Verklaring van Gemeente Dordrecht

Status toegankelijkheid
https://cms.dordrecht.nl

Gemeente Dordrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 14-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Dordrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Dordrecht.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Dordrecht is beschikbaar via de link https://cms.dordrecht.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Dordrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Dordrecht gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Dordrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Dordrecht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Dordrecht .
Functie: Teamleider Functioneel beheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het algemene contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Dordrecht

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Dordrecht : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Dordrecht is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Dordrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cms.dordrecht.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Toegankelijkheidsverklaring/Handmatig_onderzoek_door_200OK_auteur_Jules_Ernst.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-07-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Dordrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle informatie heeft een alternatieve tekst
  • Oorzaak: Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. De knop van de chatfunctie bevat tekst die niet overeenkomt met de tekst op de knop. De tekst op de afbeelding luidt: "Chat is mogelijk op werkdagen tussen 8:30 en 17:00" terwijl de alt-tekst "Chatten met Gemeente Dordrecht" bevat. Ook als de chat open is of als de chat bezet is krijgen mensen met een screenreader een andere tekst voorgelezen dan wat er in beeld verschijnt. Bij de nieuwsberichten op de homepage, https://cms.dordrecht.nl/ worden foto's gebruikt. In de alt-tekst staat "foto van". Vermijd het gebruik van "foto van". De socialmedia-logo's in de footer bevatten tekst die niet overeenkomen met de naam van de knop, zo staat bij Facebook bijvoorbeeld: "foto van Facebook". De tekst "foto van" kan overal weg. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Dossier_Chemours_en_DuPont/Bo dem_en_moestuinen wordt een kaartje gebruikt met cirkels om aan te geven welke deel het dordts gebied is binnen de 1km-zone. Als dat de informatie is die weergegeven moet worden, geef deze dan ook in tekst weer, door bijvoorbeeld aan te geven om welke wijken of straten het gaat. De browsealoud-knop heeft een afbeelding waar geen alt-tekst op is geplaatst. Er wordt wel een title-attribuut gebruikt in de link, maar het title-attirbuut wordt niet door elke combinatie van browser en screenreader ondersteund. W3C ontmoedigt ook het gebruik van het title-attribuut: https://www.w3.org/TR/html/dom.html#the-title-attribute Op de pagina http://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Gemeenteraad/Wie_zitten_er_in_de_r aad/Raadsleden bevatten de alt-teksten bij de foto's van de raadsleden wat onduidelijkheden. Zoals bijvoorbeeld: "Wouter Kolff - 150". 150 slaat waarschijnlijk op de grootte van de afbeelding. Laat dit weg.Beter is om de alt-teksten leeg te laten, immers de namen van de raadsleden staan direct boven de foto
  • Gevolg: Sreenreaders en voorleessoftware geef niet de goede informatie
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: redactionele aanpassingen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Volgorde in de content structuur niet altijd in orde
  • Oorzaak: Er worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt. Dit komt op de volgende pagina's voor: https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/College_van_burgemeester_en_wetho uders/Collegebesluiten/Collegebesluiten_12_maart_2019 https://cms.dordrecht.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Cookies gebruik de h2 t/m h6-elementen voor koppen. Er wordt op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Zorg_en_ondersteuning/Samen_te gen_armoede een genummerde lijst getoond. Gebruik hier dan ook de geordende lijst (ol-element) om deze lijst op te maken. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart komen in de ingeklapte tekst onder bijvoorbeeld "Meenemen bij de aanvraag" koppen voor die niet als kop zijn opgemaakt. Controleer dit ook in de andere teksten en pagina's. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart in de ingeklapte tekst onder bijvoorbeeld "Heeft u vragen?" staan overzichten van hyperlinks. Zet deze links in een lijst (opsommingstekens). Controleer dit ook in de andere teksten en pagina's. De koppen in de footer zijn qua structuur niet logisch. Bezoekadres en Openingstijden Stadswinkel zijn een H2, Over de website is een H3. Deze laatste zou ook een H2 moeten zijn. WCAG is hier niet strikt is, maar een goede koppenstructuur maakt het voor bijvoorbeeld gebruikers van screenreader makkelijker om door de inhoud van een webpagina te navigeren. Op sommige pagina's wordt voor samenvattingteksten (lead) het strong-element. Gebruik hiervoor uit de stylesheet de classnaam "description". Het strong-element is bedoeld voor het benadrukken van kleine stukjes tekst. Dit gebeurt bijvoorbeeld op: https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart is onder "Meenemen bij de aanvraag" subkopjes opgenomen die gestyled zijn met strong, bijvoorbeeld: "Is dat niet mogelijk of niet wenselijk en woont de (andere) ouder/gezaghouder in dezelfde gemeente als het kind?". Maak hier afhankelijk van de koppenstructuur gebruik van h2 t/m h6-element. