Verklaring van Uitvoering Van Beleid

Status toegankelijkheid https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-04-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Uitvoering Van Beleid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is beschikbaar via de link https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde informatie blijkt dat de website Uitvoering Van Beleid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gevorderd met de toegankelijkheid van Uitvoering Van Beleid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid .
Functie: Hoofd Uitvoering Expertisecentrum (Directie DSU/UVB/UEC).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-04-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via RedactieUVB@minszw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/over-ons/klachtenregeling.

Aanvullende informatie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1e rapportage uitgevoerd in september 2020. Eerste aanpassingen doorgevoerd april/mei 2021. Nieuwe rapportage opgeleverd 26 mei 2021. Aanpassingen doorgevoerd tussen juni  2021 en juni 2022. Overige aanpassingen zijn software-aanpassingen, uit te voeren door het ministerie van Algemene Zaken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Uitvoering Van Beleid : voldoet gedeeltelijk

De website Uitvoering Van Beleid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/documenten/publicaties/2021/mei/20/rapport-web-toegankelijkheidsmeting
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onder alle web pagina’s bevindt zich een ‘link’ button voor de Engelse taal. De veronderstelling wordt gecreëerd dat de link de bezochte pagina in het Engels zal weergeven. De link verwijst echter naar de homepage van de Engelse versie van de website. Advies: geef een helder linkdoel aan/ omschrijf het pad. Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Linkbutton naar Engelse taal is automatisch toegevoegd vanuit het cms. Is door ons niet aan te passen.

  • Gevolg:

   De gebruiker verwacht naar de desbetreffende pagina in het Engels te gaan, maar wordt doorgestuurd naar de Engelstalige website van UVB.

  • Alternatief:

   Redactioneel oplossen.

  • Maatregel:

   De aanpassing is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Algemene Zaken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De contactbutton: de button kan voor mensen met een kleurenbeperking (alleen op kleur) lastig getraceerd worden: de tekst wordt niet onderstreept (link naar contactpagina) en de hoover verandering van pijl naar hand is te beperkt. Ondanks de grote tekst werkt deze button verwarrend.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een kleurenbeperking is deze button lastig te traceren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De contactbutton is zoveel mogelijk verwijderd van alle actuele webpagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Ligt aan de software (ministerie van Algemene Zaken).

  • Gevolg:

   Bij de muis- of toetsenbord beweging over het blauwe tekstframe wordt, voor mensen met een zichtbeperking, onvoldoende contrast geboden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Vereist aanpassing van de software door het ministerie van Algemene Zaken. Realisatiedatum ons onbekend.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Redactioneel niet volledig.

  • Gevolg:

   De linkverwijzing o.a. van ‘tabel, geef niet aan wat het beoogde linkdoel is.. Een link dient voorzien te zijn van een helder linkdoel: ‘tabel’ dient omschreven te worden als “categoriseringstabel AMIF en ISF”.

   ‘Hier’ dient omschreven te worden als ”klik hier voor het overzicht verschillen en overeenkomsten NLLD”.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle nieuwe webteksten zijn aangepast volgens het advies van Optelec.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Het ‘PRO’ platvorm van de Rijksoverheid geeft de heading 1 de beoogde titel van de pagina niet altijd visueel weer. Heading 1 wordt verborgen in het rode kader zoals weergegeven in de afbeelding hiernaast. Door deze positionering wordt heading 1 ondergeschikt gemaakt aan de pagina opbouw. Op de homepage van uitvoeringvanbeleidszw.nl is heading 1 weergegeven op positienummer 9.

  • Gevolg:

   Verwarring rond pagina-opbouw voor visueelbeperkten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle nieuwe webpagina's worden hierop aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Software biedt geen alternatief

  • Gevolg:

   De overzichtstabel is screenreader toegankelijk maar wordt door screenreadersoftware voorgelezen niet als kolommen geïnterpreteerd. De screenreadergebruiker dient bij alle komende informatie te onthouden er een volgorde van document- publicatiedatum-opmerkingen gehanteerd wordt.. De cel waarde wordt echter niet gekoppeld wordt aan de kolomtitel. Waardoor de inhoud van de tabel voor screen-readergebruikers niet conform de visuele inhoud wordt weer gegeven. Dit vraagt enig ruimtelijk inzicht en kan verwarrend zijn. De contact tabel is screenreader toegankelijk. De data wordt van links naar rechts voorgelezen. De cel waarde wordt echter niet gekoppeld wordt aan de kolomtitel. Door het beperkte cel bereik is informatievolgorde (naam-telefoonnummer) te behouden.

  • Alternatief:

   Alternatief niet mogelijk. Software dient te worden aangepast door ministerie van Algemene Zaken.

  • Maatregel:

   Waar mogelijk redactioneel oplossen en het gebruik van tabellen te beperken waar mogelijk. Ons is niet bekend wanneer de software wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209