Verklaring van Sociale Stabiliteit

Status toegankelijkheid https://www.socialestabiliteit.nl/

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-05-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Sociale Stabiliteit.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Sociale Stabiliteit van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid .
Functie: Communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ESS@minszw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 14-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Sociale Stabiliteit : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Sociale Stabiliteit is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Indien afbeeldingen gebruikers-gerelateerde informatie bevat dienen deze afbeeldingen niet als decoratief element geplaatst te worden maar dienen deze voorzien te worden van een passende alt-tekst en/of uitgeschreven (bij infographics) weergegeven worden

  • Gevolg:

   Alt teksten dienen een accurate beschrijving te geven van de afbeelding. De huidige tekst ‘handreiking inzicht in (de)polarisatie’ is geen accurate weergave van de afbeelding. Correcte alt tekst is ‘hand wijzend naar artikelblad’.

   De alt tekst ‘online kennislab’ is geen accurate omschrijving van deze afbeelding. Correcte Alt-tekst zou zijn: ‘vrouw zittend achter laptop’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen en controleren alt-tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-06-2021
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Menu-item ‘Blijf op de hoogte’ linkt naar de pagina ‘actueel/nieuwsbrieven’ om vervolgens doorverwezen te worden naar ‘actueel/nieuwsbrieven/weerbaarnl’. Als de nieuwsbrief van Weerbaarnl het enige item blijft op ‘actueel/nieuwsbrieven’ dan is deze pagina een onnodig extra buffer om bij ‘actueel/nieuwsbrieven/weerbaarnl’ te komen.

  • Gevolg:

   Onnodig en daardoor verwarrend.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Niet aanpasbaar vanwege structuur site (PRO).
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De nuance in het kleurverschil bij activering van de abonneer button voldoet niet aan de WCAG normering.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een kleurenbeperking kunnen deze nuance niet waarnemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Advies: maak gebruik van meer contrasterende kleuren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kleuren standaard vanuit SZW, verwerkt in platform rijksoverheid (PRO).
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2020
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Agendastructuur is toegankelijk voor screenreader gebruikers de datum selectie vakken worden helder benoemd.

  • Gevolg:

   De fysieke kalenderkeuze is niet toegankelijk voor toetsenbord/ screenreader gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor de toegankelijkheid van de fysieke kalender-invoer wordt geadviseerd een ander besturings-element te kiezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2021
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Menu link op homepagina ‘blijf op de hoogte’ linkt door naar www.socialestabiliteit.nl/actueel/nieuwsbrieven: dit komt niet overeen met de te verwachten landingspagina.

  • Gevolg:

   Creëert mogelijk onduidelijkheid.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen verwijzingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2021
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Screenreadergebruikers kunnen per pagina een ‘link’lijst op roepen; een overzicht van alle gebruikte linkteksten op een pagina. Linkteksten mogen geen verwarring oproepen maar dienen een duidelijk ‘linkdoel’ te hebben. Voorbeeld: Lees meer… correct: Lees meer van de Ramadan in crisistijd.

   De linkverwijzing ‘Idealen op drift’ en ‘Formers en Families’ geven niet helder aan wat het beoogde linkdoel is. Correcte weergave is ‘Onderzoeksrapport Idealen op drift’ en ‘Onderzoeksrapport Formers en Families’

  • Gevolg:

   Mogelijke onduidelijkheid voor gebruikers van screenreaders.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen links en verwijzingen die geen duidelijk linkdoel hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2021
 7. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Het Pro Platform definieert de headingstructuur hetgeen resulteert in een onlogische heading-opbouw van de homepage. de heading 1 is de titel van de homepage en deze bevindt zich na de heading 2 en diverse heading 3 op positie 8. De titel van heading 1 is ‘home’ dit dient te zijn ‘homepagina socialestabiliteit.nl’(omschrijving van de pagina).

  • Gevolg:

   Mogelijke onduidelijkheid voor gebruikers van screenreaders.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor screenreadergebruikers zou de opbouw van de sitemap met het benoemen van de koppen als heading 2 overzichtelijker worden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Functionaliteit platform rijksoverheid PRO.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209