een afbeelding te horen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie de afbeeldingen van de juiste alt tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.higherlevel.nl/ staat de YouTube-video “Antwoord op al jouw ondernemersvragen?”.In deze video komt op het einde het logo van “Higherlevel.nl” in beeld, welke niet uitgesproken worden. Hiervoor moet er een alternatief zijn, ofwel een media- alternatief of audiodescriptie. Een media-alternatief kan een transcript zijn, dit is een uitgeschreven tekst die de gesproken tekst bevat en de belangrijke informatie die in beeld verschijnt. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat er in beeld te zien is.

  • Gevolg:

   De bezoeker van een website met een visuele beperking hoort niet welk logo er aan het einde van het filmpje in beeld komt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Werk de audiodescriptie van het filmpje bij.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.higherlevel.nl/ staat de YouTube-video “Antwoord op al jouw ondernemersvragen?”. In deze video komt op het einde het logo van “Higherlevel.nl” in beeld, welke niet uitgesproken worden. Hiervoor moet er een alternatief zijn, ofwel een audiodescriptie. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat er in beeld te zien is. Voor succescriterium 1.2.3 was het ook voldoende om een media-alternatief te bieden. Voor dit succescriterium moet er audiodescriptie zijn (niveau AA).

  • Gevolg:

   De bezoeker van een website met een visuele beperking hoort niet welk logo er aan het einde van het filmpje in beeld komt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg (de juiste) audiodescriptie aan het filmpje toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's op higherlevel.nl komen problemen voor met de opmaak van lijsten en kopteksten. Dit kan er voor zorgen dat de rol van bepaalde inhoud niet duidelijk is voor mensen met een functiebeperking.

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken.

  • Gevolg:

   Bepaalde inhoud kan door de opmaak van de website onduidelijk zijn voor bezoekers van een website met een functiebeperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de website semantisch klopt en gebruik maakt van de aangegeven punten (zie oorzaak).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's op higherlevel.nl komen problemen voor met de kleur.

  • Gevolg:

   De rol van bepaalde inhoud kan niet duidelijk zijn voor mensen met een functiebeperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint. Bied informatie over de verkeerd ingevulde formuliervelden niet alleen door middel van kleur (“de rode velden zijn verkeerd ingevuld”), maar ook tekstueel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's op higherlevel.nl is een verkeerde contrastwaarde aanwezig tussen verschillende niet-textuele componenten.

  • Gevolg:

   De componenten of objecten kunnen niet goed leesbaar zijn voor bezoekers van de website met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verander de kleuren zodat deze wel de juiste contrastverhouding hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   als de pagina https://www.higherlevel.nl/ wordt bekeken op basis van de stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, valt de tekst boven de eerste kop; “Volgende stap: Plaats” weg (het menu erboven valt over deze tekst). Dit wordt wordt gezien als verlies van content. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content en moet dus worden opgelost zodat deze toegankelijk voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen namelijk bij het toepassen van dit soort stijlkenmerken de tekst op de pagina beter lezen. Zoals eerder benoemd komen soortgelijke problemen ook voor op de overige pagina’s. Zie https://www.higherlevel.nl/register/?do=validating, https://www.higherlevel.nl/forumregels/, https://www.higherlevel.nl/search/?q=document&quick=1 en https://www.higherlevel.nl/foreign-entrepreneur/.

  • Gevolg:

   Doordat de manier hoe de pagina is opgemaakt is het mogelijk dat er content wegvalt als de regelhoogte, afstand tussen alinea's, letterafstand of de afstand tussen woorden wordt aangepast.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zie de beschrijving van het succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.higherlevel.nl/ wordt onder het logo een menu getoond. Op deze pagina is in het hoofdmenu (onder het logo) het item “Forum” actief. De links horende in het submenu bij dit item worden eronder getoond. Als de muis over de overige items in het hoofdmenu bewogen wordt (bijvoorbeeld “Forum items”), verdwijnt deze content (het submenu horende bij het item “Forum”) en wordt het submenu van het item getoond waarover met der muis wordt bewogen. Deze extra content die verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan twee van deze voorwaarden wordt voldaan, namelijk aan 'Aanwijsbaar' en 'Aanhouden'. De content voldoet echter niet aan 'Sluiten'. Met de Escape toets, of op een andere manier, kan dit menu niet worden gesloten zonder de muis of de focus te verplaatsen. Dit probleem doe zich op alle pagina’s voor.

