Verklaring van Gemeente Brummen

Status toegankelijkheid https://www.brummen.nl

Gemeente Brummen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Brummen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Brummen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Brummen is beschikbaar via de link https://www.brummen.nl/toegankelijkheidsverklaring.html

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Brummen van Gemeente Brummen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Brummen .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@brummen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Brummen

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Brummen : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Brummen is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden 2 h2 headers gebruikt, tevens wordt de kop categorieen niet gekoppeld aan de checkbox

  • Oorzaak:

   Onjuist gebruik van de headers en de checkbox

  • Gevolg:

   Software kan de pagina niet goed interpreteren

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Aanpassing van de headers en de checkbox

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen staan boven de kopteksten

  • Oorzaak:

   Doordat deze afbeeldingen boven de kopteksten staan, zijn ze hiƫrarchisch gezien niet gekoppeld aan de kop, want wel het geval zou moeten zijn:

  • Gevolg:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Aanpassing van de volgorde

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geen gebruik auto-complete

  • Oorzaak:

   Geen gebruik auto-complete

  • Gevolg:

   Hierdoor is het niet mogelijk voor de gebruiker om automatisch persoonsgegeven in te voeren:

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanzetten auto-complete

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het hoofdmenu kan geopend worden als de gebruiker de muis niet gebruikt maar de cursor wel per ongeluk op het hoofdmenu plaatst. Dit moet opgelost kunnen worden zonder de muis te bewegen.

  • Oorzaak:

   Menu kan niet worden ingeklapt met esc toets

  • Gevolg:

   Focus is niet duidelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   oplossing is het hoofdmenu kunnen inklappen met de Esc toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op enkele pagina's mist de juiste contrastverhouding waardoor tekst en afbeeldingen niet altijd even goed leesbaar zijn voor inwoners met een visuele beperking

  • Oorzaak:

   Verkeerde contrastverhouding tussen de gebruikte kleuren.

  • Gevolg:

   Tekst en afbeeldingen voor visueel beperkten niet altijd goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kleuren aanpassen zodat er een betere contrastverhouding ontstaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Na het openen van het hamburger menu moeten de functies binnen dit menu als eerst volgende item focus ontvangen. Dit is echter niet het geval.

  • Oorzaak:

   zoekfunctionaliteit krijgt bijvoorbeeld eerst focus.

  • Gevolg:

   gebrek aan bedienbaarheid

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Focus aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 7. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   foutmeldingen voor die puur vanuit de tekst niet te herkennen zijn als foutmeldingen:

  • Oorzaak:

   incorrecte foutmeldingen

  • Gevolg:

   incorrecte navigatie

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassen foutmeldingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De knop voor het hamburgermenu heeft geen aangegeven naam en geen waarde (ingeklapt of niet). Deze knop komt op elke pagina tevoorschijn als de gebruiker inzoomt.

  • Oorzaak:

   De knop voor het hamburgermenu heeft geen aangegeven naam en geen waarde (ingeklapt of niet). Deze knop komt op elke pagina tevoorschijn als de gebruiker inzoomt.

  • Gevolg:

   De knop voor het hamburgermenu heeft geen aangegeven naam en geen waarde (ingeklapt of niet). Deze knop komt op elke pagina tevoorschijn als de gebruiker inzoomt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Waarde in- en uitgeklapt toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Brummen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209