Verklaring van Offshore Wind

Status toegankelijkheid https://offshorewind.rvo.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Offshore Wind.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Offshore Wind gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van Offshore Wind en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Klant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Offshore Wind : voldoet gedeeltelijk

De website Offshore Wind is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kennisdelen.rvo.nl/file/download/55088284/check-8721-auto-rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op de site https://offshorewind.rvo.nl staat bovenin het logo, dit logo heeft geen goed beschrijvende alternatieve tekst. De tekst die visueel in het logo is te zien, dient terug te komen in de alt tekst.
  • Gevolg: Voorleessoftware geeft nu een andere betekenis aan het logo
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Pas de alt tekst van het logo aan. Deze moet beschrijvend zijn en dus de tekst die in het logo staat ook weergeven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op pagina https://offshorewind.rvo.nl/file/view/55040046/Report +-+Geological+Ground+Model+HKN+-+Fugro staat een downloadlink in de vorm van het PDF icoon. Dit icoon heeft als alt tekst de naam van het bestand, maar hier ontbreekt de informatie dat het om een PDF gaat. Deze informatie is immers visueel wel aanwezig.
  • Gevolg: Het is voor voorlees software nu niet duidelijk dat de link naar een PDF document verwijst.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Voeg in de alt tekst toe dat er naar een PDF bestand wordt verwezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: De afbeeldingen in de slider op de startpagina van website https://offshorewind.rvo.nl/ hebben geen alt attribuut. Een alt attribuut is op img elementen verplicht. In dit geval mag het alt attribuut leeg gelaten worden omdat het een decoratieve afbeelding is.
  • Gevolg: Door een missend alt kan voorleessoftware hier de bestandsnaam van de afbeelding voorlezen, wat niet de bedoeling is.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Voeg een alt attribuut toe, in dit geval mag deze leeg blijven omdat het een decoratief element is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Onderaan de pagina https://offshorewind.rvo.nl/ staat een oranje logo. De alternatieve tekst is niet beschrijvend genoeg. Aangezien deze afbeelding in een link staat met een duidelijke linktekst mag het alt ook leeg blijven.
  • Gevolg: De alt tekst is nu niet beschrijvend.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Verwijder de alt tekst, deze is hier niet nodig omdat de linktekst voorafgaand aan de afbeelding al beschrijvend genoeg is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op de pagina https://offshorewind.rvo.nl/ staan veel visuele koppen die in de code niet als HTML kop zijn aangegeven. Het gaat bijvoorbeeld om de koppen 'Development of Offshore Wind Farms in the Netherlands' en 'Offshore Grid Documentation'.
  • Gevolg: Het is voor voorleessoftware nu niet duidelijk dat dit kopteksten zijn, er zal dan ook geen nadruk worden gelegd op deze tekst.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Voeg de juiste koptekst attributen toe <H1>, H2>, etc.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op de 404 pagina https://offshorewind.rvo.nl/ dezepaginabestaatniet staat een kop ("Sorry. We could not find the page that you requested.") zonder onderliggende content. Een kop heeft altijd onderliggende content nodig.
  • Gevolg: Er staat nu geen content op de pagina, dit is wel verplicht.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Voeg beschrijvende content toe onder de koptekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: De twee iconen rondom (wolkje en oogje) de tekst 'Public 612' heeft een te laag contrast van 2,3:1. Minimaal is hiervoor de contrastwaarde van 3:1 nodig. https://offshorewind.rvo.nl/file/ view/55040046/Report+-+Geological+Ground+Model+HKN+-+Fugro
  • Gevolg: Deze iconen zijn niet voor iedereen (goed) zichtbaar.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Pas de kleur aan zodat het contrast minimaal 3:1 wordt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: * Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; * Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; * Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak: Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets. Zie de website https://offshorewind.rvo.nl
  • Gevolg: Wanneer het menu geopend is kan deze niet gesloten worden middels een toets.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Pas het menu aan zodat deze ook middels bijvoorbeeld de escape toets gesloten kan worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Het broodkruimelpad van de volgende site heeft een te laag contrast van 1,9:1. Zie https://offshorewind.rvo.nl/file/view/ 55040046/Report+-+Geological+Ground+Model+HKN+-+Fugro
  • Gevolg: Deze tekst is niet voor iedereen (goed) leesbaar.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Pas de kleur aan zodat het contrast minimaal 3:1 wordt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: De website https://offshorewind.rvo.nl heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.
  • Gevolg: Er kan nu niet snel naar de hoofdcontent worden genavigeerd middels het toetsenbord.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Voeg een skiplink toe.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: De pagina's van website https://offshorewind.rvo.nl/ hebben veelal dezelfde paginatitel die het doel van de pagina niet beschrijft.
  • Gevolg: De titel maakt niet duidelijk wat het onderwerp van de pagina is.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Voeg een logische titel toe voor de pagina's.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: De link van de RSS feed heeft geen linktekst. Het is onvoldoende dat een link enkel uit een title attribuut bestaat. Zie https:// offshorewind.rvo.nl/file/view/55040046/Report+-+Geological +Ground+Model+HKN+-+Fugro en https://offshorewind.rvo.nl/ search?q=water De in en uitklap linkjes (pijltje) hebben ook geen linktekst. Zie https:// offshorewind.rvo.nl/
  • Gevolg: Er is geen linktekst aanwezig.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Voeg een linktekst toe.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: De focus is niet zichtbaar op de actieve elementen van de website https://offshorewind.rvo.nl/.
  • Gevolg: Het is voor gebruikers die middels de tab toets door elementen scrollen niet duidelijk welk element de focus heeft.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Zorg dat de focus van het actieve element duidelijk is middels bijvoorbeeld een andere kleur en omlijning van het actieve element.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: De pagina's van website https://offshorewind.rvo.nl/ hebben een verkeerde taal ingesteld. De taal is nu ingesteld op Nederlands terwijl de pagina's in het Engels zijn geschreven.
  • Gevolg: Voorleessoftware zal de Engelse tekst proberen in het Nederlands uit te spreken wat tot onbegrijpelijke uitspraak kan leiden.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Pas de taal aan, in dit geval naar Engels.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op de pagina https://offshorewind.rvo.nl/search?q=water heeft het invoerveld zoeken geen naam. Op de pagina https://offshorewind.rvo.nl heeft het invoerveld van de zoekfunctie in de header geen naam.
  • Gevolg: Het is nu niet duidelijk wat er in het invoerveld moet worden ingevuld.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Geef het invoerveld een naam.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617