  • Gevolg:

   De aangevulde content op de pagina kan bij gebruik van muis of toetsenbord focus niet gesloten worden. Dit kan als hinderlijk ervaren worden door gebruikers van enkel een muis en toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de aangevulde content kan worden gesloten zonder de muis of de focus te verplaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's op higherlevel.nl is onvoldoende contrast aanwezig tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur.

  • Gevolg:

   De tekst kan niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Pas de kleuren aan zodat hier een groter contrast tussen aanwezig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina's van https://www.higherlevel.nl/ zijn op meerdere plaatsen problemen gevonden die betrekking hebben op dit succescriterium. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven, maar houdt er rekening mee dat deze problemen op meer pagina’s/ plaatsen kunnen voorkomen.

   Op pagina https://www.higherlevel.nl/ staat aan de rechterzijde een afbeelding van een YouTube-video thumbnail met daarin de zichtbare tekst “YouTube-video van Higherlevel.nl ‘Antwoord op al jouw ondernemersvragen?’ klik om te zien hoe”. Er staat geen koptekst of een korte omschrijving bij de video. Echter is dit probleem al meegenomen bij succescriterium 2.5.3 “Label in naam”. Deze afbeelding met tekst hoeft daarom niet onder dit succescriterium opgelost te worden.

  • Gevolg:

   De tekst in de afbeeldingen kan momenteel niet worden voorgelezen aan bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de tekst buiten de afbeelding staat, zodat deze kan worden voorgelezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.higherlevel.nl/ staat de YouTube-video “Antwoord op al jouw ondernemersvragen?”.Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als bijvoorbeeld de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'k' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Deze sneltoetsen zitten de werking van een voorleessoftware in de weg.

  • Gevolg:

   De sneltoetsen kunnen niet worden uitgezet, hetgeen ervoor kan zorgen dat de voorleessoftware van een gebruiker niet naar behoren werkt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Pas de embedcode van YouTube aan zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing is de videospeler van YouTube toegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s van https://www.higherlevel.nl/ ontbreekt een zogenaamde skiplink. Dit is een link helemaal aan het begin van een webpagina waarmee alle herhalende content (het logo, de links bovenaan en het formulier links) kan worden overgeslagen. Dit is belangrijk voor mensen die de muis niet kunnen gebruiken (blinden en mensen met een motorische beperking bijvoorbeeld). Deze link mag verborgen worden, maar moet wel zichtbaar worden als de toetsenbordfocus er op komt.

  • Gevolg:

   Mensen die de muis niet kunnen gebruiken kunnen minder gemakkelijk door een pagina navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina voorzien wordt van skiplinks.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's van https://www.higherlevel.nl/ zijn er verschillende pagina's die geen titel element hebben meegekregen.

  • Gevolg:

   Door het gebrek aan een titel kunnen bezoekers met verschillende beperkingen minder goed door de pagina navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie alle pagina's van een (juiste) titel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Zorg ervoor dat op de pagina's van https://www.higherlevel.nl/ altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd. Dit is momenteel niet overal het geval.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van toetsenbordfocus kan het momenteel onduidelijk zijn waar zij zich op een webpagina bevinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat er altijd goed visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's van https://www.higherlevel.nl/ is op meerdere plaatsen problemen gevonden die betrekking hebben op dit succescriterium. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven, maar houdt er rekening mee dat deze problemen op meer pagina’s/plaatsen kunnen voorkomen. Op de pagina’s van https://www.higherlevel.nl/ staat bovenaan een logo afbeelding met de tekst “Higherlevel.nl, ondernemerschap en innovatie”, welke verwerkt is in een link. De zichtbare tekst in de afbeelding komt niet overeen met de toegankelijkheidsnaam van dit element; “Higherlevel”. Hierdoor kan de zichtbare tekst in deze afbeelding niet gebruikt worden als label om de link met spraakbedieningssoftware te bedienen. Als de zichtbare tekst in deze afbeelding overeenkomt met de toegankelijkheidsnaam is dit probleem opgelost. Op pagina https://www.higherlevel.nl/ staan in de footer (onder de koppen “Onze partners” en “Gefinancierd door”) een drietal logo afbeeldingen, welke als link fungeren naar de betreffende externe website. De zichtbare teksten in deze afbeeldingen komen tevens niet overeen met de toegankelijkheidsnaam van de elementen waar deze in zijn verwerkt. Hierdoor kan de zichtbare tekst in deze afbeeldingen niet gebruikt worden als label om de betreffende link met spraakbedieningssoftware te bedienen. Als de zichtbare tekst in deze afbeelding overeenkomt met de toegankelijkheidsnaam is dit probleem opgelost. Op pagina https://www.higherlevel.nl/ staat aan de rechterzijde een thumbnail (afbeelding) van een YouTube-video “Antwoord op al jouw ondernemersvragen?”, welke met aanklikken een iframe met een YouTube-video ophaalt. De zichtbare tekst in de afbeelding komt niet overeen met de toegankelijkheidsnaam van het img element; “higherlevel video“. Hierdoor kan de zichtbare tekst in deze afbeelding niet gebruikt worden als label om de dit element met spraakbedieningssoftware te bedienen. In succescriterium 1.1.1 “Niet tekstuele content” is al een opmerking gemaakt dat het tekstalternatief van de afbeelding aangepast moet worden, zoals bijvoorbeeld naar alt=“YouTube-video van Higherlevel.nl ‘Antwoord op al jouw ondernemersvragen?’ klik om te zien hoe”. Als voor deze oplossing wordt gekozen, is tevens het probleem hier verholpen. Zo zijn er meer oplossingen mogelijk. Zolang de zichtbare tekst in de afbeelding maar overeenkomt met de toegankelijkheidsnaam. Zoals eerder benoemd komen soortgelijke problemen ook voor op de overige pagina’s. Zie https://www.higherlevel.nl/register/?do=validating, https://www.higherlevel.nl/forumregels/, https://www.higherlevel.nl/search/?q=document&quick=1 en https://www.higherlevel.nl/foreign-entrepreneur/.

  • Gevolg:

   De inhoud van de afbeeldingen kan niet juist worden duidelijk gemaakt aan gebruikers van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie de afbeeldingen van de juiste alternatieve tags waarin de tekst wordt uitgeschreven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.higherlevel.nl/digitale-toegankelijkheid/zijn id attributen gevonden met een waarde die niet uniek is binnen de webpagina. Het gaat om de waardes “elLogo”, “elSearchField” en “elMobInbox”. Dit kan parse problemen opleveren. Op pagina https://www.higherlevel.nl/digitale-toegankelijkheid/staat ook een link “Voorwaarden”. In de link code is een target attribuut afgesloten met twee keer (!) een dubbele aanhalingstekens aan het eind. De parser heeft hier problemen mee en kan dus een parseprobleem veroorzaken. Op pagina https://www.higherlevel.nl/digitale-toegankelijkheid/staat in de lijst met ook de taalkeuzes een losse li eindtag. Deze hoort bij een begintag die al afgesloten is. Dit kan een parseprobleem veroorzaken. Soortgelijke problemen ook voor op de overige pagina’s. Zie https://www.higherlevel.nl/register/?do=validating, https://www.higherlevel.nl/forumregels/, https://www.higherlevel.nl/search/?q=document&quick=1 en https://www.higherlevel.nl/foreign-entrepreneur/.

  • Gevolg:

   De website kunnen niet juist worden geparsed. Hetgeen kan resulteren in hulpsoftware die vastloopt omdat deze niet begrijpt dat bepaalde gedeeltes van de HTML-code afgesloten/geopend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voorzie de pagina's van de juiste tags en zorg dat de pagina's juist kunnen worden geparsed. Doe hierna een check op met de officiële W3C validator: validator.w3.org.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.higherlevel.nl/ staat aan de rechterzijde een afbeelding van een YouTube-video thumbnail met daarin de zichtbare tekst “YouTube-video van Higherlevel.nl ‘Antwoord op al jouw ondernemersvragen?’ klik om te zien hoe”. Als deze aangeklikt wordt opent er een iframe met een YouTube-video. Bij dit iframe ontbreekt het verplichte title attribuut waardoor de 'naam' van dit iframe niet door software te bepalen is.

  • Gevolg:

   De naam van het iframe kan niet worden achterhaald door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een naam-attribuut toe aan het iframe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209