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Dossier_Chemours_en_DuPont/Bo dem_en_moestuinen onder de kopjes "PFOA en GenX in de omgeving van Chemours", "PFOA onder voormalige stortplaatsen" en "Nieuwe risicogrenswaarden voor PFOA" wordt in de uitgeklapte gestart met een stuk tekst dat is gemarkeerd met strong. Gebruik geen strong-element, maar gebruik hiervoor uit de stylesheet de classnaam "description". Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/ onder "Meenemen bij de aanvraag" is onderop het blok een lijstje met 3 downloads opgenomen. Gebruik hiervoor een opsomming (ul-element). Dit gebeurt ook onder "Huisbezoek aanvragen"; hier staan 4 downloads onder elkaar. Dit gebeurt ook onder "Heeft u vragen"; hier staan 5 downloads onder elkaar. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Cookies is een tabel waarvan de koppen zijn opgemaakt met het h3-element in een normale cel. Laat de h3 weg en maak van de eerste rij een tabelkop (th in een thead-element). Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart is "Voorkom wachttijd en maak nu een afspraak" opgemaakt als kop (h-element). Deze elementen zijn bedoeld voor koppen en koppen kondigen content aan. Deze items zijn geen koppen, omdat er geen content onder staat. Deze items moeten dus niet worden opgemaakt als koppen. Gebruik hier CSS voor de opmaak van deze teksten. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Contact komen lege koppen (h2) voor. In de footer komt een lege h4 voor, zie bijvoorbeeld: lege h4 in footer (midden onder) https://cms.dordrecht.nl/Contact https://cms.dordrecht.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Cookies Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Dossier_Chemours_en_DuPont/Bo dem_en_moestuinen staat onder de kopjes "PFOA en GenX in de omgeving van Chemours", "PFOA onder voormalige stortplaatsen" en "Nieuwe risicogrenswaarden voor PFOA" in de uitgeklapte tekst kopjes met hetzelfde kopniveau als "PFOA en GenX in de omgeving van Chemours". Volgens WCAG 2.1 niveau AA is dit niet fout. Maar het is beter om logische kopniveaus aan te houden. Je zou in de uitgeklapte tekst juist H3 verwachten in plaats van H2. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Contact komt onderstreepte tekst voor onder "Bezoekadres". Postadres is onderstreept. Dit doet voorkomen alsof dit een link is. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/College_van_burgemeester_en_wetho uders/Collegebesluiten/Collegebesluiten_12_maart_2019 is diverse opmaak zoals koppen niet aanwezig. Dit komt omdat in de content MS-Word code staat.
  • Gevolg: Probleem voor screenreaders
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Redactionele aanpassingen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Tekst niet schaalbaar
  • Oorzaak: Bevindingen: Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. De knop van de chatfunctie bevat een afbeelding van tekst. Dit is bijvoorbeeld lastig voor mensen die de website met een eigen lettertype willen bekijken, of alleen het lettertype willen vergroten.
  • Gevolg: Tekst niet schaalbaar
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier doet aanpassing
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linkdoelen niet duidelijk
  • Oorzaak: Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart staan links naar het Afspraak maken. De link heet Aanvragen paspoort en zou Afspraak maken moeten heten. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Zorg_en_ondersteuning/Samen_te gen_armoede is een klikbare afbeelding. nergens zie je dat het een PDF betreft (van 2,5 MB). De linktekst luidt: "Foto spaarvarken". Ook in de lopende tekst is onduidelijk dat je niet naar een andere pagina gaat, maar een PDF downloadt. Zorg dat bij hyperlinks de namen overeenkomen met het doel. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws/Nieuwsarchief/2019/Maart /Paspoort_nodig_Kom_tijdig heet de link "website", die leidt naar Paspoort en identiteitskaart. Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart heet de link "Aanvragen paspoort", die leidt naar Een afspraak maken Op de pagina https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Paspoort_ID_bewijs_en_rijbewijs/P aspoort_en_identiteitskaart is de naam ven de link wat cryptisch: "Meer informatie leest u op de website Rijksoverheid/identificatieplicht-zorg".
  • Gevolg: Onduidelijk navigeren
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Redactionele aanpassingen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Knop in Chatfuntie niet correct
  • Oorzaak: Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. Voor de knop van de chatfunctie is een a-element gebruikt, oftewel een link. In de regel brengen links je naar een andere pagina of ander deel van de pagina. Hier wordt na activeren van de knop nieuwe content getoond, in een soort popup-venster. Het gebruik van een knop is dan ook beter dan een link. De knop van de chatfunctie opent nieuwe content. De koppeling tussen de content en de knop ontbreekt en de status van het venster (open/gesloten) ontbreekt. Dit kan opgelost worden met bijvoorbeeld WAI-ARIA. De bedieningsknoppen rechts bovenin de geopende chat hebben geen naam. Hiermee kan je het venstertje bedienen.
  • Gevolg: Slechte toetsenbordnavigatie
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier doet aanpssing
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Dordrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707